PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS PRAMONĖS 4.0 RINKODAROS PROJEKTŲ KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 22  d. Nr. 1-274

Panevėžys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 23 ir 38 punktais, 50 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginį planą, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 1-280, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Panevėžio miesto savivaldybės Pramonės 4.0 rinkodaros projektų konkurso tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                     Rytis Mykolas Račkauskas

 

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1-274

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS PRAMONĖS 4.0 RINKODAROS projektų konkurso tvarkos aprašAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Panevėžio miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) Pramonės 4.0 rinkodaros projektų konkurso tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Pramonės 4.0 rinkodaros projektų įgyvendinimo prioritetus, reikalavimus projektų paraiškų teikėjams, dokumentų teikimo tvarką, paraiškų svarstymo, finansavimo tvarką.

2. Lėšas Pramonės 4.0 rinkodaros projektų finansavimui Panevėžio miesto savivaldybės taryba numato savivaldybės biudžete, Rinkodaros programoje.

3. Konkursą organizuoja Savivaldybės administracijos Komunikacijos ir Miesto plėtros skyriai.

4. Konkurso tikslas – įgyvendinti miesto viziją tapti vienu stipriausių Šiaurės Rytų Europos regiono Pramonės 4.0 centrų, sudaryti palankias sąlygas verslo ir turizmo plėtrai ir šių veiklų skatinimas.

5. Konkurso uždaviniai:

5.1. pasiūlyti Panevėžio, kaip Pramonės 4.0 traukos centro, įvaizdžio koncepciją ir įgyvendinimo veiklų planą;

5.2. vykdyti numatytas veiklas, įskaitant komunikaciją aktualioms tikslinėms auditorijoms, apie Panevėžio regiono, kaip Pramonės 4.0 traukos centro, resursus, žmogiškuosius išteklius ir potencialą;

5.3. stiprinti bendradarbiavimą tarp viešojo sektoriaus institucijų, asocijuotų verslo struktūrų, įmonių ir kitų susijusių šalių, siekiant gerinti Panevėžio, kaip Pramonės 4.0 traukos centro, įvaizdį.

6. Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo sutarties pasirašymo iki visiško šalių įsipareigojimo įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos.

 

II SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMO IR PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 

7. Apie Pramonės 4.0 rinkodaros projektų konkursą organizatorius paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt. Skelbime nurodoma ši informacija:

7.1. konkurso organizatorius;

7.2. konkurso pavadinimas;

7.3. konkurso tikslas, uždaviniai;

7.4. konkurso paraiškų priėmimo būdas;

7.5. konkurso paraiškų pateikimo data ir laikas;

7.6. telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas informacijai.

8. Su konkurso Aprašu galima susipažinti interneto svetainėje www.panevezys.lt. Informaciją apie konkursą teikia Savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius.

9. Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, registruoti Savivaldybėje, (išskyrus pelno siekiančias organizacijas) vykdantys turizmo pristatymo, plėtros ir skatinimo, ir rinkodaros veiklas.

10. Konkurso paraiškos teikiamos Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus Dokumentų valdymo poskyrio interesantų aptarnavimo specialistui (adresas: Laisvės a. 20, įėjimas iš Vilniaus g. pusės) iki nustatyto termino.

11. Prioritetas teikiamas tiems projektams, kurių veiklos orientuotos į didesnį naudos gavėjų skaičių Panevėžio mieste ir regione, platesnę rezultatų sklaidą ir didesnę projekto sukuriamą pridėtinę vertę.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR FINANSAVIMO SKYRIMAS

 

12. Gautų paraiškų Administracinės atitikties vertinimą atlieka Komunikacijos skyriaus darbuotojai. Vertinimo metu:

12.1. susisteminamos registruotos paraiškos;

12.2. nustatoma, ar paraiška pateikta laikantis šiame Apraše ir kvietime nustatytų administracinių reikalavimų;

12.3. projekto vertinimas nutraukiamas, jeigu administracinės atitikties vertinimo metu nustatyta, kad:

12.3.1. nepateiktas aiškus, detalus ir subalansuotas biudžetas;

12.3.2. netinkamai užpildytos paraiškos (projektai pateikti ne pagal paraiškos formą, taip pat elektroniniu paštu ar faksu atsiųstos, ranka rašytos paraiškos ir pan.);

12.3.3. pristatyti nesilaikant nustatytų terminų.

12.4. Jeigu vertinant paraiškos administracinę atitiktį nustatoma, kad pateikta paraiška turi techninių trūkumų, kuriuos galima pašalinti, paraiškoje nurodytu projekto vykdytojo elektroninio pašto adresu apie tai 1 kartą informuojamas pareiškėjas, nustatant ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą šiam trūkumui pašalinti. Nepašalinus trūkumų paraiška nevertinama.

13. Paraiškų naudingumą vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisiją sudaro ne mažiau kaip penki nariai: Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos, Miesto plėtros skyrių darbuotojai, kitų įstaigų ir organizacijų atstovai. Taip pat gali būti pasitelkti ekspertai – specialių žinių, įgūdžių, kompetencijos ir darbo patirties tam tikroje srityje turintys asmenys.

14. Komisijos pagrindinė veiklos forma – posėdžiai, kuriuos šaukia komisijos pirmininkas.

15. Komisijos sekretoriaus funkcijas vykdo Savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus darbuotojas.

16. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

17. Komisija vertina paraiškų atitiktį šio Aprašo III skyriuje išdėstytiems kriterijams.

18. Projektų naudingumas vertinamas pagal šiuos kriterijus (2 priedas):

18.1. projekto aktualumas, reikšmingumas, inovatyvumas;

18.2. projekto efektyvumas;

18.3. sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas;

18.4. projekto finansavimas (fondų ir programų, rėmėjų parama ir kt.);

18.5. projekto atitikimas konkurso keliamiems uždaviniams;

18.6. projekto tęstinumo galimybės ir perspektyvos.

19. Finansavimo išlaidų tinkamumas:

19.1. tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti pripažįstamos tik tos išlaidos, kurios yra:

19.1.1. tiesiogiai susijusios su projekte suplanuotomis ir įgyvendinamomis veiklomis ir nurodytos projekto biudžete;

19.1.2. faktiškai patirtos išlaidos nuo metų ketvirčio, kada pasirašoma sutartis, iki sutartyje numatytos projekto įgyvendinimo pabaigos datos, nustatomos ir patikrinamos, taip pat pagrįstos jas įrodančiais dokumentais, atitinkančiais Lietuvos Respublikos teisės aktus ir projekto įgyvendinimo sutartį;

19.1.3. būtinos projektui įgyvendinti, atitinkančios realias rinkos kainas, panaudojamos tik siekiant projekto tikslų, laikantis ekonomiškumo, taupumo, efektyvumo principų.

19.1.4. Tinkamos projekto vykdymo išlaidos:

19.1.4.1. atlygis už darbą projektą vykdantiems asmenims (įskaitant visus privalomus mokesčius);

19.1.4.2. reikmenų, medžiagų ir kitų prekių įsigijimo išlaidos (išskyrus ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą), jeigu jos identifikuojamos ir priskiriamos išskirtinai projekto reikmėms.

19.1.4.3. projektui įgyvendinti reikalingų paslaugų pirkimo išlaidos (autorinės, atlikėjo ir kitų atlygintinų paslaugų sutartys, pagal verslo liudijimus ar individualios veiklos pažymėjimus ir kt. bei kitų paslaugų įsigijimo išlaidos), jeigu jos identifikuojamos ir priskiriamos išskirtinai projekto reikmėms;

19.1.4.4. projekto viešinimo išlaidos;

19.1.4.5. kitos projekto vykdymo išlaidos – visos kitos tinkamos finansuoti projekto išlaidos, susijusios su projekto veiklomis ir nepriskiriamos 19.1.1. – 19.1.4. papunkčiuose nurodytoms išlaidų rūšims.

20. Netinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos:

20.1     komercinei veiklai;

20.2     ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiąjam turtui įsigyti;

20.3     pažintinėms kelionėms organizuoti;

20.4     transporto, ryšio priemonėms, kompiuterių įrangai įsigyti;

20.5     patalpoms remontuoti, rekonstruoti ir statybai;

20.6     išlaidoms, nesusijusioms su projekto vykdymu.

21. Komisijos sprendimai priimami posėdžiuose. Posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Negalintis dalyvauti posėdyje komisijos narys iki posėdžio pradžios gali komisijos pirmininkui raštu pateikti savo nuomonę posėdžio darbotvarkėje numatytais klausimais.

22. Sprendimai posėdyje priimami paprasta komisijos narių balsų dauguma atviru balsavimu. Jei balsai pasiskirsto tolygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

23. Komisijai priėmus siūlymą finansuoti projektą, lėšos skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

24. Informacija apie finansuojamus ir nefinansuojamus projektus ir lėšų skyrimą paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje (www.panevezys.lt) per 10 darbo dienų nuo sutarčių sudarymo.

 

IV SKYRIUS

SUTARTIES SUDARYMAS IR SUTARTIES VYKDYMO PRIEŽIŪRA

 

25. Su pareiškėju, kurio projektas surinko daugiausiai vertinimo balų, Savivaldybės administracija sudaro sutartį. Sutarties forma patvirtinama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Sutartyje turi būti nurodyta: projekto pavadinimas, projekto įgyvendinimo laikotarpis, projektui skirtų lėšų suma, šalių teisės ir pareigos, atsakomybė už sutarties, šio Aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimų nesilaikymą, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka, sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo, ginčų sprendimo sąlygos ir tvarka, kitos nuostatos, padedančios užtikrinti projekto vykdymo ir skirtų lėšų naudojimo teisėtumą. Sutarties sudėtinė dalis yra projekto išlaidų sąmata.

26. Pramonės 4.0 rinkodaros projekto konkurso sutartis pasirašoma dviem egzemplioriais, kurių vienas perduodamas Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui, kitas – projekto pareiškėjui. Sutartį pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius arba kitas įgaliotas asmuo ir pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo. Sutarties vykdymo priežiūrą atlieka Komunikacijos skyrius.

27. Šalims pasirašius sutartį, lėšos pareiškėjui pervedamos per 30 kalendorinių dienų.

28. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad projektui įgyvendinti skirtos lėšos būtų panaudotos pagal sutartyje ir jos prieduose nurodytą paskirtį;

29. Skirtos lėšos laikomos panaudotomis pagal sutartyje ir jos prieduose nurodytą paskirtį, jeigu:

29.1. yra pasiekti paraiškoje nurodyti projekto tikslai ir uždaviniai;

29.2. skirtos lėšos panaudotos tinkamoms išlaidoms apmokėti.

30. Projekto reklaminėje medžiagoje turi būti nurodyta, kad projektą finansuoja Savivaldybė.

 

V SKYRIUS

PROJEKTO VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

31. Projektui pasibaigus, projekto vykdytojai Savivaldybės administracijai teikia Panevėžio miesto savivaldybės Pramonės 4.0 rinkodaros projekto įgyvendinimo ataskaitą (3 priedas).

32. Projekto ataskaitą vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

33. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius turi teisę atlikti lėšų panaudojimo teisėtumo auditą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Pareiškėjas turi viešinti projektą, kad tikslinės grupės ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, eigą ir jo rezultatus.

35. Pareiškėjų ir projektų vykdytojų skundai teikiami ir nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Už informacijos ir pateiktų duomenų tikslumą, gautų lėšų, buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako pareiškėjas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_____________

 

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1-274

1 priedas

 

PARAIŠKA DALYVAUTI PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS PRAMONĖS 4.0 RINKODAROS PROJEKTŲ KONKURSE

 

_________________

(data)

Panevėžys

 

I.      INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJĄ

 

Juridinio asmens pavadinimas

___________________________________________________ _______________________________________________________________________

Adresas, pašto kodas ________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Telefonas __________________________ Faksas ______________________

El. paštas __________________________________________________________________

Įstaigos (organizacijos) vadovo vardas ir pavardė, adresas, telefonas___________________

 

Projekto vadovas *jei yra (vardas ir pavardė) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Darbovietė, pareigos_________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Adresas, pašto kodas ________________________________________________________

Telefonas__________________ Faksas ____________________

El. paštas _________________________________________________________________

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

1. Projekto pavadinimas _____________________________________________________ ________________________________________________________________________________

 

2. Trumpas apibūdinimas _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Prašoma suma ___________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

4. Visam projektui įgyvendinti reikalinga suma ir kiti šaltiniai _______________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

III. PROJEKTO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, REIKŠMĖS IR LAUKIAMŲ REZULTATŲ APIBŪDINIMAS

 

1. Problemos pagrindimas ir projekto įgyvendinimo būtinumas

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Projekto tikslas (-ai)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Projekto uždaviniai

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Projekto dalyviai, kokioms visuomenės grupėms reikšmingas projekto įgyvendinimas

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Projekto įgyvendinimo trukmė, vieta

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Projekto įgyvendinimo partneriai

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Laukiami rezultatai

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Numatomas projekto pritaikomumas, tęstinumas, perspektyvos

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Projekto vykdytojų kvalifikacija ir patirtis vykdant projektus

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

IV. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

 

Projekto veiklų grafikas

 

Veiklos pavadinimas

Data

(mėnuo, ketvirtis)

Dalyvių skaičius

Prašomos lėšos

Kiti finansavimo šaltiniai

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

Bendra suma______________________________________________________________

 

V. PROJEKTO BIUDŽETAS

 

 

1. Projekto finansavimo šaltiniai

 

Pavadinimas (įrašyti institucijas, iš kurių prašoma arba jau gauta lėšų šiam projektui)

Prašoma lėšų, Eurais

Turimos lėšos, Eurais

Įstaigos lėšos

 

 

Fondai

 

 

Rėmėjai

 

 

Savivaldybės Pramonės 4.0 rinkodaros projektų finansavimo lėšos

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

2. Detali viso projekto išlaidų sąmata

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

Mato vnt.

Kaina, Eurais

Kiekis

Suma, Eurais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra suma

 

 

 

 

 

VI. TURIMI IŠTEKLIAI PROJEKTUI ĮGYVENDINTI

 

(Patalpos, įranga, personalas, patirtis ir kt.)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VII. PROJEKTO VIEŠINIMAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VIII. PARAIŠKOS PRIEDAI

 

 

Privaloma:

1. Juridinio asmens pažymėjimo kopija.

2. Papildomi dokumentai (raštai, rekomendacijos, protokolų išrašai ir kt.), susiję su projekto įgyvendinimu.

Paraiška turi būti atspausdinta.

 

 

Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Įsipareigoju pasirašyti finansavimo sutartį. Įvykdžius projektą, per 3 mėnesius pateikti galutinę ataskaitą.

 

___________________________________                       ___________________

(Projekto vykdytojo vardas ir pavardė, parašas)                                                      (Data)

 

 

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1-274

2 priedas

 

 

Panevėžio miesto savivaldybės pRAMONĖS 4.0 RINKODAROS PROJEKTO vertinimo anketa

 

Projektų vertinimo komisijos nario vardas ir pavardė____________________________

Projekto pavadinimas_________________________________ ________________________________________________________________________________

 

Projektų vertinimo kriterijai

Galimas balų skaičius

Surinktų balų skaičius

Projektas atitinka Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 m. strateginio plano nuostatas

0–4

 

Projektas įgyvendinamas Panevėžio mieste, pareiškėjas turi TIC ženklą

0–2

 

Projekto aktualumas, reikšmingumas, inovatyvumas

·   Iš esmės sprendžiamos aktualios miestui rinkodaros problemos

·   Numatyti projekto viešinimo būdai

·   Numatytas bendradarbiavimas su Panevėžio verslo įmonėmis

0–4

 

Projekto efektyvumas:

·   Aiškiai apibrėžti projekto rezultatai

·   Numatytas išsamus priemonių planas projekto rezultatui pasiekti

·   Numatytas ilgalaikis projekto poveikis

0–3

 

Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas:

·   Biudžete nurodytos išlaidos tiesiogiai susijusios su projektu ir yra būtinos jo tikslams ir rezultatams pasiekti

·   Išlaidos yra aiškios, detalizuotos ir realios, atitinkančios rinkos kainas

0–3

 

Projekto finansavimas (fondų ir programų, rėmėjų parama, organizacijos narių įnašai ir kt.):

·   Projektui įgyvendinti numatytas rėmėjų indėlis ir pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių: privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų ir kt.

·   Kartu su paraiška pateikti rėmėjų indėlį patvirtinantys dokumentai

·   Numatytas projekto vykdytojų įnašas įgyvendinant projektą

0–6

 

Projekto atitikimas konkurso keliamiems tikslams

0–6

 

Projekto tęstinumas.

·   Tęstinis projektas

0–2

 

Galima didžiausia balų suma

30

 

 

 

Komisijos nario rekomendacija, parašas_____________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1-274

3 priedas

 

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS PRAMONĖS 4.0 RINKODAROS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

1. Įgyvendinto projekto pavadinimas

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Projekto pareiškėjas, adresas, telefonas ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Rinkodaros projekto dalinio finansavimo sutarties su Savivaldybės administracija sudarymo data ir numeris ___________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

4. Projekto vertė:

planuota____________________________ faktiška________________________________

5. Įgyvendinto projekto aprašymas

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Pasiektų rezultatų apibūdinimas:

6.1. Koks (-ie) tikslas (-ai) pasiektas (-i)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.2. Kokie uždaviniai įgyvendinti

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.3. Kaip pasikeitė situacija įgyvendinus projektą

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.4. Kokios visuomenės grupės dalyvavo projekte (dalyvių skaičius, iš viso)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.5. Kaip viešinta projekto veikla ir rezultatai

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Projekto įgyvendinimo partneriai

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Numatomas projekto pritaikomumas, tęstinumas, perspektyvos

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

9. Projekto išlaidų finansinė ataskaita (pridėti tiekėjų apklausos pažymų, pirkimo, paslaugų sutarčių, sąskaitų faktūrų ir kitų buhalterinių dokumentų kopijas)

 

 

Priemonės ir išlaidų pavadinimas

Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto skirtos lėšos, Eurais

Duomenys apie išlaidas

 

 

Panaudota suma, Eurais

 

Lėšų likutis

Eurais

 

 

Pirktų paslaugų, prekių pavadinimas

Pardavėjo (įmonės) pavadinimas, kodas

Buhalterinių dokumentų duomenys (data, sąskaitos faktūros kvitų Nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra suma

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Projekto rezultatai, išreikšti kiekybiškai (reikia pateikti medžiagą: nuotraukas, laikraščių straipsnius, parengti ataskaitą el. laikmenos forma Savivaldybės interneto svetainei).

 

 

Projekto vykdytojas  _______________________________          __________________

                                  (Vardas ir pavardė, parašas)                                      (Data)