LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL DIDELĖS IR MAŽOS RIZIKOS SAVIVALDYBIŲ NUSTATYMO

 

2020 m. liepos 24 d. Nr. V-1716

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ bei siekdamas tinkamai valdyti ekstremaliąją situaciją ir užkirsti kelią tolimesniam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui, n u s p r e n d ž i u:

Nustatyti, kad nuo 2020 m. liepos 27 d. iki 2020 m. rugpjūčio 2 d. įskaitytinai:

1.  Lietuvos sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) rodiklis 100 tūkst. gyventojų yra  3,7.

2.  didelės rizikos savivaldybėmis laikomos šios savivaldybės (skliaustuose nurodytas savivaldybės sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) rodiklis 100 tūkst. gyventojų):

2.1.  Trakų r. (18,4);

2.2.  Kėdainių r. (15,5);

2.3.  Šakių r. (15,0);

2.4.  Kauno m. (12,1);

2.5.  Molėtų r. (11,7);

2.6.  Vilniaus r. (10,0);

2.7.  Šalčininkų r. (9,8);

2.8.  Panevėžio m. (9,3);

2.9.  Klaipėdos r. (8,3).

3.  visos kitos savivaldybės, nenurodytos šio sprendimo 2 punkte, laikomos mažos rizikos savivaldybėmis.

 

 

Susisiekimo ministras, pavaduojantis sveikatos

apsaugos ministrą – valstybės lygio                           

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovą                                               Jaroslav Narkevič