SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

EKSTREMALIŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ CENTRO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

EKSTREMALIŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2021 BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO Nr. 05-36 „DĖL EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO  INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 7 d. Nr. 05-45

Kaunas

 

 

1. P a k e i č i u Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos nuostatus patvirtintus Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus 2021 balandžio 8 d. įsakymu Nr. 05-36 „Dėl Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos nuostatų ir Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 8.2.1 papunktį ir jį išdėstau jį taip:

8.2.1. registruoti asmenis tyrimams bei sudaryti sąlygas registruotis internetu patiems mobiliuose punktuose, karščiavimo klinikose, vakcinavimo punktuose ar ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose;“

1.2. pakeičiu 8.2.5 papunktį ir išdėstau jį taip:

8.2.5. teikti informaciją apie savivaldybių mobilius punktus, vakcinacijos punktus bei jų išdėstymą aptarnaujamoje teritorijoje;“

1.3. papildau 8.5 papunkčiu:

8.5. valdyti vakcinacijos procesą skiepijimo vietoje, dokumentuoti vakcinacijos faktą ir perduoti informaciją į ESPBI IS.“

1.4. pakeičiu 18 punktą ir išdėstau jį taip:

18. ESVIS informacinę struktūrą sudaro ESVIS duomenų saugykloje saugomi 1808 pagalbos skambučių valdymo ir vakcinavimo (toliau – AVIR modulis) posistemių duomenys, bei ataskaitų ir statistinės informacijos duomenų bazė:“;

1.5. pakeičiu 18.1.5 papunktį ir išdėstau jį taip:

18.1.5. asmens, besiregistruojančio tyrimui, vakcinacijai, sutikimo patvirtinimo formos užregistravimo balsu požymis;

1.6. pakeičiu 18.1.6 papunktį ir išdėstau jį taip:

18.1.6. užregistravimo tyrimui, vakcinacijai informavimo trumposiomis žinutėmis (toliau – SMSu) data;“

1.7. pakeičiu 18.1.7 papunktį ir išdėstau jį taip:

18.1.7. asmens, atvykstančio tyrimui, vakcinacijai, atvykimo fakto į tyrimo vietą registravimas;“

1.8. pakeičiu 24 punktą ir išdėstau jį taip:

24. ESVIS funkcinę struktūrą sudaro, 1808 pagalbos skambučių valdymo posistemė, AVIR modulis ir portalas, kurios funkcijos yra:“

2. P a k e i č i u Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatus patvirtintus Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus 2021 balandžio 8 d. įsakymu Nr. 05-36 „Dėl Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos nuostatų ir Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“:

2.1. pakeičiu 48 punktą ir išdėstau jį taip:

48. ESVIS valdytojas saugos nuostatus ar kitus saugos politiką reglamentuojančių teisės aktus gali keisti savo arba saugos įgaliotinio iniciatyva. Saugos nuostatai turi būti derinami su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis kibernetinio saugumo centras). Keičiami saugos dokumentai gali būti nederinami su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru tais atvejais, kai atliekami tik redakciniai ar nežymūs nustatyto teisinio reguliavimo esmės ar elektroninės informacijos saugos politikos ir kibernetinio saugumo politikos nekeičiantys pakeitimai arba taisoma teisės technika. Tokiais atvejais Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui turi būti pateiktos šių dokumentų kopijos.“

 

 

 

Vyriausioji patarėja,

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas                                           Irina Gudavičienė

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA:

 

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos

2021-05-04 raštu Nr. (4.1 E) 6K-363

 

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir

inovacijų ministerijos 2021-05-07 raštu Nr. (4.6-82Mr)-3-2151