LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2018 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-765/V-1530 „DĖL SPECIALIOJO NUOLATINĖS SLAUGOS, SPECIALIOJO NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS), SPECIALIOJO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 23 d. Nr. A1-293/V-611

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo:

1. Papildome nauju 6.5 papunkčiu:

6.5. Gydantis gydytojas – asmeniui šeimos medicinos ar pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas, jei asmuo gydomas ambulatorinėmis sąlygomis, arba bet kurios profesinės kvalifikacijos gydytojas, gydantis asmenį stacionare.“

2. Buvusį 6.5 papunktį laikome 6.6 papunkčiu.

3. Pakeičiame 8.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

8.2. ligos sunkumą ir diagnozę patvirtinančius medicininių tyrimų (instrumentinių, laboratorinių) išrašus ir gydytojų specialistų išvadas, prireikus – išrašus iš Gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr. 003/a), Asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) ir kitus dokumentus, priklausomai nuo asmens organizmo funkcijų sutrikimo pobūdžio, nurodytus Bazinio funkcionavimo lygmens balų lentelėje (Aprašo 1 priedas) (toliau – Bazinio funkcionavimo balų lentelė).“

4. Pakeičiame 1 priedą:

4.1. Pakeičiame 2 punktą ir jį išdėstome taip:

„2.

Gilus protinis atsilikimas (kodas pagal TLK-10-AM – F73), diagnozuotas klinikinio stebėjimo būdu, arba kai pagal WISC* ar WAIS** tyrimą nustatytas intelekto koeficientas (IQ) yra mažesnis nei 20 (pateikta gydytojo psichiatro išvada)

10“.

 

4.2. Pakeičiame 7 punktą ir jį išdėstome taip:

„7.

Demencijos, kai yra sunkus (ryškus) pažinimo sutrikimas ir kai protinė būklė pagal trumpą protinės būklės tyrimą (MMSE) įvertinta nuo 0 iki 10 balų, o pagal Blessedo demencijos skalę – 23–28 balais (pateiktos užpildytos MMSE ir Blessedo demencijos skalės su gydytojo specialisto išvada)

20“.

 

4.3. Pakeičiame 8 punktą ir jį išdėstome taip:

„8.

Vaiko iki 8 metų amžiaus raidos koeficientas bent trijose raidos srityse pagal vaiko raidos vertinimo skalę (DISC) yra ne didesnis kaip 30 % (pateikta gydytojo specialisto išvada)

20“.

 

 

4.4. Pakeičiame 11 punktą ir jį išdėstome taip:

„11.

Hemiplegijos ar paraplegijos, ar kiti labai ryškūs judėjimo (motorikos) funkcijos sutrikimai, kai asmuo savarankiškai nejuda ir reikalinga visapusiška pagalba atliekant visas veiklas (pateikta gydytojo specialisto išvada)

20“.

 

 

4.5. Pakeičiame 17 punktą ir jį išdėstome taip:

„17.

Sunkus įvairiapusis raidos sutrikimas (kodas pagal TLK-10-AM – F84), kai vertinant pagal CARS skalę nustatoma 37 ir daugiau balų arba pagal CARS2-HF (High Functioning) skalę – 34 ir daugiau balų (pateikta gydytojo psichiatro išvada)

20“.

 

4.6. Papildome 171 punktu:

171.

Vidutinis įvairiapusis raidos sutrikimas (kodas pagal TLK-10-AM – F84), kai vertinant pagal CARS skalę nustatoma 33–36 balai arba pagal CARS2-HF (High Functioning) skalę – 30–33 balai (pateikta gydytojo psichiatro išvada)

30“.

 

4.7. Papildome 172 punktu:

172.

Vaiko iki 8 metų amžiaus raidos koeficientas bent trijose raidos srityse pagal vaiko raidos vertinimo skalę (DISC) atitinka 31–50 % (pateikta gydytojo specialisto išvada)

30“.

 

4.8. Pakeičiame 20 punktą ir jį išdėstome taip:

„20.

Demencijos, kai yra vidutinis pažinimo sutrikimas ir kai protinė būklė pagal trumpą protinės būklės tyrimą (MMSE) įvertinta nuo 11 iki 20 balų, o pagal Blessedo demencijos skalę – 10–22,5 balo (pateiktos užpildytos MMSE ir Blessedo demencijos skalės su gydytojo specialisto išvada)

30“.

 

4.9. Pakeičiame 23 punktą ir jį išdėstome taip:

„23.

Regėjimo sutrikimas, kai geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija lygus arba mažesnis nei 0,03 (pateiktos gydytojų specialistų išvados)

30“.

 

4.10. Pakeičiame 28 punktą ir jį išdėstome taip:

„28.

Monoplegija, ryški paraparezė, hemiparezė ar tetraparezė, kai raumenų jėga – 1–2 balai, arba kiti labai ryškūs judėjimo (motorikos) funkcijos sutrikimai, kai asmuo negali savarankiškai vaikščioti, nuolat reikalingas neįgaliojo vežimėlis ir visapusiška pagalba nuolat naudojantis pagalbinėmis priemonėmis (pateiktos gydytojų specialistų išvados)

30“.

 

4.11. Papildome 301 punktu:

301.

Vaikas iki 18 metų amžiaus, kai nustatytas visiškas kurtumas (> 90 dB), labai žymus (71–90 dB) arba žymus (56–70 dB), arba vidutinis klausos sutrikimo laipsnis (41–55 dB), kai yra vidutinis arba žymus kalbos sutrikimas (pateikta gydytojo otorinolaringologo ir (arba) logopedo išvada)

30“.

 

4.12. Papildome 302 punktu:

302.

Vaikas iki 14 metų amžiaus, kai nustatytas cukrinis diabetas arba labili ligos eiga vyresniam nei 14 metų (pateikta gydytojo specialisto išvada)

30“.

 

4.13. Papildome 303 punktu:

303.

Vaiko iki 14 metų amžiaus šlapinimosi sutrikimai, kai būtina protarpinė (interminuojanti) šlapimo pūslės kateterizacija (pateikta gydytojo specialisto išvada)

30“.

 

4.14. Pakeičiame 36 punktą ir jį išdėstome taip:

„36.

Ryški monoparezė, hemiparezė ar paraparezė, kai raumenų jėga – 3–4 balai, arba kiti labai ryškūs judėjimo (motorikos) funkcijos sutrikimai, kai judėjimui nuolat reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt. (pateiktos gydytojų specialistų išvados)

40“.

 

4.15. Papildome 46 punktu:

46.

Lengvas įvairiapusis raidos sutrikimas (kodas pagal TLK-10-AM – F84), kai vertinant pagal CARS skalę nustatoma 30–32 balai arba pagal CARS2-HF (High Functioning) skalę – 26–29 balai (pateikta gydytojo psichiatro išvada)

40“.

 

4.16. Papildome 47 punktu:

47.

Vaiko iki 8 metų amžiaus raidos koeficientas bent trijose raidos srityse pagal raidos vertinimo skalę (DISC) atitinka 51–80 % (pateikta gydytojo specialisto išvada)

40“.

 

5. Pakeičiame 2 priedą ir jį išdėstome nauja redakcija (pridedama).      

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                               Linas Kukuraitis

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                            Aurelijus Veryga