LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

1994 M. LAPKRIČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 373 „DĖL MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 25 d. Nr. V-507

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u  Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 795.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„795.2.

Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15

9“

 

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 795.3 papunktį.

2.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga