LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

IR

 

INDIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

S U S I T A R I M A S

 

DĖL VIZŲ REŽIMO PANAIKINIMO DIPLOMATINIŲ PASŲ

 

TURĖTOJAMS

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Indijos Respublikos Vyriausybė (toliau atskirai – Susitariančioji Šalis, o kartu – Susitariančiosios Šalys),

atsižvelgdamos į abiejų šalių suinteresuotumą stiprinti draugiškus savitarpio    ryšius ir

išreikšdamos norą palengvinti Lietuvos Respublikos ir Indijos Respublikos piliečių, kurie turi diplomatinius pasus, keliones į šias valstybes,

s u s i t a r ė:

 

1 straipsnis

 

1. Vienos Susitariančiosios Šalies valstybės piliečiai, turintys galiojančius diplomatinius pasus, gali be vizų atvykti į kitos Susitariančiosios Šalies valstybės teritoriją, iš jos išvykti ir vykti per ją tranzitu per atitinkamus tarptautinius atvykimo ir išvykimo punktus.

 

2. Vienos Susitariančiosios Šalies valstybės piliečiams, turintiems minėtus pasus, leidžiama be vizos būti kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje ne ilgiau kaip devyniasdešimt (90) dienų per šešis (6) mėnesius (neatsižvelgiant į atvykimų skaičių) nuo atvykimo į priimančiosios valstybės teritoriją. Kai tai susiję su Indijos Respublikos piliečiais, minėtas devyniasdešimties dienų (90) laikotarpis prasideda nuo pirmojo įvažiavimo į Šengeno erdvę datos.

2 straipsnis

 

Vienos Susitariančiosios Šalies valstybės piliečiams, kurie yra diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojai arba savo šalies atstovai tarptautinėje organizacijoje, esančioje kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje, turintys galiojančius diplomatinius pasus, taip pat jų šeimų atstovams prieš įvažiuojant į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją reikia gauti vizą.

 

3 straipsnis

 

1. Kiekviena Susitariančioji Šalis pasilieka teisę neleisti atvykti į savo valstybės teritoriją arba sutrumpinti buvimo joje laiką bet kuriam kitos Susitariančiosios Šalies valstybės piliečiui, kurį ji gali laikyti nepageidaujamu.

 

2. Jei vienos Susitariančiosios Šalies pilietis (-ė) pameta pasą kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje, jis (ji) informuoja priimančiosios šalies atitinkamas susijusias institucijas, kad šios imtųsi reikiamų veiksmų. Susijusi diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga savo piliečiui išduoda naują pasą ar kelionės dokumentą ir informuoja susijusias priimančiosios šalies Vyriausybės institucijas.

 

4 straipsnis

 

Vienos Susitariančiosios Šalies valstybės piliečiai, turintys diplomatinius pasus, kirsdami kitos Susitariančiosios Šalies sieną ir visą savo buvimo joje laiką laikosi toje kitoje Susitariančiojoje Šalyje galiojančių atvykimo ir buvimo reikalavimų bei nacionalinės teisės normų.

 

 

 

 

5 straipsnis

 

1. Šio Susitarimo tikslais Susitariančiosios Šalys diplomatiniais kanalais perduoda viena kitai atitinkamų galiojančių pasų pavyzdžius, įskaitant išsamų tokių dokumentų aprašymą, ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) dienų iki šio Susitarimo įsigaliojimo.

 

2. Susitariančiosios Šalys diplomatiniais kanalais taip pat perduoda viena kitai naujų arba pakeistų pasų pavyzdžius, įskaitant išsamų tokių dokumentų aprašymą, ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) dienų iki pasų įsigaliojimo dienos.

 

 

6 straipsnis

 

1. Susitariančiosios Šalys dėl saugumo, viešosios tvarkos arba visuomenės sveikatos turi teisę laikinai sustabdyti šio Susitarimo ar atskirų jo nuostatų taikymą. Toks sprendimas įsigalioja iš karto po to, kai viena Susitariančioji Šalis apie jį diplomatiniais kanalais praneša kitai Susitariančiajai Šaliai.

 

2. Šio Susitarimo taikymo sustabdymas neturi poveikio šio Susitarimo 1 straipsnyje nurodytoms piliečių, kurie jau yra apsistoję kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje, teisėms.

 

7 straipsnis

 

Kiekviena Susitariančioji Šalis gali raštu diplomatiniais kanalais paprašyti peržiūrėti arba pakeisti šį Susitarimą ar atskiras jo nuostatas. Bet kokie pataisymai arba pakeitimai, dėl kurių susitarė Susitariančiosios Šalys, įsigalioja vadovaujantis šio Susitarimo 9 straipsnyje nustatyta tvarka ir atitinkamai tampa šio Susitarimo dalimi.

 

 

 

 

8 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys draugiškai konsultuojasi arba derasi viena su kita kilus nesutarimų ar ginčų dėl šio Susitarimo nuostatų taikymo.

 

9 straipsnis

 

Šis Susitarimas įsigalioja trisdešimtąją (30) dieną nuo tos dienos, kai diplomatiniais kanalais gaunamas paskutinis rašytinis pranešimas, kuriuo Susitariančiosios Šalys oficialiai praneša viena kitai apie šiam Susitarimui įsigalioti būtinų savo vidaus procedūrų užbaigimą. Šis Susitarimas lieka galioti neribotą laiką, bet kuri Susitariančioji Šalis jį gali nutraukti apie tai pranešdama diplomatiniais kanalais. Nutraukimas įsigalioja praėjus devyniasdešimčiai (90) dienų nuo tokio pranešimo gavimo datos.

 

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai atitinkamų Vyriausybių įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

 

Pasirašyta 2013 m. lapkričio 10 d. Delyje trimis (3) originaliais egzemplioriais lietuvių, hindi ir anglų kalbomis. Visi tekstai turi vienodą teisinę galią. Kilus nesutarimų dėl šio Susitarimo aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

Lietuvos Respublikos                                                  Indijos Respublikos

Vyriausybės vardu                                                      Vyriausybės vardu

 

______________________                                           ______________________

 

J. E. Linas Linkevičius                                                  J. E. Salman Khurshid

Užsienio reikalų ministras                                            Išorinių reikalų ministras