LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. BIRŽELIO 30 d. įsakymo Nr. V-383 „DĖL ŠAUDYMO TIRŲ AR ŠAUDYKLŲ, JŲ TERITORIJŲ REIKALAVIMŲ BEI GINKLO PANAUDOJIMO IR NUOMOJIMO TIRE AR ŠAUDYKLOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. vasario 25 d. Nr. 5-V-168  

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų reikalavimų bei ginklo panaudojimo ir nuomojimo tire ar šaudykloje taisykles, patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro   2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų reikalavimų bei ginklo panaudojimo ir nuomojimo tire ar šaudykloje taisyklių patvirtinimo“:

1. Papildau 2.11 papunkčiu:

„2.11. Judėjimas – žengimas su ginklu daugiau nei vieną žingsnį bet kuria kryptimi arba šaudymo padėties pakeitimas (pavyzdžiui, iš stovimos į klūpimą, iš sėdimos į stovimą ir t. t.).“

2. Papildau 131 punktu:

„131. Taikinius tire statyti ar kabinti galima tik taip, kad kulkos skriejimo trajektorija pataikius į taikinį būtų tiesiai į kulkų gaudytuvą.“

3. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14. Šaudyklos vieta turi būti parinkta, šaudykla įrengta ir šaudymas joje organizuojamas taip, kad būtų užtikrintas šaudykloje esančių asmenų saugumas, o šaudykloje iššautos kulkos (šratai) nepadarytų žalos žmonėms, jų turtui, gyvūnams, esantiems už šaudyklos ribų. Be to, šaudyklos vieta parenkama taip, kad šaudymo kryptimi arčiau kaip 2 km (tuo atveju, jeigu šaudykloje šaudoma tik iš nedidelės galios ir pneumatinių ginklų – arčiau kaip 300 metrų) nebūtų gyvenamųjų, gamybinių pastatų ar kitokių vietų, kuriose gali būti žmonių, gyvulių, transporto priemonių. Jeigu vietovės sąlygos tokio saugumo neužtikrina, turi būti įrengti reikiami inžineriniai įrenginiai (skersinės pertvaros, apsauginiai pylimai ir panašiai). Apsauginio pylimo ar skersinių pertvarų, esančių už taikinių, aukštis turi būti ne mažesnis kaip 4 metrai, jeigu ugnies zonos ilgis yra ne didesnis kaip 50 metrų. Apsauginio pylimo ar skersinių pertvarų, esančių už taikinių, aukštis turi būti ne mažesnis kaip 5 metrai, jeigu ugnies zonos ilgis yra didesnis kaip 50 metrų. Jeigu už ugnies zonos supilamas galinis apsauginis pylimas, jis turi būti tokio pat ilgio kaip galinė saugos zonos riba. Atskiros šaudymo vietos ar vietų grupės ugnies linijoje išilgai šaudymo krypties gali būti atskirtos pertvaromis. Šaudyklose, kuriose šaudymas vyksta judant, privalomi šoniniai, ne mažesni kaip 3 metrų, apsauginiai pylimai nuo šaudymo vietų iki galinio pylimo.“

4. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

„20. Tiras, šaudykla gali būti pradėti eksploatuoti tik tada, kai jie yra išdėstyti, pastatyti ir įrengti taip, kad yra užtikrintas jų saugus eksploatavimas, aplinkosaugos normų laikymasis ir yra gautas teritorinės policijos įstaigos leidimas eksploatuoti tirą ar šaudyklą.“

5. Pakeičiu 22.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„22.4. tiro ar šaudyklos pasą (bylą). Vietoj šio paso galima pateikti sutartį dėl šios šaudyklos eksploatavimo su ūkio subjektu, kuris turi galiojantį šiai šaudyklai ar tirui išduotą policijos leidimą eksploatuoti tirą ar šaudyklą.“

6. Pakeičiu 221 punktą ir jį išdėstau taip:

„221. Jei Europos fizinis ar Europos juridinis asmuo kreipiasi tiesiogiai, pareigūnas duomenis suveda į Policijos licencijuojamos veiklos informacinę sistemą (toliau – PLVIS), prašymas užregistruojamas, atspausdinamas ir duodamas asmeniui pasirašyti. Prašymai, gauti per PEPS, registruojami automatiškai, kai atsakingas pareigūnas prašymą priima.“

7. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

„25. Komisija apžiūri tiro patalpas ar šaudyklos teritoriją bei statinius ir surašo patikrinimo rezultatų aktą. Jeigu tiras ar šaudykla neatitinka reikalavimų, akte nurodomi nustatyti trūkumai. Vienas iš dviejų surašyto akto egzempliorių perduodamas juridiniam asmeniui. Elektroninė akto kopija įkeliama į  PLVIS. Jeigu pateikiamas policijos išduotas galiojantis leidimas eksploatuoti šį konkretų tirą ar šaudyklą ir sutartis su leidimo turėtoju dėl šaudyklos ar tiro naudojimo, tai patikrinimas vietoje neatliekamas.“

8. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Tiruose ar šaudyklose be tiro, šaudyklos administracijos paskirtų atsakingų už saugų šaudymą vadovų leidimo (komandos) šaudyti draudžiama, išskyrus atvejus, numatytus Taisyklių 44¹ punkte.“

9. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Šaudymo vadovais, instruktoriais gali būti tik tie asmenys, kurie Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi įgiję teisę laikyti (nešiotis) tos rūšies ginklus, iš kurių šaudoma, ir turi pakankamą kvalifikaciją. Šaudymo vadovas, instruktorius privalo mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą ir turėti galiojantį sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą.“

10. Papildau 441 punktu:

441. Pakankamą ginklo naudojimo patirtį turintys asmenys iš jiems priklausančių ginklų ir (arba) naudodami jiems priklausančius šaudmenis tire ar šaudykloje gali šaudyti be šaudymo vadovo (instruktoriaus), jeigu tire ar šaudykloje yra juridinio asmens, eksploatuojančio tirą ar šaudyklą, vadovo patvirtintas tokių asmenų sąrašas.“

11. Papildau 54.14 papunkčiu:

„54.14. leisti šaudyti asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.“

 

Policijos generalinis komisaras                                                                           Linas Pernavas