LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1R-300 „DĖL METINĖS PAJAMŲ IR TURTO DEKLARACIJOS ANTRINEI TEISINEI PAGALBAI GAUTI FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 20 d. Nr. 1R-328

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. 1R-300 „Dėl Metinės pajamų ir turto deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti formos patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Metinės pajamų ir turto deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti formą:

1.1.1. Pakeičiu 1 skyriaus „Pajamos“ lentelės pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

„Eil. Nr.

Gavimo laikotarpis

Pajamų rūšis2

Gautos pajamos (Eur)“.

1.1.2. Pakeičiu 2 skyriaus „Nekilnojamasis turtas“ lentelės pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

„Eil. Nr.

Turto rūšis3

Buvimo vieta (adresas)

Turto vertė (Eur)

(pildoma, jeigu pareiškėjas nenori, kad nekilnojamojo turto vertė būtų nustatyta pagal vidutinę rinkos vertę, nurodytą Nekilnojamojo turto registre)“.

1.1.3. Pakeičiu 3 skyriaus „Kitas turtas“ lentelės pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

„Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Turto vertė (Eur)“.

1.1.4. Pakeičiu penktąją išnašą ir ją išdėstau taip:

5 Kai vertybinių popierių bendra vertė didesnė kaip 580 eurų, meno kūrinių, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų vieneto vertė didesnė kaip 580 eurų.“

1.1.5. Pakeičiu šeštąją išnašą ir ją išdėstau taip:

6 580 eurų viršijančios lėšos.“

1.1.6. Pakeičiu septintąją išnašą ir ją išdėstau taip:

7 Kai jų bendra suma didesnė kaip 580 eurų.“

1.1.7. Pakeičiu aštuntąją išnašą iš ją išdėstau taip:

8 Kai jų bendra suma didesnė kaip 580 eurų.“

1.1.8. Pakeičiu Metinės pajamų ir turto deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti formos priedą:

1.1.8.1. Pakeičiu 4.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.10. pajamos iš žemės ūkio veiklos (išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 hektaro) ir pajamų dalis, gauta teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas (toliau – Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas), viršijanti 1 750 eurų per einamuosius kalendorinius metus;“.

1.1.8.2. Pakeičiu 12.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.2. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimi vertybiniai popieriai, kai jų bendra vertė didesnė kaip 580 eurų, ir meno kūriniai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, kurių vieneto vertė didesnė kaip 580 eurų;“.

1.1.8.3. Pakeičiu 12.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.3. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimos piniginės lėšos, viršijančios 580 eurų;“.

1.1.8.4. Pakeičiu 12.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.4. ataskaitiniu laikotarpiu suteiktos paskolos, kai jų bendra suma didesnė kaip 580 eurų;“.

1.1.8.5. Pakeičiu 12.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.5. ataskaitiniu laikotarpiu gautos paskolos, kai jų bendra suma didesnė kaip 580 eurų (išskyrus aukštųjų mokyklų studentams teikiamas valstybės paskolas arba valstybės remiamas paskolas, kreditus būstui atnaujinti (modernizuoti), jeigu daugiabučio namo butų savininkai įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, ir gautas paskolas nekilnojamajam turtui pirkti (statyti) ar turtui (kitam turtui) pirkti, kai šis nekilnojamasis turtas ar turtas (kitas turtas) deklaruojamas Taisyklių III–IV skyriuose nustatyta tvarka;“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                                Juozas Bernatonis