LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 3 KONKRETAUS TIKSLO „TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ GRĄŽINIMAS“ 2 NACIONALINIO TIKSLO „GRĄŽINIMO PRIEMONĖS“ 2 VEIKSMO „REINTEGRACIJA KILMĖS ŠALYJE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. PMIF-3.2.2-K-04 PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo 29 d. Nr. A1-257

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl institucijų, atsakingų už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo administravimą Lietuvoje, paskyrimo“ ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 2930 punktais:

1. T v i r t i n u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 2 nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės“ 2 veiksmo „Reintegracija kilmės šalyje“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.2.2-K-04 (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Monika Navickienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2021 m. kovo 29 d. įsakymu

Nr. A1-257

 

 

PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 3 KONKRETAUS TIKSLO „TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ GRĄŽINIMAS“ 2 NACIONALINIO TIKSLO „GRĄŽINIMO PRIEMONĖS“ 2 VEIKSMO „REINTEGRACIJA KILMĖS ŠALYJE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. PMIF-3.2.2-K-04

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 2 nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės“ 2 veiksmo „Reintegracija kilmės šalyje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-3.2.2-K-04 (toliau – PFSA) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) 2014–2020 metų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška) pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos, patvirtintos 2015 m. kovo 20  d. Europos Komisijos sprendimu Nr.  C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų laikotarpiu, su naujausiais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2019) 4004, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. laikotarpiu, 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 2 nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės“ 2 veiksmo „Reintegracija kilmės šalyje“ (toliau – Veiksmas), taip pat institucija, atliekanti paraiškų vertinimą, atranką ir iš PMIF lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.

2. PFSA parengtas vadovaujantis:

2.1. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse;

2.2. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos;

2.3. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – de minimis reglamentas);

2.4. Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – UTPĮ);

2.5. Lietuvos migracijos politikos gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 79 „Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo“ (toliau ‒ Lietuvos migracijos politikos gairės);

2.6. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo“;

2.7. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PAFT);

2.8. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d įsakymu Nr. A1-432 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau ‒ Rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašas).

3. PFSA vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos PFSA 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-641 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklių patvirtinimo“, ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-145 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Projekto atranka pagal Veiksmą bus atliekama projektų konkurso būdu.

5. Pagal PFSA finansuoti bus atrinktas vienas projektas.

6. Pagal PFSA projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 250 000 (dviejų šimtų penkiasdešimties tūkstančių) eurų, iš kurių iki 212 500 (dviejų šimtų dvylikos tūkstančių penkių šimtų) eurų – PMIF lėšos, ir iki 62 500 (šešiasdešimt dviejų tūkstančių penkių šimtų) eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

7. Veiksmo tikslas – užtikrinti veiksmingą tikslinės grupės atstovų, nurodytų PFSA 18 punkte (toliau – tikslinės grupės atstovai), grįžimą į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, ir readmisijos politikos įgyvendinimą nepažeidžiant pagrindinių žmogaus teisių.

8. Pagal PFSA remiamos šios veiklos:

8.1. tikslinės grupės atstovų informavimas ir konsultavimas savanoriško grįžimo į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, ir reintegracijos klausimais, savanoriško grįžimo į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, bei tranzito ir pasitikimo pagalbos tikslinės grupės atstovams organizavimas (įskaitant medicinos darbuotojo (-ų) palydą, bilietų pirkimą), teisinės, dokumentų tvarkymo, kitos reikalingos paslaugos (apgyvendinimo, maitinimo, pervežimo, vertimo, psichologinės pagalbos, sveikatos priežiūros, asmeninių daiktų išsiuntimo ir pan.), ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems asmenims, kaip jie apibrėžti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse 3 straipsnio 9 dalyje (toliau – pažeidžiami asmenys);

8.2. sėkmingam tikslinės grupės atstovų savanoriškam grįžimui į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, vykdyti reikalingų prekių (maisto, drabužių, avalynės, medikamentų, higienos priemonių, lagaminų ir kt.), skirtų tikslinės grupės atstovams, įsigijimas ir (ar) įsigijimo išlaidų kompensavimas;

8.3. vaikų priežiūra ar kitos jiems skirtos užimtumo veiklos, jų tėvams ir (ar) įtėviams, ir (ar) globėjams ar rūpintojams dalyvaujant projekto veiklose;

8.4. vienkartinė pagalba pinigais tikslinės grupės atstovams, skirta sklandžiam jų grįžimui į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, užtikrinti, – kiekvienam suaugusiam asmeniui, taip pat kiekvienam nelydimam nepilnamečiui – po 200 (du šimtus) eurų, kiekvienam vaikui, grįžtančiam (išvykstančiam) su tėvais (vienu iš tėvų) ar kitu (-ais) vaiko atstovu (-ais) pagal įstatymą, – po 100 eurų;

8.5. individualių reintegracijos planų tikslinės grupės atstovams rengimas;

8.6. individualių reintegracijos planų tikslinės grupės atstovams įgyvendinimas (galima skirti lėšų suma – iki 1 500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) eurų vienam tikslinės grupės atstovui, įskaitant paramą smulkiam verslui steigti ir (ar) vystyti, plėsti, įrangai ir (ar) įrankiams (įskaitant gyvulius, augalus, žaliavas, naudotą įrangą) įsigyti, įsidarbinimo pagalbą, profesinį mokymą, kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymus, pagalbą susirandant laikiną gyvenamąją vietą ar, tikslinės grupės atstovui nuomojantis patalpas darbui, nuomos mokesčio sumokėjimą ir (ar) kompensavimą, paramą tikslinės grupės atstovo vaiko (‑ų) priežiūrai, ugdymui, sveikatos priežiūros paslaugas ir priemones ir (ar) kitą galimą pagalbą grįžus į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę grįžti ar išvykti. Remiamai reintegracijos pagalbai taikomi šie ribojimai:

8.6.1. individualiuose reintegracijos planuose tikslinės grupės atstovams sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti ir priemonėms įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 500 (penki šimtai) eurų vienam tikslinės grupės atstovui;

8.6.2. reintegracijos pagalba tikslinės grupės atstovui teikiama ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo jo grįžimo į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę grįžti ar išvykti, dienos arba nuo kreipimosi į reintegraciją vykdančią instituciją kilmės valstybėje ar užsienio valstybėje, į kurią jis turi teisę grįžti ar išvykti, dienos. Išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos iki projekto įgyvendinimo pabaigos;

8.6.3. reintegracijos pagalba tikslinės grupės atstovams, grįžtantiems (išvykstantiems) į Baltarusijos Respubliką ar Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį, teikiama tik tuo atveju, jeigu tikslinės grupės atstovai Lietuvos Respublikoje praleido 6 (šešis) mėnesius ar ilgiau ir jų gyvenamoji vieta, kurioje bus vykdoma reintegracija, nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos yra nutolusi 50 (penkiasdešimties) ir daugiau kilometrų atstumu;

8.7. informavimo priemonės ir renginiai tikslinės grupės atstovams ir (ar) institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms: informacinių leidinių apie savanorišką tikslinės grupės atstovų grįžimą į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, ir reintegraciją toje valstybėje parengimas ir (ar) vertimas į kitą (-as) kalbą (‑as), ir (ar) leidyba bei platinimas, interneto svetainės sukūrimas ir (ar) modifikavimas, ir (ar) atnaujinimas (įskaitant programavimo darbus, turinio parengimą ir (ar) jo atnaujinimą bei vertimą į kitą (-as) kalbą (-as)), informacinių vaizdo, garso ir kitų priemonių sukūrimas ir (ar) platinimas; informaciniai renginiai apie savanorišką tikslinės grupės atstovų grįžimą į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, ir reintegraciją toje valstybėje specialistams (pvz., Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jo teritorinių skyrių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, Užsieniečių registracijos centro darbuotojams, nevyriausybinių organizacijų darbuotojams ir kt.).

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

9. Pagal PFSA galimi pareiškėjai yra viešieji juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje.

10. Pagal PFSA projektas gali būti vykdomas su partneriu (-iais). Partneriu (-iais) gali būti viešieji juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje.

11. Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką pagal kvietimą teikti paraiškas. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką, vertinama tik viena pareiškėjo pateikta paraiška. Tokiu atveju įgaliotoji institucija raštu kreipiasi į pareiškėją, prašydama per 3 darbo dienas raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis nurodyti, kuri paraiška turi būti vertinama. Pareiškėjui per 3 darbo dienas nepateikus prašomos informacijos, visos pareiškėjo pateiktos paraiškos atmetamos.

 

III SKYRIUS

PROJEKTUI TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

12. Projektas turi atitikti PAFT 20 punkte nustatytus bendruosius projektų reikalavimus. Projekto atitiktis bendriesiems projektų reikalavimams nustatoma atliekant projekto tinkamumo finansuoti vertinimą.

13. Projektas turi atitikti specialųjį projektų atrankos kriterijų – projektu turi būti prisidedama prie Lietuvos migracijos politikos gairių 12.5.3.4 papunkčio nuostatų įgyvendinimo. Laikoma, kad projektas atitinka specialųjį atrankos kriterijų, jei į paraišką įtrauktos PFSA 8.1, 8.2, 8.5 ir 8.6 papunkčiuose nurodytos veiklos.

14. Projektas turi atitikti prioritetinius projektų atrankos kriterijus, nurodytus PFSA 2 priede. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams skiriami balai. Didžiausias galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas PFSA 2 priede. Pagal PFSA privaloma surinkti minimali balų suma yra 40 balų.

15. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia gali būti ankstesnė nei projekto sutarties įsigaliojimo diena, bet ne ankstesnė nei PFSA patvirtinimo data. Projekto vykdytojas, pradėjęs vykdyti projekto veiklas anksčiau, nei pasirašoma projekto sutartis, įsipareigoja iš savo lėšų apmokėti su šių veiklų vykdymu susijusias išlaidas, jei jos bus pripažintos netinkamomis finansuoti.

16. Pagal PFSA teikiamo projekto įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip iki 2022 m. birželio 31 d. imtinai. Projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas PAFT nustatyta tvarka, tačiau ne ilgiau nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. imtinai.

17. Projekto veiklų teritorija neribojama.

18. Tikslinės grupės atstovai yra trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės:

18.1. kurių atžvilgiu dar nėra priimtas galutinis sprendimas dėl jų prašymo gauti prieglobstį Lietuvos Respublikoje ir kurie gali nuspręsti pasinaudoti savanoriško grįžimo į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, galimybe;

18.2. kurie yra gavę prieglobstį Lietuvos Respublikoje, tačiau nusprendė jo atsisakyti ir pasinaudoti savanoriško grįžimo į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, galimybe;

18.3. kurie yra Lietuvos Respublikoje ir neatitinka arba nebeatitinka atvykimo ir (arba) buvimo Lietuvos Respublikoje sąlygų, nustatytų UTPĮ, kurie turi teisę ir pageidauja pasinaudoti savanoriško grįžimo į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, galimybe.

19. Pareiškėjai, planuodami PMIF programos rodiklių reikšmes, turi vadovautis Rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašu. Projektu turi būti siekiama privalomų PMIF programos rodiklių:

19.1. „Savanoriškai grįžusių į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti asmenų, kurių grąžinimas buvo bendrai finansuotas PMIF lėšomis, skaičius“ (kodas PR3.3), mažiausia siektina reikšmė – ne mažiau nei 40 (keturiasdešimt) tikslinės grupės atstovų;

19.2. „Grįžusių į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti asmenų, gavusių PMIF lėšomis bendrai finansuotą reintegracijos pagalbą prieš grįžimą arba po jo, skaičius“ (kodas PR3.2), mažiausia siektina reikšmė – 10 (dešimt) tikslinės grupės atstovų.

20. Neturi būti numatyta projekto apribojimų, kurie neigiamai veiktų moterų ir vyrų lygybės, nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimą.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI DĖL DE MINIMIS PAGALBOS TEIKIMO

 

21. De minimis pagalbos gavėjas pagal šį PFSA yra pareiškėjas (projekto vykdytojas) ir (ar) partneris (-iai), kuris (-ie) yra ūkio subjektas (-ai) ir kuris (-ie) iš projekto finansavimo lėšų planuoja įsigyti įrangos, įrenginių ir (ar) kito turto, suteikiančio jam (jiems) ekonominę naudą (toliau – de minimis pagalbos gavėjas). De minimis pagalba teikiama de minimis pagalbos gavėjams vadovaujantis de minimis reglamentu. 

22. De minimis pagalba konkrečiam de minimis pagalbos gavėjui nustatoma:

22.1. vertinant paraišką – pagal paraišką ir pareiškėjo pateiktus dokumentus, nurodytus PFSA 27.7 papunktyje;

22.2. įgyvendinant projektą – pagal projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, nurodytus PFSA 27.7 papunktyje, jei:

22.2.1. pareiškėjas kartu su paraiška negalėjo pateikti arba pateikė ne visus PFSA 29.7 papunktyje nurodytus dokumentus ir (ar) duomenis;

22.2.2. įgyvendinant projektą, keičiasi projekto partneris (-iai) ir finansavimo jam (jiems) skyrimas reikštų de minimis pagalbą.

23. Įgaliotoji institucija, paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu užpildydama Patikros lapą dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo (PAFT 26 priedas), įvertina, ar projekto finansavimas nereiškia valstybės pagalbos arba de minimis pagalbos suteikimo pareiškėjui (projekto vykdytojui) ir (ar) partneriui (‑iams), kurie atitinka PFSA 21 punkte nurodytas sąlygas. Jeigu de minimis pagalba teikiama, įgaliotoji institucija, paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu užpildydama Projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą (PAFT 27 priedas), įsitikina, kad pareiškėjui (projekto vykdytojui) ir (ar) partneriui (-iams), kurie atitinka PFSA 21 punkte nurodytas sąlygas, teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka kitus de minimis reglamente nustatytus reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai. Jeigu pareiškėjui (projekto vykdytojui) ir (ar) partneriui (-iams), kurie atitinka PFSA 21 punkte nurodytas sąlygas, teikiama de minimis pagalba:

23.1. vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų per trejų finansinių metų laikotarpį. Šios ribos taikomos, neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir į tai, ar Lietuvos Respublikos suteikta de minimis pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Sąvoka „viena įmonė“ apibrėžta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje;

23.2. įgaliotoji institucija patikrina ūkio subjekto teisę gauti bendrą vienai įmonei, kaip nurodyta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, suteikiamą de minimis pagalbą. Vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, įgaliotoji institucija patikrina visas su ūkio subjektu susijusias įmones, nurodytas ūkio subjekto pateiktame Atitikties de minimis pagalbos gavėjams taikomiems reikalavimams klausimyne pagal de minimis reglamentą (PAFT 29 priedas) ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras), taip pat – ar planuojama teikti de minimis pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta de minimis reglamento 3 straipsnyje. Atsakingajai institucijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgaliotoji institucija per 5 darbo dienas registruoja pareiškėjui (projekto vykdytojui) ir (ar) partneriui (-iams), kurie yra ūkio subjektai, suteiktos de minimis pagalbos sumą Registre ir apie tai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja pareiškėją (projekto vykdytoją) ir (ar) partnerį (-ius).

 

V SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

24. Projekto išlaidos turi atitikti joms taikomus reikalavimus, nustatytus PAFT V skyriuje ir Instrukcijose dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A1-608 „Dėl Instrukcijų dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams patvirtinimo“ (toliau – Instrukcijos dėl išlaidų atitikties).

25. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, bet neviršija PFSA 6 punkte nurodytos sumos projektui įgyvendinti.

26. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Instrukcijomis dėl išlaidų atitikties. Pagal PFSA tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų kategorijos nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Statybos, remonto ir kitų darbų išlaidos

Netinkamos finansuoti

2.

Įrangos, įrenginių ir kito turto įsigijimo išlaidos

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

2.1. tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu (-iais) darbo santykiais, darbo vietos įsteigimo (kompiuterinės technikos, programinės įrangos, baldų įsigijimo (jeigu tai ilgalaikis turtas, tinkamomis finansuoti laikomos tik nusidėvėjimo arba finansinės nuomos išlaidos) išlaidos. Tinkamomis finansuoti taip pat laikomos darbo vietai įsteigti reikalingų priemonių transportavimo, sumontavimo, instaliavimo ir paruošimo naudoti, techninės priežiūros ir susijusios išlaidos. Ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms;

2.2. projekto veikloms, skirtoms tiesiogiai tikslinės grupės atstovams, vykdyti reikalingos kompiuterinės technikos, programinės įrangos, baldų įsigijimo (jeigu tai ilgalaikis turtas, tinkamomis finansuoti laikomos tik nusidėvėjimo arba finansinės nuomos išlaidos) išlaidos. Tinkamomis finansuoti taip pat laikomos minėtų priemonių transportavimo, sumontavimo, instaliavimo ir paruošimo naudoti, techninės priežiūros ir susijusios išlaidos.

3.

Projekto vykdymo išlaidos

Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

3.1. tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu darbo santykiais, darbo užmokesčio išlaidos. Darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Papildomos sąlygos:

3.1.1.   valstybės ar savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydis turi būti nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatomis;

3.1.2.   su darbuotojais, vykdančiais tiesiogines projekto veiklas, turi būti sudaromos atskiros darbo sutartys, jei darbas yra pagrindinis, arba papildomos esamos darbo sutartys, jei, be pagrindinių pareigų, sulygstama ir dėl papildomų funkcijų įgyvendinant projektą (tokiu atveju darbo sutartyje turi būti aiškiai įvardyta, kiek laiko dirbama prie projekto, nurodomas atlygis už papildomas funkcijas įgyvendinant projektą);

3.1.3.   nuostatos dėl esamų darbo sutarčių papildymo arba atskirų darbo sutarčių sudarymo netaikomos tarptautinėms organizacijoms ar jų padaliniams;

3.1.4.   asmenims, einantiems valstybės tarnautojo pareigas projekto vykdytojo ar partnerio institucijoje, taikomos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatos ir atskiros darbo sutartys nesudaromos;

3.2. tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu darbo santykiais, darbo užmokestis už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos, jei darbo užmokesčio išlaidoms apmokėti netaikomi fiksuotieji įkainiai, apmokamos taikant kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių ir jam nustatytos darbo savaitės trukmę. Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotosios normos apskaičiuojamos remiantis Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimu, kurio ataskaita skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. Jei projekto vykdytojas yra tarptautinė organizacija ar jos padalinys ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos jai (jam) nėra taikomos, tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju darbo santykiais, darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos apmokamos pagal faktiškai patirtas išlaidas vadovaujantis tarptautinės organizacijos ar jos padalinio veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;

3.3. renginių organizavimo ir (ar) vykdymo išlaidos, reikalingos PFSA 8.7 papunktyje nurodytoms veikloms vykdyti;

3.4. iš išorės tiekėjų perkamų paslaugų (įskaitant leidybos ir vertimo paslaugas) ir prekių, reikalingų PFSA 8 punkte nurodytoms veikloms vykdyti, išlaidos (įskaitant pirkimus tikslinės grupės naudai arba kompensuojamas tikslinės grupės atstovų patirtas išlaidas);

3.5. vienkartinė pagalba pinigais tikslinės grupės atstovams, skirta sklandžiam jų grįžimui į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, užtikrinti, – kiekvienam suaugusiam asmeniui, taip pat kiekvienam nelydimam nepilnamečiui – po 200 (du šimtus) eurų, kiekvienam vaikui, grįžtančiam (išvykstančiam) su tėvais (vienu iš tėvų) ar kitu (-ais) vaiko atstovu (-ais) pagal įstatymą, – po 100 eurų;

3.6. individualaus reintegracijos plano įgyvendinimas yra finansuojamas pagal reintegraciją įgyvendinančio subjekto (projekto partnerio, paslaugos teikėjo, jei projekto vykdytojas yra tarptautinė organizacija – jos filialo) pateiktus išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Jei nėra galimybės pateikti sąskaitą faktūrą ar kitus lygiaverčius įrodomuosius dokumentus ir pirkinio vertė yra iki 100 (vieno šimto) eurų, gali būti teikiama reintegraciją įgyvendinančio subjekto ataskaita, pasirašyta reintegraciją įgyvendinančio subjekto atstovo ir tikslinės grupės atstovo. Jei nėra galimybės pateikti sąskaitą faktūrą ar kitus lygiaverčius įrodomuosius dokumentus ir pirkinio vertė yra didesnė nei 100 (vienas šimtas) eurų, atitinkama ataskaita turi būti pasirašyta ir pardavėjo.

Tinkamos finansuoti yra naudoto turto įsigijimo išlaidos, biologinio turto − ūkinių gyvūnų, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje, ir augalų − įsigijimo išlaidos;

3.7. reintegraciją įgyvendinančio subjekto mokestis už reintegracijos vykdymą;

3.8. tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu (‑iais) darbo santykiais arba dirbančio savanorystės pagrindais, asmenų, vykdančių tikslinės grupės atstovų palydą (humanitarinę ar specialistų) iki jų kilmės valstybės ar užsienio valstybės, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, taip pat tikslinės grupės atstovų palydą minėtose valstybėse, komandiruočių, kelionių išlaidos, įskaitant pažeidžiamų asmenų palydą vykdančio personalo komandiruočių ir kelionių išlaidas. Jei projekto vykdytojas yra tarptautinė organizacija ar jos padalinys ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos jai (jam) nėra taikomos, pažeidžiamų asmenų palydą vykdančio personalo komandiruočių ir kelionių išlaidos apmokamos pagal faktiškai patirtas išlaidas, vadovaujantis tarptautinių organizacijų ar jos padalinių veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, tačiau neviršijant maksimalių dienpinigių dydžių ir gyvenamojo ploto nuomos normų, apskaičiuotų vadovaujantis Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“. Netinkamos yra darbuotojų kelionių į darbo vietą ir iš jos išlaidos;

3.9. tikslinės grupės atstovo (-ų) perkraustymo, pervežimo paslaugos (kai vykstama į oro uostą arba iš vieno miesto į kitą; keičiant gyvenamą vietą; kai į sveikatos priežiūros įstaigas pervežamas ligonis arba specialiuosius poreikius turintis tikslinės grupės atstovas);

3.10. tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų transporto priemonių kuro ir (ar) transportavimo paslaugų išlaidos. Taikomas fiksuotasis įkainis, nustatytas remiantis Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimu, kurio ataskaita skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, kai apmokamos tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu darbo santykiais arba dirbančio savanorystės pagrindais, ir projekto dalyvių kelionių Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos. Pareiškėjas gali nurodyti ir mažesnius transporto fiksuotųjų įkainių dydžius (pvz., vadovaudamasis faktiniais dydžiais pareiškėjo institucijoje). Projekte visoms kelionių išlaidoms turi būti taikomas vienodas fiksuotasis įkainis.

 

4.

Informavimo apie projektą išlaidos

Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos privalomų viešinimo priemonių, nurodytų PAFT 310.1, 310.3–310.4 papunkčiuose, išlaidos.

5.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Projektui taikoma fiksuotoji projekto netiesioginių išlaidų norma skaičiuojama vadovaujantis Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašu (PAFT 5 priedas).

 

 

 

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

27. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi lietuvių kalba užpildyti paraišką, kurios forma nustatyta PAFT 2 priede, ir kartu pateikti šiuos priedus:

27.1. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžetą (pvz., 3 tiekėjų pasiūlymus dėl prekių ir (ar) paslaugų kainos, nuorodas į rinkoje esančias kainas ir kt.);

27.2. Turimos patirties ir kitos papildomos informacijos aprašymą (PFSA 1 priedas);

27.3. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) – partnerio deklaraciją (-as) (PAFT 2 priedo 1 priedas). Partnerio deklaraciją pildo kiekvienas partneris atskirai;

27.4. jeigu projekto biudžete numatytos išlaidos, kurios nėra tinkamos finansuoti, bet būtinos projektui įgyvendinti,– projekto finansavimo šaltinius (netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, pažymą, kurioje nurodytas banko ar kitų juridinių asmenų sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutartis ir kt.;

27.5. jeigu projekto biudžete tinkamų finansuoti išlaidų suma numatyta su pridėtinės vertės mokesčiu – klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kurio forma pateikta PAFT 2 priedo 2 priede;

27.6. jei teikiama de minimis pagalba, kaip nustatyta PFSA 20 punkte (t. y. iš projekto finansavimo lėšų planuojama įsigyti įrangos, įrenginių ar kito turto, suteikiančių pareiškėjui ir (ar) projekto vykdytojui ekonominę naudą):

27.6.1. Organizacijos ar fizinio asmens atitikties ūkio subjekto sąvokai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalies kriterijus klausimyną ir turto įsigijimo fakto patvirtinimą (PAFT 25 priedas). Su paraiška yra teikiamas tik PFSA 3.1 papunkčio sąlygas atitinkančio de minimis pagalbos gavėjo, gaunančio de minimis pagalbą, Organizacijos atitikties ūkio subjekto sąvokai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalies kriterijus klausimynas ir turto įsigijimo fakto patvirtinimas.

27.6.2. Projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (paraiškos formos 4 priedas), jei teikiama de minimis pagalba;

27.7.3. Atitikties de minimis pagalbos gavėjams taikomiems reikalavimams klausimyną (-us) pagal de minimis reglamentą (PAFT 29 priedas), jei teikiama de minimis pagalba.

28. Pareiškėjas PAFT III skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka teikia užpildytą paraišką ir jos priedus įgaliotajai institucijai raštu, kartu pateikdamas ir skaitmenines paraiškos bei pridedamų dokumentų kopijas vienu iš šių būdų: siunčia paštu, elektroniniu paštu, jei paraiška pasirašoma elektroniniu parašu, pristato pats arba per kurjerį, kaip nurodyta PAFT 354.2 papunktyje. Jei paraiška teikiama PAFT 354.2 papunktyje nustatytu būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami. Kitu, šiame punkte nenumatytu, būdu atsiųsta ar pristatyta arba kitu nei Įgaliotosios institucijos adresu pristatyta paraiška neregistruojama ir nevertinama.

29. Pareiškėjas informuojamas ir konsultuojamas PAFT II skyriuje nustatyta tvarka. Konkreti įgaliotosios institucijos kontaktinė informacija nurodoma kvietimo teikti paraiškas skelbime.

30. Įgaliotoji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą PAFT III skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka, užpildydama Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, kurios forma pateikta PAFT 3 priede, projekto naudos ir kokybės vertinimą – PAFT III skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka, užpildydama Naudos ir kokybės vertinimo lentelę (PFSA 2 priedas).

31. Vertindama paraišką, įgaliotoji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti paraiškai vertinti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgaliotosios institucijos nustatytą terminą, kuris neturi būti trumpesnis kaip 7 dienos ir ilgesnis kaip 14 dienų. Terminas gali būti pratęstas įgaliotosios institucijos sprendimu, jei pareiškėjas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as). Jeigu įgaliotoji institucija prašo paraišką tikslinti daugiau kaip vieną kartą, vėliau ji gali nustatyti ir trumpesnį nei 7 dienų paraiškos patikslinimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 1 darbo diena. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paskutinės jų pateikimo dienos. Jei dėl objektyvių priežasčių per nustatytą terminą paraiškų įvertinti neįmanoma, jų vertinimo terminas gali būti pratęstas motyvuotu atsakingos institucijos sprendimu, tačiau ne ilgiau kaip 30 dienų. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgaliotoji institucija informuoja pareiškėjus raštu.

32. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima atsakinga institucija PAFT 86–87 punktuose nustatyta tvarka.

33. Įgaliotoji institucija PAFT IV skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal PAFT 4 priede nustatytą formą, pritaikytą PFSA, parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 14 dienų nuo įgaliotosios institucijos rašto gavimo dienos. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgaliotąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių pratęsti projekto sutarties pasirašymo terminą. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, įgaliotoji institucija per 7 dienas nuo šios informacijos gavimo dienos arba nustatyto termino pabaigos raštu informuoja atsakingą instituciją ir pareiškėją, kad pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį neteko galios. Tokiu atveju atsakinga institucija sprendimą dėl projekto finansavimo turi pripažinti netekusiu galios ne vėliau kaip per 14 dienų nuo įgaliotosios institucijos informacijos, motyvuodama tuo, kad pareiškėjas per įgaliotosios institucijos nustatytą terminą nepasirašė projekto sutarties arba atsisakė ją pasirašyti, gavimo dienos.

34. Projekto sutarties originalas rengiamas ir teikiamas kaip pasirašytas popierinis dokumentas arba kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

35. Projekto sutartis yra keičiama ar nutraukiama PAFT IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

36. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, PAFT ir PFSA nustatytus reikalavimus.

37. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti PAFT IV skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

38. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi PAFT VI skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka.

39. Informacija apie projekto dalyvius teikiama vadovaujantis PAFT IV skyriaus šeštojo skirsnio nuostatomis. Projekto dalyvio apklausos anketoje (PFSA 3 priedas) nustatytą informaciją apie projekto dalyvius įgaliotajai institucijai pateikia projekto vykdytojas. Išimtiniais atvejais, nustatytais PAFT, gali būti nereikalaujama, kad projekto dalyvis užpildytų Projekto dalyvio anketą, o pateiktos informacijos apie projekto dalyvį teisingumą užtikrina projekto vykdytojas, turėdamas, pavyzdžiui, teismo parengtą dokumentą, patvirtinantį, kad projekto dalyvis priklauso tikslinei grupei, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centro parengtą dokumentą, patvirtinantį, kad projekto dalyvis priklauso tikslinei grupei, sprendimą dėl tikslinės grupės atstovo grąžinimo pagal UTPĮ 125 straipsnį ar kitą šį faktą įrodantį dokumentą.

40. Įgyvendinant projektą turi būti užtikrinama, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus. Jeigu projekto vykdytojas ir (arba) partneris yra tarptautinė organizacija ir nėra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento subjektas, asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas vadovaujantis tarptautinės organizacijos asmens duomenų apsaugos principais užtikrinant PAFT 352 punkto nuostatų laikymąsi.

 

VIII SKYRIUS

PFSA KEITIMO TVARKA

 

41. PFSA keitimo tvarka nustatyta PAFT III skyriaus ketvirtajame skirsnyje.

42. Jei PFSA keičiamas jau atrinkus projektą, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, PAFT 42 punkte nustatytais atvejais taikomi ir įgyvendinamam projektui.

_____________________________