LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KVOTOS NUSTATYMO KALENDORINIAMS METAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  

 

2020 m. birželio 12 d. Nr. A1-545

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 571 straipsniu ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.2.1 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Kvotos nustatymo kalendoriniams metams tvarkos aprašą (pridedama). 

2. P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                        Linas Kukuraitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2020 m. balandžio 8 d. raštu Nr. 1D-1825

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2020 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. A1-545

 

 

KVOTOS

NUSTATYMO KALENDORINIAMS METAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kvotos nustatymo kalendoriniams metams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja kvotos, nustatomos užsieniečiams, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, įtrauktą į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis (toliau – Trūkstamų profesijų sąrašas), kurie atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje ir dėl kurių Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) neturi priimti sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams (toliau – kvota), dydžio apskaičiavimo, kvotos dydžio tikslinimo ir siūlymo dėl kvotos dydžio nustatymo ateinantiems kalendoriniams metams ar jos patikslinimo pateikimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – ministerija) tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas).

 

II SKYRIUS

KVOTOS DYDŽIO APSKAIČIAVIMAS

 

3. Kvotos dydžiai nustatomi ekonominės veiklos rūšims (toliau – ekonominė veikla), nurodytoms Trūkstamų profesijų sąraše.

4. Užimtumo tarnyba, teikdama siūlymą dėl kvotos dydžio nustatymo ateinantiems kalendoriniams metams, remiasi praėjusių dvejų metų nuo liepos 1 d. iki birželio 30 d. atliktos darbo rinkos stebėsenos, padėties darbo rinkoje vertinimu ir jos pokyčių prognozės statistiniais duomenimis:

4.1. Užimtumo tarnyboje registruotų Trūkstamų profesijų sąrašo laisvų darbo vietų skaičiumi kiekvienoje ekonominėje veikloje ir jo kitimo tendencijomis;

4.2. Užimtumo tarnyboje registruotų turinčių trūkstamą profesiją darbo ieškančių asmenų skaičiumi ir jo kitimo tendencijomis.

5. Siūlyme dėl kvotos dydžio nustatymo ateinantiems kalendoriniams metams numatomas kvotos dydis yra ateinančių kalendorinių metų Trūkstamų profesijų sąraše pateiktas vidutinis visų darbuotojų trūkumas Lietuvos Respublikoje. Numatomas ateinančių kalendorinių metų Trūkstamų profesijų sąraše pateiktas vidutinis visų darbuotojų trūkumas Lietuvos Respublikoje apskaičiuojamas pagal Aprašo 4 punkte nurodytus statistinius duomenis, įvertinus Aprašo 7 punkte nurodytų įstaigų pateiktus pasiūlymus.

6. Kvotos dalis, tenkanti Trūkstamų profesijų sąrašui pagal ekonomines veiklas, paskirstoma proporcingai kiekvienai ekonominei veiklai, atsižvelgiant į trūkstamų darbuotojų skaičių, ir nurodoma skaičiais bei procentais.

7. Užimtumo tarnyba, teikdama siūlymą dėl kvotos dydžio nustatymo ateinantiems kalendoriniams metams, įvertina viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ pasiūlymus dėl kvotos dydžio nustatymo, pateiktus suderinus su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, ir (arba) Nacionalinės regioninės plėtros tarybos pateiktus pasiūlymus, jeigu jie buvo pateikti iki rugsėjo 1 d.

 

III SKYRIUS

SIŪLYMO DĖL KVOTOS DYDŽIO NUSTATYMO PATEIKIMO IR KVOTOS DYDŽIO PATVIRTINIMO TERMINAI

 

8. Siūlymą dėl kvotos dydžio nustatymo ateinantiems kalendoriniams metams Užimtumo tarnyba pateikia ministerijai ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d.

9. Kvotos dydį ateinantiems kalendoriniams metams tvirtina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras, suderinęs su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministru iki einamųjų kalendorinių metų gruodžio 1 d.

 

IV SKYRIUS

KVOTOS DYDŽIO PATIKSLINIMAS

 

10. Užimtumo tarnyba teikia ministerijai siūlymą dėl kvotos dydžio patikslinimo, jeigu:

10.1. tikslinamas Trūkstamų profesijų sąrašas arba

10.2. Užimtumo tarnyba, atlikdama einamųjų metų darbo rinkos stebėseną ir padėties darbo rinkoje vertinimą, darbo rinkoje nustato esminių pokyčių, kurie atitinka Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintus darbo rinkos pokyčių kriterijus.

11. Užimtumo tarnyba, nustačiusi, kad yra poreikis teikti siūlymą dėl kvotos dydžio patikslinimo, informuoja viešąją įstaigą „Investuok Lietuvoje“ ir Nacionalinę regioninės plėtros tarybą apie galimybę teikti siūlymus dėl kvotos dydžio patikslinimo. Užimtumo tarnyba, teikdama ministerijai siūlymą dėl kvotos dydžio patikslinimo, įvertina viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ pasiūlymus, pateiktus suderinus su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, ir (arba) Nacionalinės regioninės plėtros tarybos pateiktus pasiūlymus.

12. Užimtumo tarnyba, pakeitusi Trūkstamų profesijų sąrašą, įvertina Aprašo 11 punkte nurodytus pasiūlymus, atsižvelgdama į Aprašo 14 punkte nurodytą sąlygą, prireikus parengia ir pateikia ministerijai siūlymą dėl kvotos dydžio patikslinimo.

13. Užimtumo tarnyba per 20 darbo dienų nuo Aprašo 10.2 papunktyje nurodytų kriterijų nustatymo dienos įvertina Aprašo 11 punkte nurodytus pasiūlymus ir, atsižvelgdama į Aprašo 14 punkte nurodytą sąlygą, prireikus parengia ir pateikia ministerijai siūlymą dėl kvotos dydžio patikslinimo.

14. Užimtumo tarnyba teikia siūlymą padidinti kvotos dydį, jei einamaisiais kalendoriniais metais įdarbintų užsieniečių pagal Trūkstamų profesijų sąrašą skaičius yra ne mažesnis nei 70 proc. socialinės apsaugos ir darbo ministro kalendoriniams metams patvirtinto kvotos dydžio pagal ekonomines veiklas.

15. Patikslintą kvotos dydį tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras, suderinęs su vidaus reikalų ministru. Jeigu kvotos dydį siūloma mažinti, naujasis dydis įsigalioja po mėnesio.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

16. Kvota atitinkamoje ekonominėje veikloje laikoma išnaudota, jei Aprašo 18 punkte nurodytas bendras išduotų nacionalinių vizų, leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje skaičius ir įdarbintų užsieniečių skaičius pasiekia socialinės apsaugos ir darbo ministro kalendoriniams metams patvirtintą kvotos dydį atitinkamoje ekonominėje veikloje.

17. Skaičiuojant kvotos išnaudojimą, užsienietis, kurio profesija įtraukta į Trūkstamų profesijų sąrašą, vertinamas kaip 1 kvotos vienetas, kai sutampa užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, profesijos kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių ir ekonominė veikla.

18. Į kvotos išnaudojimą įskaitoma užsieniečiams, kurių profesijos įtrauktos į Trūkstamų profesijų sąrašą:

18.1. Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų užsienyje bei Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotų nacionalinių vizų skaičius;

18.2. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotų leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje skaičius;

18.3. Įstatymo 11 straipsnio 2–5 dalyse nurodytų užsieniečių, kurie buvo atleisti nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje pagal Įstatymo 58 straipsnio 11 punktą ir apie kurių įdarbinimą buvo pranešta Užimtumo tarnybai per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą, skaičius.

19. Kvotos išnaudojimas skaičiuojamas pagal nacionalinės vizos ar leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo dienos ir pagal Aprašo 18.3 papunktyje nurodyto pranešimo pateikimo dienos duomenis.

20. Išnaudojus 97 procentus kalendoriniams metams nustatytos kvotos ekonominėje veikloje, naujus prašymus išduoti (pakeisti) leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar išduoti nacionalines vizas teikiantys užsieniečiai ir pranešimus apie užsieniečių įdarbinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiantys darbdaviai informuojami apie pareigą, išnaudojus kvotą, įsigyti leidimus dirbti arba kreiptis dėl sprendimų dėl užsieniečių atitikties darbo rinkos poreikiams priėmimo šias procedūras reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________________