LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2016 M. LIEPOS 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-335 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 07.3.4-ESFA-V-425 „MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 30 d. Nr. A1-246

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.4-ESFA-V-425 „Moterų ir vyrų lygybės skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. A1-335 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.4-ESFA-V-425 „Moterų ir vyrų lygybės skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, ir papildau 12.3 papunkčiu:

12.3. Lietuvos statistikos departamentas.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis

 

SUDERINTA

Europos socialinio fondo agentūros 2018-05-14 raštu Nr. SB-2018-00634

SUDERINTA

Lietuvos statistikos departamento 2018-05-17 raštu Nr. SD-377