ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PARAMOS MIRTIES ATVEJU SKYRIMO IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. birželio 26 d. Nr. T-153

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Paramos mirties atveju skyrimo iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2014 m. liepos 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Algimantas Gaubas

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-153

 

 

PARAMOS SKYRIMO MIRTIES ATVEJU IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis Paramos skyrimo mirties atveju iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato laidojimo pašalpos mokėjimo iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto tvarką, kai Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų mirusių asmenų gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje.

2. Šiame Tvarkos apraše naudojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme.

 

II. LAIDOJIMO PAŠALPA

 

3. Laidojimo pašalpa iš savivaldybės biudžeto lėšų mokama, kai Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų mirusių asmenų gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje.

 

III. LAIDOJIMO PAŠALPOS DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA

 

4. Laidojimo pašalpa išmokama šio Tvarkos aprašo  3 punkte nurodytus asmenis laidojančiam fiziniam, juridiniam asmeniui, juridinio asmens statuso neturinčiai organizacijai ar jos padaliniui.

5. Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės biudžeto lėšomis.

6. Laidojimo pašalpa yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžio. Laidojimo pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, kurį atsirado teisė į laidojimo pašalpą, galiojusį bazinės socialinės išmokos dydį.

7. Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos gavimo turi teisę kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius) ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos, pateikdamas mirties liudijimą, pažymą apie mirusio asmens buvusią paskutinę gyvenamąją vietą bei dokumentą, patvirtinantį mirusio asmens buvusį socialinį statusą,  nurodytą Tvarkos aprašo 3 punkte.           

8. Teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo diena yra asmens mirties data (rasto mirusio asmens – mirties liudijimo išdavimo vieta).

9. Laidojimo pašalpa išmokama laidojančiam asmeniui, kuris kreipėsi, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų gavimo Socialinės paramos skyriuje.

 

IV. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

 

10. Socialinės paramos skyrius atsako už teisingą dokumentų pašalpai mirties atveju gauti priėmimą ir perdavimą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus atsakingam darbuotojui.

11. Laidojantis asmuo atsako už laiku pateiktus dokumentus.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Šis Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ar papildomas Savivaldybės tarybos sprendimu.

13. Tvarkos aprašas viešai paskelbiamas vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

 

___________________________________