LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMŲ UŽSIENIEČIAMS IŠIMTINIAIS ATVEJAIS ATVYKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠDAVIMO REIKALAVIMŲ

 

2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1842

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr.  152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 12 d. pasitarimo protokolo Nr. 35 „Dėl pritarimo leidimui atvykti į Lietuvos Respubliką“ 3 klausimo 2 punktą, n u s p r e n d ž i u:

1. Nustatyti, kad nagrinėjant užsieniečių, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr.  152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.3.12 papunkčiu išimtiniu atveju leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu (toliau – užsieniečiai), prašymus dėl leidimo atvykti į Lietuvos Respubliką (toliau – leidimas) išdavimo, rengiant  leidimų projektus ir teikiant juos svarsti Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – Vyriausybė), turi būti laikomasi šių reikalavimų:

1.1. Leidimas gali būti išduodamas užsieniečiams, atvykstantiems dėl svarbių ir pagrįstų priežasčių.

1.2. Prašymą dėl leidimo gali pateikti užsieniečiai ar fiziniai ir juridiniai asmenys, juos kviečiantys atvykti į Lietuvos Respubliką (toliau – kviečiantis asmuo).

1.3. Prašymas dėl leidimo teikiamas raštu atitinkamos valdymo srities ministerijai (tiesiogiai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą).

1.4. Prašyme dėl leidimo turi būti:

1.4.1. pagrįstas užsieniečio atvykimo į Lietuvos Respubliką būtinumas: pateikta informacija apie tai, kokiu tikslu užsienietis atvyksta, kiek laiko planuoja būti ir kita svarbi informacija, pagrindžianti užsieniečio atvykimo į Lietuvos Respubliką būtinumą, bei pridedami tai patvirtinantys dokumentai;

1.4.2. nurodomas prašymą teikiančio asmens vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas), gyvenamosios vietos adresas (juridinio asmens buveinės adresas), el. pašto adresas, telefonas, kiti kontaktiniai duomenys;

1.4.3. nurodomas atvykstančiojo užsieniečio vardas, pavardė ir pilietybė (pridedama asmens dokumento kopija);

1.4.4. nurodoma valstybė iš kurios užsienietis atvyks ir valstybės per kurias vyks;

1.4.5. nurodoma numatoma atvykimo data ir valstybės sienos kirtimo punktas, kuris įtrauktas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“;

1.4.6. nurodoma užsieniečio izoliavimo vieta Lietuvoje;

1.4.7. pateikiamas užsieniečio ar kviečiančio asmens įsipareigojimas atvykstančiam užsieniečiui užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų ir kitų teisės aktų nuostatas dėl izoliacijos ir kitų reikalavimų užsieniečiams laikymosi;

1.4.8. nurodomas kontaktinio asmens, į kurį prašymą nagrinėjanti ministerija gali kreiptis dėl prašyme nurodytos informacijos ar kitų klausimų (toliau – kontaktinis asmuo), vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.

1.5. Prašymus dėl leidimo ministerija išnagrinėja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

1.6. Jei prašyme dėl leidimo trūksta informacijos, ministerija ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prašymo įvertinimo dienos apie tai informuoja kontaktinį asmenį elektroniniu paštu. Kontaktinis asmuo trūkstamą informaciją privalo pateikti per 2 darbo dienas nuo ministerijos prašymo ją pateikti išsiuntimo dienos. Ministerija, per nurodytą laiką negavusi trūkstamos informacijos, prašymo nenagrinėja.

1.7. Jei prašymas pateiktas ministerijai ne pagal jos kompetenciją, jis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas persiunčiamas atitinkamos valdymo srities ministerijai.

1.8. Prašymą pripažinus pagrįstu, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną ministerija Vyriausybės pasitarimui teikia pasiūlymą pritarti užsieniečio atvykimui (pateikiamas Vyriausybės pasitarimo protokolo projektas, pagrįstas teikimas, ministro įsakymo dėl leidimo projektas).

1.9. Vyriausybei pritarus užsieniečio atvykimui protokoliniu sprendimu, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pritarimo dienos ministras įsakymu suteikia leidimą užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką. Šis įsakymas siunčiamas kontaktinio asmens elektroniniu paštu bei pateikiamas Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

1.10. Vyriausybei nepritarus užsieniečio atvykimui, ministerija ne vėliau kaip 2 darbo dienas apie tai raštu informuoja kontaktinį asmenį ir Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

1.11. Užsieniečių asmens duomenys turi būti tvarkomi, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Asmens duomenų tvarkymo tikslas – leidimo atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimas. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

2. Į p a r e i g o t i ministerijas:

2.1. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos parengti ir patvirtinti atitinkamos ministerijos tvarkos aprašus, reglamentuojančius leidimų užsieniečiams išdavimo tvarką, atsižvelgiant į šiame sprendime nustatytus reikalavimus;

2.2. inicijuoti leidimo galiojimo panaikinimą, paaiškėjus atitinkamoms aplinkybėms, dėl kurių toks leidimas išduotas nepagrįstai.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Aurelijus Veryga