LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-153 „DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 3.05.01:2015 „TVARKYBOS DARBŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 18 d. Nr. ĮV-1197

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. ĮV-153 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 12 dalimi,“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“:

2.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Komisija sudaroma iš šių asmenų:

5.1. priimant Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus:

5.1.1. Departamento teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje priimami tvarkybos darbai, vedėjo ar jo įgalioto kito šio skyriaus specialisto (Komisijos pirmininkas);

5.1.2. savivaldybės, kurios teritorijoje priimami tvarkybos darbai administracijos padalinio, atsakingo už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, vadovo ar valstybės tarnautojo, atsakingo už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą;

5.1.3. kultūros paveldo objekto valdytojo ar jo įgalioto asmens;

5.1.4 tvarkybos darbų užsakovo ar jo įgalioto asmens;

5.1.5. tvarkybos darbų projekto rengėjo;

5.1.6. už atliktus tvarkybos darbus atsakančio atestuoto specialisto;

5.1.7. saugomos teritorijos direkcijos atstovo, kai priimami saugomoje teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai;

5.1.8. daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos įgalioto asmens (jei ji nesukurta – daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus), kai priimami daugiabučiame name atlikti tvarkybos darbai;

5.1.9. kitų suinteresuotų institucijų atstovų, Komisijos pirmininko pakviestų dalyvauti Komisijos darbe;

5.2. priimant Taisyklių 4.2 papunktyje nurodytų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus:

5.2.1. savivaldybės, kurios teritorijoje priimami tvarkomieji paveldosaugos darbai, administracijos padalinio, atsakingo už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, vadovo ar valstybės tarnautojo, atsakingo už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą (Komisijos pirmininko);

5.2.2. Departamento teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje priimami tvarkybos darbai, vedėjo ar kito šio skyriaus specialisto;

5.2.3. kultūros paveldo objekto valdytojo ar jo įgalioto asmens;

5.2.4. tvarkybos darbų užsakovo ar jo įgalioto asmens;

5.2.5 tvarkybos darbų projekto rengėjo;

5.2.6. už atliktus tvarkybos darbus atsakančio atestuoto specialisto;

5.2.7. saugomos teritorijos direkcijos atstovo, kai priimami saugomoje teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai;

5.2.8. daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos įgalioto asmens (jei ji nesukurta – daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus), kai priimami daugiabučiame name atlikti tvarkybos darbai;

5.2.9. kitų suinteresuotų institucijų atstovų, Komisijos pirmininko pakviestų dalyvauti Komisijos darbe.“

2.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Komisiją sudaranti institucija, gavusi vieno iš Taisyklių 5.1.3–5.1.4 papunkčiuose nurodytų asmenų prašymą per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą ar iš 5.2.3–5.2.4 papunkčiuose nurodytų asmenų (toliau kartu – pareiškėjas) raštišką prašymą priimti tvarkybos darbus, per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos sudaro Komisiją.

Šiame punkte nurodytas prašymas Komisiją sudariusiam savivaldybės administracijos direktoriui gali būti pateiktas tiesiogiai, atsiųstas paštu, elektroniniu paštu (PDF ar JPG formatu). Abiems Komisiją skiriančioms institucijoms šiame punkte nurodytas prašymas gali būti pateiktas ir per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.“

2.3. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Bendru sutarimu nustačiusi atliktų tvarkybos darbų neatitikimą tvarkybos darbų projektui ir reikalavimams, nustatytiems paveldo tvarkybos reglamentuose bei šiems darbams išduotame leidime, ir trūkumus:

11.1. Departamento direktoriaus paskirta Komisija per 3 darbo dienas per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą pateikia pareiškėjui šių neatitikimų ir trūkumų sąrašą, išdėstytą raštu ir pasirašytą šios Komisijos narių ir pirmininko. Pašalinus sąraše išvardintus neatitikimus ir trūkumus, pareiškėjas per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą informuoja Komisijos pirmininką, kuris Taisyklių 7 punkte nustatyta tvarka paskiria naują tvarkybos darbų priėmimo datą.;

11.2. savivaldybės administracijos direktoriaus paskirta Komisija per 3 darbo dienas tiesiogiai arba paštu, arba elektroniniu paštu (PDF ar JPG formatu) pateikia pareiškėjui šių neatitikimų ir trūkumų sąrašą, išdėstytą raštu ir pasirašytą šios Komisijos narių ir pirmininko. Pašalinęs sąraše išvardintus neatitikimus ir trūkumus, pareiškėjas apie tai raštu tiesiogiai arba paštu, arba elektroniniu paštu (PDF ar JPG formatu) informuoja Komisijos pirmininką, kuris Taisyklių 7 punkte nustatyta tvarka paskiria naują tvarkybos darbų priėmimo datą.“

2.4. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Tvarkybos darbai nepriimami, jei nors vienas Komisijos narys, nustatęs atliktų darbų neatitikimą tvarkybos darbų projektui ir reikalavimams, nustatytiems paveldo tvarkybos reglamentuose bei šiems darbams išduotame leidime, nesutinka pasirašyti tvarkybos darbų priėmimo akto (toliau – Aktas). Komisijos narys, nesutinkantis pasirašyti Akto, prieštaravimų motyvus išdėsto raštu ir per 3 darbo dienas tiesiogiai arba paštu, arba elektroniniu paštu (PDF ar JPG formatu) pateikia pareiškėjui ir Komisijos pirmininkui.“

2.5. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Įvykdęs Komisijos nario teisėtus reikalavimus dėl atliktų darbų atitikimo tvarkybos darbų projektui ir reikalavimams, nustatytiems paveldo tvarkybos reglamentų bei šiems darbams atlikti išduotame leidime, pareiškėjas apie tai raštu tiesiogiai arba paštu, arba elektroniniu paštu (PDF ar JPG formatu) informuoja Akto nepasirašiusį Komisijos narį, kuris per 5 darbo dienas turi patikrinti ar įvykdyti jo teisėti reikalavimai ir pasirašyti kitų Komisijos narių anksčiau pasirašytą Aktą arba raštu tiesiogiai arba paštu, arba elektroniniu paštu (PDF ar JPG formatu) informuoti pareiškėją ir Komisijos pirmininką apie nepasirašymo motyvus. Prireikus, Komisijos pirmininkas gali pakartotinai sušaukti Komisiją.“

2.6. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Aktas turi būti patvirtintas per vieną mėnesį nuo pareiškėjo prašymo gavimo dienos. Tais atvejais, kai darbų priėmimo metu nustatomi neatitikimai ir trūkumai, vieno mėnesio terminas skaičiuojamas nuo to momento, kai pareiškėjas, pašalinęs neatitikimus ir trūkumus, raštu kreipiasi į Komisiją dėl naujos tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo datos. Į Departamento direktoriaus paskirtą Komisiją pareiškėjas kreipiasi per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą, o į savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtą Komisiją - raštu tiesiogiai arba paštu, arba elektroniniu paštu (PDF ar JPG formatu).“

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                           Liana Ruokytė-Jonsson