VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. B1-265 „DĖL AFRIKINIO KIAULIŲ MARO STEBĖSENOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ ŠERNŲ POPULIACIJOJE IR KIAULIŲ LAIKYMO VIETOSE“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 11 d. Nr. B1-29

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi,

p a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. B1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose“:

1.   Pakeičiu 3.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.5. šernų ir kiaulių gaišenos, AKM užsikrėtę ar dėl kryžminės taršos galimai AKM užsikrėtę sumedžioti šernai, jų skerdenos ar mėsa visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje turi būti tvarkomi pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1385/2013 (OL 2013 L 354, p. 86), 12 straipsnį kaip I kategorijos ŠGP arba, nukrypstant nuo reglamento (EB) Nr. 1069/2009 12 straipsnio, suderinus su VMVT teritoriniu padaliniu, pagal reglamento (EB) Nr. 1069/2009 19 straipsnio 1 dalies e punktą.  AKM užsikrėtę ar dėl kryžminės taršos galimai AKM užsikrėtę sumedžioti šernai, jų skerdenos ar mėsa, apdoroti AKM sukėlėjus veikiančiais veterinariniais biocidiniais produktais, gali būti, suderinus su VMVT teritoriniu padaliniu, sudedami į sandarią ir rakinamą gyvūninių atliekų duobę, esančią tame pačiame medžioklės ploto vienete, kuriame buvo sumedžioti šie šernai;“.

2.   Papildau nauju 3.7 papunkčiu:

3.7. patvirtinus, kad sumedžiotas (-i) šernas (-ai) yra užsikrėtęs (-ę) AKM, medžioklės plotų naudotojai kartu su VMVT teritoriniais padaliniais turi užtikrinti, kad valstybiniam veterinarijos gydytojui prižiūrint būtų sunaikintos:

3.7.1. tos pačios medžioklės metu sumedžiotų šernų, kurių pirminis apdorojimas buvo atliktas toje pačioje medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelėje (toliau – pirminio apdorojimo aikštelė) arba medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo patalpoje (toliau – pirminio apdorojimo patalpa), skerdenos,

3.7.2. šernų skerdenos, laikomos toje pačioje šaldymo patalpoje ar įrenginiuose (šaldytuve ar šaldiklyje) kaip ir įsakymo 3.7.1 papunktyje nurodytos šernų skerdenos,

3.7.3. visi iš įsakymo 3.7.1 papunktyje nurodytų šernų gauti ŠGP, kurie nebuvo patalpinti į gyvūninių atliekų duobę (pvz.: kailiai, iltys, nagos ir pan.) ir kurių negalima apdoroti taip, kad būtų sunaikintas AKM sukėlėjas;“.

3.   Papildau nauju 3.8 papunkčiu:

3.8. įsakymo 3.7 papunktyje nustatytu atveju turi būti atliekamas pakartotinis

pirminio apdorojimo aikštelės ar patalpos, kurioje buvo atliekamas įsakymo 3.7.1 papunktyje nurodytų šernų pirminis apdorojimas, transporto priemonių, kuriomis buvo vežami šie sumedžioti šernai, bei šaldymo patalpų ar įrenginių (šaldytuvų ar šaldiklių), kuriuose buvo laikomos įsakymo 3.7.1 papunktyje nurodytos šernų skerdenos, taip pat patalpų ir įrangos, kuriose buvo laikomi įsakymo 3.7.3 papunktyje nurodyti ŠGP, valymas, dezinfekcija, prireikus – apdorojimas (apipurškimas) insekticidais.

4.   Pakeičiu 4.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1.5. sumedžioti šernai būtų vežami į pirminio apdorojimo aikšteles ar patalpas ir jose apdorojami laikantis Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“,“.

5.   Pakeičiu 4.1.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1.6. šernų medžioklės metu dezinfekcijai būtų naudojami autorizuoti veterinariniai biocidiniai produktai, veikiantys AKM sukėlėjus,“.

6.   Pripažįstu netekusiais galios 4.1.7–4.1.10 papunkčius.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Darius Remeika