LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ULTRAGARSINIŲ TYRIMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT AMBULATORINES ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 13 d. Nr. V-432

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktu:

1. T v i r t i n u Ultragarsinių tyrimų, atliekamų teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, reikalavimų aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus šiuo įsakymu patvirtinto Ultragarsinių tyrimų, atliekamų teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas) 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 punktus ir 2 priedą, įsigalioja 2017 m. birželio 1 d.;

2.2. Aprašo 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 punktai ir 2 priedas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                          Aurelijus Veryga

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu

Nr. V-432

 

 

ULTRAGARSINIŲ TYRIMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT AMBULATORINES ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ultragarsinių tyrimų, atliekamų teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – SPĮ) ir specialistams, ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu atliekantiems ultragarsinius tyrimus be kontrastinės medžiagos (toliau – UG tyrimai be kontrastinės medžiagos) ir ultragarsinius tyrimus su kontrastine medžiaga (toliau – UG tyrimai su kontrastine medžiaga) (toliau UG tyrimai be kontrastinės medžiagos ir UG tyrimai su kontrastine medžiaga kartu vadinami UG tyrimais).

2. Apraše vartojama sąvoka minkštieji audiniai – oda, poodis, raumenys, sausgyslės, raiščiai, limfmazgiai.

3. UG tyrimai atliekami SPĮ, turinčiose licenciją veiklos adresu (adresais) teikti radiologijos ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ultragarsiniai tyrimai) ir (ar) echoskopijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikiantiems specialistams atitinkamos srities UG tyrimų atlikimas numatytas jų kompetenciją nustatančiose Lietuvos medicinos normose.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PATALPOMS IR SPECIALISTAMS

 

4. SPĮ turi būti įrengtos šios patalpos:

4.1. laukiamasis (laukimo zona);

4.2. UG tyrimo (-ų) atlikimo ir (ar) gydytojo (-ų) kabinetas (-ai);

4.3. procedūrinis kabinetas, jei UG tyrimo metu atliekamos injekcijos, intervencijos.

5. SPĮ patalpos ir jų išdėstymas turi atitikti UG tyrimui atlikti naudojamos medicinos priemonės (prietaiso) dokumentuose nurodytus higienos, darbų saugos, atliekamų paslaugų kokybės ir kitus reikalavimus.

6. Vienoje iš šio Aprašo 4 punkte nurodytų patalpų turi būti pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė, kaip nurodyta Įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašyme, ir anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinys, kaip nurodyta Anafilaksinio šoko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio aprašyme, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“.

7. UG tyrimus be kontrastinės medžiagos SPĮ pagal kompetenciją atlieka gydytojas radiologas, kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai, kuriems tokia kompetencija nustatyta atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje, taip pat gydytojai, kuriems tokia teisė suteikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika“.

8. UG tyrimus su kontrastine medžiaga SPĮ gali atlikti:

8.1. gydytojas radiologas;

8.2. kiti Aprašo 7 punkte nurodyti gydytojai, turintys ne mažesnę kaip trejų metų UG tyrimų be kontrastinės medžiagos atlikimo patirtį ir baigę 36 akademinių valandų trukmės universitetinius UG tyrimų su kontrastine medžiaga atlikimo profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus.

9. Atliekant UG tyrimus su kontrastine medžiaga dalyvauja:

9.1. Aprašo 8 punkte nurodytas gydytojas;

9.2. bendrosios praktikos slaugytojas.

 

III SKYRIUS

MEDICINOS PRIEMONĖS (PRIETAISAI)

 

10. UG tyrimus atliekančios SPĮ privalo turėti tyrimams atlikti reikalingą diagnostinę ultragarsinę medicinos priemonę (prietaisą). Prireikus, medicinos priemonė (prietaisas) naudojama su tyrimui atlikti reikalinga pagalbine įranga, kaip nurodyta medicinos priemonės (prietaiso) gamintojo dokumentuose.

11. UG tyrimai su kontrastine medžiaga atliekami medicinos priemone (prietaisu), turinčia programinę įrangą darbui su kontrastine medžiaga.

 

IV SKYRIUS

SPĮ ATLIEKAMI UG TYRIMAI

 

12. SPĮ atliekami UG tyrimai nurodyti Aprašo 1 priede.

13. UG tyrimai su kontrastine medžiaga atliekami esant ligoms ir būklėms, nurodytoms sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Ligų ir būklių, kurioms esant iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokami ultragarsiniai tyrimai su kontrastine medžiaga, sąraše (toliau – Sąrašas) (Aprašo 2 priedas).

14. UG tyrimai su kontrastine medžiaga atliekami, kai atliktas UG tyrimas be kontrastinės medžiagos yra neinformatyvus arba kai ties Sąraše esančia indikacija nurodytos tyrimo skyrimo pirmumo (eiliškumo) sąlygos.

15. UG tyrimų su kontrastine medžiaga atlikimo kontraindikacijos:

15.1. alergija kontrastinei medžiagai ar jos sudedamosioms dalims;

15.2. širdies šuntas (anatominis) (iš dešinės į kairę);

15.3. sunki plautinė hipertenzija (plautinės arterijos spaudimas > 90 mm Hg);

15.4. sunkiai kontroliuojama sisteminė hipertenzija;

15.5. ūmus respiracinis distreso sindromas.

16. UG tyrimų su kontrastine medžiaga atlikimo santykinės kontraindikacijos:

16.1. dirbtinai ventiliuojami pacientai;

16.2. pacientai, esantys nestabilios neurologinės būklės;

16.3. nėštumas;

16.4. laktacijos periodas.

17. Jeigu yra santykinių kontraindikacijų, nurodytų Aprašo 16 punkte, dėl UG tyrimo su kontrastine medžiaga atlikimo būtinumo nusprendžia SPĮ, atliekančios tyrimą, gydytojų konsiliumas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Konkrečių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių metu atliekami UG tyrimai, teikimas SPĮ, vadovaujantis Aprašu ir kitais teisės aktais, organizuojamas jos vadovo nustatyta tvarka.

_______________________


 

Ultragarsinių tyrimų, atliekamų teikiant

ambulatorines asmens sveikatos priežiūros

paslaugas, reikalavimų aprašo

1 priedas

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE ATLIEKAMI ULTRAGARSINIAI TYRIMAI

 

I. Paprasti UG tyrimai:

Eil.

Nr.

Sritis,

organų sistema

Tyrimai

1.

Galvos

Galvos minkštųjų audinių tyrimas

2.

Kaklo

Kaklo minkštųjų audinių tyrimas

3.

Skydliaukės tyrimas

4.

Seilių liaukų tyrimas

5.

Krūtinės ląstos

Krūtinės ląstos minkštųjų audinių tyrimas

6.

 

Bazinis statinis širdies ultragarsinis tyrimas (vienmatis + 2D + pastovios ir (ar) pulsinės bangos + spalvoto kodavimo doplerografija, linijiniai matmenys, maksimalūs ir (ar) viduriniai spaudimų gradientai)

7.

 

Skysčiui pleuros ertmėse nustatyti

8.

Pilvo, dubens, virškinimo sistemos, urogenitalinės sistemos

Pilvo minkštųjų audinių tyrimas

9.

Atskirų virškinimo sistemos organų (kepenų ir (ar) tulžies pūslės ir latakų ir (ar) kasos ir (ar) blužnies ir kt.) tyrimas

10.

Žarnyno ir (ar) taukinės ir (ar) pasaito limfmazgių tyrimas ir (ar) pilvo ertmės tyrimas dėl skysčių

11.

Inkstų ir (ar) antinksčių tyrimas

12.

Šlapimo pūslės tyrimas

13.

Prostatos tyrimas

14.

Kapšelio tyrimas

15.

Varpos tyrimas

16.

Dubens minkštųjų audinių tyrimas

17.

Akušerijos

Vaisiaus vandenų kiekiui ir pirmaujančiai kūno daliai nustatyti

18.

Pirmo trimestro vaisiaus tyrimas

19.

Ankstyvojo nėštumo raidos tyrimas

20.

Galūnių minkštųjų audinių

Viršutinės galūnės minkštųjų audinių tyrimas

21.

Apatinės galūnės minkštųjų audinių tyrimas

22.

Kaulų ir sąnarių sistema

Apatinio žandikaulio sąnarių tyrimas

23.

Peties sąnario tyrimas

24.

Alkūnės sąnario tyrimas

25.

Riešo ir (ar) plaštakos sąnarių tyrimas

26.

Klubo sąnario tyrimas

27.

Kelio sąnario tyrimas

28.

Čiurnos ir (ar) pėdos sąnarių tyrimas

29.

Kitų sąnarių tyrimas

30.

Kaulų tyrimas

II. Sudėtingi UG tyrimai:

Eil.

Nr.

Sritis,

organų sistema

Tyrimai

1.

Galvos

Akių tyrimas

2.

Galvos smegenų kraujagyslių tyrimas

3.

Galvos smegenų parenchimos tyrimas

4.

Kaklo

Burnos dugno tyrimas

5.

Kaklo kraujagyslių tyrimas

6.

Krūtinės ląstos

Tarpuplaučio ir (ar) užkrūčio liaukos tyrimas

7.

Plaučių ir (ar) pleuros pakitimams įvertinti

8.

Krūtų tyrimas

9.

Bazinis širdies ultragarsinis tyrimas su nors vienu iš išvardytų tyrimo komponentų:

- audinių tyrimas dopleriu vertinant skilvelių sistolinę ir (ar) diastolinę funkciją;

- širdies vožtuvų stenozės kiekybinis vertinimas pagal angos plotą;

- vožtuvų nesandarumo kiekybinis vertinimas pagal regurgitacijos tūrinius parametrus;

- kiekybinis šuntinių srovių dydžio vertinimas;

- širdies ertmių tūrių (absoliučių ir (ar) normalizuotų) nustatymas;

- tūrinių hemodinaminių parametrų nustatymas volumetriniais ir (ar) dopleriniais metodais

10.

Širdies ultragarsinis tyrimas 2D+3D

11.

Bazinis širdies ultragarsinis tyrimas + dinaminis širdies pildymosi ar išstūmimo parametrų nustatymas fizinio krūvio metu ir (ar) taikant Valsalvos mėginio metodą

12.

Krūvio širdies ultragarsinis tyrimas (fizinio, medikamentinio krūvio ar elektrinės širdies stimuliacijos)

13.

Perstemplinis širdies ultragarsinis tyrimas

14.

Širdies ir (ar) tarpuplaučio kraujagyslių tyrimas

15.

Pilvo, dubens,

virškinimo sistemos ir  urogenitalinės sistemos

Kepenų kraujagyslių tyrimas

16.

Pilvo aortos ir jos šakų tyrimas

17.

Kompleksinis pilvo ir retroperitoninio tarpo kraujagyslių tyrimas

18.

Transrektalinis dubens, žarnyno tyrimas

19.

Bendras pilvo tyrimas: virškinimo sistemos ir urogenitalinės sistemos organų

20.

Inkstų kraujagyslių tyrimas

21.

Transrektalinis prostatos tyrimas

22.

Ginekologijos

Transabdominalinis moters dubens tyrimas

23.

Transvaginalinis moters dubens tyrimas

24.

Gimdos arterijų tyrimas

25.

Transrektalinis moters dubens tyrimas

26.

Akušerijos

Chromosominėms anomalijoms įvertinti

27.

Vaisiaus augimui įvertinti

28.

Virkštelės arterijos kraujotakos tyrimas

29.

Antro / trečio trimestro vaisiaus tyrimas

30.

Vaisiaus ir gimdos kraujagyslių kraujotakos tyrimas

31.

Daugiavaisio nėštumo tyrimas

32.

Vaisiaus patologijai nustatyti

33.

Kitoms su nėštumu susijusioms būklėms (pilvo arba dubens) nustatyti

34.

Naujagimių ir kūdikių organų

Klubų sąnarių tyrimas

35.

Galvos smegenų (neurosonograma) tyrimas

36.

Plaučio ir (ar) pleuros ir (ar) tarpuplaučio ir (ar) užkrūčio liaukos tyrimas

37.

Pilvo organų tyrimas

38.

Dubens organų tyrimas

39.

Prievarčio ir (ar) gastroezofaginės jungties tyrimas

40.

Širdies tyrimas

41.

Inkstų ir (ar) antinksčių tyrimas

42.

Stuburo ir (ar) nugaros smegenų tyrimas

43.

Galūnių kraujagyslių ir periferinių nervų

Viršutinės galūnės venų tyrimas

44.

Viršutinės galūnės kraujagyslių (arterijų ir venų) tyrimas

45.

Apatinės galūnės venų tyrimas

46.

Apatinės galūnės kraujagyslių (arterijų ir venų) tyrimas

47.

Periferinių nervų tyrimas

48.

Transplantuotų organų ultragarsiniai tyrimai

Transplantuotų kepenų tyrimas

49.

Transplantuotų kepenų kraujagyslių tyrimas

50.

Transplantuoto inksto tyrimas

51.

Transplantuoto inksto kraujagyslių tyrimas

52.

Transplantuotos kasos tyrimas

53.

Kito transplantato tyrimas

 

III. Intervencinės procedūros atliekamos kontroliuojant ultragarsu (tokios kaip aspiracinė punkcinė biopsija, stulpelinė punkcinė biopsija, skysčio aspiracija, skysčio drenavimas, diagnostinio ar terapinio preparato suleidimas ir kt.).

IV. Specializuoti UG tyrimai:

Eil.

Nr.

Tyrimo pavadinimas

1.

Endoskopinis

2.

Su kontrastine medžiaga

3.

Elastografinis

4.

Hidrosonografinis

5.

HyFoSy tyrimas (ultragarsinė histersalpingografija su putomis)

6.

3D / 4D

7.

Suliejimo ultragarsinis tyrimas + kompiuterinės tomografijos tyrimas (magnetinio rezonanso tomografijos tyrimas, pozitronų emisijos tomografijos tyrimas)

8.

Ultragarsinė mamografija

9.

Ultragarsinė densitometrija

 

___________________


 

Ultragarsinių tyrimų, atliekamų teikiant

ambulatorines asmens sveikatos priežiūros

paslaugas, reikalavimų aprašo

2 priedas

 

LIGŲ IR BŪKLIŲ, KURIOMS ESANT IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO APMOKAMI ULTRAGARSINIAI TYRIMAI SU KONTRASTINE MEDŽIAGA, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Tiriama sritis ar sindromas ir įtariama ar patvirtinta ligos ar būklės diagnozė pagal TLK-10-AM

UG tyrimų su kontrastine medžiaga skyrimo sąlygos (kai yra bent viena iš jų) ir tikslas

1.

Kepenys

1.1.

A06.4

Amebų sukeltas kepenų abscesas

UG tyrimo be kontrastinės medžiagos metu ar kompiuterinės tomografijos (toliau – KT) tyrimo metu, ar magnetinio rezonanso tomografijos (toliau – MRT) tyrimo metu nustatytų židinių kilmei apibūdinti, diferencinei diagnostikai atlikti.

Kepenų židinių kilmei apibūdinti, kai KT, MRT tyrimai yra kontraindikuotini.

Židinio dydžiui ir kontrastinės medžiagos kaupimo pokyčiui sekti.

Gydymo taktikai planuoti.

Planuojant židinio biopsiją.

Gydymo atsakui vertinti esant ligoms, kurių kodai pagal TLK-10-AM C22 ir C78.7.

1.2.

C22

 

Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų piktybinis navikas

1.3.

C78.7

Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų metastazinis piktybinis navikas

1.4.

D13.4

Kepenų gerybinis navikas

1.5.

D18.03

 

Hemangioma, tulžį išskiriančios sistemos ir kasos struktūros, kepenys

1.6.

D37.6

Kepenų, tulžies pūslės ir tulžies takų neaiškios ar nežinomos eigos navikas

1.7.

K75.0

Kepenų abscesas

1.8.

K75.3

Granuliominis hepatitas, neklasifikuojamas kitur

1.9.

K76.3

Kepenų infarktas

1.10.

I81

Vartų venos trombozė

Trombo dydžiui ir kilmei apibūdinti.

1.11.

T86.4

 

Transplantuotų kepenų nepakankamumas ir atmetimas

Kepenų arterijos, vartų venos, kepenų venų ir apatinės tuščiosios venos trombozei (stenozei) patvirtinti, kai atliktas UG tyrimas be kontrastinės medžiagos neinformatyvus.

Skysčio sankaupoms ir jo kilmei įvertinti.

Kraujavimui įvertinti.

Kepenų parenchimos perfuzijos defektų (infarkto) zonai įvertinti.

Gydymo efektyvumui po arterinės trombolizės įvertinti.

2.

Kasa

2.1.

C25

Kasos piktybinis navikas

Židinio kilmei apibūdinti, diferencinei diagnostikai atlikti (taip pat ir atliekant endoskopinį ultragarsinį tyrimą).

Planuojant židinio biopsiją.

 

2.2.

D13.6

Kasos gerybinis navikas

2.3.

D13.7

 

Kasos endokrininės dalies gerybinis navikas

2.4.

K86.0

Lėtinis alkoholinis pankreatitas

2.5.

K86.1

Kitas lėtinis pankreatitas

2.6.

K86.2

Kasos cista

2.7.

K86.3

Kasos pseudocista

3.

Inkstai

3.1.

C64

 

Inksto, išskyrus inksto geldelę, piktybinis navikas

Židinio kilmei apibūdinti, diferencinei diagnostikai atlikti.

Planuojant židinio biopsiją.

Gydymo taktikai planuoti.

 

3.2.

C65

Inksto geldelės piktybinis navikas

3.3.

C79.0

Inksto ir inksto geldelės metastazinis piktybinis navikas

3.4.

D41

Šlapimo organų neaiškios ar nežinomos eigos navikas

3.5.

N15.1

Inksto ir perinefrinis abscesas

3.6.

N15.8

Kitos patikslintos inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos

3.7.

N28.0

Inksto išemija ir infarktas

 

3.8.

N28.1

Įgyta inksto cista

3.9.

N.28.8

Kiti patikslinti inksto ir šlapimtakio pažeidimai

3.10.

T86.1

 

Transplantuoto inksto nepakankamumas ir atmetimas

Venų ir arterijų trombozei (stenozei) įvertinti.

4.

Vezikoureterinis refliuksas

4.1.

N11.0

 

Lėtinis neobstrukcinis refliuksinis pielonefritas

Pirmaeilis tyrimas vaikams diagnozei patvirtinti.

Gydymo efektui įvertinti.

 

4.2.

N13.7

Uropatija dėl vezikoureterinio refliukso

4.3.

N13.8

Kita obstrukcinė ir refliuksinė uropatija

4.4.

N13.9

 

Obstrukcinė ir refliuksinė uropatija, nepatikslinta

4.5.

N31

Šlapimo pūslės neuroraumeninė disfunkcija, neklasifikuojama kitur

4.6.

N39.0

 

Šlapimo takų infekcija, kurios lokalizacija nepatikslinta

4.7.

Q05

Įskilas stuburas (Spina bifida) (meningomielocelė)

4.8.

Q62

Įgimti obstrukciniai inkstų geldelės defektai ir įgimtos šlapimtakio formavimosi ydos

5

Pilvo trauma

5.1.

S36

Pilvo ertmės organų sužalojimas

Buku daiktu padarytos pilvo sienos traumos padariniams įvertinti (hemodinamiškai stabiliems pacientams).

5.2.

S37

Šlapimo ir dubens organų sužalojimas

6.

Pilvo aorta

6.1.

I71.3

 

 

Pilvinės aortos aneurizma, plyšusi

 

Pilvo aortos kraujavimo (užtekėjimų) diagnostikai ir stebėsenai po endoprotezavimo ar chirurginės operacijos.

6.2.

I71.4

 

Pilvinės aortos aneurizma, nenurodant plyšimo

6.3.

I79.0

Aortos aneurizma sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

7.

Galvos smegenų kraujagyslės

7.1.

I63

Smegenų infarktas

Kraujagyslių pakitimams ir jų apimčiai nustatyti.

7.2.

I64

 

Insultas, nepatikslintas kaip kraujavimas arba infarktas

7.3.

I65

Precerebrinių arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas, nesukėlęs smegenų infarkto

7.4.

I66

 

Smegenų arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas, nesukėlę smegenų infarkto

7.5.

I67

 

Kitos cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos

7.6.

Q28.0

 

Precerebrinių kraujagyslių arterioveninė formavimosi yda

7.7.

Q28.1

 

Kitos precerebrinių kraujagyslių formavimosi ydos

7.8.

 

Q28.2

Arterioveninė smegenų kraujagyslių formavimosi yda

7.9.

Q28.3

 

Kitos ir nepatikslintos įgimtos cerebrinių kraujagyslių formavimosi ydos

 

__________________________