LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 „Dėl TELŠIŲ REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2020 m. vasario 20 d. Nr. 1V-152

Vilnius

 

 

Pakeičiu Telšių regiono integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1V-684 „Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                      Rita Tamašunienė

 

Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos

2 priedas

 

TELŠIŲ REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

 

1.   Tikslas: padidinti patrauklumą darbui ir investicijoms

 

1. Nustatant tikslą, atlikus stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizę, didelio nedarbo lygio problemą (silpnybę) siekiama spręsti, išnaudojant paslaugų sektoriaus vystymo potencialą. Tam galima panaudoti regiono stiprybę, tai, kad regione vaikų iki 15 metų amžiaus dalis yra didžiausia Lietuvoje, demografinės senatvės koeficientas vienas mažiausių Lietuvoje ir išvengti regionui būdingos grėsmės, kurią sukelia priklausoma nuo specifinių sektorių ir juose veiklą vykdančių stambių įmonių darbo rinka (susidurianti su eksporto sumažėjimo rizika).

2. Įvertinti alternatyvūs tikslai: „Padidinti patrauklumą darbui ir investicijoms“ ir „Sumažinti nedarbo lygį, skatinant tiesiogines užsienio investicijas“. Daugiakriterės analizės metodu buvo atrinkta tikslo alternatyva „Padidinti patrauklumą darbui ir investicijoms“, surinkusi aukščiausią įvertinimą pagal strateginio pagrįstumo ir poveikio ekonomikai, socialinei sričiai, demografijai, aplinkai ir klimato kaitai kriterijus.

3. Tikslui priskirtas efekto rodiklis: Dirbančiųjų dalis paslaugų sektoriaus įmonėse, lyginant su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi regione, proc. 2023 metais siekiama reikšmė – 11,5. 

 

Programos efektas:

Kodas

Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Pradinė reikšmė (2013 m.)

Siekiama reikšmė (2020 m.)

Siekiama reikšmė (2023 m.)

1-E-1

Dirbančiųjų dalis paslaugų sektoriaus įmonėse, palyginti su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi regione, proc.

10,1 (2012 m.)

10,9

11,5

 

Programos rezultatai:

Kodas

Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Pradinė reikšmė

(2013 m.)

Siekiama reikšmė

(2020 m.)

Siekiama reikšmė

(2023 m.)

1-R-1

Pridėtinė vertė gamybos kainomis, sukurta regiono paslaugų sektoriuje, tenkanti vienam šios srities dirbančiajam, tūkst. eurų per metus

10,2 (2012 m.)

11,1

11,7

1-R-2

Materialinės investicijos, tenkančios vienam regiono gyventojui, eurais per metus

1348

1388

1415

 

Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas:

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

 

 

 

Siekiama reikšmė

 

 

 

 

2014 m.

2015 m.

2016 m. 

2017 m. 

2018 m. 

2019 m. 

2020 m. 

2021 m. 

2022 m. 

2023 m. 

1-E-1

Dirbančiųjų dalis paslaugų sektoriaus įmonėse, palyginti su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi regione, proc.

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,7

10,9

11,1

11,3

11,5

1-R-1

Pridėtinė vertė gamybos kainomis, sukurta regiono paslaugų sektoriuje, tenkanti vienam šio sektoriaus dirbančiajam, tūkst. eurų per metus

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

11,1

11,3

11,5

11,7

1-R-2

Materialinės investicijos, tenkančios vienam regiono gyventojui, eurais per metus

1 352

1 357

1 362

1 368

1 374

1 381

1 388

1 396

1 405

1 415

 

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę

1. Uždaviniu siekiama išnaudoti stiprybę „Pagal materialines investicijas vienam gyventojui Telšių apskritis ir toliau išlieka prie pirmaujančių apskričių šalyje“, pasinaudojant galimybe „Paslaugų sektoriaus pridėtinės vertės augimas ir aukštos materialinės investicijos“. Prielaidas paslaugų sektoriaus augimui sudarys mažėjanti darbo jėgos paklausa žemės ūkyje ir pramonėje ir augantis šių sektorių našumas (atitinkamai, šių sektorių dirbantieji gaus didesnes pajamas ir galės skirti daugiau išlaidų vartojimui), todėl investicijos į aktyvių mietų traukos centrų formavimą gali prisidėti prie paslaugų sektoriaus įmonių sukuriamos pridėtinės vertės didėjimą ir naujų darbo vietų kūrimą.

2. Svarstytos uždavinio alternatyvos: „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę“, „Paskatinti gyventojų verslumą ir pagerinti gyventojų verslumo, lyderystės įgūdžius“ ir „Sudaryti palankias verslo klimato sąlygas ir paskatinti verslo iniciatyvas“. Daugiakriterės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę“.

3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: Pridėtinė vertė gamybos kainomis, sukurta regiono paslaugų sektoriuje, tenkanti vienam šio sektoriaus dirbančiajam, tūkst. eurų per metus, 2023 metais siekiama reikšmė – 11,7.

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Siekiama reikšmė

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1.1-P-1

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2

0

0

0

0

0

200 848

794 819

805 049

805 049

805 049

1.1-P-2

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2

0

0

0

0

0

0

551,68

551,68

551,68

551,68

1.1-P-3

Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius

0

0

0

0

0

1

2

2

2

2

1.1-P-4

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, skaičius

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

1.1-P-5

Numatomų apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus

0

0

0

0

0

0

4 147

4 147

4 147

4 147

1.1-P-6

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km

0

0

0

0

0

0,58

2,26

6,508

6,508

6,508

1.1-P-7

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.

0

0

0

0

0

1

2

9

9

9

1.1-P-8

Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km

0

0

0

0

0

0

1,53

1,53

2,73

2,73

1.1-P-9

Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2

1,2

1.1-P-10

Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha

0

0

0

0

0

2

8

8

8

8

1.1-P-11

Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai, skaičius

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1.1-P-12

Rekultyvuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės, skaičius

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1.1-P-13

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, skaičius

0

0

0

0

0

1

2

2

2

2

1.1-P-14

Parengti darnaus judumo planai, vnt.

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

1.1-P-15

Įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės, vnt.

0

0

0

0

0

0

8

8

8

48

1.1-P-16

Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1.1-P-17

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt.

0

0

0

0

0

0

0

7

7

7

1.1-P-18

BIVP projektų veiklų dalyviai, skaičius

0

0

0

10

22

37

50

50

50

50

1.1-P-19

Projektai, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar nevyriausybinės organizacijos (toliau NVO) skaičius

0

0

0

5

11

18

24

24

24

24

1.1-P-20

Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros plotas, m2

0

0

0

0

300

300

300

300

300

300

1.1-P-21

Socialiniai verslai, sukurti gavus Europos socialinio fondo (toliau ESF) investicijas, skaičius

0

0

1

1

2

3

5

5

5

5

1.1-P-22

Subsidijas gaunančios įmonės, skaičius

0

0

1

4

7

9

11

11

11

11

 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. eurų

Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų

Iš jų ES lėšos, tūkst. eurų

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)

1.1.1(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (Europos Sąjungos (toliau – ES), valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų) (toliau – Viešųjų investicijų priemonės):

 

 

 

 

1.1.1.1. Modernizuoti tikslinių teritorijų viešąsias erdves, stiprinant traukos centrus, skatinant naujos ekonominės veiklos atsiradimą (sutvarkyti Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietę ir pritaikyti bendruomeniniams poreikiams, naujų paslaugų teikimui, sutvarkyti viešąsias erdves su prieigomis Rietavo miesto Laisvės gatvėje, įrengiant žemės ūkio produktų turgelį, sutvarkyti Babrungo upės slėnio estrados teritoriją ir jos prieigas bei jungtis su Plungės miesto centrine dalimi, sukurti aktyvaus poilsio ir pramogų zoną Plungės miesto M. Oginskio dvaro teritorijoje, prie autobusų stoties, sutvarkyti Ventos upės slėnį Mažeikiuose, įrengiant rekreacinę ir aktyvaus poilsio zoną, modernizuoti Telšių kultūros centrą, modernizuoti Žemaičių muziejų „Alka“), atnaujinti pagrindines jungtis tarp miestams svarbių viešųjų erdvių, siekiant padidinti teritorijų prieinamumą (rekonstruoti Telšių miesto Pramonės gatvę, gerinti techninius parametrus Rietavo miesto Daržų gatvės atkarpoje nuo Žaliosios iki Palangos gatvės ir Rietavo miesto Pamiškės gatvėje, gerinti Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninius parametrus ir diegti eismo saugos priemones, rekonstruoti Mažeikių miesto Pavenčių gatvės važiuojamąją dalį, įdiegiant inžinerines saugaus eismo priemones, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus Telšių mieste palei Masčio ežerą nuo Muziejaus gatvės iki Parko gatvės, Mažeikiuose Pavenčių gatvėje ir Rietavo mieste Aušros alėjoje), suformuoti Jūros upės kraštovaizdį gamtinio karkaso teritorijoje Rietavo mieste, pagerinti kraštovaizdžio būklę Plungės rajone.

23 231,7

23 231,7

14 730,7

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietovėje – 780 887,7 m2

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miesto vietovėje – 551,68 m2

Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis – 2,73 km

Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis – 1,2 km

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 6,508 km

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės – 9 vnt.

Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės – 8 ha

Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai – 1 vnt.

Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės – 1 vnt.

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai – 2 vnt.

Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius, 2 vnt.

1.1.1.2. Kompleksiškai sutvarkyti Rietavo miesto viešąsias erdves.

390,0

390,0

331,5

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 24 161 m2

1.1.1.3. Aktualizuoti kultūros paveldo objektus, prisidedant prie naujos kokybės viešųjų erdvių sukūrimo, pritaikant kultūros, edukacinėms ir rekreacijos reikmėms: Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejų ir Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastatą – žirgyną.

1 090,6

1 090,6

684,5

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos – 2 vnt.

Numatomų apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas – 4 147 apsilankymai per metus

1.1.1.4. Parengti darnaus judumo planus, siekiant patenkinti šiandienos ir rytojaus žmonių darnaus mobilumo reikmes Mažeikių, Telšių ir Plungės miestuose.

94,0

94,0

51,6

Parengti darnaus judumo planai – 3 vnt.

1.1.1.5. Įrengti elektromobilių įkrovimo stoteles, prisidedant prie miesto patrauklumo gyventojams ir verslui didinimo: Mažeikių ir Telšių miestuose.

152,3

152,3

129,4

Įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės – 8 vnt.

1.1.1.6. Diegti darnaus judumo priemones, taikant universalaus dizaino principus: įdiegti darnaus judumo priemones Telšiuose, įdiegti darnaus judumo priemones Mažeikiuose.

1 829,4

1 829,4

1 555,0

Įgyvendintos darnaus judumo priemonės – 2 vnt.

1.1.1.7. Įsigyti aplinkai nekenksmingas viešojo transporto priemones Mažeikių ir Telšių miestuose.

952,4

952,4

809,5

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės – 7 vnt.

1.1.2.(v) Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:

 

 

 

 

1.1.2.1. Pagal miestų teritorijose veikiančių VVG parengtas vietos plėtros strategijas (bendradarbiaujant savivaldybei, įmonėms ir verslo asociacijoms, bendruomenėms ir kitoms NVO) įgyvendinti: vietos bendruomenių socialines ir kultūrines iniciatyvas socialinei integracijai didinti, jaunimo bei socialinio verslumo iniciatyvas, plėtoti kūryba paremtas partnerystes ir iniciatyvas, skatinančias profesionalių menininkų įtraukimą į atskirtį patiriančių grupių įtraukimą į visuomenės gyvenimą ir kt.

X

X

X

BIVP projektų veiklų dalyviai, 325 asmenys.

Projektai, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO – 21 vnt.

Sukurtų naujų paslaugų skaičius – 9 vnt.

Išplėstų paslaugų skaičius – 8 vnt.

1.1.3.(v) Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus:

 

 

 

 

1.1.3.1. Įkurti Verslo inkubatorių Mažeikių mieste.

X

X

X

Investicijas gavusio inkubatoriaus infrastruktūros plotas – 300 m2

1.1.3.2. Kurti socialinius verslus Mažeikių mieste.

X

X

X

Socialiniai verslai, sukurti gavus ESF investicijas – 5 vnt.

1.1.3.3. Diegti didelio poveikio technologijas Mažeikių miesto pramonėje ir paslaugų sektoriuje.

X

X

X

Subsidijas gaunančios įmonės – 2 vnt.

1.1.3.4. Diegti technologines ekoinovacijas Mažeikių mieste.

X

X

X

Subsidijas gaunančios įmonės – 5 vnt.

1.1.3.5. Diegti modernias technologijas gamybos ir paslaugų sektoriuose Rietavo mieste, Plungės mieste ir susietose teritorijose.

X

X

X

Subsidijas gaunančios įmonės – 4 vnt.

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

27 740,4

27 740,4

18 292,2

 

 

1.2. Uždavinys: pritaikyti neišnaudotas teritorijas investicijų pritraukimui

1. 1 tikslo 2 uždaviniu siekiama išnaudoti stiprybę „Gera geografinė padėtis. Geras susisiekimas. Gausūs gamtiniai ir kultūros ištekliai. Regiono identitetas“, šalinant grėsmę „Miestų infrastruktūros santykinių išlaikymo kaštų didėjimas dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo“. Minėta stiprybė gali būti išnaudota pritraukinat naujas investicijas (kuriančias gerai apmokamas darbo vietas), ir optimizuoti santykinius kaštus, išlaikant dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo santykinai brangstančią viešąją ir privačią infrastruktūrą.

2. Svarstytos uždavinio alternatyvos: „Pritaikyti neišnaudotas teritorijas investicijų pritraukimui“, „Plėtoti aktyvaus ir pasyvaus poilsio, rekreacijos ir sveikatinimo infrastruktūrą pagrindinėse apleistose tikslinių teritorijų viešosiose erdvėse“ ir „Skatinti viešos ir privačios partnerystės iniciatyvas apleistose, nenaudojamose ir nepakankamai naudojamose viešosiose erdvėse“. Daugiakriterės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva „Pritaikyti neišnaudotas teritorijas investicijų pritraukimui“.

3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: Materialinės investicijos, tenkančios vienam regiono gyventojui, eurais per metus, 2023 metais siekiama reikšmė – 1415. 

 

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Siekiama reikšmė

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1.2-P-1

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2

0

0

0

0

117 175

117 175

124 963

237 890

237 890

237 890

1.2-P-2

Teritorijos, kurioje inventorizuotos galinčios būti užterštos teritorijos, plotas, kv. km

0

0

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

1.2-P-3

Atlikti ekogeologiniai tyrimai, skaičius

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1.2-P-4

Bendras rekultivuotos žemės plotas, ha

0

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1.2-P-5

Subsidijas gaunančios įmonės, skaičius

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

1.2-P-6

Naujos darbo vietos tvarkomose teritorijose, vnt.

0

0

0

0

0

0

15

15

15

15

1.2-P-7

Vietos vienetų investicijos tvarkomose teritorijose, tūkst. Eur.

0

0

0

0

0

1500

1500

1500

1500

1500

 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. eurų

Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų

Iš jų ES lėšos, tūkst. eurų

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)

1.2.1. (v) Viešųjų investicijų priemonės:

 

 

 

 

1.2.1.1. Neišnaudotų, apleistų teritorijų konversija, pritaikant jas naujai komercinei veiklai: rekonstruoti apleistos teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai–Klaipėda, Telšių mieste, infrastruktūrą, įrengti poilsio ir rekreacijos zoną šalia Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės, sukurti Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonas prie Babrungo upės ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio bei sutvarkyti prieigas prie jų; Rietavo miesto apleistos teritorijos L. Ivinskio g. 16 atnaujinimas ir plėtra.

5 495,1

5 495,1

4 496,5

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 237 890 m2

Vietos vienetų investicijos tvarkomose teritorijose – 1 500,0 tūkst. Eur

Naujos darbo vietos tvarkomose teritorijose – 15 vnt.

 

1.2.2. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus:

 

 

 

 

1.2.2.1. Atlikti užterštos teritorijos, esančios urbanizuotoje vietovėje tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai–Klaipėda, Telšių mieste, poveikio vertinimą.

X

X

X

Teritorijos, kurioje inventorizuotos galinčios būti užterštos teritorijos, plotas, 0,005 kv. km

Atlikti ekogeologiniai tyrimai – 1 vnt.

1.2.2.2. Išvalyti užterštą teritoriją, esančią tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai–Klaipėda, Telšių mieste.

X

X

X

Bendras rekultivuotos žemės plotas – 0,5 ha

1.2.2.3. Diegti naujas technologijas Telšių miesto pramonėje ir paslaugų sektoriuje

X

X

X

Subsidijas gaunančios įmonės – 1 vnt.

1.2.2.4. Diegti ir skatinti technologines ekoinovacijas Telšių mieste.

X

X

X

Subsidijas gaunančios įmonės – 1 vnt.

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

5 495,1

5 495,1

4 496,5

 

 

______________________

 

Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos

3 priedas

 

TELŠIŲ REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS

 

1. Tikslas: padidinti patrauklumą darbui ir investicijoms

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę:

1.1.1v Veiksmas: Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams, naujų paslaugų teikimui (planuojama rekonstruoti lauko estradą, esančią masinių renginių vietoje, dvarvietės teritorijos parke, sutvarkyti tvenkinio pakrantes, įrengti mažosios architektūros elementus, vaizdo stebėjimo kameras, apšvietimo sistemas, lauko sporto treniruoklių ir sporto aikštynus, vaikų žaidimų aikšteles, atnaujinti gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtrą, modernizuoti automobilių stovėjimo aikšteles, apželdinti teritorijas, nugriauti pastatą).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2019

2021

Rietavo savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų bendrasis finansavimas (toliau – BF):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

688 345

51 626

51 626

51 626

51 626

0

0

0

0

585 093

 

1.1.2v Veiksmas: Viešosios erdvės su prieigomis sutvarkymas Rietavo miesto Laisvės gatvėje, įrengiant žemės ūkio produktų turgelį (planuojamas teritorijos sutvarkymas: dangų įrengimas, želdinių sutvarkymas; prekybos vietų, viešojo tualeto kapitalinis remontas ir kitos viešosios infrastruktūros elementų įrengimas; privažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo vietų sutvarkymas, vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2018

2019

Rietavo savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

327 000

24 525

24 525

24 525

24 525

0

0

0

0

277 950

 

1.1.3v Veiksmas: Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymas (Babrungo upės slėnio estrados teritorijos sutvarkymas, lauko estrados su vietomis žiūrovams ir viešo tualeto įrengimas; Laisvės alėjos teritorijos sutvarkymas; Babrungo upės slėnio estrados prieigų – miesto gatvių atkarpų sutvarkymas; inžinerinių sistemų atnaujinimas ir plėtra (pėsčiųjų, dviračių takų atnaujinimas ir apšvietimo, vaizdo kamerų, automobilių stovėjimo aikštelių ir kt. įrengimas), mažosios architektūros įrengimas ir atnaujinimas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017

2020

Plungės rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

3 607 608,52

270 570,64

270 570,64

270 570,64

270 570,64

0

0

0

0

3 066 467,24

 

1.1.4v Veiksmas: Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės miesto M. Oginskio dvaro teritorijoje, prie autobusų stoties (Plungės M. Oginskio dvaro teritorijoje numatoma sukurti aktyvaus poilsio ir pramogų įvairaus amžiaus asmenims zoną. Numatomos įgyvendinti pagrindinės veiklos: aikštelių su lauko treniruokliais įrengimas; paplūdimio tinklinio aikštelės įrengimas; poilsio zonos įvairaus amžiaus asmenims; teritorijos, želdynų sutvarkymas, pėsčiųjų-dviračių takų įrengimas; infrastruktūros bendruomenės komunikacijai įrengimas (informaciniai stendai, suoliukai ir pan.); automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas; apšvietimo, vaizdo kamerų įrengimas ir kt.), estrados su patalpomis bendruomenės veikloms vykdyti rekonstravimo ir įrengimo darbai).

 

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017

2020

Plungės rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

2 175 791,92

163 184,39

163 184,39

163 184,40

163 184,40

0

0

0

0

1 849 423,13

 

1.1.5v Veiksmas: Ventos upės slėnio sutvarkymas, įrengiant rekreacinę ir aktyvaus poilsio zoną (planuojamas teritorijos sutvarkymas, apšvietimas, pėsčiųjų ir dviračių takų, apžvalgos aikštelių, poilsio aikštelių, pliažo, stovyklaviečių, vaikų žaidimo ir krepšinio aikštelių įrengimas. Sutvarkius Mažeikių miesto pietinėje dalyje esančią rekreacinę, reprezentacinę erdvę, planuojama padidinti joje besilankančių gyventojų skaičių, kad viešoji erdvė taptų patraukli ir privataus verslo plėtrai, kuriant naujas darbo vietas. Numatoma įrengti prekybinių kioskų vietas, didesnis lankytojų srautas sudarys sąlygas sportinio inventoriaus (pvz., dviračių) nuomai, vandens pramogų, smulkios prekybos, maitinimo ir kt. panašiai veiklai vykdyti).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2016

2019

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

V

 

1.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

1 013 670

76 025

76 025

76 025

76 025

0

0

0

0

861 620

 

1.1.6v Veiksmas: Telšių kultūros centro modernizavimas, pritaikant visuomenės poreikiams (numatoma atnaujinti kultūros centro techninę bazę, sudarant sąlygas gerinti organizuojamų renginių kokybę bei patrauklumą, taip pat aptarnauti didesnius renginius).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017

2020

Telšių rajono savivaldybės administracija

KM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

2 407 053

1 245 450

0

483 320

483 320

0

0

0

0

678 283

 

1.1.7v Veiksmas: Telšių miesto Pramonės gatvės rekonstravimas (bus rekonstruoti 1,6 km gatvės. Veiksmas prisidės prie sugaišto kelionės automobilių keliais laiko mažėjimo. Rezultato rodiklis bus nustatytas parengus investicinį projektą).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2018

2020

Telšių rajono savivaldybės administracija

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.1.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur): (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

1 722 862,94

0

0

491 134,94

491 134,94

99 870

99 870

0

0

1 131 858

 

1.1.8v Veiksmas: Rietavo miesto Daržų gatvės atkarpos nuo Žaliosios iki Palangos gatvės techninių parametrų gerinimas (bus rekonstruoti 0,58 km gatvės. Veiksmas prisidės prie sugaišto kelionės automobilių keliais laiko mažėjimo. Konkretus rezultato rodiklis (sugaišto kelionės laiko sumažėjimas) bus nustatytas parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017

2019

Rietavo savivaldybės administracija

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.1.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

280 700,48

0

0

21 053,89

21 053,89

21 051,75

21 051,75

0

0

238 594,84

 

1.1.9v Veiksmas: Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas (bus rekonstruoti 2,3 km miesto gatvių. Veiksmas prisidės prie sugaišto kelionės automobilių keliais laiko mažėjimo. Rezultato rodiklis bus nustatytas parengus investicinį projektą).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2018

2021

Plungės rajono savivaldybės administracija

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.1.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

4 377 020,53

0

0

3 481 503,13

3 481 503,13

67923

67923

0

0

827 594,40

 

1.1.10v Veiksmas: Mažeikių miesto Pavenčių gatvės važiuojamosios dalies rekonstrukcija įdiegiant inžinerines saugaus eismo priemones (bus rekonstruoti 1,24 km gatvės. Veiksmas prisidės prie sugaišto kelionės automobilių keliais laiko mažėjimo. Konkretus rezultato rodiklis (sugaišto kelionės laiko sumažėjimas) bus nustatytas parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2019

2022

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.1.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

1 429 136

0

0

182 012

182 012

101 118

101 118

0

0

1 146 006

 

1.1.11v Veiksmas: Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Telšių mieste palei Masčio ežerą nuo Muziejaus g. iki Parko g. (bus įrengti 1,26 km naujų dviračių ir pėsčiųjų takų. Veiksmas prisidės prie gyventojų, besinaudojančių darnaus judumo priemonėmis (pėsčiųjų ir (ar) dviračių takais, ir (ar) dviračių juostomis), skaičiaus didėjimo. Konkretus rezultato rodiklis (gyventojų, besinaudojančių darnaus judumo priemonėmis skaičius) bus nustatytas parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2018

2020

Telšių rajono savivaldybės administracija

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.1.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

261 723

0

0

100 114

100 114

0

0

0

0

161 609

 

1.1.12v Veiksmas: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir nauja statyba Pavenčių g., Mažeikiuose (bus įrengti 0,13 km naujų dviračių ir pėsčiųjų takų ir rekonstruoti 0,26 km dviračių ir pėsčiųjų takų. Veiksmas prisidės prie gyventojų, besinaudojančių darnaus judumo priemonėmis (pėsčiųjų ir (ar) dviračių takais, ir (ar) dviračių juostomis), skaičiaus didėjimo).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2019

2022

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.1.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

153 905

0

0

23 086

23 086

0

0

0

0

130 819

 

1.1.13v Veiksmas: Rietavo miesto pėsčiųjų ir dviračių tako Aušros alėjoje įrengimas (projektu numatoma sujungti įrengtą pėsčiųjų ir dviračių taką Plungės gatvėje su pėsčiųjų ir dviračių taku L. Ivinskio gatvėje. Aušros alėjoje bus įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas (272 m) nuo Plungės g. iki L. Ivinskio gatvės. Projektu siekiama skatinti naudojimąsi dviračiais, mažinant automobilių naudojimą ir užtikrinti dviratininkų ir pėsčiųjų eismo saugumą).

 

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2019

2020

Rietavo savivaldybės administracija

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

 

1.1.13v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

70 000

0

0

29 624

29 624

0

0

0

0

40 376

 

1.1.14v Veiksmas: Jūros upės kraštovaizdžio formavimas gamtinio karkaso teritorijoje Rietavo mieste (siekiant atstatyti pažeistą ekologinę būklę ir natūralų, iki upės atkarpos ištiesinimo buvusį kraštovaizdį, bus atliekami darbai, sudarantys sąlygas Jūros upės atkarpos Rietavo mieste renatūralizacijai. Kraštovaizdžio formavimo priemonės bus įgyvendinamos 2 ha plote).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017

2019

Rietavo savivaldybės administracija

AM

5.5.1.

Pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę

R

 

1.1.14v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

112 824

0

0

16 924

16 924

0

0

0

0

95 900

 

1.1.15v Veiksmas: Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone (planuojamas Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas, prie Babrungo upės ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio, prieinančios teritorijos kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas, po kasybos darbų pažeistos žemės Aviečių g., Žvirblaičių k., Plungės r. sav. tvarkymas. Pakeitus bendrojo plano sprendinius bus galima užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, tinkamai koordinuoti priemiestinio kraštovaizdžio urbanizaciją. Sutvarkius teritoriją, prieinančią prie Babrungo upės ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio, bus išsaugotas vietovės kraštovaizdis, pagerinta ekologinė būklė, visuomenei sudarytos galimybės pažinti ir naudoti kraštovaizdį švietimo, ugdymo ir rekreacijos tikslais. Sutvarkius po kasybos darbų pažeistą teritoriją Aviečių g., Žvirblaičių k., Plungės r. sav. bus sumažinta kraštovaizdžio fragmentacija ir teritorija išnaudota visuomenės poreikiams).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017

2020

Plungės rajono savivaldybės administracija

AM

5.5.1.

Pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę

R

 

1.1.15v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

378 438

0

0

56 766

56 766

0

0

0

0

321 672

 

1.1.16v Veiksmas: Rietavo miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas (vaikų žaidimų aikštelių, lauko sporto treniruoklių įrengimas, mažosios architektūros elementų (įrengimas, baseinėlio remontas ir fontano įrengimas, apšvietimo sistemos, vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas, miesto aikštės, skvero sutvarkymas, apželdinimas, , prieigų prie tvarkomų viešųjų erdvių atnaujinimas ir įrengimas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2019

2020

Rietavo savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.16v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

390 000

29 250

29 250

29 250

29 250

0

0

0

0

331 500

 

1.1.17v Veiksmas: Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms reikmėms (pastato pritaikymas ir būtinos įrangos ir baldų muziejaus įveiklinimui įsigijimas; edukacinio centro kamerinių renginių salėje įrengimas; trūkstamos apšvietimo sistemos, vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas. Įgyvendinus veiksmą, bus teikiamos paslaugos bendruomenei – edukacinių renginių ir veiklų organizavimas, tai bus vieta bendruomenės susirinkimams ir laisvalaikio organizavimui, parodų organizavimui, komunikacijai. Patalpos gali būti panaudotos vietos veiklos grupės inicijuojamiems projektams įgyvendinti).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017

2020

Rietavo savivaldybės administracija

KM

5.4.1.

Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką

R

 

1.1.17v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

178 300

0

0

26 745

26 745

0

0

0

0

151 555

 

 

1.1.18v Veiksmas: Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas) (veiksmo įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastatą – žirgyną. Atlikus esminius pastato sutvarkymo darbus, jis bus pritaikytas naujų paslaugų teikimui: simfoninių ir kamerinių koncertų, spektaklių, parodų, festivalių ir pan. renginių organizavimui).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2018

2020

Žemaičių dailės muziejus

KM

5.4.1.

Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką

R

 

1.1.18v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

912 290,96

0

0

379 350,96

379 350,96

0

0

0

0

532 940,00

 

1.1.19v Veiksmas: Mažeikių miesto darnaus judumo plano parengimas (bus parengtas 1 darnaus judumo planas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017

2018

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

V

 

 

1.1.19v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

38 899

0

0

8 399

8 399

0

0

0

0

30 500

 

1.1.20v Veiksmas: Telšių miesto darnaus judumo plano parengimas (bus parengtas 1 darnaus judumo planas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017

2018

Telšių rajono savivaldybės administracija

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

V

 

1.1.20v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

41 745

0

0

20 645

20 645

0

0

0

0

21 100

 

1.1.21v Veiksmas: Plungės miesto darnaus judumo plano parengimas (bus parengtas 1 darnaus judumo planas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017

2018

Plungės rajono savivaldybės administracija

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

V

 

1.1.21v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

13 400

0

0

13 400

0

0

0

0

0

0

 

1.1.22v Veiksmas: Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Mažeikių mieste (bus įrengtos 2 elektromobilių įkrovimo stotelės. Veiksmas prisidės prie gyventojų, besinaudojančių darnaus judumo priemonėmis, skaičiaus didėjimo. Konkretus rezultato rodiklis bus nustatytas atsižvelgus į parengto darnaus judumo plano sprendinius, parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2018

2020

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

V

 

1.1.22v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

77 900

0

0

11 700

11 700

0

0

0

0

66 200

 

1.1.23v Veiksmas: Elektromobilių greitojo įkrovimo stotelių įrengimas Telšių mieste (bus įrengtos 2 elektromobilių įkrovimo stotelės. Veiksmas prisidės prie gyventojų, besinaudojančių darnaus judumo priemonėmis, skaičiaus didėjimo. Konkretus rezultato rodiklis bus nustatytas atsižvelgus į parengto darnaus judumo plano sprendinius, parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2018

2020

Telšių rajono savivaldybės administracija

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

V

 

1.1.23v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

74 400

0

0

11 200

11 200

0

0

0

0

63 200

 

1.1.24v Veiksmas: Darnaus judumo priemonių diegimas Telšių mieste (veiksmas prisidės prie gyventojų, besinaudojančių darnaus judumo priemonėmis, skaičiaus didėjimo. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta elektroninio bilieto sistema Telšių miesto viešajame transporte, įrengti keleivių laukimo paviljonai, gatvių ir šaligatvių infrastruktūra pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems žmonėms).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2020

2023

Telšių rajono savivaldybės administracija

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.1.24v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

909 009

0

0

136 352

136 352

0

0

0

0

772 657

 

1.1.25v Veiksmas: Darnaus judumo priemonių diegimas Mažeikiuose (veiksmas prisidės prie gyventojų, besinaudojančių darnaus judumo priemonėmis, skaičiaus didėjimo. Konkretūs sprendiniai ir rezultatai bus nustatyti atsižvelgus į parengtą darnaus judumo planą, parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2020

2023

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.1.25v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

920 371

0

0

138 056

138 056

0

0

0

0

782 315

 

1.1.26v Veiksmas: Aplinkai nekenksmingų viešojo transporto priemonių įsigijimas Mažeikių mieste (bus įsigytos 4 naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės. Veiksmas prisidės prie viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičiaus didinimo. Konkretūs sprendiniai ir rezultatai bus nustatyti parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2018

2020

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.1.26v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

513244

0

0

76987

76987

0

0

0

0

436257

 

1.1.27v Veiksmas: Aplinkai nekenksmingų viešojo transporto priemonių Telšių mieste įsigijimas (bus įsigytos 3 naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės. Veiksmas prisidės prie viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičiaus didinimo. Konkretūs sprendiniai ir rezultatai bus nustatyti parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2018

2020

Telšių rajono savivaldybės administracija

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.1.27v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

439139

0

0

0

0

0

0

65871

65871

373268

 

 

1.1.28v Veiksmas: Rietavo miesto Pamiškės gatvės techninių parametrų gerinimas (bus rekonstruota 0,708 km gatvės. Veiksmas prisidės prie sugaišto kelionės automobilių keliais laiko mažėjimo. Projekte numatytas Rietavo miesto Pamiškės gatvės techninių parametrų gerinimas. Viešosios infrastruktūros gerinimas užtikrins saugumą ir sudarys prielaidas gyventojų poreikių tenkinimui ir vietos gyventojų veiklos sąlygų gerinimui. Minėti veiksniai prisidės prie spartesnės Telšių regiono ekonominės ir socialinės plėtros. Taigi projektas leis pasiekti socialinių bei ekonominių rezultatų, susijusių su Rietavo gyvenamosios ir verslo aplinkos gerinimu, ir didins gyvenamosios aplinkos patrauklumą šio miesto gyventojams).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2018

2021

Rietavo savivaldybės administracija

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.1.28v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

606 484

0

0

343 973

343 973

21 268

21 268

0

0

241 243

 

 

1.1.29v Veiksmas: Žemaičių muziejaus „Alka“ modernizavimas (muziejaus pastato modernizavimas, siekiant išplėsti kultūros paslaugų pasiūlą ir pritaikyti jį bendruomenės poreikiams).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2018

2020

Žemaičių „Alkos muziejus“

KM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

V

 

1.1.29v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

3 619 115

542 867

542 867

0

0

0

0

0

0

307 6248

 

Iš viso pagal 1.1 uždavinį (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

 

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

27 740 375,35

2 403 498,03

1 158 048,03

6 667 526,96

6 654 126,96

311 230,75

311 230,75

65 871,00

65 871,00

18 292 248,61

 

 

1.2. Uždavinys: pritaikyti neišnaudotas teritorijas investicijų pritraukimui

1.2.1v Veiksmas: Apleistos teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai–Klaipėda, Telšių mieste, infrastruktūros rekonstravimas, sudarant palankias sąlygas pramonės ir verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui (siekiama išnaudoti Telšių miesto viešųjų erdvių ir pramoninių teritorijų investicinį potencialą. Pertvarkoma buvusio karinio miestelio teritorija. Siekiant atgaivinti teritoriją ir padidinti teritorijos patrauklumą naujų įmonių kūrimuisi, numatoma rekonstruoti teritorijos viešąją infrastruktūrą: įrengiant asfalto dangą, sankryžas, šaligatvius ir pėsčiųjų perėjas, automobilių stovėjimo aikšteles, apšvietimo tinklus; nugriauti apleistus statinius ir atlikti kitus teritorijos sutvarkymo darbus. Sutvarkytoje teritorijoje bus sudarytos palankios sąlygos naujų įmonių steigimuisi bei esamų įmonių plėtrai, investicijų pritraukimui).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2016

2018

Telšių rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

V

1.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

1 362 800

102 210

102 210

102 210

102 210

0

0

0

0

1 158 380

 

1.2.2v Veiksmas: poilsio ir rekreacijos zonos įrengimas šalia Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės (numatomos pagrindinės veiklos: prieigų prie vandens sutvarkymas; želdynų sutvarkymas; paplūdimio, persirengimo kabinų įrengimas; pėsčiųjų, dviračių takų įrengimas ir atnaujinimas, velotrasos, apšvietimo, vaizdo kamerų, prieigų prie rekreacijos ir poilsio zonos, pavėsinės, automobilių stovėjimo aikštelių. įrengimas; mažosios architektūros elementų, vaikų žaidimų aikštelių, lauko sporto treniruoklių ir sporto aikštelių įrengimas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2019

2021

Rietavo savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

327 000

24 525

24 525

24 525

24 525

0

0

0

0

277 950

 

1.2.3v Veiksmas: Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio bei prieigų prie jų sutvarkymas (numatomos įgyvendinti pagrindinės veiklos: poilsio ir pramogų vietų (prieplaukų, krantinės, maudymosi vietos, valčių laikymo vietos, apžvalgos aikštelių, vaikų žaidimų ir treniruoklių aikštelių) įrengimas; irklavimo bazės prieigų sutvarkymas; bendruomeninės infrastruktūros sukūrimas: mažosios architektūros elementų įrengimas, laiptų, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimas, atnaujinimas ir plėtra, pėsčiųjų tilto įrengimas, Vytauto ir Paprūdžio gatvių atkarpų sutvarkymas ir pritaikymas pėsčiųjų-dviračių judėjimui, prieigų prie visuomeninės paskirties pastato sutvarkymas). 

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2019

2021

Plungės rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

3 705 329,63

262 515,37

262 515,37

467 640,03

467 640,03

0

0

0

0

2 975 174,23

 

1.2.4v Veiksmas: Rietavo miesto apleistos teritorijos L. Ivinskio g. 16 atnaujinimas ir plėtra (Planuojamas visų šioje teritorijoje esančių susidėvėjusių statinių (išsaugant požeminius priešgaisrinius vandens rezervuarus) nugriovimas, visos teritorijos išvalymas, išlyginimas ir aptvėrimas apsaugine tvora. Dalį liekamųjų griovimo medžiagų (smulkintos frakcijos) planuojama panaudoti vientisos aikštės, kuri būtų pritaikoma sandėliavimo reikmėms, suformavimui bei privažiavimams prie jos. Įgyvendinus projektą apleistoje teritorijoje bus sudarytos galimybės sutvarkytoje teritorijoje kurtis verslui).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2019

2020

Rietavo savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.2.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

100 000

7 500

7 500

7 500

7 500

0

0

0

0

85 000

 

Iš viso pagal 1.2 uždavinį (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

5 495 129,63

396 750,37

396 750,37

601 875,03

601 875,03

0

0

0

0

4 496 504,23

 

Iš viso pagal Telšių regiono ITV programos veiksmų planą (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

33 235 504,98

2 800 248,40

1 554 798,40

7 269 401,99

7 256 001,99

311 230,75

311 230,75

65 871,00

65 871,00

22 788 752,84

 

__________________________