PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 30 d. Nr. T1-154

Plungė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T1-45 „Dėl 2020 metų prioritetinių Plungės rajone kultivuojamų sporto šakų patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į Plungės rajono savivaldybės Sporto tarybos 2020 m. liepos 2 d. posėdžio nutarimą (protokolas Nr. TK-49), Plungės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės sporto plėtros programos lėšų skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis

 

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. liepos 30 d.

sprendimu Nr. T1-154

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Sporto plėtros programos lėšų skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja lėšų skyrimo sporto ir kitoms organizacijoms, įgyvendinančioms sportines sveikatingumo, meistriškumo ugdymo programas (toliau – programos), bei atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką.

2.         Šio Aprašo tikslas – kuo efektyviau panaudoti Sporto plėtros programos lėšas, siekiant įgyvendinti programos tikslus ir uždavinius.

3.         Sporto ir kitos organizacijos, pageidaujančios gauti finansavimą iš Sporto plėtros programos, privalo iki nurodytos datos Plungės rajono savivaldybės administracijai pateikti užpildytą paraišką (1 priedas) dalyvauti konkurse.

4.         Paraiškas vertina Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už sporto plėtros vykdymą bei administravimą, ir Sporto tarybai pritarus, ne vėliau kaip per 30 dienų po paraiškų priėmimo, teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui.

5.         Sporto tarybos sprendimu gali būti finansuojama ne visa paraiškoje prašoma suma. Tokiu atveju, likusi suma perkeliama į rezervą.

 

II SKYRIUS

LĖŠŲ PROGRAMOS UŽDAVINIAMS IR PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI PROPORCIJOS

 

6.         Lėšos skirstomos tokiomis proporcijomis:

Programos uždaviniai ir priemonės

Skiriama lėšų, %

1.   Premijuoti sportininkus ir jų trenerius, pasiekusius svarių rezultatų garsinant rajoną Lietuvoje ir užsienyje.

Pagal faktą už praėjusius kalendoriniais metais pasiektus rezultatus

2.   Remti ir skatinti masinių sporto sveikatingumo renginių rajone vykdymą, iš jų:

35

2.1. skirtingų sporto šakų rajono pirmenybėms vykdyti;

25

2.2. šalies, tarptautinio lygio renginiams vykdyti;

35

2.3. rajono, apskrities lygio sveikatingumo renginiams vykdyti.

40

3.   Reprezentuoti rajoną Lietuvoje ir užsienyje (dalyvauti LR čempionatuose, taurės varžybose, pirmenybėse):

55

3.1. komandinių sportinių žaidimų klubams;

60

3.2. individualių ir dvikovinių sporto šakų klubams;

30

3.3. techninių sporto šakų (autokrosas, motokrosas) klubams.

10

4.   Lėšų rezervas

10

 

7.         Eilutėje Nr. 1 „Premijuoti sportininkus ir jų trenerius, pasiekusius svarių rezultatų, garsinant Plungės rajoną Lietuvoje ir užsienyje“ numatytos lėšos skiriamos  geriausiems sportininkams bei jų treneriams premijuoti ir perspektyviausių Plungės sporto ir rekreacijos centro sportininkų skatinimo programai „Jaunosios viltys“ vykdyti. Premijos skiriamos pagal Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką už praėjusiais kalendoriniais metais pasiektus rezultatus, o parama perspektyviausiems sportininkams – pagal Plungės rajono Sporto tarybos suderintus „Jaunosios viltys“ programos nuostatus.

8.         Eilutėje Nr. 2 „Remti ir skatinti masinių sporto sveikatingumo renginių rajone vykdymą“ numatytos lėšos skiriamos sporto organizacijoms, seniūnijoms, kaimo bendruomenėms įvairaus lygio sporto varžyboms ir veikloms bei sveikatingumo renginiams Plungės rajone vykdyti:

8.1.      skirtingų sporto šakų pirmenybėms                   - 25%;

8.2.      dideliems tarptautinio, šalies lygio renginiams - 35%;

8.3.      kitoms rajono lygio varžyboms vykdyti            - 40%.

9.         Eilutėje Nr. 3 „Reprezentuoti rajoną Lietuvoje ir užsienyje“ numatytos lėšos skiriamos toms sporto organizacijoms, kurių komandos ir (ar) sportininkai atstovauja Plungės rajonui LR suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių (vaikų) čempionatuose, LR taurės varžybose, pirmenybėse ir turnyruose. Pagal atskirus Sporto tarybos nutarimus komandoms ir sportininkams gali būti skiriama lėšų dalyvauti svarbiausiose varžybose užsienyje:

9.1.      Komandinių sportinių žaidimų klubams skiriama 60 % lėšų. Atsižvelgiant į rajono prioritetus, kokioje lygoje komandos dalyvauja, konkurencingumą, komandos narių skaičių, programos lėšos skiriamos šių sporto šakų klubams tokiomis proporcijomis:

·          futbolo – 36 %;

·          krepšinio – 36 %;

·          regbio – 11 %;

·          ledo ritulio – 8 %;

·          lietuviško ritinio – 9 %.

9.2.      Jeigu kurios nors sporto šakos komanda (-os) Lietuvos čempionate, pirmenybėse nedalyvauja ar paraiškos finansavimui iš Sporto plėtros programos gauti nepateikia, tai sporto šakai numatytos lėšos proporcingai paskirstomos kitoms sporto šakoms.

9.3.      Individualių ir dvikovinių sporto šakų klubams skiriama 30 % lėšų tokiomis proporcijomis:

·          dziudo sportas, lengvoji atletika, baidarių / kanojų irklavimas ir šachmatai – po 20%;

·          orientavimosi sportas - 5 %;

·          buriavimas, stalo tenisas, lauko tenisas, karatė, sunkioji atletika, šaudymas iš lanko ir kitos sporto šakos – likusi dalis (proporcingai lygiomis dalimis).

9.4.      Jeigu kurios nors sporto šakos klubas (-ai) Lietuvos čempionate, pirmenybėse nedalyvauja ar paraiškos finansavimui iš Sporto plėtros programos gauti nepateikia, tai sporto šakai numatytos lėšos proporcingai paskirstomos kitoms individualios ir dvikovinėms sporto šakoms.

9.5.      Techninėms sporto šakoms skiriama 10 % lėšų rajono sportininkų dalyvavimo LR čempionatuose išlaidoms iš dalies kompensuoti : iš jų Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtintai prioritetinei sporto šakai (motokrosui) – 85 %.

10.       Sporto plėtros programos lėšos prioriteto tvarka skiriamos sumokėti starto (dalyvio) mokestį ir transporto išlaidoms dalyvauti LR čempionate pagal varžybų tvarkaraščius sumokėti. Jeigu lieka lėšų, jos gali būti naudojamos kitoms išlaidoms: įsigyti aprangos, kamuolių, inventoriaus, mokėti maistpinigius žaidėjams ir treneriams.

11.       Eilutėje Nr. 4 „Rezervas“ nurodytos lėšos naudojamos fizinio aktyvumo ir sporto propagavimui pagal atskirus Sporto tarybos pritarimus.

 

III SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ, ATSISKAITYMAS IR KONTROLĖ

 

12. Savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus, ir projekto vykdytojas sudaro savivaldybės biudžeto kultūros ir sporto programos priemonės „Sporto projektų rėmimas“ lėšų naudojimo sutartį (2 priedas).

13. Už projekto įgyvendinimą, projekto lėšų tikslingą panaudojimą ir projekto veiklos kontrolę atsako projekto vadovas.

14. Jei projekto vadovas atsisako vykdyti projektą, jį gali vykdyti kitas projekto pareiškėjo paskirtas asmuo. Apie tai raštu turi būti informuota Plungės rajono savivaldybės Sporto taryba.

15. Įgyvendinus projektą, jo veiklos ataskaita (3 priedas) pateikiama metų pabaigoje Plungės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.

16. Nepanaudotos projekto lėšos turi būti grąžintos į biudžetą ne vėliau kaip per 10 dienų po projekto įgyvendinimo dienos.

17. Išaiškėjus, kad projekto lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, projekto pareiškėjas privalo lėšas grąžinti į Savivaldybės biudžeto sąskaitą per 3 darbo dienas po įspėjimo gavimo. Negrąžinus lėšų, jos išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

18. Programos lėšų panaudojimo tikslingumą ir efektyvumą kontroliuoja Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

19. Projekto vykdytojas už projekto įgyvendinimą ir skirtų lėšų panaudojimą atsiskaito sutartyje nustatyta tvarka.

20. Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21.       Pareiškėjui el. paštu Savivaldybės administracijos darbuotojo siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu, laikomi oficialiais.

22.       Tvarkos aprašas gali būti keičiamas, pildomas ir naikinamas Sporto tarybos teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

Plungės rajono savivaldybės sporto plėtros

programos lėšų skyrimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

PARAIŠKA

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMUI

 

FINANSAVIMO KRYPTYS   (pažymėti X)

Sporto ir sveikatingumo renginių Plungės rajone vykdymas:

 

 

·    Rajono pirmenybių vykdymas

 

·    Šalies, tarptautinio lygio renginių vykdymas

 

·    Rajono, apskrities lygio sveikatingumo renginių vykdymas

 

Rajono reprezentavimas Lietuvoje ir užsienyje

 

 

1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

1.1. Pareiškėjo pavadinimas, kodas, adresas, biudžetinių lėšų sąskaitos numeris

 

 

1.2. Pareiškėjo vadovas/atsakingas asmuo

(Pareiškėjo institucijos vadovo ar projekto vadovo vardas, pavardė, pareigos, tel. numeris, e. pašto adresas)

 

 

2. PROJEKTO APRAŠYMAS

2.1. Projekto pavadinimas

(Trumpas projekto pavadinimas, nusakantis paties projekto idėją. )

 

 

2.2. Projekto įgyvendinimo laikotarpis

(Nurodoma tiksli data, kada planuojama pradėti vykdyti ir kada planuojama baigti teikiamą projektą)

 

 

2.3. Projekto tikslas

(Trumpas, konkretus. Teikiamas projektas negali turėti daugiai kaip dviejų tikslų).

 

 

2.4. Projekto uždaviniai

(Uždavinys turi atsakyti į klausimą, ką reikia padaryti, kad tikslas būtų pasiektas; vienam tikslui pasiekti negali būti numatoma daugiau kaip trys uždaviniai).

 

 

2.5. Trumpas projekto esmės aprašymas

(Glaustai aprašoma projekto idėja, projekto veiklų vieta, kas dalyvaus projekte, kas vykdys projektą, kokios trukmės projektas, kokio pobūdžio projektas (ilgalaikis-trumpalaikis, skirtas plačiajai visuomenei ar uždaras) , pažymimas projekto pagrindinis rezultatas).

Jeigu pažymėjote kelias finansavimo kryptis, konkrečiai nurodykite renginių pavadinimus, pagal finansavimo kryptis.

 

 

2.6. Laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą

(Pagal įvardintus tikslus ir uždavinius numatyti, kokie rezultatai turi būti pasiekti projekto eigoje ir pasibaigus projektu)..

 

 

2.7. Projekto tęstinumas

(Ar projektas yra  tęstinis? Kada pradėtas vykdyti ir koks numatomas tolimesnis projekto tęstinumas, plėtojimas ir vystymas).

 

 

 

 

3. DETALI VISO PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA

Eil.

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Mato vnt.

Kaina

Kiekis

Suma (eurais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENDRA SUMA:

 

 

4. Planuojamų projekto pajamų šaltinių detalizavimas:

Savivaldybės sporto plėtros programos lėšos

 

LR sporto federacijų, organizacijų lėšos     

 

Rėmėjų lėšos                                             

 

Nuosavos lėšos                                              

 

Iš viso:

 

 

Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Gavęs paramą, įsipareigoju

informuoti Plungės rajono savivaldybės administraciją, kaip vykdomas projektas, ir nustatytais terminais pateikti pagal patvirtintas formas lėšų naudojimo ketvirtines ir metinę ataskaitas.

 

Pareiškėjo vadovas/atsakingas asmuo    ________________                       ________________ 

(Parašas)                                   (Vardas, pavardė)

 

A.V.

 

 

Plungės rajono savivaldybės sporto plėtros

programos lėšų skyrimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO kultūros ir sporto programos priemonės „SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMAS“ LĖŠŲ naudojimo sutartis

 

 

20....  m.........................  Nr. .........

Plungė

 

I.          SUTARTIES ŠALYS

 

Plungės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus......................., veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Administracija), ir organizacija .................................., atstovaujama organizacijos vadovo (-ės) .................. (toliau – organizacija), sudarė šią sutartį.

 

II.       SUTARTIES OBJEKTAS

 

Projekto „..................................“ įgyvendinimui skiriama ......... Eur (suma žodžiais).

 

III.   ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

1. Organizacija, kuriai skirtas finansavimas, įsipareigoja:

1.1. pateikti Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui projekto sąmatą (Forma B-1), kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206.

1.2. projektui skirtą finansavimą naudoti pagal sąmatą;

1.3. nedelsdama raštu informuoti Administraciją apie Organizacijos rekvizitų ir atsakingų už projekto vykdymą asmenų pasikeitimus bei teikti informaciją apie su projekto renginiais susijusius veiklos pakeitimus;

1.4. atsiskaityti Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui už gautų lėšų panaudojimą ir pateikti:

1.4.1. iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos – biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (Forma Nr.2), kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija ir išlaidas patvirtinančių dokumentų registrą;

1.4.2. pasibaigus projektui, per 30 dienų, bet ne vėliau kaip iki kalendorinių metų gruodžio 15 d.,– Finansų ministerijos patvirtintus biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinę ataskaitą ir išlaidas patvirtinančių dokumentų registrą;

1.5. pasibaigus projektui, per 30 dienų, bet ne vėliau kaip iki kalendorinių metų gruodžio 30 d., Švietimo, kultūros ir sporto skyriui pateikti  projekto veiklos ataskaitą;

1.6. nekeičiant šios sutarties ir nepasirašant papildomų susitarimų, sutikti su sutartyje projektui įgyvendinti nustatyto lėšų sumos dydžio koregavimu, atsižvelgiant į Plungės rajono savivaldybės biudžeto vykdymą. Vykdyti kitus šioje sutartyje ar jos prieduose numatytus įsipareigojimus.

2. Administracija įsipareigoja suteikti organizacijai .............Eur (suma žodžiais) projektui įgyvendinti pagal  nurodytą sąmatą (Forma B-1). Projektui skiriamų lėšų sumos dydis gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į Plungės rajono savivaldybės biudžeto vykdymą.

3. Organizacija turi teisę:

3.1. dėl iš anksto nenumatytų priežasčių ar dėl atsiradusių aplinkybių, kurioms esant projekto veikla būtų neįmanoma, atsisakyti finansuoti projektą. Tokiu atveju į organizacijos sąskaitą pervestos lėšos turi būti grąžintos Administracijai ne vėliau nei per 5 darbo dienas;

3.2. inicijuoti sutarties pakeitimo bei nutraukimo svarstymą.

4. Administracija turi teisę:

4.1. nepervesti Organizacijai skirtų lėšų tol, kol Organizacija neatsiskaitys už anksčiau vykdytą Administracijos finansuotą veiklą;

4.2. tikrinti, ar Organizacija laikosi šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų. Administracijos atstovai gali apsilankyti Organizacijos vykdomuose projekto renginiuose ar pristatant projektą visuomenei;

4.3. prireikus Administracija gali paprašyti Organizacijos pateikti ir kitą su projekto įgyvendinimu susijusią papildomą informaciją.

 

IV.      LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

5. Projektui skirtos lėšos gali būti naudojamos tik išlaidoms, padarytoms einamaisiais metais, bet ne vėliau, kaip iki kalendorinių metų gruodžio 15 d.

6. Administracijos lėšos gali būti naudojamos tik Administracijos direktoriaus patvirtintoje sąmatoje numatytoms projekto vykdymo išlaidoms.

7. Jei iki einamųjų metų gruodžio 15 d. Organizacija nepanaudos visų jai skirtų lėšų, tai ji nepanaudotas lėšas ne vėliau kaip iki gruodžio 20 d. privalo grąžinti į Administracijos sąskaitą.

 

V. SANKCIJOS

 

8. Administracija turi teisę sustabdyti lėšų pervedimą Organizacijai, jeigu ji Administracijai laiku nepateikia finansinių ataskaitų apie lėšų panaudojimą.

9. Lėšos, panaudotos ne pagal sutartyje nurodytą sąmatą, projekte nenumatytai veiklai, teisės aktų nustatyta tvarka išieškomos į Plungės rajono savivaldybės biudžetą.

10. Ši sutartis gali būti nutraukta, o pervestos lėšos teisės aktų nustatyta tvarka išieškomos į Savivaldybės biudžetą, jei Organizacija piktybiškai ir sistemingai nustatytu laiku nepateikia Finansų ministerijos patvirtintų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų ir nevykdo kitų šioje sutartyje ar jos papildomuose susitarimuose nustatytų įsipareigojimų.

 

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS

 

11. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

12. Sutartis galioja iki visiško sutarties sąlygų ir Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

13. Sutartis gali būti keičiama sutarties šalių susitarimu. Ginčai tarp sutarties Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

 

VIII. JURIDINIŲ ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI

 

 

 

Administracija:                                                           Organizacija:

 

Plungės rajono savivaldybės                                        ...........................................

administracija                                                              

Kodas: 188714469                                                       Kodas: ......................................

Adresas: Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė                  Adresas: .....................................

Telefono Nr. (8 448) 73 117                                        Telefono Nr...............................

Fakso Nr. (8 448) 71 608                                             Fakso Nr. ........................................

Sąskaitos Nr. LT434010043000070025                      Sąskaitos Nr...................................

Banko pavadinimas Luminor Bank, AB                      Banko pavad. ................................

Banko kodas 40100                                                     Banko kodas: ....................

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                   Vadovas

__________________________                                    ___________________    

(vardas, pavardė) (vardas, pavardė)

 

 

A. V.                                                                                      A. V.

 

 

Plungės rajono savivaldybės sporto plėtros

programos lėšų skyrimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas)

 

________________________________________________________________________________

( juridinio asmens kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

 

PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA

 

_______________________________________________________________________-

(Projekto pavadinimas)

 

 

ATASKAITA

 

 

20 _ m._________________ d.

Plungė

 

Projekto įgyvendinimo data ir vieta

 

Projekto tikslai ir uždaviniai

 

Projekto viešinimas

 

Projekto finansavimo

šaltiniai: Savivaldybės sporto plėtros programos lėšos, LR sporto federacijų, organizacijų lėšos

 

Projekto rėmėjai ir jų indėlis

 

Projekto partneriai

 

Kita svarbi informacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(juridinio asmens vadovo pareigos)        

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

Ataskaitą priėmė ________________________________________________________________________________

(Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, parašas)