LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. birželio 7 d. Nr. XIV-1129

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Papildyti 7 straipsnį 11 dalimi:

11. Paramos dalyko, nurodyto šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 2 punkte, gavėjais gali būti šie juridiniai asmenys: nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_c8448315ca0d4e81b29d0a306367ea07_end