LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2020 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. EV-90 „DĖL PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ORGANIZUOJANT DARBUS, REIKŠMINGIAUSIAI SĄLYGOJANČIUS MIRTINUS IR SUNKIUS NELAIMINGUS ATSITIKIMUS DARBE, TAIKYMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 18 d. Nr. EV-170

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 6 ir 3 dalies 2 punktais ir vykdydamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. A1-386 „Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-52 „Dėl Kabamųjų ir pastatomųjų platforminių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktą: 

1.    P a p i l d a u Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymą Nr. EV-90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ 1.8 punktu, kurį išdėstau taip:

1.8. organizuojant darbus su darbo įrenginiais – Kabamųjų ir pastatomųjų platforminių įrenginių naudojimo rekomendacijomis.“  

2. Į p a r e i g o j u VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėją organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre.

3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio                                                          Dalius Čeponas

darbo inspektoriaus pavaduotojas, atliekantis

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio

darbo inspektoriaus funkcijas