Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGOS KOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2020 m. birželio 17 d. Nr. 623

Vilnius

 

 

Siekdama stiprinti intelektinės nuosavybės apsaugą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 15 punktu ir 27 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sudaryti Intelektinės nuosavybės apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – komisija):

Lietuvos Respublikos teisingumo ministras arba teisingumo viceministras (komisijos pirmininkas);

Lietuvos Respublikos kultūros ministras arba kultūros viceministras (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras arba ekonomikos ir inovacijų viceministras;

Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras arba jo pavaduotojas;

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras arba švietimo, mokslo ir sporto viceministras;

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras arba užsienio reikalų viceministras;

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktorius arba jo pavaduotojas;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras arba žemės ūkio viceministras;

Nacionalinės teismų administracijos direktorius arba jo pavaduotojas.

2. Nustatyti, kad komisijos narį, laikinai negalintį eiti pareigų (dėl ligos, atostogų, komandiruočių ar kitų svarbių priežasčių), pavaduoja kartu su komisijos nariu deleguojamas pakaitinis komisijos narys – atitinkamos institucijos vadovo pavaduotojas arba šios institucijos struktūrinio padalinio vadovas.

3. Nustatyti, kad stebėtojo teisėmis dalyvauti komisijos veikloje kviečiami:

įstaigų, teikiančių paramą verslui, atstovai;

Lietuvos advokatūros atstovas;

Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos atstovas;

Lietuvos mokslo tarybos atstovas;

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atstovas;

Lietuvos universitetų rektorių konferencijos atstovas;

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas;

Nacionalinės švietimo agentūros atstovas;

Patentinių patikėtinių instituto atstovas;

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas.

4. Nustatyti, kad:

4.1. komisijos užduotis – koordinuoti valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus intelektinės nuosavybės apsaugos srityje;

4.2. komisija, įgyvendindama savo užduotį, atlieka šias funkcijas:

4.2.1. teikia valstybės institucijoms pasiūlymus dėl intelektinės nuosavybės politikos formavimo;

4.2.2. teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms bei kitoms organizacijoms pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo intelektinės nuosavybės apsaugos srityje ir dėl valstybės institucijų ir įstaigų veiklos tikslų, uždavinių ir priemonių, susijusių su intelektine nuosavybe, nurodytų strateginio planavimo dokumentuose;

4.2.3. analizuoja ir vertina švietimo (bendrojo ugdymo ir studijų) apie intelektinę nuosavybę, visuomenės informavimo apie intelektinę nuosavybę, intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo ir gynimo, įskaitant šių teisių įgyvendinimą ir gynimą elektroninėje erdvėje, piratavimo ir prekių klastojimo prevencijos rezultatus ir teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms bei kitoms organizacijoms pasiūlymus dėl veiksmų šiose srityse;

4.2.4. teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms bei kitoms organizacijoms pasiūlymus dėl verslo, ypač smulkiojo ir vidutinio, subjektų skatinimo naudoti intelektinės nuosavybės teises;

4.3. komisija renkasi ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius;

4.4. komisijos darbui organizuoti komisijos sprendimu iš šio nutarimo 1 ir 3 punktuose nurodytų institucijų ir įstaigų atstovų gali būti sudaromos darbo grupės, kurių veiklą gali būti pavedama koordinuoti šio nutarimo 1 punkte nurodytų institucijų atstovams;

4.5. komisijos (narių ir jų pakaitinių narių) personalinę sudėtį tvirtina teisingumo ministras;

4.6. komisija prireikus gali pasitelkti nepriklausomų ekspertų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir kitų organizacijų atstovų.

5. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos Vyriausybei neatskaitingoms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms deleguoti atstovus į komisiją.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                      Elvinas Jankevičius