LIETUVOS RESPUBLIKOS

NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. VIII-49 PRIEDĖLIO 7, 8, 18, 19 IR 221 SKYRIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3239

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo priedėlio I dalies 7 skyriaus antrojo skirsnio pakeitimas

1. Pakeisti Įstatymo priedėlio I dalies 7 skyriaus antrojo skirsnio trečiąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Valstybės ginkluotąsias pajėgas taikos metu sudaro kariuomenė ir jos aktyvusis kariuomenės personalo rezervas. Įvedus karo padėtį ar ginkluotos gynybos nuo agresijos (karo) metu ginkluotąsias pajėgas taip pat sudaro: Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba), Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Viešojo saugumo tarnyba), Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba (toliau – Vadovybės apsaugos tarnyba), Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas) ir Lietuvos šaulių sąjungos koviniai būriai, taip pat Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo nustatyta tvarka ginkluotosioms pajėgoms priskirti koviniai asmenų ir jų organizacijų ginkluoto pasipriešinimo vienetai ir partizanų vienetai, veikiantys okupuotoje Lietuvos valstybės teritorijoje.“

2. Pripažinti netekusia galios Įstatymo priedėlio I dalies 7 skyriaus antrojo skirsnio keturioliktąją pastraipą.

 

2 straipsnis. Įstatymo priedėlio I dalies 7 skyriaus trečiojo skirsnio pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedėlio I dalies 7 skyriaus trečiojo skirsnio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Karinei valstybės gynybai naudojamos visos ginkluotosios pajėgos. Jos privalo būti parengtos greitam reagavimui, gerai tarpusavio sąveikai ir greitam pergrupavimui, taip pat sąveikai su NATO sąjungininkų pajėgomis. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Viešojo saugumo tarnyba, Vadovybės apsaugos tarnyba, Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas ginkluotos gynybos veiksmams rengiami pagal kariuomenės vado nustatytus reikalavimus. Ypatinga reikšmė teikiama žvalgybai, informacijos analizei ir veiksmingam operatyviam vadovavimui ginkluotosioms pajėgoms.“

 

3 straipsnis. Įstatymo priedėlio I dalies 8 skyriaus pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedėlio I dalies 8 skyriaus penktąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Ginkluotųjų pajėgų organizaciją, plėtrą, apginklavimui ir kitoms reikmėms skirtus asignavimus nustato Seimas. Seimas įstatymų nustatyta tvarka vykdo ginkluotųjų pajėgų ir kitų nacionalinio saugumo institucijų parlamentinę kontrolę. Už ginkluotųjų pajėgų tvarkymą ir vadovavimą joms Seimui yra atsakingi Vyriausybė, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas.“

 

4 straipsnis. Įstatymo priedėlio III dalies 18 skyriaus pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedėlio III dalies 18 skyriaus pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Krašto apsaugos sistemą sudaro Krašto apsaugos ministerija, kariuomenė (ginkluotosios pajėgos), Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, žvalgybos ir kontržvalgybos tarnyba (Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas), karo prievolės ir mobilizacijos, gynybai reikalingos ginkluotės ir kitų prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo ir valdymo bei kitos krašto apsaugos ministrui pavaldžios institucijos, krašto apsaugos reikmėms skirtos karinės teritorijos, kiti infrastruktūros objektai, įmonės bei įstaigos. Krašto apsaugos ministerija yra vadovaujanti krašto apsaugos sistemos institucija. Krašto apsaugos ministerijos ir visos krašto apsaugos sistemos struktūrą bei veiklą išsamiau reglamentuoja kiti įstatymai ir teisės aktai.“

 

5 straipsnis. Įstatymo priedėlio III dalies 19 skyriaus pakeitimas

1. Pakeisti Įstatymo priedėlio III dalies 19 skyriaus penktąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Valstybės sienos apsaugos tarnybos paskirtis – įgyvendinti valstybės sienos apsaugą ir jos kirtimo kontrolę, o karo padėties ar ginkluotos gynybos nuo agresijos (karo) metu – priklausant ginkluotosioms pajėgoms ginti valstybę.“

2. Pakeisti Įstatymo priedėlio III dalies 19 skyriaus šeštąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Viešojo saugumo tarnyba įvedus karo padėtį ar ginkluotos gynybos nuo agresijos (karo) metu tampa ginkluotųjų pajėgų dalimi.“

 

6 straipsnis. Įstatymo priedėlio III dalies 221 skyriaus pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedėlio III dalies 221 skyriaus antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Vadovybės apsaugos tarnyba įvedus karo padėtį ar ginkluotos gynybos nuo agresijos (karo) metu tampa ginkluotųjų pajėgų dalimi.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos kariuomenės vadas iki 2020 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda