baltos zuvys

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO 2014-2020 M. PLANO PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 30 d. Nr. T-226

Švenčionys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 28 straipsnio 3 dalimi, Švenčionių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. T-205 „Dėl atliekų tvarkymo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje plano 2006-2016 metams“.

3. Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

SAVIVALDYBĖS MERAS                                                                           VYTAUTAS VIGELIS