Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl ignalinos atominėS elektrinės eksploatavimo nutraukimo TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 9 d. Nr. 137
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinį veiklos planą (pridedama).

2. Pasiūlyti Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybėms ir kitiems Lietuvos Respublikos Vyriausybei nepavaldiems subjektams dalyvauti įgyvendinant šiuo nutarimu patvirtintą planą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Rokas Masiulis

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 137

 

 

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

 

1.  Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinis veiklos planas (toliau ‒ Planas) parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymą.

2.  Plane numatytos teisinės, organizacinės ir techninės Ignalinos atominės elektrinės (toliau ‒ Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo, Ignalinos AE radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir vėlesnės priežiūros priemonės, taip pat priemonės neigiamiems socialiniams ir ekonominiams padariniams Ignalinos atominės elektrinės regione (toliau – Ignalinos AE regionas), nutraukus Ignalinos AE eksploatavimą, sušvelninti.

3.  Plano tikslai:

3.1.   užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas (toliau ‒ 1 tikslas);

3.2.   sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui (toliau ‒ 2 tikslas).

4.  Uždaviniai 1 tikslui pasiekti:

4.1.   užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą;

4.2.   plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą.

5.  Uždaviniai 2 tikslui pasiekti:

5.1.   sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ Ignalinos AE) darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius;

5.2.   sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione.

6.  Plano priemonės ir asignavimai nustatyti 1 priede, o vertinimo kriterijai – 2 priede.

7.  Plano koordinatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

8Plano vykdytojai – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos, VĮ Ignalinos AE, valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra, Utenos teritorinė darbo birža, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

9.  Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą pagal patvirtintą Galutinį Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planą numatoma vykdyti iki 2038 metų.

––––––––––––––––––––

 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano

1 priedas

 

 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos PLANO 2015–2017 mETŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, priemonės, ASIGNAVIMAI IR ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS

 

 

 

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2015 metų asignavimai (eurais)

2016 metų asignavimai (eurais)

2017 metų asignavimai (eurais)

Finansavimo šaltiniai[1]

Įgyvendinanti institucija

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

1.

Tikslas ‒ užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos atominės elektrinės (toliau ‒ Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas

1.1.

Uždavinys ‒ užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą

1.1.1.

Priemonė ‒ užtikrinti, kad būtų suteikta mokslinės-techninės paramos organizacijų parama Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI), vertinant projektus, susijusius su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu, Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo, Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių[2] nustatyta tvarka ir siekiant išduoti jiems įgyvendinti reikalingas licencijas ir leidimus

377 578

377 578

 

 

377 578

377 578

 

 

377 578

377 578

 

 

IP (ES lėšos)

 

VATESI, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija)

1.1.1.1.

Priemonės veiklos: išnagrinėti VĮ Ignalinos AE, siekiant gauti licencijas ir (arba) leidimus, VATESI pateiktus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo, VĮ Ignalinos AE naujų branduolinės energetikos objektų projektus ir jų saugos pagrindimus, įvertinti juos branduolinės ir radiacinės saugos požiūriu

1.1.2.

Priemonė ‒ vykdyti Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, fizinę apsaugą, branduolinio kuro, pervežamo elektrinės saugomoje teritorijoje, ir vežamų iš elektrinės į panaudoto branduolinio kuro saugyklą, gabenamų per Lietuvos Respublikos teritoriją branduolinių medžiagų apsaugą, užtikrinti tam skirtos infrastruktūros, techninių priemonių priežiūrą ir funkcionavimą

4 054 680

4 054 680

2 823 795

 

4 054 680

4 054 680

2 823 795

 

4 054 680

4 054 680

2 823 795

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (toliau – valstybės biudžetas)

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

1.1.3.

Priemonė – vykdyti Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, priešgaisrinę apsaugą

1 607 391

1 607 391

1 142 841

 

1 607 391

1 607 391

1 142 841

 

1 607 391

1 607 391

1 142 841

 

valstybės biudžetas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

1.1.4.

Priemonė ‒ vykdyti aplinkos radiologinį monitoringą, skirtą galimam Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo poveikiui aplinkai įvertinti

318 582

318 582

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP (ES lėšos),

IP (BF lėšos)

Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos

 

75 301

75 301

 

 

78 197

78 197

 

 

78 197

78 197

 

 

valstybės biudžetas

 

246 177

246 177

 

 

 

 

 

 

327 271

327 271

 

 

Europos regioninės plėtros fondas

1.1.5.

Priemonė ‒ užtikrinti VĮ Ignalinos AE valdymą, įdiegti į rezultatus orientuotą valdymą ir stiprinti gebėjimus vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektus

9 020 000

9 020 000

 

 

10 420 000

10 420 000

 

 

8 630 000

8 630 000

 

 

IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)

VĮ Ignalinos AE

 

3 666 886

3 666 886

 

 

3 640 000

3 640 000

 

 

4 800 000

4 800 000

 

 

TIENRF, ENF, VĮ Ignalinos AE lėšos

1.1.5.1.

Priemonės veiklos: įdiegti VĮ Ignalinos AE pažangias valdymo sistemas (įdiegti naują darbo apmokėjimo sistemą, priklausančią nuo įmonės darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo, parengti VĮ Ignalinos AE personalo kvalifikacijos tobulinimo ir palaikymo programą, skirtą administraciniams ir projektų valdymo gebėjimams stiprinti, įdiegti subalansuotų veiklos rodiklių sistemą), tobulinti įmonės valdymo ir veiklos procesus (pradėti naudoti sisteminį ir elektroninį parašą, skaitmenines dokumentų kopijas, tobulinti VĮ Ignalinos AE vadovų ir darbuotojų vadybos gebėjimus), keisti įmonės organizacinę struktūrą optimizuojant veiklos procesus, mokyti personalą, nuolat informuoti VĮ Ignalinos AE personalą ir suinteresuotas šalis (Energetikos ministeriją, VATESI, Europos Komisiją, TIENRF administratorių, IP administratorių, ENF administratorių ir kitus) apie VĮ Ignalinos AE veiklą, vykdyti komercinę veiklą (nuomoti statinius, teikti transporto paslaugas, parduoti VĮ Ignalinos AE nereikalingą turtą, vykdyti investicinę veiklą), priimti ir vykdyti sprendimus dėl nereikalingo turto perdavimo ir likvidavimo, rengti ir skleisti informaciją apie Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veiklą ir su juo susijusius įmonėje vykstančius procesus, pasitelkti į pagalbą konsultantus, turinčius eksploatavimo nutraukimo veiklos patirties

1.1.6.

Priemonė ‒ saugiai eksploatuoti galutinai sustabdytus Ignalinos AE pirmąjį ir antrąjį reaktorius, iki bus gauta licencija nutraukti jų eksploatavimą, ir pasirengti saugiai iškrauti branduolinį kurą

25 186 902

25 186 902

 

 

28 950 000

28 950 000

 

 

24 170 000

24 170 000

 

 

IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)

VĮ Ignalinos AE

5 715 890

5 715 890

 

 

3 850 000

3 850 000

 

 

10 170 000

10 170 000

 

 

TIENRF, ENF, VĮ Ignalinos AE lėšos

1.1.6.1.

Priemonės veiklos: saugiai eksploatuoti VĮ Ignalinos AE įrangą, sistemas, pastatus ir statinius ir vykdyti jų priežiūrą, užtikrinti gaisrų prevenciją ir incidentų likvidavimą, fizinę saugą ir atlikti reikiamus pakeitimus, saugiai tvarkyti nenaudotą ir panaudotą branduolinį kurą, vykdyti radiologinį ir ekologinį monitoringą sanitarinės apsaugos zonos ribose, atlikti su reaktoriais susijusių sistemų ir įrenginių izoliavimo ir modifikavimo darbus, suprojektuoti 110/6 kV transformatorinę elektros energijos pastotę

1.1.7.

Priemonė ‒ pasirengti Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių, su jais susijusių įrenginių ir sistemų saugiam išmontavimui ir juos išmontuoti, nugriauti nebenaudojamus Ignalinos AE pastatus

14 960 000

14 960 000

 

 

17 280 000

17 280 000

 

 

14 500 000

14 500 000

 

 

IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)

VĮ Ignalinos AE

 

350 000

350 000

 

 

1 200 000

1 200 000

 

 

4 350 000

4 350 000

 

 

ENF, VĮ Ignalinos AE lėšos

1.1.7.1.

Priemonės veiklos[3]: atlikti technologinių sistemų, įrangos inžinerinės inventorizacijos ir radiologinio apibūdinimo darbus, parengti Ignalinos AE pirmojo reaktoriaus A1 ir D1 blokų įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo, Ignalinos AE antrojo reaktoriaus A2 ir D2 blokų įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo, pirmojo reaktoriaus R1 ir R2 zonų išmontavimo ir dezaktyvavimo, pirmojo reaktoriaus R3 zonos išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinius dokumentus, saugiai išmontuoti pirmojo Ignalinos AE reaktoriaus technologines sistemas ir įrangą A1, G1 ir D1 blokuose, saugiai išmontuoti antrojo Ignalinos AE reaktoriaus technologines sistemas ir įrangą G2 bloke, 117/2 pastate ir saugomoje zonoje, nugriauti nebenaudojamus VĮ Ignalinos AE pastatus ir statinius

1.1.8.

Administruoti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo lėšas

650 000

650 000

 

 

650 000

650 000

 

 

650 000

650 000

 

 

IP (ES lėšos)

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

 

81 383

81 383

 

 

81 383

81 383

 

 

81 383

81 383

 

 

ENF

valstybės įmonė Energetikos agentūra

700 000

700 000

 

 

700 000

700 000

 

 

700 000

700 000

 

 

TIENRF

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas

1.2.

Uždavinys ‒ plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą

1.2.1.

Priemonė ‒ suprojektuoti ir pastatyti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, sutvarkyti Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo atliekas

22 200 000

22 200 000

 

 

24 950 000

 

24 950 000

 

 

 

21 300 000

21 300 000

 

 

IP (ES lėšos),

IP (BF lėšos)

VĮ Ignalinos AE

 

25 500 322

25 500 322

 

 

24 610 000

24 610 000

 

 

29 980 000

29 980 000

 

 

TIENRF, ENF, VĮ Ignalinos AE lėšos

150 602

150 602

 

 

150 602

150 602

 

 

150 602

150 602

 

 

ENF

valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra

1.2.1.1.

Priemonės veiklos: parengti statybos aikšteles ir infrastruktūrą statomiems naujiems įrenginiams, pastatyti ir pradėti eksploatuoti laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą (projektas B1), pastatyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo kompleksą (projektas B2), pastatyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą (projektas В3/4), pastatyti trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyną (projektas B19-2), suprojektuoti ir pastatyti mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną (projektas В25), ištirti galimybę pertvarkyti gamybos atliekų poligoną į atliekyną, ištirti ir įvertinti bitumuotų atliekų saugyklos pavertimo atliekynu aspektus, suprojektuoti ir pastatyti Ignalinos AE reaktorių radioaktyviųjų atliekų saugyklą, įrengti radioaktyviųjų metalinių atliekų apdorojimo kompleksą 130/2 pastate (projektas B27-1), apdoroti ir saugoti skystąsias radioaktyviąsias atliekas, apdoroti ir saugoti kietąsias radioaktyviąsias atliekas, saugiai eksploatuoti VĮ Ignalinos AE teritorijoje esančias radioaktyviųjų atliekų saugyklas

1.2.2.

Priemonė ‒ vertinti panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų dėjimo į atliekyną galimybes

27 514

27 514

 

 

27 514

27 514

 

 

27 514

27 514

 

 

ENF

valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra,

VĮ Ignalinos AE[4]

1.2.3.

Priemonė ‒ tikrinti, ar radioaktyviosios atliekos atitinka nustatytus radioaktyviųjų atliekų pakuočių priėmimo į saugyklą ar atliekyną kriterijus

59 372

59 372

 

 

59 372

59 372

 

 

59 372

59 372

 

 

ENF

valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra,

VĮ Ignalinos AE4

2.

Tikslas ‒ sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos atominės elektrinės regionui (toliau – Ignalinos AE regionas)

2.1.

Uždavinys ‒ sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius

2.1.1.

Priemonė ‒ taikyti papildomas socialines ir užimtumo garantijas atleidžiamiems ir atleistiems Ignalinos AE darbuotojams ir jų šeimos nariams

868 860

868 860

 

 

868 860

868 860

 

 

868 860

868 860

 

 

valstybės biudžetas

Utenos teritorinė darbo birža, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2.2.

Uždavinys − sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione

2.2.1.

Priemonė ‒ vykdyti energijos efektyvumo didinimo projektus Ignalinos AE regione

5 203 412

5 203 412

 

 

5 242 122

5 242 122

 

 

5 242 122

5 242 122

 

 

IP (ES lėšos),

IP (BF lėšos)

Visagino savivaldybė, Ignalinos rajono savivaldybė, Zarasų rajono savivaldybė, Energetikos ministerija

2.2.1.1.

Priemonės veiklos: įgyvendinti Ignalinos AE regiono visuomeninių pastatų ir daugiabučių gyvenamųjų namų energetinio efektyvumo didinimo projektus, modernizuoti Visagino šildymo sistemą, Ignalinos rajono savivaldybės ir Zarasų rajono savivaldybės gatvių apšvietimą

2.3.

Uždavinys − taikyti Ignalinos AE regione laikinus kompensacinius mechanizmus

2.3.1.

Kompensuoti AB LESTO 2015 metais negautas pajamas taikant 20 procentų mažesnį elektros energijos tarifą Ignalinos AE regiono gyventojams

 

 

 

 

1 245 000

1 245 000

 

 

 

 

 

 

ENF

Lietuvos Respublikos finansų ministerija,

AB LESTO, Energetikos ministerija

3.

Iš viso valstybės biudžetas (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4), iš jo:

84 768 883

84 768 883

3 966 636

 

94 478 828

94 478 828

3 966 636

 

81 806 098

81 806 098

3 966 636

 

 

 

3.1.

Bendrojo finansavimo lėšos:

7 819 741

7 819 741

 

 

7 889 620

7 889 620

 

 

7 989 620

7 989 620

 

 

 

 

3.1.1.

Energetikos ministerijos bendrojo finansavimo lėšos

7 819 741

7 819 741

 

 

7 889 620

7 889 620

 

 

7 989 620

7 989 620

 

 

 

 

3.2.

ES finansinės paramos lėšos

70 342 910

70 342 910

 

 

79 980 080

79 980 080

 

 

67 207 351

67 207 351

 

 

 

 

3.2.1.

Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos lėšos

70 096 733

70 096 733

 

 

79 980 080

79 980 080

 

 

66 880 080

66 880 080

 

 

 

 

3.2.2.

Europos regioninės plėtros fondo lėšos (Aplinkos apsaugos agentūros priemonė)

246 177

246 177

 

 

 

 

 

 

327 271

327 271

 

 

 

 

3.3.

Tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Biudžeto asignavimų valdytojų lėšos

6 606 232

6 606 232

3 966 636

 

6 609 128

6 609 128

3 966 636

 

6 609 128

6 609 128

3 966 636

 

 

 

3.4.1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos lėšos

75 301

75 301

 

 

78 197

78 197

 

 

78 197

78 197

 

 

 

 

3.4.2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšos

868 860

868 860

 

 

868 860

868 860

 

 

868 860

868 860

 

 

 

 

3.4.3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos lėšos

5 662 071

5 662 071

3 966 636

 

5 662 071

5 662 071

3 966 636

 

5 662 071

5 662 071

3 966 636

 

 

 

4.

Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

36 318 871

36 318 871

 

 

35 563 871

35 563 871

 

 

50 318 871

50 318 871

 

 

 

 

 

Iš viso Planui finansuoti (3 + 4)

121 087 754

121 087 754

3 966 636

 

130 042 699

130 042 699

3 966 636

 

132 124 969

132 124 969

3 966 636

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano

2 priedas

 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano 2015–2017 mETŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

 

Vertinimo kriterijaus kodas

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Dalyvaujanti institucija

2015 metų

2016 metų

2017 metų

1.

1 tikslas ‒ užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas

R-01

VĮ Ignalinos AE užfiksuotų neįprastųjų įvykių, klasifikuojamų pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (INES) (1 ir aukštesnio lygio), skaičius (vienetais)

0

0

0

VĮ Ignalinos AE

R-02

Išmontuotos Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių blokų įrangos dalis (visos išmontuotinos įrangos procentais)

15

21,4

26,5

VĮ Ignalinos AE

R-03

Panaudota Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo lėšų dalis, skaičiuojant nuo bendros planuojamos Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo vertės (neatsižvelgiant į infliaciją ir nenumatytas aplinkybes) (procentais)

37,7

42,2

46,7

VĮ Ignalinos AE

1.1.

Užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą

P-01-01

Užtikrinta Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė apsauga (visiškai užtikrinta / užtikrinta / neužtikrinta)

visiškai užtikrinta

visiškai užtikrinta

visiškai užtikrinta

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

P-01-02

Užtikrinta Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, priešgaisrinė apsauga (visiškai užtikrinta / užtikrinta / neužtikrinta)

visiškai užtikrinta

visiškai užtikrinta

visiškai užtikrinta

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

P-01-03

Saugaus eksploatavimo ribų ir sąlygų, nustatytų VĮ Ignalinos AE galutinai sustabdytų pirmojo ir antrojo reaktorių blokų eksploatavimo galiojančioje licencijoje, kitose VĮ Ignalinos AE esančių branduolinės energetikos objektų eksploatavimo licencijose, laikymasis be pažeidimų (procentais)

100

100

100

VĮ Ignalinos AE

P-01-04

Gautos Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektų licencijos ir (arba) leidimai (vienetais)

2

3

3

VĮ Ignalinos AE

P-01-05

Išmontuotos Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių blokų įrangos kiekis (pirmojo bloko A1, G1 ir D1 pastatuose, antrojo bloko G2 ir 117/2 pastatuose) (tonomis)

7 019

7 900

6 851

VĮ Ignalinos AE

1.2.

Plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą

P-01-06

Sutvarkytų skystųjų radioaktyviųjų atliekų kiekis bitumuojant (kub. metrais)

150

150

150

VĮ Ignalinos AE

P-01-07

Sutvarkytų skystųjų radioaktyviųjų atliekų kiekis cementuojant (kub. metrais)

200

200

200

VĮ Ignalinos AE

P-01-08

Sutvarkytų kietųjų radioaktyviųjų atliekų kiekis (tonomis)

650

650

650

VĮ Ignalinos AE

2.

Tikslas ‒ sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui

R-04

Atleidžiamiems ir atleistiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams, registruotiems teritorinėje darbo biržoje, taikomos papildomos užimtumo ir socialinės garantijos (procentais)

100

100

100

Utenos teritorinė darbo birža, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

R-05

Sutaupyta šilumos energijos, renovavus 29 Ignalinos AE regiono visuomeninės paskirties pastatus (procentais)

 

44

 

Visagino savivaldybė, Ignalinos rajono savivaldybė, Zarasų rajono savivaldybė

R-06

Ignalinos AE regione renovuotų daugiabučių namų, pasiekusių C ir aukštesnę energinio naudingumo klasę, skaičius (vienetais)

103

113

120

Ignalinos rajono savivaldybė, Zarasų rajono savivaldybė

2.1.

Uždavinys ‒ sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius

P-02-01

Atleidžiamų ir atleistų VĮ Ignalinos AE darbuotojų ir jų šeimos narių, kuriems pritaikytos papildomos socialinės ir užimtumo garantijos (mokėta papildoma išeitinė, priešpensinė bedarbio ar persikėlimo išmokos), skaičius (vienetais)

140

140

140

Utenos teritorinė darbo birža, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2.2.

Uždavinys − sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione

P-02-02

Sutaupyta šilumos energijos, renovavus Visagino savivaldybės visuomeninės paskirties pastatus (iki 2016 metų pabaigos numatoma renovuoti 12 visuomeninės paskirties pastatų, kurių pradinis šilumos energijos suvartojimas buvo 7 667 MWh per metus) (megavatvalandėmis)

 

3 409

 

Visagino savivaldybė

P-02-03

Sutaupyta šilumos energijos, renovavus Ignalinos rajono savivaldybės visuomeninės paskirties pastatus (iki 2015 metų pabaigos numatoma renovuoti 8 visuomeninės paskirties pastatus, kurių pradinis šilumos energijos suvartojimas buvo 1 830 MWh per metus) (megavatvalandėmis)

851

 

 

Ignalinos rajono savivaldybė

P-02-04

Sutaupyta šilumos energijos, renovavus Zarasų rajono savivaldybės visuomeninės paskirties pastatus (iki 2016 metų pabaigos numatoma renovuoti 9 visuomeninės paskirties pastatus, kurių pradinis šilumos energijos suvartojimas buvo 3 347 MWh per metus) (megavatvalandėmis)

 

1 386

 

Zarasų rajono savivaldybė

 

 

 

––––––––––––––––––––[1] Lentelėje pateikiamos šios finansavimo šaltinių santrumpos: IP (ES lėšos) ‒ Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos Europos Sąjungos lėšos, IP (BF lėšos) ‒ Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos bendrojo finansavimo lėšos, TIENRF ‒ Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšos, ENF ‒ VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšos.

[2] Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 103 „Dėl Veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio nutarimo pripažinimo netekusiais galios“.

[3] Ignalinos AE pagrindinis pastatas suskirstytas į šiuos blokus: A1, A2 – reaktorių pastatai, B1, B2 – pagrindinio cirkuliacijos kontūro mažos mineralizacijos vandens apdorojimo įrenginiai, V1, V2 – reaktoriaus dujų kontūras ir speciali ventiliacijos sistema, G1, G2 – turbinų generatoriai su pagalbinėmis sistemomis, maitinimo ir šilumos tiekimo įrenginiais, D1, D2 – valdymo, elektros ir deaeratorių patalpos, D0 – šilumos vamzdynai ir priešgaisrinė įranga. A1 ir A2 blokų reaktorių šachtose išskiriamos trys radionuklidais užterštos konstrukcijų, elementų ir medžiagų zonos ‒ R1, R2 zonos (viršutiniai ir apatiniai reaktoriaus įrenginio vamzdynai) ir R3 zona (reaktoriaus aktyvioji zona ir biologinė apsauga).

[4] Planuojamas lėšų poreikis 1.2.2 ir 1.2.3 punktuose priemonėms vykdyti nurodytas prie 1.2.1 priemonei vykdyti numatytų lėšų.