ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO nR. T-331 „DĖL KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO SKATINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 7 d. T-421

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, remiantiems kultūros ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, teikimo taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-331 „Dėl kultūros ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ (toliau – Taisyklės), 6.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

6.1. su Paramos gavėju, nurodytu Paramos gavėjų sąraše, patvirtintame Savivaldybės tarybos sprendimu, pasirašyta Paramos sutartis, kurioje įsipareigojama skirti paramą Paramos gavėjui;“.

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte išdėstyta Taisyklių 6.1 papunkčio redakcija galioja paramos sutartims, sudarytoms po šio Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas