Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administravimo departamentas

2021 11 22

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

IR

 

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ VYRIAUSYBĖS

 

SUSITARIMAS

 

DĖL ABIPUSIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ GYNYBOS SRITYJE

 

 

 

(SUTRUMPINTAS PAVADINIMAS:

 

LT–JAV SUSITARIMAS DĖL ABIPUSIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ GYNYBOS SRITYJE)

 

 

 

 

 

PREAMBULĖ

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė, toliau – Šalys,

 

atsižvelgdamos į savo partnerystę Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje;

 

norėdamos per savo santykius gynybos srityje skatinti siekti racionalizavimo, standartizavimo, sąveikumo ir abipusės logistinės paramos tikslų;

 

pripažindamos savo ilgalaikius bendradarbiavimo gynybos srityje santykius ir atsižvelgdamos į 2017 m. sausio 17 d. Vilniuje pasirašytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo gynybos srityje;

 

norėdamos plėtoti draugiškus tarpusavio santykius ir juos stiprinti;

 

siekdamos sudaryti teisingas ir vienodas galimybes kiekvienos Šalies pramonei dalyvauti kitos Šalies viešuosiuose pirkimuose gynybos srityje ir jas išlaikyti;

 

norėdamos gerinti ir stiprinti kiekvienos valstybės pramoninę bazę;

 

norėdamos skatinti keitimąsi gynybos technologijomis, atitinkantį jų atitinkamas nacionalinės politikos kryptis;

 

norėdamos ekonomiškai efektyviausiai ir racionaliausiai panaudoti gynybai skirtus išteklius; ir

 

norėdamos pašalinti diskriminacines kliūtis prekių ar paslaugų, kurias tiekia ar teikia kitos valstybės pramonės įmonės, viešiesiems pirkimams tiek, kiek tai yra abipusiškai naudinga ir atitinka nacionalinius įstatymus, kitus teisės aktus, politiką ir tarptautinius įsipareigojimus,

 

susitarė:

 

I straipsnis

 

Taikymas

 

1. Šis Susitarimas apima Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų gynybos departamento gynybos pajėgumų įgijimą per:

 

a. mokslinius tyrimus ir plėtrą;

 

b. prekių, įskaitant karinę įrangą, viešąjį pirkimą; ir

 

c. paslaugų, skirtų karinei įrangai palaikyti, viešąjį pirkimą.

 

2. Šis Susitarimas neapima:

 

a. nei statybos,

 

b. nei statybinių medžiagų, tiekiamų pagal statybos rangos sutartis.

 

 

 

II STRAIPSNIS

 

Principai, reglamentuojantys abipusį bendradarbiavimą rengiant viešuosius pirkimus gynybos srityje

 

1. Kiekviena Šalis pripažįsta ir tikisi, kad kita Šalis naudoja patikimus reikalavimų nustatymo, įsigijimo, viešojo pirkimo ir sutarčių sudarymo procesus ir kad šie procesai palengvina skaidrumo ir vientisumo užtikrinimo vykdant viešuosius pirkimus principo įgyvendinimą ir remiasi šiuo principu. Kiekviena Šalis užtikrina, kad jos procesai atitinka šio Susitarimo V straipsnyje („Viešojo pirkimo procedūros“) nurodytas viešųjų pirkimų procedūras.

 

2. Kiekviena Šalis prisiima šiame Susitarime nustatytus įsipareigojimus, suprasdama, kad kita Šalis elgsis taip pat.

 

3. Kiekviena Šalis, laikydamasi savo nacionalinių įstatymų, kitų teisės aktų, politikos ir tarptautinių įsipareigojimų, palankiai atsižvelgia į visus kitos Šalies prašymus bendradarbiauti gynybos pajėgumų tyrimų ir plėtros, gamybos, viešųjų pirkimų ir logistinės paramos srityse.

 

4. Laikydamasi savo nacionalinių įstatymų, kitų teisės aktų, politikos ir tarptautinių įsipareigojimų ir tol, kol kita Šalis nediskriminuoja Šalies produktų remiantis šio Susitarimo nuostatomis, kiekviena Šalis:

 

4.1 sudaro palankias sąlygas viešiesiems pirkimams gynybos srityje siekdama užtikrinti ilgalaikę teisingą Šalių atitinkamų viešųjų pirkimų pusiausvyrą, atsižvelgdama į savo gynybos pramonės, mokslinių tyrimų bei plėtros bazių galimybes;

 

4.2 pašalina kliūtis tiek kitoje valstybėje pagamintų prekių viešajam pirkimui, tiek bendrai gamybai ar kitoje valstybėje įsteigtų šaltinių (toliau – „pramonės įmonės“) teikiamų paslaugų viešajam pirkimui. Tai reiškia, kad kitos valstybės pramonės įmonėms užtikrinamos ne mažiau palankios nei vietinėms pramonės įmonėms sudaromos sąlygos. Kai kitos valstybės pramonės įmonė pateikia pasiūlymą, kuris būtų mažos vertės reikalavimus ir įmonės pajėgumų sąlygas atitinkantis pasiūlymas, jei nebūtų taikomi pirkti vietinę prekę ar paslaugą nurodantys reikalavimai, abi Šalys sutinka netaikyti tokio pirkti vietinę prekę ar paslaugą nurodančio reikalavimo;

 

4.3 taiko sutarčių sudarymo procedūras, kurios leidžia visoms abiejų valstybių pramonės įmonėms, kurių veikla anksčiau nebuvo sustabdyta ar uždrausta, konkuruoti viešuosiuose pirkimuose, kuriems taikomas šis Susitarimas;

 

4.4 visapusiškai atsižvelgia į visas pajėgumų sąlygas atitinkančias pramonės įmones tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Jungtinėse Amerikos Valstijose laikydamasi atitinkamų perkančiųjų agentūrų politikos ir kriterijų. Pasiūlymai turi atitikti naudingumo, kokybės, pristatymo ir kainos reikalavimus. Jei potencialūs pasiūlymų teikėjai ar jų produktai turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, kad galėtų būti sudaryta sutartis, perkančioji Šalis visapusiškai atsižvelgia į visas kitos valstybės pramonės įmonių paraiškas dalyvauti kvalifikacinėje atrankoje vadovaudamasi perkančiosios Šalies nacionaliniais įstatymais, kitais teisės aktais, politika, procedūromis ir tarptautiniais įsipareigojimais;

 

4.5 pateikia informaciją apie reikalavimus ir rengiamus viešuosius pirkimus pagal šio Susitarimo V straipsnį („Viešojo pirkimo procedūros“), kad kitos valstybės pramonės įmonės turėtų pakankamai laiko savo tinkamumui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose užtikrinti, jei reikia, ir pasiūlymui pateikti;

 

4.6 informuoja pramonės įmones, nuspendusias dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kuriems taikomas šis Susitarimas, apie techninių duomenų ir karinės paskirties elementų (karinės įrangos ir paslaugų), kuriuos suteikia naudojimui kita Šalis, apribojimus. Tokie techniniai duomenys ir karinės paskirties elementai, kuriuos suteikia naudojimui perkančioji Šalis, negali būti naudojami jokiais kitais tikslais, išskyrus teikiant pasiūlymus siekiant sudaryti sutartis gynybos srityje, kurioms taikomas šis Susitarimas, arba jas vykdant, išskyrus tuos atvejus, kai tai raštiškai leidžiama tų, kuriems priklauso nuosavybės teisės arba kurie jas kontroliuoja, arba teikiant techninius duomenis ar karinės paskirties elementus;

 

4.7 užtikrina visapusišką nuosavybės teisių bei visų išskirtinių, apsaugotų, eksportuotų kontroliuojamų ar įslaptintų duomenų ir informacijos apsaugą ir imasi visų turimų teisėtų priemonių siekdama užtikrinti, kad tokie duomenys ir informacija, prekės ar paslaugos nebūtų perduoti trečiajai šaliai ar bet kuriam kitam perėmėjui be išankstinio rašytinio jų kilmės Šalies sutikimo;

 

4.8 keičiasi informacija apie atitinkamus įstatymus, įgyvendinimo teisės aktus, politikos gaires ir administracines procedūras;

 

4.9 kasmet keičiasi statistika, rodančia po gynybos srityje vykdytų viešųjų pirkimų su kitos valstybės pramonės įmonėmis per praėjusius metus sudarytų sutarčių bendrą piniginę vertę. Metinė santrauka rengiama remiantis pagrindu, dėl kurio bendrai susitariama;

 

4.10 teikia atitinkamas politikos gaires ir administracines procedūras savo atitinkamoms gynybos srityje veikiančioms organizacijoms siekiant įgyvendinti šį Susitarimą.

 

5. Šis Susitarimas nėra skirtas ir nesukuria jokių įgaliojimų leisti eksportuoti karinės paskirties elementus (karinę įrangą ar paslaugas), įskaitant techninius duomenis, kuriuos viena ar kita Šalis kontroliuoja pagal savo taikomus eksporto kontrolės įstatymus ir kitus teisės aktus. Be to, bet koks eksportas, kuriam taikomi vienos iš Šalių nacionaliniai eksporto kontrolės įstatymai ir kiti teisės aktai, turi atitikti tokius įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

6. Šiuo Susitarimu negali būti remiamasi kaip pagrindu netaikyti kurių nors eksporto kontrolės įstatymų ar kitų teisės aktų, kurie taikomi kitiems Šalių susitarimams ar sutartims.

 

 

 

III STRAIPSNIS

 

Kompensavimas

 

Šis Susitarimas nereglamentuoja kompensavimo. Šalys susitaria aptarti priemones, mažinančias bet kokį neigiamą poveikį, kurį kompensavimo susitarimai daro kiekvienos valstybės gynybos pramonei.

 

 

 

IV STRAIPSNIS

 

Muitai, mokesčiai ir rinkliavos

 

Kai tai leidžiama pagal Šalių nacionalinius įstatymus, kitus teisės aktus ir tarptautinius įsipareigojimus, Šalys susitaria, kad abipusiškumo pagrindu į pasiūlymų vertinimą neįtraukia muitų, mokesčių ir rinkliavų, ir atsisako muitų ir rinkliavų viešuosiuose pirkimuose, kuriems taikomas šis Susitarimas.

 

 

 

V STRAIPSNIS

 

Viešojo pirkimo procedūros

 

1. Kiekviena Šalis savo viešuosius pirkimus gynybos srityje vykdo laikydamasi savo nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų bei tarptautinių įsipareigojimų.

 

2. Kiek įmanoma, kiekviena Šalis, laikydamasi savo įstatymų, kitų teisės aktų, politikos, procedūrų ir tarptautinių įsipareigojimų, visuotinai prieinamoje komunikacijos priemonėje paskelbia arba informuoja, kad paskelbė, pranešimą apie rengiamus viešuosius pirkimus. Visos dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose sąlygos paskelbiamos tinkamu laiku, kad suinteresuotos pramonės įmonės spėtų prisijungti prie viešojo pirkimo proceso. Kiekviename pranešime apie rengiamą viešąjį pirkimą pateikiama bent ši informacija:

 

a. sutarties dalykas;

 

b. terminai, nustatyti kvietimo siūlyti paslaugas ar prekes dokumentams prašyti ir pasiūlymams pateikti; ir

 

c. adresas, kuriuo galima prašyti kvietimo siūlyti paslaugas ar prekes dokumentų ir kitos susijusios informacijos.

 

3. Perkančioji Šalis, gavusi prašymą ir laikydamasi savo įstatymų, kitų teisės aktų, politikos, procedūrų ir tarptautinių įsipareigojimų, kitos valstybės pramonės įmonėms pateikia rengiamiems viešiesiems pirkimams parengtų kvietimo siūlyti paslaugas ar prekes dokumentų kopijas. Kvietimas siūlyti paslaugas ar prekes yra kvietimas dalyvauti konkurse ir apima šią informaciją:

 

a. perkamų prekių ar paslaugų pobūdį ir kiekį;

 

b. nurodymą, ar viešasis pirkimas vyksta rengiant ribotą konkursą, derybas ar taikant kokią nors kitą procedūrą;

 

c. pagrindą, kuriuo remiantis sudaroma sutartis, pvz., mažiausia kaina ar kita;

 

d. pristatymo tvarkaraštį;

 

e. pasiūlymų pateikimo adresą, laiką ir datą, taip pat kalbą, kuria jie turi būti pateikti;

 

f. adresą agentūros, kuri sudarys sutartį ir bus atsakinga už bet kokios informacijos, kurios prašo pasiūlymų teikėjai, pateikimą;

 

g. visus ekonominius reikalavimus, finansines garantijas ir susijusią informaciją, kurios reikalaujama iš tiekėjų;

 

h. visus techninius reikalavimus, garantijas ir susijusią informaciją, kurios reikalaujama iš tiekėjų;

 

i. mokėjimo, kurį reikia atlikti už kvietimo siūlyti paslaugas ar prekes dokumentus, sumą ir sąlygas, jei tokių yra;

 

j. bet kokias kitas dalyvavimo konkurse sąlygas; ir

 

k. kontaktinį asmenį bet kokiems skundams dėl viešojo pirkimo eigos teikti.

 

4. Laikydamasi savo įstatymų, kitų teisės aktų, politikos ir tarptautinių įsipareigojimų, perkančioji Šalis, gavusi prašymą, informuoja pramonės įmonę, kuriai neleidžiama dalyvauti viešajame pirkime, apie priežastis.

 

5. Laikydamasi savo įstatymų, kitų teisės aktų, politikos ir tarptautinių įsipareigojimų perkančioji Šalis:

 

5.1 sudarius pirkimo sutartį nedelsdama siunčia kiekvienam nelaimėjusiu pripažinto pasiūlymo teikėjui pranešimą, kuriame nurodo bent tokią informaciją:

 

a. laimėjusiu pripažinto pasiūlymo teikėjo pavadinimą ir adresą;

 

b. kiekvienos sudarytos pirkimo sutarties kainą; ir

 

c. gautų pasiūlymų skaičių;

 

5.2 gavusi prašymą nedelsdama pateikia nelaimėjusiais pripažintų pasiūlymų teikėjams svarbią informaciją apie priežastis, dėl kurių su jais sutartis nebuvo sudaryta.

 

6. Kiekviena Šalis turi paskelbti skundų, susijusių su bet kuriuo viešojo pirkimo proceso etapu, nagrinėjimo ir peržiūros procedūras, siekdama užtikrinti, kad skundai, kylantys dėl viešųjų pirkimų, kuriems taikomas šis Susitarimas, būtų išspręsti tarp pasiūlymo teikėjo ir perkančiosios Šalies kiek tik įmanoma teisingiau ir greičiau.

 

 

 

VI STRAIPSNIS

 

Pramonės dalyvavimas

 

1. Sėkmingai įgyvendinant šį Susitarimą dalyvauja abi Šalys. Siekdama užtikrinti, kad Susitarimas būtų naudingas kiekvienos Šalies pramonės įmonėms, nusprendusioms dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kuriems taikomas šis Susitarimas, kiekviena Šalis savo pramonės įmonėms pateikia informaciją apie šį Susitarimą.

 

2. Kiekviena Šalis yra atsakinga už atitinkamų savo valstybės pramonės įmonių informavimą apie šio Susitarimo egzistavimą.

 

3. Šalys supranta, kad pagrindinė atsakomybė už verslo galimybių paiešką tenka kiekvienos valstybės pramonės įmonėms.

 

4. Šalys pasirūpina, kad jų atitinkamos viešuosius pirkimus rengiančios ir reikalavimus nustatančios įstaigos būtų susipažinusios su šiuo Susitarimu tam, kad, laikydamosi savo įprastos praktikos ir procedūrų, šios įstaigos galėtų padėti kitos Šalies valstybėje esančioms pramonės įmonėms gauti informaciją apie rengiamus viešuosius pirkimus, būtiną kvalifikaciją ir atitinkamus dokumentus.

 

 

 

 

 

VII STRAIPSNIS

 

Saugumas, informacijos paskelbimas ir vizitai

 

1. Bet kokia įslaptinta informacija ar medžiaga, kuria Šalys keičiasi pagal šio Susitarimo nuostatas, naudojama, perduodama, laikoma, tvarkoma ir apsaugoma laikantis 1995 m. lapkričio 21 d. Vilniuje pasirašytos ir tą dieną įsigaliojusios Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės saugumo sutarties dėl saugumo priemonių slaptajai karinei informacijai apsaugoti.

 

2. Abi Šalys imasi visų būtinų veiksmų, siekdamos užtikrinti, kad kiekvienos Šalies atitinkamoje valstybėje esančios pramonės įmonės laikytųsi galiojančių įslaptintos informacijos saugumą ir apsaugą reglamentuojančių nuostatų.

 

3. Kiekviena Šalis imasi visų jai prieinamų teisėtų veiksmų, kad trečiajai šaliai nebūtų atskleista neįslaptinta informacija, konfidencialiai gauta iš kitos Šalies pagal šį Susitarimą, nebent informaciją pateikusi Šalis raštu sutinka, kad informacija būtų atskleista.

 

4. Kiekviena Šalis leidžia kitos Šalies darbuotojams arba kitos Šalies rangovų darbuotojams atvykti į jos įstaigas, agentūras ir laboratorijas ir netrukdo lankytis rangovų pramonės objektuose, su sąlyga, kad leidimą tokiems vizitams yra davusios abi Šalys, o darbuotojai turi atitinkamus asmens patikimumo pažymėjimus ir jų vizitą pagrindžia būtinybės žinoti principas.

 

5. Prašymai dėl ankstesnėje straipsnio dalyje nurodytų vizitų derinami oficialiais kanalais ir turi atitikti priimančiosios Šalies nustatytas vizitų procedūras. Visas atvykstantis personalas turi laikytis priimančiosios valstybės saugumą ir eksporto kontrolę reglamentuojančių nuostatų. Visa informacija, atskleista ar pateikta atitinkamą leidimą turinčiam atvykstančiam personalui naudotis, laikoma informacija, pateikta Šaliai, kuri finansiškai remia atvykstantį personalą, ir jai taikomos šio Susitarimo nuostatos.

 

 

 

VIII STRAIPSNIS

 

Įgyvendinimas ir administravimas

 

1. Už šio Susitarimo įgyvendinimą Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės vardu yra atsakingas Gynybos sekretoriaus pavaduotojas pirkimų ir aprūpinimo reikalams. Už šio Susitarimo įgyvendinimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu yra atsakingas Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos direktorius.

 

2. Kiekviena Šalis paskiria kontaktinius asmenis, kurie atstovauja jos atsakingiems asmenims.

 

3. Kiekvienos Šalies atsakingo asmens atstovai reguliariai susitinka apžvelgti šio Susitarimo įgyvendinimo pažangos. Atstovai aptaria viešųjų pirkimų metodus, kuriais remiamas veiksmingas bendradarbiavimas įgyjant gynybos pajėgumus, kasmet peržiūri viešųjų pirkimų statistiką, kuria keičiamasi, kaip susitarta pagal šio Susitarimo II straipsnio („Principai, reglamentuojantys abipusį bendradarbiavimą rengiant viešuosius pirkimus gynybos srityje“) 4.8 punkto nuostatas, nustato bet kokius numatomus ar faktinius nacionalinių įstatymų, kitų teisės aktų, politikos, procedūrų ar tarptautinių įsipareigojimų pakeitimus, kurie gali turėti įtakos šiame Susitarime išdėstytų susitarimų taikymui ir apsvarsto kitus su šiuo Susitarimu susijusius klausimus.

 

4. Kiekviena Šalis prireikus peržiūri šiame Susitarime nustatytus principus ir įsipareigojimus, atsižvelgdama į visus vėlesnius savo nacionalinių įstatymų, kitų teisės aktų, politikos ir tarptautinių įsipareigojimų pakeitimus, įskaitant Europos Sąjungos direktyvas ir reglamentus, bet jais neapsiribojant, ir konsultuojasi su kita Šalimi, kad kartu nuspręstų dėl būtinybės šį Susitarimą iš dalies keisti.

 

5. Kiekviena Šalis stengiasi vengti įsipareigojimų, galinčių prieštarauti šiam Susitarimui. Jei kuri nors Šalis mano, kad toks prieštaravimas atsirado, Šalys susitaria konsultuotis ir ieškoti sprendimo.

 

 

 

IX STRAIPSNIS

 

Priedai ir pakeitimai

 

1. Šis Susitarimas gali būti papildytas priedais, dėl kurių Šalys susitaria raštu. Kilus prieštaravimui tarp šio Susitarimo kurio nors straipsnio nuostatų ir kurio nors jo priedų, vadovaujamasi Susitarimo tekstu. Minėti priedai įtraukiami į šį Susitarimą ir laikomi neatskiriama jo dalimi.

 

2. Šis Susitarimas, įskaitant jo priedus (jei yra), gali būti iš dalies keičiamas rašytiniu Šalių susitarimu.

 

 

 

X STRAIPSNIS

 

Įsigaliojimas, galiojimo trukmė ir nutraukimas

 

1. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Šalys ir galioja dešimt metų. Šį Susitarimą gali bet kuri Šalis nutraukti prieš šešis mėnesius raštu pranešusi kitai Šaliai.

 

2. Šio Susitarimo nutraukimas neturi įtakos sutartims, sudarytoms per šio Susitarimo galiojimo laikotarpį.

 

 

 

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti atitinkamų vyriausybių tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

 

 

 

Pasirašyta dviem egzemplioriais anglų kalba.

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

VYRIAUSYBĖS VARDU

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ

 

VYRIAUSYBĖS VARDU

 

 

___________________________

___________________________

Data: 2021 m. gruodžio 13 d.

 

Vieta: Vašingtonas

 

 

Data: 2021 m. gruodžio 13 d.

 

Vieta: Vašingtonas