Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. vasario 25 d. Nr. 193
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“:

1.1. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.2. Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. kovo 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511

1 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. vasario 25 d.  nutarimo Nr. 193
redakcija)

 

 

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲATLYGINIMŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Pareigybės

Koeficientai bazinės mėnesinės algos dydžiais, išskyrus MMA

pedagogų

sveikatos priežiūros specialistų

kultūros ir meno darbuotojų

Aplinkos ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų

Finansų ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų (pertvarkytų viešųjų įstaigų) darbuotojų

Žemės ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų

socialinių paslaugų srities darbuotojų

švietimo ir mokslo, kultūros ir meno, sveikatos priežiūros ir socialinių įstaigų kitų darbuotojų, taip pat kitų biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų

Įstaigų ir organizacijų vadovai

11,5–43,4

10,9–25,5

10,9–24,3

10,9–20,8

11,5–47,32

10,9–21,2

10,9–23,19

10,9–16

Įstaigų ir organizacijų vadovų pavaduotojai

10,95–38,5

10,4–22,8

10,4–22

10,4–18,7

10,95–41,1

10,4–19

10,4 –20,85

10,4–16

Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito tarnybų vadovai

10,2–36,91

10,2–18

Skyrių, kitų padalinių vadovai

10–33,35

9,7–18,2

9,7–19,2

9,7–14,8

10–37,88

9,7–15,11

9,7–16,6

9,7–13

Vyriausieji specialistai

8,87–35,05

Vyresnieji specialistai

8,85–20,92

Specialistai:

įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą

9,23–27,95

9,23–16,5

9,23–18,8

9,23–14,4

9,23–13,7

9,23–16,2

9,23–11,4

iš jų – specialistai, kurių mokymo trukmė pagal mokymo planus stacionare – 6 ir daugiau metų

9,23–17,4

įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas)

9,17–26,7

9,17–14,7

9,17–15,4

9,17–12,7

9,17–12,2

9,17–14,3

9,1710,5

įgiję aukštesnįjį išsilavinimą ar iki 1995 metų specialųjį vidurinį išsilavinimą

9–21,8

9–13

9–12

9–10,9

9–10,8

9,17–12,3

9–10

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

8,859

8,85–9

8,859

Pagalbinis medicinos ir individualios priežiūros personalas

8,610

9,14–11,2

Darbininkai

MMA

MMA

 

Pastabos:

1. Vyresniųjų buhalterių, atliekančių vyriausiojo buhalterio funkcijas (kai yra tik vienas apskaitos darbuotojas), taip pat kai yra tik vienas vidaus audito specialistas, tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip vyriausiųjų buhalterių arba kaip vidaus audito tarnybos vadovo.

2. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu skyrių, kitų padalinių vadovų.

3. Specialistams nustatyta tvarka gali būti suteikiamos šios kategorijos: vyriausiasis (aukščiausios kategorijos) specialistas, vyresnysis (vadovaujantysis) specialistas, specialistas.

4. Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija sudaro ir, suderinusios su Finansų ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, patvirtina pareigybių sąrašus, kuriais vadovaujantis visose biudžetinėse įstaigose ir organizacijose šie darbuotojai priskiriami prie pedagogų, kultūros ir meno darbuotojų ar sveikatos priežiūros specialistų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tvirtina socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašą.

5. Mokslo ir studijų institucijų darbuotojams, kurių darbas susijęs su mokslo ir studijų institucijos akademinės ir (arba) mokslinės veiklos uždavinių įgyvendinimu, taip pat Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos dėstytojams ir mokslo darbuotojams, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas vadovaujantis šiame priede nurodytais pedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientais, gali būti taikomi iki 50 procentų didesni tarnybiniai atlyginimai, negu nurodyta šiame priede.

6. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos dėstytojams ir mokslo darbuotojams valandinis atlygis už pedagoginį darbą apskaičiuojamas, šiame priede nurodytus pedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientus, kurie gali būti didinami iki 50 procentų, padauginus iš 3,06 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto bazinio valandinio atlygio dydžio.

7. Teatrų ir koncertinių įstaigų atlikėjams – baleto artistams, Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje įgijusiems baleto artisto kvalifikaciją, tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip specialistams, įgijusiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

8. Valstybinės teismo medicinos tarnybos ir Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros specialistams gali būti nustatomi iki 50 procentų didesni tarnybiniai atlyginimai, negu nurodyta šiame priede.

9. Seniūnijų specialistams, dirbantiems socialinių paslaugų srityje (pagal pareigybės aprašymą), tarnybiniai atlyginimai nustatomi vadovaujantis šiame priede socialinių paslaugų srities darbuotojų skiltyje nurodytais dydžiais.

10. Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesiams gelbėtojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, gali būti nustatomi 30–50 procentų didesni tarnybiniai atlyginimai, negu nurodyta šiame priede.

11. Lentelėje vartojama santrumpa MMA – minimalioji mėnesinė alga.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511
4 priedas
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 193

redakcija)

 

 

 

VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS, MINISTERIJŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ INSTITUCIJŲ AR ĮSTAIGŲ, ATLIEKANČIŲ VIEŠĄJĮ ADMINISTRAVIMĄ, SAVIVALDYBIŲ DARBUOTOJŲ, NEPRISKIRIAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KATEGORIJAI, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Pareigybės

Koeficientai bazinės mėnesinės algos dydžiais, išskyrus MMA

Vyriausybės kanceliarija, ministerijos

Vyriausybės įstaigos, kitos institucijos ar įstaigos, atliekančios viešąjį administravimą, savivaldybės

Skyrių, kitų struktūrinių padalinių vadovai

10,3–20

9,7–16

Specialistai (vyriausiasis specialistas, vyresnysis specialistas, specialistas)

9,5–18

9,24–13

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

9,0–16

8,85–10

Darbininkai, kuriems nustatytas mėnesinis tarnybinis atlyginimas

MMA

MMA

 

 

Pastabos:

1. Struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni už vadovų tarnybinius atlyginimus.

2. Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, nepriskiriamų valstybės tarnautojų kategorijai, tarnybiniai atlyginimai nustatomi pagal šiame priede ministerijoms nustatytus tarnybinius atlyginimus (koeficientais).

3. Darbininkams gali būti taikomi šio nutarimo 3 priede nustatyti valandiniai tarifiniai atlygiai. Aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, galima nustatyti tarnybinį atlyginimą iki 12 koeficientų, kurių pagrindu imama bazinė mėnesinė alga.

4. Lentelėje vartojama santrumpa MMA – minimalioji mėnesinė alga.

 

 

 

––––––––––––––––––––