LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ NUO 2019 METŲ Į AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ MINIMALIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-661

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 5 dalį:

1. T v i r t i n u  asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalius rodiklius:

1.1. išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 25, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje:

1.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas;

1.1.2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Aritmetiniam valstybinių brandos egzaminų vidurkiui skaičiuoti imami tarptautinių užsienio kalbos egzaminų, nurodytų Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) 1 priede, įvertinimų atitikmenys, nurodyti Aprašo 2 priede;

1.1.3. matematikos valstybinis brandos egzaminas, jeigu asmuo pretenduoja į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų studijų krypčių grupės programas) koleginių ir universitetinių studijų programas;

1.2. penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 6, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje, iš šių privalomų mokytis dalykų:

1.2.1. lietuvių kalba ir literatūra;

1.2.2. gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);

1.2.3. užsienio kalba;

1.2.4. matematika;

1.2.5. istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;

1.2.6. biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;

1.2.7. meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;

1.2.8. bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1 punkte nurodyti rodikliai imami iš brandos atestato priedo;

2.2. šio įsakymo 1 punkte nurodyti rodikliai taikomi asmenims, nuo 2019 metų įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje;

2.3. šio įsakymo 1 punkte nurodyti rodikliai netaikomi asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, taip pat asmenims, iki 2018 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje.

2.4. šio įsakymo 1 punkte nurodytiems asmenims, pretenduojantiems į menų studijų krypčių grupės programas, šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytas valstybinių brandos egzaminų aritmetinis vidurkis skaičiuojamas iš šio įsakymo 1.1.1 ir 1.1.2 papunkčiuose nurodytų valstybinių brandos egzaminų.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                Jurgita Petrauskienė