LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKAITMENINIO KULTŪROS PAVELDO AKTUALINIMO IR IŠSAUGOJIMO 2015-2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

2020 METais veiksmų PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 24 d. Nr. ĮV-42

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. ĮV-153 „Dėl Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programos patvirtinimo“, 8 punktu ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. sausio 10 d. potvarkiu Nr. 9 „Dėl kultūros ministro M. Kvietkausko nusišalinimo“,

t v i r t i n u Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metais veiksmų planą (pridedama).

 

 

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministras, atliekantis kultūros ministro funkcijas                          Algirdas Monkevičius  

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos

2019 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. (41.2-91E)3-4561)