LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 1V-992 „DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ATRANKOS IR ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 3 d. Nr. 1V-539

Vilnius

 

Pakeičiu Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V- 992 „Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

64. Jeigu miesto VVG nustato, kad visiems pagal kvietimą pateiktiems ir tinkamiems atrinkti vietos plėtros projektiniams pasiūlymams paramos lėšų nepakanka, ji į sudaromą vietos plėtros projektų sąrašą įtraukia daugiausia balų surinkusius vietos plėtros projektus, o iš likusių vietos plėtros projektų gali sudaryti rezervinių vietos plėtros projektų sąrašą. Rezervinių vietos plėtros projektų sąrašas sudaromas vietos plėtros projektinių pasiūlymų surinktų balų mažėjimo tvarka. Miesto VVG, kuri 2020 m. kovo 31 d. į vietos plėtros projektų sąrašus buvo įtraukusi projektinių pasiūlymų už ne mažiau nei 90 proc. iš Vietos plėtros strategijai įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos (be strategijai administruoti skirtos paramos lėšų sumos), gali sudaryti rezervinių vietos plėtros projektų sąrašą, skirtą koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltoms pasekmėms mažinti.

2. Papildau 901 punktu:

901. Vietos plėtros strategijai, kuriai įgyvendinti 2020 m. kovo 31 d. į vietos plėtros projektų sąrašus buvo įtraukta projektinių pasiūlymų už ne mažiau nei 90 proc. Vietos plėtros strategijai įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos (be strategijai administruoti skirtos paramos lėšų sumos), gali būti skiriamas papildomas finansavimas koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltoms pasekmėms mažinti. Vietos plėtros strategijos keitimui dėl papildomo finansavimo koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltoms pasekmėms mažinti Taisyklių 89.1 papunkčio reikalavimai netaikomi.“

3. Pripažįstu netekusiu galios 100 punktą.

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                            Rita Tamašunienė