ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl   ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. 1-TS-319 „DĖL Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. 1-TS-72

Anykščiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, bei atsižvelgdama į UAB Anykščių komunalinio ūkio 2018-03-09 raštą Nr. SD-30 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių papildymo“, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-319 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ir papildyti jas nauju 631 punktu:

631. Individualių valdų savininkams, nerūšiuojantiems komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje ir (ar) atsisakantiems priimti (atsisakymas priimti laikoma sutarties dėl rūšiavimo konteinerių panaudos nesudarymas su įmone, tvarkančia komunalines atliekas) individualius pakuočių ir pakuočių atliekų, įskaitant antrines žaliavas, surinkimo konteinerius, komunalinių atliekų tvarkymo įmoka didinama 2 kartus nuo Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos metinės įmokos dydžio.“.

 

 

 

Meras                                                                                                                  Kęstutis Tubis