LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 8 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-425 „DĖL VALSTYBĖS ARCHYVŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINORAŠČIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 29 d. Nr. ĮV-990

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybės archyvų mokamų paslaugų kainoraštį, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-425 „Dėl Valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“:

1. 1. Pakeičiu II skyrių Dokumentų paieška ir jį išdėstau taip:

II. DOKUMENTŲ PAIEŠKA

 

Eil.Nr.

 

Paslauga

 

Matavimo vienetas

(d. d. – darbo dienos)

Įkainis

(eurais)

15.

 

Ieškoma valstybės archyve saugomų dokumentų, patvirtinančių: 

 

 

15.1.

 

asmens išsilavinimą (vienoje mokslo įstaigoje);

 

Paieška eilės tvarka

Paieška per 10 d. d.

Paieška per 5 d. d.

6,08

9,27

12,45

15.2.

 

asmens darbo stažą (vienoje darbovietėje);

 

Paieška eilės tvarka

Paieška per 10 d. d.

Paieška per 5 d. d.

4,34

6,52

10,86

15.3.

 

asmens gautą darbo užmokestį (už laikotarpį

iki 10 metų);

 

Paieška eilės tvarka

Paieška per 10 d. d.

Paieška per 5 d. d.

4,34

6,52

10,86

15.4.

 

asmens šeimos sudėtį;

 

Paieška eilės tvarka

Paieška per 10 d. d.

Paieška per 5 d. d. 

6,08

9,27

12,45

15.5.

 

asmens gyvenamąją vietą;

 

Paieška eilės tvarka

Paieška per 10 d. d.

Paieška per 5 d. d.

6,08

9,27

12,45

15.6.

 

asmens pilietybę;

 

Paieška eilės tvarka

Paieška per 10 d. d.

Paieška per 5 d. d.

6,08

9,27

12,45

15.7.

 

asmens (šeimos) ištrėmimą;

 

Paieška eilės tvarka

Paieška per 10 d. d.

Paieška per 5 d. d.

6,08

9,27

12,45

15.8.

 

asmens (šeimos) įtraukimą į numatytų ištremti asmenų sąrašus (iš vienos vietovės);

 

Paieška eilės tvarka

Paieška per 10 d. d.

Paieška per 5 d. d.

6,08

9,27

12,45

15.9.

 

asmens (šeimos) priverstinį perkėlimą, išvežimą priverstiniams darbams (iš vienos vietovės); 

Paieška eilės tvarka

Paieška per 10 d. d.

Paieška per 5 d. d.

6,08

9,27

12,45

15.10.

 

asmens dalyvavimą rezistencijoje, persekiojimą, teistumą, kalinimą, žūtį;

 

Paieška eilės tvarka

Paieška per 10 d. d.

Paieška per 5 d. d.

6,08

9,27

12,45

15.11.

 

asmens sandorius ir kitus notarine forma patvirtintus ar registruotus veiksmus (išskyrus veiksmus, susijusius su kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu) (vienos rūšies veiksmą vienoje vietovėje, paieškos ribos – 5 metai); 

Paieška eilės tvarka

Paieška per 10 d. d.

Paieška per 5 d. d.

6,08

9,27

12,45

15.12.

 

fizinio asmens turėtą kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, sandorius ir kitus notarine forma patvirtintus ar registruotus veiksmus, susijusius su kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu (vienos rūšies objektą, veiksmą vienoje vietovėje, paieškos ribos – 5 metai);  

Paieška eilės tvarka

Paieška per 10 d. d.

Paieška per 5 d. d.

12,45

18.54

24,91

15.13.

 

juridinio asmens turėtą kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, sandorius ir kitus notarine forma patvirtintus ar registruotus veiksmus, susijusius su kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu (vienos rūšies objektą, veiksmą vienoje vietovėje, paieškos ribos – 5 metai);  

Paieška eilės tvarka

Paieška per 10 d. d.

Paieška per 5 d. d.

18,54

27,80

37,07

15.14.

 

asmens gimimą, mirtį, santuokos sudarymą ir kitus bažnytinių metrikų ar civilinės būklės aktų įrašus (vieno akto įrašas vienoje įstaigoje, paieškos ribos – 5 metai): 

 

 

15.14.1.

 

XVIII–XIX amžiaus dokumentuose;

 

Paieška eilės tvarka

Paieška per 10 d. d.

Paieška per 5 d. d.

Paieška per 3 d. d.

9,27

13,9

18,54

23,17

15.14.2.

 

XX–XXI amžiaus dokumentuose;

 

Paieška eilės tvarka

Paieška per 10 d. d.

Paieška per 5 d. d.

Paieška per 3 d. d.

6,08

9,27

12,45

15,35

15.15.

 

kitus faktus, nenurodytus šio Kainoraščio 15.1–15.14 punktuose.

 

Paieška eilės tvarka

Paieška per 10 d. d.

Paieška per 5 d. d.

6,08

9,27

12,45

16.

 

Dokumentų paieška pagal asmens pateiktą informaciją ir (ar) nurodytą temą bei informacijos apie paieškos rezultatus parengimas. 

1 valanda

 

4,34“

 

 

1.2. Pakeičiu III skyrių Dokumentų kopijavimas ir jį išdėstau taip: 

„III. DOKUMENTŲ KOPIJAVIMAS

 

Eil.
Nr. 

 

Paslauga

 

Matavimo vienetas

 

Įkainis

(eurais)

17.

 

Gaminamos analoginės kopijos iš valstybės archyvuose saugomų:  

 

 

17.1.

 

XIX amžiaus dokumentų;

 

1 nespalvota A4 formato puslapio kopija 

1,45

 

17.2.

 

XIX amžiaus dokumentų;

 

1 spalvota A4 formato puslapio kopija 

1,74

 

17.3.

 

1900–1940 metų dokumentų;

 

1 nespalvota A4 formato puslapio kopija 

0,43

17.4.

 

1900–1940 metų dokumentų;

 

1 spalvota A4 formato puslapio kopija 

0,72

17.5.

 

1941 metų–XXI amžiaus dokumentų;

 

1 nespalvota A4 formato puslapio kopija 

0,29

17.6.

 

1941 metų–XXI amžiaus dokumentų;

 

1 spalvota A4 formato puslapio kopija 

0,58

17.7.

 

bažnytinių metrikų ir civilinės būklės aktų knygų, sudarytų: 

 

 

17.7.1.

 

XIX amžiuje;

 

1 nespalvota A4 formato puslapio kopija 

1,45

17.7.2.

 

XIX amžiuje;

 

1 spalvota A4 formato puslapio kopija 

 

1,74

17.7.3.

 

1900–1940 metais;

 

1 nespalvota A4 formato puslapio kopija 

0,87

17.7.4.

 

1900–1940 metais;

 

1 spalvota A4 formato puslapio kopija 

1,16

17.7.5.

 

1941 metais–XXI amžiuje;

 

1 nespalvota A4 formato puslapio kopija 

0,29

17.7.6.

 

1941 metais–XXI amžiuje;

 

1 spalvota A4 formato puslapio kopija 

0,58

17.7.7.

 

XX–XXI amžiuje, priėjimas prie kurių ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka (su maketavimu); 

1 nespalvota A4 formato puslapio kopija 

1,30

17.7.8.

 

XX–XXI amžiuje, priėjimas prie kurių ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka (su maketavimu); 

1 spalvota A4 formato puslapio kopija 

1,59

17.8.

 

Lietuvos ypatingajame archyve saugomų Nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies 1940–1960 metų dokumentų; 

1 nespalvota A4 formato puslapio kopija 

0,58

17.9.

 

Lietuvos ypatingajame archyve saugomų Nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies 1940–1960 metų dokumentų; 

1 spalvota A4 formato puslapio kopija

 

0,87

17.10.

 

rašytinių dokumentų skaitmeninių kopijų rinkmenų (be vaizdo koregavimo);

1 nespalvota A4 formato puslapio kopija 

0,29

17.11.

 

rašytinių dokumentų skaitmeninių kopijų rinkmenų (su vaizdo koregavimu); 

1 nespalvota A4 formato puslapio kopija 

0,43

17.12.

 

rašytinių dokumentų skaitmeninių kopijų rinkmenų (su vaizdo koregavimu); 

1 spalvota A4 formato puslapio kopija 

0,72

17.13. 

dokumentų mikrofilmų:

 

 

17.13.1.

 

be kadrų atrankos;

 

1 mikrofilmo kadro nespalvota A4 formato kopija 

0,17

17.13.2.

 

su kadrų atranka.

 

1 mikrofilmo kadro nespalvota A4 formato kopija 

0,29

18.

 

Gaminamos skaitmeninės kopijos iš valstybės archyvuose saugomų: 

 

 

18.1.

 

XV–XVI amžiaus dokumentų (su vaizdo koregavimu);

1 vaizdas, JPEG

 

6,08

18.2.

 

XV–XVI amžiaus dokumentų (su vaizdo koregavimu); 

1 vaizdas, TIFF

 

6,37

18.3.

 

XVII–XVIII amžiaus dokumentų (su vaizdo koregavimu); 

1 vaizdas, JPEG

 

4,05

18.4.

 

XVII–XVIII amžiaus dokumentų (su vaizdo koregavimu); 

1 vaizdas, TIFF

 

4,34

18.5. 

XIX amžiaus dokumentų (be vaizdo koregavimo);

1 vaizdas, JPEG 

2,90

18.6. 

XIX amžiaus dokumentų (su vaizdo koregavimu); 

1 vaizdas, JPEG 

3,04

18.7. 

XIX amžiaus dokumentų (su vaizdo koregavimu); 

1 vaizdas, TIFF 

3,19

18.8.

 

1900–1940 metų dokumentų (be vaizdo koregavimo); 

1 vaizdas, JPEG

 

0,87

18.9.

 

1900–1940 metų dokumentų (su vaizdo koregavimu); 

1 vaizdas, JPEG

 

1,01

18.10.

 

1900–1940 metų dokumentų (su vaizdo koregavimu); 

1 vaizdas, TIFF

 

1,16

18.11.

 

1941 metų–XXI amžiaus dokumentų (be vaizdo koregavimo); 

1 vaizdas, JPEG

 

0,58

18.12.

 

1941 metų–XXI amžiaus dokumentų (su vaizdo koregavimu); 

1 vaizdas, JPEG

 

0,72

18.13.

 

1941 metų–XXI amžiaus dokumentų (su vaizdo koregavimu); 

1 vaizdas, TIFF

 

 

0,87

18.14.

 

rašytinių dokumentų skaitmeninių kopijų rinkmenų (be vaizdo koregavimo); 

1 vaizdas, JPEG,

iki 72 dpi

0,29

18.15.

 

rašytinių dokumentų skaitmeninių kopijų rinkmenų (su vaizdo koregavimu); 

1 vaizdas, JPEG

iki 72 dpi

0,58

18.16.

 

rašytinių dokumentų bylose esančių fotodokumentų (be vaizdo koregavimo) 

1 vaizdas, JPEG, 4:1/5: 1 kompresijos, iki 72 dpi

1,45

18.17.

 

fotodokumentų (su vaizdo koregavimu)

 

1 vaizdas, JPEG arba TIFF, ne mažiau kaip 300 dpi 

4,34

18.18.

 

fotodokumentų iš informacinės paieškos sistemos (peržiūrai)  

1 vaizdas, JPEG, 20:1/30: 1 kompresijos  

0,29

18.19. 

videodokumentų 

1 minutė 

0,87

18.20. 

garso dokumentų 

1 minutė 

0,58

18.21.

kino dokumentų

1 minutė, iki 720 × 576 pxl vaizdo raiškos

2,90

18.22.

 

kino dokumentų;

 

1 minutė, iki 1080 × 720  pxl vaizdo raiškos 

5,79

18.23.

 

kino dokumentų;

 

1 minutė, nuo 1920 × 1080 pxl vaizdo raiškos 

11,58

18.24.

 

dokumentų mikrofilmų (be kadrų atrankos, be vaizdo koregavimo); 

1 vaizdas, JPEG,

200–300 dpi

0,29

18.25.

 

dokumentų mikrofilmų (su kadrų atranka; vaizdo koregavimu) 

1 vaizdas, JPEG,

200–300 dpi

0,43“

 

1.3. Pakeičiu IV skyrių Kitos paslaugos ir jį išdėstau taip:

 

„IV. KITOS PASLAUGOS

 

Eil.
Nr.

 

Paslauga

 

Matavimo vienetas

 

Įkainis

(eurais)

19.

 

Dokumentų skaitmeninių kopijų koregavimas; montavimas 

1 vaizdas

 

1,45

20.

Dokumentų, su kuriais galima susipažinti tik specialiosios įrangos priemonėmis, demonstravimas  

1 minutė 

 

0,43

21. 

Individuali konsultacija saugomų dokumentų tema 

1 valanda 

4,34

22.

 

Saugyklų parengimas filmuoti ir fotografuoti, dokumentų demonstravimas saugyklų patalpose 

1 valanda

 

11,58“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Kultūros ministras                                                       Šarūnas Birutis