LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. sausio 23 d. Nr. D1-72/ĮV-141

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio 11 dalimi,

tvirtiname Teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                 Kęstutis Navickas

 

 

Kultūros ministrė                                                                                   Liana Ruokytė-Jonsson


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2017 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. D1-72/ĮV-141

 

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę vadovauti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų (miškų tvarkymo schemų, inžinerinės infrastruktūros vystymo planų, žemės gelmių naudojimo planų, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų) rengimui, kvalifikacijos atestatų (toliau – atestatas) išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką.

2. Atestatai, suteikiantys teisę vadovauti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų (inžinerinės infrastruktūros vystymo planų) rengimui, fiziniams asmenims, įgijusiems aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties arba jam lygiavertį išsilavinimą (toliau – architektai), išduodami, keičiami, sustabdomas jų galiojimas, panaikinamas galiojimo sustabdymas ir panaikinamas jų galiojimas tvarkos aprašo II skyriuje nustatyta tvarka.

3. Atestatai, suteikiantys teisę vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų (miškų tvarkymo schemų, inžinerinės infrastruktūros vystymo planų, žemės gelmių naudojimo planų) rengimui, fiziniams asmenims (išskyrus architektus), įgijusiems aukštąjį (universitetinį ar koleginį) arba jam lygiavertį išsilavinimą, atitinkantį specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšį (toliau –specialistai), išduodami, keičiami, sustabdomas jų galiojimas, panaikinamas galiojimo sustabdymas ir panaikinamas jų galiojimas tvarkos aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

4. Atestatai, suteikiantys teisę vadovauti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui, architektams išduodami, keičiami, sustabdomas jų galiojimas, panaikinamas galiojimo sustabdymas ir panaikinamas jų galiojimas tvarkos aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka.

5. Tvarkos aprašas netaikomas kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo teisėmis, jeigu jie turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, kompetentingos institucijos išduotą atestatą arba kitą dokumentą, įrodantį, kad jie kilmės valstybėje turi teisę užsiimti teritorijų planavimo dokumentų rengimą atitinkančia veikla.

6. Tvarkos aprašas netaikomas, kai konkrečių specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą reglamentuojančiuose įstatymuose numatyti kiti reikalavimai specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo vadovui.

7. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme (toliau – Teritorijų planavimo įstatymas) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (toliau – Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas).

 

II Skyrius

ARCHITEKTŲ, NORINČIŲ ĮGYTI  TEISĘ VADOVAUTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMUI, ATESTAVIMAS

 

8. Šiame skyriuje nustatyta tvarka architektui, norinčiam įgyti teisę vadovauti teritorijų planavimo dokumentų rengimui, pagal atitinkamus teritorijų planavimo dokumentų rūšį (rūšis) ir teritorijų planavimo lygmenį (lygmenis), išduodami šie atestatai:

8.1. kompleksinio teritorijų planavimo:

8.1.1. valstybės lygmens bendrojo plano vadovas;

8.1.2. savivaldybės lygmens bendrojo plano vadovas;

8.1.3. vietovės lygmens bendrojo plano vadovas;

8.1.4. detaliojo plano vadovas;

8.2. valstybės, savivaldybės ir (ar) vietovės lygmenų specialiojo teritorijų planavimo inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vadovas.

9. Atestavimą atlieka ir atestatus išduoda Lietuvos Respublikos architektų rūmai, Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilniuje (toliau – rūmai), vadovaudamiesi tvarkos aprašu ir rūmų nustatyta Architektų atestavimo vidaus tvarka (toliau – atestavimo vidaus tvarka), kuri skelbiama rūmų interneto svetainėje www.architekturumai.lt.

10. Architektų, pretenduojančių gauti atestatą (toliau šiame skyriuje – pretendentai), pasirengimas turi atitikti Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 44 straipsnyje nustatytus architektų rengimo reikalavimus ir privalo turėti šio įstatymo 4 priedo 4 punkte ir 2016 m. sausio 13 d. Komisijos deleguotajame sprendime (ES) 2016/790, kuriuo dėl formalios kvalifikacijos įrodymų ir rengimo kursų pavadinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB V priedas (OJ L 134, p. 135), 5.7.1 punkte nurodytą diplomą.

11. Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiams įgyta architekto profesinė kvalifikacija pripažįstama vadovaujantis Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas).

12. Trečiojoje šalyje įgyta architektų profesinė kvalifikacija pripažįstama vadovaujantis Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. D1-39 „Dėl Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas).

13. Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, architektui Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo nustatyta tvarka priimtas sprendimas pripažinti profesinę kvalifikaciją ir jeigu turi tvarkos aprašo 5 punkte nurodytą atestatą arba kitą dokumentą, įrodantį, kad jie kilmės valstybėje turi teisę užsiimti teritorijų planavimo dokumentų rengimą atitinkančia veikla, suteikia teisę vadovauti teritorijų planavimo dokumentų, nurodytų tvarkos aprašo 8 punkte, rengimui.

14. Pretendentams nustatomi šie reikalavimai:

14.1. aukštasis universitetinis architekto išsilavinimas, atitinkantis tvarkos aprašo 10 punkte nustatytus reikalavimus, arba kurį patvirtina Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo ar Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo nustatyta tvarka priimtas sprendimas pripažinti architekto profesinę kvalifikaciją;

14.2. profesinių žinių lygis;

14.3. teisinių žinių lygis;

14.4. profesinė patirtis atitinkamoje veiklos srityje, kuri skaičiuojama pagal Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 4 dalį:

14.4.1. kompleksinio teritorijų planavimo vadovo – ne mažesnė kaip 3 metų profesinė patirtis (jos trukmė skaičiuojama pradedant nuo tvarkos aprašo 10 punkte nurodyto išsilavinimo įgijimo dienos) dalyvaujant rengiant atitinkamo lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus arba profesinę patirtį vadovaujant žemesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

14.4.2. specialiojo teritorijų planavimo dokumento vadovo – profesinė patirtis vadovaujant aukštesnio ar atitinkamo lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimui, jeigu juose sprendžiami atitinkami specialiojo teritorijų planavimo dokumentui priskirtini uždaviniai, arba ne mažesnė kaip 3 metų profesinė patirtis (jos trukmė skaičiuojama pradedant nuo tvarkos aprašo 10 punkte nurodyto išsilavinimo įgijimo dienos) rengiant atitinkamo lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus arba profesinę patirtį vadovaujant žemesnio lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

14.5. profesinė patirtis rengiant teritorijų planavimo dokumentus ar vadovaujant teritorijų planavimo dokumentų rengimui, kuri įrodoma pateikiant patvirtinto teritorijų planavimo dokumento pagrindinio ir (ar) kitų brėžinių su asmens pavarde ir parašu kampiniame brėžinio spaude kopijas.

15. Pretendentas pagal pageidaujamą teritorijų planavimo dokumentų rūšį (rūšis) ir teritorijų planavimo lygmenį (lygmenis) užpildo ir pateikia prašymą rūmams. Prašymas gali būti teikiamas rūmų nustatyta atestavimo vidaus tvarka per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į rūmus. Prašyme nurodoma:

15.1. prašymo pateikimo data;

15.2. pretendento vardas, pavardė, jei keitėsi – ankstesnis vardas, pavardė, asmens kodas;

15.3. adresas, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas;

15.4. pagrindinė darbovietė, pareigos, darbovietės telefonas ryšiams;

15.5. pageidaujamas įgyti tvarkos aprašo 8.1–8.2 papunkčiuose nurodytas (vienas ar keli) atestatas pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšį (rūšis) ir teritorijų planavimo lygmenį (lygmenis).

16. Su prašymu pateikiami:

16.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija. Jei keisti asmens vardas ar pavardė, – jų keitimą patvirtinančio dokumento kopija;

16.2. pretendento patvirtinta diplomo kopija arba Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo ar Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo nustatyta tvarka priimto sprendimo pripažinti architekto profesinę kvalifikaciją kopija;

16.3. darbo (profesinės patirties ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos) aprašymas;

16.4. atestato kopija – keitimo atveju;

16.5. parengtų teritorijų planavimo dokumentų ir (ar) patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų arba teritorijų planavimo dokumentų (pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis), kurių rengimui vadovavo, sąrašas nurodant patvirtinimo datą, bendradarbių indėlį procentais, raštu patvirtintą bendradarbių, jei tokie yra;

16.6. parengtų ir patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų arba teritorijų planavimo dokumentų (pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis), kurių rengimui vadovavo, pagrindinių brėžinių ir teisės aktų, kuriais patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai, kopijos;

16.7. su prašymu papildomai gali būti pateikiami:

16.7.1. teritorijų planavimo viešinimo procedūrų, numatytų atitinkamose teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse, dokumentų kopijos ir (ar) patvirtinto teritorijų planavimo dokumento rengėjo pažyma, kokiuose teritorijų planavimo proceso etapuose ir stadijose pretendentas dalyvavo;

16.7.2. kiti dokumentai ir (ar) medžiaga, įrodantys pretendento kvalifikacinį pasirengimą.

17. Rūmai, gavę pretendento prašymą ir tvarkos aprašo 16 punkte nurodytus dokumentus, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 3 dalimi ir rūmų atestavimo vidaus tvarka, patikrina juos ir per 5 darbo dienas registruoja prašymą ir informuoja pretendentą.

18. Pretendentas rūmų nustatyta atestavimo vidaus tvarka turi išlaikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminą pagal rūmų parengtą ir aplinkos ministro patvirtintą programą (toliau – programa). Profesinių ir teisinių žinių egzaminą sudaro dvi dalys: teisinių žinių patikrinimas laikant testą ir profesinių žinių patikrinimas pokalbio su pretendentu metu.

19. Teisinių žinių patikrinimą organizuoja ir vykdo rūmai. Teisinių žinių patikrinimo testai (toliau – testas) sudaromi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Testai neskelbiami. Nauji testai tvirtinami ne vėliau kaip per vieną mėnesį aplinkos ministrui pakeitus programą ar patvirtinus naują. Teisinių žinių egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

20. Pretendentas, gavęs neigiamą testo įvertinimą, taip pat pretendentas, neatvykęs laikyti testo, turi teisę pakartotinai laikyti testą. Pretendentui du kartus iš eilės neišlaikius testo arba du kartus iš eilės neatvykus laikyti testo, laikoma, kad pretendentas neišlaikė pirmosios profesinių ir teisinių žinių egzamino dalies ir negali laikyti antrosios egzamino dalies. Apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo testo rezultatų paskelbimo dienos rūmai raštu arba elektroniniu būdu informuoja pretendentą.

21. Tvarkos aprašo 20 punkte nurodytais atvejais architektas, pretenduojantis gauti atestatą, suteikiantį teisę vadovauti teritorijų planavimo dokumentų rengimui, turi iš naujo tvarkos aprašo nustatyta tvarka teikti prašymą rūmams ir laikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminą.

22. Pretendentui išlaikius testą, rūmai organizuoja aplinkos ir kultūros ministrų įsakymu nustatytos sudėties atestavimo komisijos (toliau šiame skyriuje – komisija) posėdį, kuriame pretendentas turi laikyti antrąją profesinių ir teisinių žinių egzamino dalį.

23. Profesinių žinių egzaminų rezultatai atestuotiems, tvarkos aprašo nustatyta tvarka tobulinantiems kvalifikaciją architektams, neturintiems administracinių nuobaudų profesinėje srityje ir neturintiems profesinės etikos pažeidimų, galioja neterminuotai.

24. Komisija posėdyje išnagrinėja rūmų pateiktus pretendento dokumentus, įvertina pretendento darbo (profesinę) patirtį pagal pateiktų teritorijų planavimo dokumentų arba teritorijų planavimo dokumentų (pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis), kurių rengimui vadovavo, sąrašus, pagrindinių brėžinių ir teisės aktų kopijas. Komisijos vertinimui papildomai gali būti pateiktos teritorijų planavimo viešinimo procedūrų, numatytų atitinkamose teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse, dokumentų kopijos ir (ar) patvirtinto teritorijų planavimo dokumento rengėjo pažyma, kokiuose teritorijų planavimo proceso etapuose ir stadijose asmuo dalyvavo. Komisija vertina asmens profesinę patirtį atsižvelgdama į pateiktų teritorijų planavimo dokumentų planavimo tikslus ir uždavinius, asmens indėlį dalyvaujant rengiant šiuos dokumentus ir (ar) vadovaujant jų rengimui. Komisija atsako už savo išvadų pagrįstumą ir objektyvumą.

25. Rūmai, remdamiesi komisijos išvada, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo visų dokumentų atestatui gauti gavimo dienos pretendentui išduoda atestatą. Esant techninėms galimybėms, atestatas išduodamas elektronine forma. Apie tokią galimybę rūmai informuoja savo interneto svetainėje www.architekturumai.lt.

26. Atestatas išduodamas neterminuotam laikui.

27. Atestate nurodoma:

27.1. atestato numeris;

27.2. architekto, kuriam išduodamas atestatas, vardas ir pavardė;

27.3. teritorijų planavimo vadovas pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis iš nurodytų tvarkos aprašo 8.1–8.2 papunkčiuose (vienas ar keli);

27.4. atestato išdavimo data;

27.5. atestatą pasirašiusio rūmų pirmininko vardas, pavardė, parašas, rūmų antspaudas.

28. Jei atestato originalas pametamas, sunaikinamas ar kitaip prarandamas, atestato savininkas privalo informuoti rūmus ir pateikti paaiškinimą raštu. Rūmai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paaiškinimo gavimo dienos atestuotų architektų sąraše paskelbia informaciją apie atestato originalo praradimą ir atestatą praradusiam architektui išduoda atestato dublikatą su ankstesniu numeriu neatliekant tvarkos apraše nustatytų atestavimo procedūrų. Atestato dublikatą pasirašo rūmų pirmininkas.

29. Jei pametamas, sunaikinamas ar kitaip prarandamas atestato originalas, kurį iki tvarkos aprašo įsigaliojimo dienos išdavė Aplinkos ministerija, išduodamas atestato dublikatas su ankstesniu numeriu, kurį pasirašo rūmų pirmininkas.

30. Atestatui gauti pretendento pateikti dokumentai saugomi rūmuose teisės aktų nustatyta tvarka. Atestatų kopijos saugomos rūmuose 10 metų nuo atestato išdavimo, galiojimo panaikinimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Architektas norintis pakeisti atestatą turi pateikti prašymą, kuriame nurodo atestato keitimo priežastis, prašomo pakeisti atestato numerį. Keičiant atestatą architektui išduodamas naujas atestatas nekeičiant ankstesnio atestato numerio. Atestatas keičiamas šiais atvejais:

31.1. kai pasikeičia architekto, kuriam išduotas atestatas, vardas ir (ar) pavardė. Architektas prie prašymo prideda prašomo pakeisti atestato kopiją, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopiją ir vardo ir (ar) pavardės keitimą patvirtinančio dokumento kopiją;

31.2. kai architektas, kuriam išduotas atestatas, Tvarkos aprašo nustatyta tvarka įgyja teisę vadovauti kitos rūšies ar kito teritorijų planavimo lygmens dokumentų rengimui. Architektas prie prašymo prideda Tvarkos aprašo 16 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus nurodytus 16.2 papunktyje.

32. Atestavimo procedūros, profesinių ir teisinių žinių vertinimas atliekami ir dokumentai išduodami valstybine kalba. Rūmai visą informaciją pretendentams teikia valstybine kalba ir elektroniniu paštu, jeigu pretendentas nepageidauja gauti kitu būdu.

33. Atestuoti architektai įsipareigoja atnaujinti ir informuoti rūmus apie pasikeitusią prašyme nurodytą kontaktinę informaciją.

34. Architektai, gavę atestatą, ne rečiau kaip kas 5 metai privalo tobulinti kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausydami ne mažiau kaip 20 val. teritorijų planavimo dokumentų rengimo, teisinių ir profesinių žinių srities paskaitų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje nurodytų organizacijų patvirtintas mokymo programas, suderintas su rūmais.

35. Kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantys dokumentai pateikiami rūmams jų nustatyta Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarka (toliau – tvarka).

36. Jeigu rūmai nustato, kad atestato turėtojas netobulino kvalifikacijos tobulinimo kursuose, atestato galiojimas sustabdomas terminui iki 6 mėnesių, kol atestuotas architektas pateikia rūmams kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus rūmų nustatyta tvarka.

37. Rūmai, vadovaudamiesi Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 6, 7, 8 ir 9 dalimis, remdamiesi komisijos išvada, gali:

37.1. atestato galiojimą sustabdyti 6 mėnesiams Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 6 dalyje nustatytu atveju;

37.2. panaikinti atestato galiojimo sustabdymą Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 7 dalyje nustatytu atveju;

37.3. atestato galiojimą panaikinti Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju;

37.4. atestato galiojimo nestabdyti ir (ar) atestato galiojimo nenaikinti Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 9 dalyje nustatytu atveju.

38. Panaikinus atestato galiojimą, dėl naujo atestato išdavimo galima kreiptis Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 9 dalyje nurodytais terminais.

39. Rūmai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos dėl atestato galiojimo sustabdymo, atestato galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo turi paskelbti apie tai atestuotų architektų sąraše ir apie tai informuoti atestato turėtoją rūmų nustatyta atestavimo vidaus tvarka.

40. Rūmai tvarko atestuotų architektų sąrašą, kuris skelbiamas ir nuolat atnaujinamas rūmų interneto svetainėje www.architekturumai.lt.

41. Sąraše skelbiami šie duomenys:

41.1. atestato numeris;

41.2. architekto, kuriam išduodamas atestatas, vardas ir pavardė;

41.3. teritorijų planavimo vadovas pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšį (rūšis) ir teritorijų planavimo lygmenį (lygmenis);

41.4. atestato išdavimo data ir numeris;

41.5. atestato pakeitimo data;

41.6. atestato galiojimo sustabdymo data ir sustabdymo terminas. Pasibaigus atestato galiojimo sustabdymo terminui, minėta informacija rūmų interneto svetainėje panaikinama;

41.7. atestato galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

41.8. atestato galiojimo panaikinimo data.

 

III SKYRIUS

SPECIALISTŲ, NORINČIŲ ĮGYTI  TEISĘ VADOVAUTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMUI, ATESTAVIMAS

 

42. Šiame skyriuje nustatyta tvarka fiziniam asmeniui, norinčiam įgyti teisę vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų (miškų tvarkymo schemų, inžinerinės infrastruktūros vystymo planų, žemės gelmių naudojimo planų) rengimui, pagal atitinkamą teritorijų planavimo lygmenį išduodami šie atestatai:

42.1. inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vadovas;

42.2. miškų tvarkymo schemos vadovas;

42.3. žemės gelmių naudojimo plano vadovas.

43. Atestavimą atlieka ir atestatus išduoda valstybės įmonė „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilniuje (toliau – SPSC).

44. Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečių ir kitų fizinių asmenų, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo teisėmis ir turi kompetentingos institucijos išduotą atestatą arba kitą dokumentą, įrodantį, kad kilmės valstybėje jie turi teisę užsiimti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą atitinkančia veikla, statybos inžinieriaus profesinė kvalifikacija pripažįstama vadovaujantis Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. D1-874 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

45. Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo teisėmis, įgyja teisę vadovauti tvarkos aprašo 42 punkte nurodytų teritorijų planavimo dokumentų rengimui, gavę tvarkos aprašo 44 punkte nustatyta tvarka priimtą sprendimą dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo.

46. Asmenys, įgiję statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją trečiojoje šalyje, įgyja teisę vadovauti tvarkos aprašo 42 punkte nurodytų teritorijų planavimo dokumentų rengimui, gavę atestatą tvarkos aprašo III skyriuje nustatyta tvarka, jiems netaikant statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūrų, nustatytų Trečiųjų šalių piliečių statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. D1-875 „Dėl Trečiųjų šalių piliečių statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

47. Fiziniai asmenys, norintys įgyti teisę vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui (toliau šiame skyriuje – pretendentai), turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

47.1. turėti aukštąjį (universitetinį ar koleginį) arba jam lygiavertį išsilavinimą, atitinkantį specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšį:

47.1.1. inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vadovo atestatui gauti – technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, aplinkos inžinerijos, energijos inžinerijos, mechanikos inžinerijos studijų krypties;

47.1.2. miškų tvarkymo schemos vadovo atestatui gauti – biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės studijų krypties;

47.1.3. žemės gelmių naudojimo plano vadovo atestatui gauti – technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos studijų krypties ir fizinių mokslų studijų srities geologijos studijų krypties;

47.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinę patirtį (jos trukmė skaičiuojama pradedant nuo tvarkos aprašo 47.1.1–47.1.3 papunkčiuose nurodyto išsilavinimo įgijimo dienos) rengiant atitinkamo lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus arba profesinę patirtį vadovaujant žemesnio lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

47.3. būti SPSC nustatyta tvarka išlaikę profesinių ir teisinių žinių egzaminą.

48. Pretendentas pagal pageidaujamą gauti atestatą ir pageidaujamą teritorijų planavimo lygmenį užpildo ir pateikia prašymą SPSC. Prašymas gali būti teikiamas SPSC nustatyta tvarka per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į SPSC. Prašyme nurodoma:

48.1. prašymo pateikimo data;

48.2. pretendento vardas, pavardė, adresas, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas;

48.3. pagrindinė pretendento darbovietė, užimamos pareigos, darbovietės telefonas kontaktams;

48.4. pageidaujamas įgyti tvarkos aprašo 42.1–42.3 papunkčiuose nurodytas atestatas pagal teritorijų planavimo lygmenį.

49. Su prašymu pateikiami:

49.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija. Jei keisti asmens vardas ar pavardė, – jų keitimą patvirtinančio dokumento kopija;

49.2. pretendento patvirtinta diplomo kopija arba tvarkos aprašo 44 punkte nurodyto teisės akto nustatyta tvarka priimto sprendimo pripažinti profesinę kvalifikaciją kopija;

49.3. profesinės patirties aprašymas (curriculum vitae);

49.4. patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, kurių rengime dalyvavo ar kurio rengimui vadovavo pretendentas, sąrašas;

49.5. patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, kurių rengime dalyvavo ar kurių rengimui vadovavo pretendentas, pagrindinių ir (ar) kitų brėžinių su pretendento pavarde ir parašu kampiniame brėžinio spaude kopijos;

50. Su prašymu papildomai gali būti pateikiami:

50.1. teritorijų planavimo viešinimo procedūrų, numatytų atitinkamose teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse, dokumentų kopijos ir (ar) patvirtinto teritorijų planavimo dokumento rengėjo pažyma, kokiuose teritorijų planavimo proceso etapuose ir stadijose pretendentas dalyvavo;

50.2. kiti dokumentai ir (ar) medžiaga, įrodantys pretendento kvalifikacinį pasirengimą.

51. SPSC, gavęs pretendento prašymą ir tvarkos aprašo 49 ir 50 punktuose nurodytus dokumentus, juos patikrina ir:

51.1. jei pateikti visi reikalaujami dokumentai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos įregistruoja prašymą ir apie įregistravimą raštu arba elektroniniu būdu informuoja pretendentą;

51.2. jei pateikti ne visi reikalaujami dokumentai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos raštu arba elektroniniu būdu praneša pretendentui apie trūkstamus dokumentus nurodydamas terminą, per kurį šie dokumentai turi būti pateikti;

51.3. per nurodytą terminą gavęs trūkstamus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo trūkstamų dokumentų gavimo dienos įregistruoja prašymą ir apie prašymo įregistravimą raštu arba elektroniniu būdu informuoja pretendentą;

51.4. per nurodytą terminą negavęs trūkstamų dokumentų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu arba elektroniniu būdu informuoja pretendentą, kad jo prašymas neregistruojamas, nurodydamas neregistravimo priežastis.

52. Įregistravus pretendento prašymą, pretendentas turi SPSC nustatyta tvarka išlaikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminą pagal SPSC parengtą ir aplinkos ministro patvirtintą programą (toliau – programa). Profesinių ir teisinių žinių egzaminą sudaro teisinių ir profesinių žinių patikrinimas. Teisinės žinios tikrinamos laikant testą, profesinės žinios tikrinamos aplinkos ministro ir kultūros ministro nustatytos sudėties teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos (toliau šiame skyriuje – komisija) posėdyje. Profesinių ir teisinių žinių egzaminas vykdomas valstybine kalba.

53. Teisinių žinių patikrinimą organizuoja ir vykdo SPSC. Pretendentui išlaikius teisinių žinių patikrinimo testą (toliau – testas), SPSC organizuoja komisijos posėdį, kuriame tikrinamos profesinės žinios.

54. Testus, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir programa, suderinus su Aplinkos ministerija, sudaro ir tvirtina SPSC. Testai neskelbiami. Nauji testai tvirtinami ne vėliau kaip per vieną mėnesį aplinkos ministrui pakeitus programą ar patvirtinus naują. Programa skelbiama SPSC internetinėje svetainėje www.spsc.lt.

55. Teisinių žinių patikrinimą vykdo SPSC per 5 darbo dienas nuo pretendento prašymo įregistravimo dienos.

56. Pretendentas, gavęs neigiamą testo įvertinimą, taip pat pretendentas, neatvykęs laikyti testo, turi teisę pakartotinai laikyti testą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pirmojo testo dienos. Pretendento, du kartus iš eilės neišlaikiusio testo arba du kartus iš eilės neatvykusio laikyti testo, profesinės žinios netikrinamos. Apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo testo rezultatų paskelbimo dienos SPSC raštu informuoja pretendentą nurodydamas priežastis.

57. Tvarkos aprašo 56 punkte nurodytais atvejais pretendentas, pageidaujantis įgyti atestatą, turi iš naujo tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateikti prašymą SPSC, laikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminą.

58. Pretendentui išlaikius testą, SPSC ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pretendento prašymo įregistravimo dienos organizuoja komisijos posėdį, kuriame tikrinamos pretendento profesinės žinios.

59. SPSC pateikia komisijai pretendento pateiktus dokumentus, testo rezultatus, kitus dokumentus.

60. Komisija, tikrindama pretendento profesines žinias, posėdyje išnagrinėja SPSC pateiktus dokumentus, įvertina pretendento išsilavinimą, profesinę patirtį, gebėjimus ir kūrybingumą, kvalifikacijos tobulinimo dokumentus, kitą pretendento pateiktą medžiagą. Komisija vertina asmens profesinę patirtį atsižvelgdama į pateiktų teritorijų planavimo dokumentų planavimo tikslus ir uždavinius, asmens indėlį  rengiant šiuos dokumentus ir (ar) vadovaujant jų rengimui.

61. Profesinių žinių patikrinimo metu pretendentas naudodamas vizualinę medžiagą komisijai pristato:

61.1. patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, kurių rengime dalyvavo ar kurio rengimui vadovavo, sąrašą;

61.2. pasirinktą patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, kurio rengime dalyvavo ar kurio rengimui vadovavo (pagal prašomą suteikti atestatą), nurodydamas darbo atlikimo laikotarpį, jo bendraautorius (jei buvo), pristatydamas ir paaiškindamas pagrindinius ir (ar) kitus brėžinius, pagrindinius sprendinius, apibūdindamas atliktus planavimo darbus;

61.3. kitą, pretendento manymu, reikšmingą informaciją, atskleidžiančią jo profesinę patirtį, žinias ir gebėjimus.

62. Išklausę pretendento pristatymą, komisijos nariai ir dalyvaujantys ekspertai užduoda pretendentui klausimus, susijusius su pristatymu ir norimu gauti atestatu, pretendentas teikia atsakymus ir papildomus paaiškinimus.

63. Komisija, patikrinusi pretendento profesines žinias ir atlikusi kitus tvarkos aprašo 60 ir 61 punktuose numatytus veiksmus, SPSC pateikia išvadą išduoti atestatą arba pretendento prašymo netenkinti. Komisija atsako už savo išvadų pagrįstumą ir objektyvumą.

64. SPCS, remdamasis komisijos išvada, priima atitinkamą sprendimą ir išduoda atestatą arba informuoja pretendentą apie prašymo netenkinimo motyvus ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo visų dokumentų atestatui gauti gavimo dienos. Esant techninėms galimybėms, atestatas išduodamas elektronine forma. Apie tokią galimybę SPSC informuoja savo internetinėje svetainėje www.spsc.lt.

65. Atestatas išduodamas neterminuotam laikui.

66. Atestate nurodoma:

66.1. atestato numeris;

66.2. fizinio asmens, kuriam išduodamas atestatas, vardas ir pavardė;

66.3. teritorijų planavimo vadovas pagal teritorijų planavimo lygmenis iš nurodytų tvarkos aprašo 42.1–42.3 papunkčiuose;

66.4. atestato išdavimo data;

66.5. atestatą pasirašiusio SPSC direktoriaus vardas, pavardė, parašas, SPSC antspaudas.

67. Jei atestato originalas pametamas, sunaikinamas ar kitaip prarandamas, dokumento savininkas per 10 darbo dienų nuo atestato praradimo dienos privalo informuoti SPSC ir pateikti paaiškinimą raštu. SPSC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paaiškinimo gavimo dienos internetinėje svetainėje www.spsc.lt paskelbia informaciją apie atestato praradimą. Dokumento savininkui išduodamas atestato dublikatas su ankstesniu numeriu, kurį pasirašo SPSC direktorius. Jei pametamas, sunaikinamas ar kitaip prarandamas atestato originalas, kurį iki tvarkos aprašo įsigaliojimo dienos išdavė Aplinkos ministerija, išduodamas atestato dublikatas su ankstesniu numeriu, kurį pasirašo SPSC direktorius.

68. Atestatui gauti pretendento pateikti dokumentai saugomi SPSC teisės aktų nustatyta tvarka. Atestatų kopijos saugomos SPSC 10 metų nuo atestato išdavimo ar galiojimo panaikinimo dienos.

69. Atestatas keičiamas, jei:

69.1. pasikeičia fizinio asmens, kuriam išduotas atestatas, vardas ir (ar) pavardė;

69.2. fizinis asmuo, kuriam išduotas atestatas, tvarkos aprašo nustatyta tvarka įgyja teisę vadovauti kitos rūšies ar kito teritorijų planavimo lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui.

70. Tvarkos aprašo 69.1 papunktyje nurodytu atveju fizinis asmuo, pageidaujantis pakeisti atestatą, SPSC turi pateikti prašymą pakeisti atestatą, kuriame nurodo prašomo pakeisti atestato numerį, prideda prašomo pakeisti atestato kopiją, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopiją ir vardo ir (ar) pavardės keitimą patvirtinančio dokumento kopiją. SPSC prašymą pakeisti atestatą išnagrinėja ir atestatą pakeičia per 10 darbo dienų nuo visų šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

71. Tvarkos aprašo 69.2 papunktyje nurodytu atveju fizinis asmuo, pageidaujantis pakeisti atestatą, apie tai nurodo tvarkos aprašo 48 punkte nurodytame prašyme ir su 49 ir 50 punktuose nurodytais dokumentais SPSC pateikia atestato kopiją. Atestatas fiziniam asmeniui pakeičiamas tvarkos aprašo nustatytais terminais ir tvarka įgijus teisę vadovauti kitos rūšies ar kito teritorijų planavimo lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui.

72. Keičiant atestatą, fiziniam asmeniui išduodamas naujas atestatas nekeičiant ankstesnio atestato numerio.

73. Asmenys, gavę atestatą, ne rečiau kaip kas 5 metai privalo tobulinti kvalifikaciją Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka. Kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantys dokumentai pateikiami SPCS jo nustatyta tvarka.

74. Atestato galiojimas:

74.1. sustabdomas, jeigu SPSC nustato, kad atestato turėtojas netobulino kvalifikacijos tobulinimo kursuose;

74.2. gali būti sustabdomas Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais.

75. Atestato galiojimas sustabdomas iki pašalinami pažeidimai, dėl kurių atestato galiojimas sustabdytas, tačiau ne ilgesniam kaip 6 mėnesių terminui. Atestato turėtojui SPSC pateikus dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai, dėl kurių sustabdytas atestato galiojimas, pašalinti, SPSC per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų pateikimo dienos panaikina atestato galiojimo sustabdymą.

76. SPSC atestato galiojimą panaikina Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais. Panaikinus atestato galiojimą, dėl naujo atestato išdavimo fiziniai asmenys gali kreiptis Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 9 dalyje nurodytais terminais.

77. SPSC per 5 darbo dienas nuo sprendimo sustabdyti atestato galiojimą, panaikinti atestato galiojimo sustabdymą ar panaikinti atestato galiojimą priėmimo dienos apie tai paskelbia SPSC  interneto svetainėje www.spsc.lt ir raštu arba elektroniniu būdu informuoja atestato turėtoją.

78. SPSC tvarko atestuotų teritorijų planavimo vadovų sąrašą, kuris skelbiamas ir nuolat atnaujinamas SPSC interneto svetainėje www.spsc.lt. Sąraše skelbiami šie duomenys:

78.1. atestato numeris;

78.2. fizinio asmens, kuriam išduodamas atestatas, vardas ir pavardė;

78.3. teritorijų planavimo vadovas pagal teritorijų planavimo lygmenis;

78.4. atestato išdavimo data ir numeris;

78.5. atestato pakeitimo data;

78.6. atestato galiojimo sustabdymo data ir sustabdymo terminas;

78.7. atestato galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

78.8. atestato galiojimo panaikinimo data.

 

IV SKYRIUS

ARCHITEKTŲ, NORINČIŲ ĮGYTI  TEISĘ VADOVAUTI NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMUI, ATESTAVIMAS

 

79. Šiame skyriuje nustatyta tvarka architektui, norinčiam įgyti teisę vadovauti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui pagal teritorijų planavimo lygmenis, išduodamas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo vadovo atestatas.

80. Atestavimą atlieka ir atestatus išduoda rūmai vadovaudamiesi tvarkos aprašu ir rūmų nustatyta atestavimo vidaus tvarka.

81. Architektų, pretenduojančių gauti atestatą (toliau – šiame skyriuje pretendentai), pasirengimas turi atitikti Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 44 straipsnyje nustatytus architektų rengimo reikalavimus ir privalo turėti šio įstatymo 4 priedo 4 punkte ir 2016 m. sausio 13 d. Komisijos deleguotajame sprendime (ES) 2016/790, kuriuo dėl formalios kvalifikacijos įrodymų ir rengimo kursų pavadinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB V priedas (OJ L 134, p. 135), 5.7.1 papunktyje nurodytą diplomą.

82. Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiams įgyta architekto profesinė kvalifikacija pripažįstama vadovaujantis Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu.

83. Trečiojoje šalyje įgyta architektų profesinė kvalifikacija pripažįstama vadovaujantis Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu.

84. Šis skyrius netaikomas Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo teisėmis, jeigu jie turi kitos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, kompetentingos institucijos išduotą kvalifikacijos atestatą arba kitą dokumentą, įrodantį, kad jie kilmės valstybėje turi teisę užsiimti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą atitinkančia veikla.

85. Pretendentams nustatomi šie reikalavimai:

85.1. aukštasis universitetinis architekto išsilavinimas, atitinkantis tvarkos aprašo 81 punkte nustatytus reikalavimus, arba kurį patvirtina Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo ar Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo nustatyta tvarka priimtas sprendimas pripažinti architekto profesinę kvalifikaciją;

85.2. profesinių žinių lygis;

85.3. teisinių žinių lygis;

85.4. ne mažesnė kaip 3 metų profesinė patirtis (jos trukmė skaičiuojama pradedant nuo tvarkos aprašo 81 punkte nurodyto išsilavinimo įgijimo dienos) rengiant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentus arba kitus teritorijų planavimo dokumentus, kuriais buvo sprendžiami nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos uždaviniai.

86. Pretendentas užpildo ir pateikia prašymą rūmams. Prašymas gali būti teikiamas rūmų nustatyta atestavimo vidaus tvarka per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į rūmus. Prašyme nurodoma:

86.1. prašymo pateikimo data;

86.2. pretendento vardas, pavardė, jei keitėsi – ankstesnis vardas, pavardė, asmens kodas;

86.3. adresas, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas;

86.4. pagrindinė darbovietė, pareigos, darbovietės telefonas kontaktams;

86.5. pageidaujamas įgyti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo vadovo atestatas ir teritorijų planavimo lygmuo.

87. Su prašymu pateikiami:

87.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija. Jei keisti asmens vardas ar pavardė, – jų keitimą patvirtinančio dokumento kopija;

87.2. pretendento patvirtinta diplomo kopija arba Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo ar Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo nustatyta tvarka priimto sprendimo pripažinti profesinę kvalifikaciją kopija;

87.3. darbo (profesinės patirties ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos) aprašymas;

87.4. atestato kopija – keitimo atveju;

87.5. tvarkos aprašo 85.4 papunktyje nurodytų parengtų teritorijų planavimo dokumentų ir (ar) patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų arba teritorijų planavimo dokumentų (pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis), kurių rengimui vadovavo ar dalyvavo jų rengime, sąrašas nurodant patvirtinimo datą, bendradarbių indėlį procentais, raštu patvirtintą bendradarbių, jei tokie yra;

87.6. tvarkos aprašo 87.5 punkte nurodytų parengtų ir patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų arba teritorijų planavimo dokumentų (pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis), kurių rengimui vadovavo ar dalyvavo jų rengime, pagrindinių brėžinių ir teisės aktų, kuriais patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai, kopijos;

87.7. su prašymu papildomai gali būti pateikiami:

87.7.1. teritorijų planavimo viešinimo procedūrų, numatytų atitinkamose teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse, dokumentų kopijos ir (ar) patvirtinto teritorijų planavimo dokumento rengėjo pažyma, kokiuose teritorijų planavimo proceso etapuose ir stadijose pretendentas dalyvavo;

87.7.2. kiti dokumentai ir (ar) medžiaga, įrodantys pretendento kvalifikacinį pasirengimą.

88. Rūmai, gavę pretendento prašymą ir tvarkos aprašo 87 punkte nurodytus dokumentus, vadovaudamiesi Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio 9, 11 dalimis ir rūmų atestavimo vidaus tvarka, patikrina juos ir per 5 darbo dienas registruoja prašymą ir informuoja pretendentą.

89. Pretendentas rūmų nustatyta atestavimo vidaus tvarka turi išlaikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminą pagal kultūros ministro ir aplinkos ministro patvirtintą programą. Profesinių ir teisinių žinių egzaminą sudaro dvi dalys: teisinių žinių patikrinimas, laikant testą, ir profesinių žinių patikrinimas, pokalbio su pretendentu metu. Profesinių ir teisinių žinių egzaminas vykdomas valstybine kalba.

90. Teisinių žinių patikrinimą organizuoja ir vykdo rūmai. Teisinių žinių patikrinimo testas sudaromas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Testai neskelbiami. Nauji testai tvirtinami ne vėliau kaip per vieną mėnesį pakeitus tvarkos aprašo 89 punkte nurodytą programą ar patvirtinus naują. Teisinių žinių egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

91. Pretendentas, gavęs neigiamą testo įvertinimą, taip pat pretendentas, neatvykęs laikyti testo, turi teisę pakartotinai laikyti testą. Pretendentui du kartus iš eilės neišlaikius testo arba du kartus iš eilės neatvykus laikyti testo, laikoma, kad pretendentas neišlaikė pirmosios profesinių ir teisinių žinių egzamino dalies ir negali laikyti antrosios egzamino dalies. Apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo testo rezultatų paskelbimo dienos rūmai raštu arba elektroniniu būdu informuoja pretendentą.

92. Tvarkos aprašo 91 punkte nurodytais atvejais architektas, pretenduojantis gauti atestatą, suteikiantį teisę vadovauti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui, turi iš naujo šio tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateikti prašymą rūmams ir laikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminą.

93. Pretendentui išlaikius testą, rūmai organizuoja kultūros ministro įsakymu, suderintu su aplinkos ministru, patvirtintos personalinės sudėties komisijos (toliau – šiame skyriuje komisija) posėdį, kuriame pretendentas turi laikyti antrąją profesinių ir teisinių žinių egzamino dalį.

94. Komisiją sudaro ne daugiau kaip 10 narių (įskaitant pirmininką ir pirmininko pavaduotoją):

94.1. komisijos pirmininku skiriamas rūmų pirmininkas;

94.2. komisijos pirmininko pavaduotoju skiriamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovas;

94.3. komisijos nariais skiriami:

94.3.1. vienas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovas;

94.3.2. du Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovai;

94.3.3. du Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovai;

94.3.4. trys rūmų narių atstovai iš septynių, išrinktų komisijos nariais per rūmų narių ataskaitinį rinkiminį susirinkimą, kurie dalyvauja rotacijos būdu.

95. Profesinių žinių egzaminų rezultatai atestuotiems, tvarkos aprašo nustatyta tvarka tobulinantiems kvalifikaciją nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo vadovams, neturintiems administracinių nuobaudų profesinėje srityje ir kurie neturi nustatytų profesinės etikos pažeidimų, galioja neterminuotai.

96. Komisija posėdyje išnagrinėja rūmų pateiktus pretendento dokumentus, įvertina pretendento darbo (profesinę) patirtį pagal pateiktų teritorijų planavimo dokumentų arba teritorijų planavimo dokumentų (pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis), kurių rengimui vadovavo arba dalyvavo juos rengiant, sąrašus, pagrindinių brėžinių ir teisės aktų kopijas. Komisijos vertinimui papildomai gali būti pateiktos teritorijų planavimo viešinimo procedūrų, numatytų atitinkamose teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse, dokumentų kopijos ir (ar) patvirtinto teritorijų planavimo dokumento rengėjo pažyma, kokiuose teritorijų planavimo proceso etapuose ir stadijose asmuo dalyvavo. Komisija vertina asmens profesinę patirtį atsižvelgdama į pateiktų teritorijų planavimo dokumentų planavimo tikslus ir uždavinius, asmens indėlį rengiant šiuos dokumentus ir (ar) vadovaujant jų rengimui. Komisija atsako už savo išvadų pagrįstumą ir objektyvumą.

97. Rūmai, remdamiesi komisijos išvada, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo visų dokumentų atestatui gauti gavimo dienos pretendentui išduoda atestatą. Esant techninėms galimybėms, atestatas išduodamas elektronine forma. Apie tokią galimybę rūmai informuoja savo interneto svetainėje www.architekturumai.lt.

98. Atestatas išduodamas neterminuotam laikui.

99. Atestate nurodoma:

99.1. atestato numeris;

99.2. architekto, kuriam išduodamas atestatas, vardas ir pavardė;

99.3. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo vadovas pagal teritorijų planavimo lygmenį;

99.4. atestato išdavimo data;

99.5. atestatą pasirašiusio rūmų pirmininko vardas, pavardė, parašas, rūmų antspaudas.

100. Jei atestato originalas pametamas, sunaikinamas ar kitaip prarandamas, atestato savininkas privalo informuoti rūmus ir pateikti paaiškinimą raštu. Rūmai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paaiškinimo gavimo dienos atestuotų architektų sąraše paskelbia informaciją apie atestato originalo praradimą ir atestatą praradusiam architektui išduoda atestato dublikatą su ankstesniu numeriu neatliekant tvarkos apraše nustatytų atestavimo procedūrų. Atestato dublikatą pasirašo rūmų pirmininkas.

101. Atestatui gauti pretendento pateikti dokumentai saugomi rūmuose teisės aktų nustatyta tvarka. Atestatų kopijos saugomos rūmuose 10 metų nuo atestato išdavimo, galiojimo panaikinimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka.

102. Atestatas keičiamas Tvarkos aprašo 31 punkte nurodytais atvejais.

103. Atestavimo procedūros, profesinių ir teisinių žinių vertinimas vykdomi ir dokumentai išduodami valstybine kalba. Rūmai visą informaciją pretendentams teikia valstybine kalba ir el. paštu, jeigu pretendentas nepageidauja gauti kitu būdu.

104. Atestuoti architektai įsipareigoja atnaujinti ir informuoti rūmus apie pasikeitusią prašyme nurodytą kontaktinę informaciją.

105. Architektai Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 2, 5, 8, 18, 22, 23 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 231 straipsniu įstatymo Nr. XII-2574 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka pageidaujantys pakeisti galiojantį nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų specialisto kvalifikacijos atestatą, įgytą iki 2017 m. sausio 1 d., į atestatą, išduodamą šiame skyriuje nustatyta tvarka, teisinių žinių testo laikyti neprivalo. Pretendentas turi pateikti aprašo tvarkos aprašo 87 punkte nurodytus dokumentus ir kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus. Tvarkos aprašo 96 punkte nustatyta tvarka įvertinami tokio pretendento patirtis vykdant tvarkos aprašo 85.4 papunktyje nurodytą veiklą ir kvalifikacijos tobulinimas.

106. Architektai, gavę atestatą, ne rečiau kaip kas 5 metai privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausydami ne mažiau kaip 20 val. teritorijų planavimo dokumentų rengimo, teisinių ir profesinių žinių srities paskaitų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje nurodytų organizacijų patvirtintas mokymo programas, suderintas su rūmais.

107. Kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantys dokumentai pateikiami rūmams jų nustatyta Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarka (toliau – tvarka).

108. Jeigu rūmai nustato, kad atestato turėtojas netobulino kvalifikacijos tobulinimo kursuose, atestato galiojimas sustabdomas terminui iki 6 mėnesių, kol atestuotas architektas pateikia rūmams kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus rūmų nustatyta tvarka.

109. Rūmai, vadovaudamiesi Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 6, 7, 8 ir 9 dalimis, remdamiesi komisijos išvada, gali:

109.1. atestato galiojimą sustabdyti 6 mėnesiams Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 6 dalyje nustatytu atveju;

109.2. panaikinti atestato galiojimo sustabdymą Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 7 dalyje nustatytu atveju;

109.3. atestato galiojimą panaikinti Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju;

109.4. atestato galiojimo nestabdyti ir (ar) atestato galiojimo nenaikinti Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 9 dalyje nustatytu atveju.

110. Panaikinus atestato galiojimą, dėl naujo atestato išdavimo galima kreiptis Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 9 dalyje nurodytais terminais.

111. Rūmai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos dėl atestato galiojimo sustabdymo, atestato galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo turi paskelbti apie tai atestuotų architektų sąraše ir apie tai informuoti atestato turėtoją rūmų nustatyta atestavimo vidaus tvarka.

112. Atestuotų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo vadovų sąrašas tvarkomas vadovaujantis tvarkos aprašo 40 ir 41 punktais.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

113. Pretendentai, numatyti tvarkos aprašo II ir IV skyriuose,  už atestavimo paslaugų organizavimą ir atestato išdavimą arba pakeitimą turi sumokėti rūmams Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatytą įmoką per 5 darbo dienas po prašymo įregistravimo dienos.

114. Pretendentai, numatyti tvarkos aprašo III skyriuje, už atestavimo paslaugų organizavimą ir atestato išdavimą arba pakeitimą turi sumokėti SPSC Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatytą įmoką per 5 darbo dienas po prašymo įregistravimo dienos.

115. Iki 2014 m. sausio 1 d. įgyti atestatai keičiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 40 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnyje nustatyta tvarka.

116. Pretendentas, nesutinkantis su atestavimą atliekančios organizacijos sprendimu, gali jį skųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

117. Asmenų prašymus ir paklausimus teritorijų planavimo vadovų atestavimo klausimais nagrinėja atestavimą atliekanti organizacija. 

 

 

 

________________________