LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2021 METŲ MINIMALIŲ VARTOJIMO POREIKIŲ DYDŽIO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. gruodžio 7 d. Nr. A1-1229

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi:

1.    T v i r t i n u  2021 metų minimalių vartojimo poreikių dydį – 260 eurų.

2.   N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas        Linas Kukuraitis