LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO, APSKAITOS IR MOKĖJIMŲ SISTEMOS MODERNIZAVIMO IR FINANSŲ MINISTRO 2006 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 1K-152 „DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO, APSKAITOS IR MOKĖJIMŲ SISTEMOS BEI ŠIOS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 19 d. Nr. 1K-375

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 32 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 32–34 punktais:

1. M o d e r n i z u o j u Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą.

2. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. 1K-152 „Dėl Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos bei šios sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO, APSKAITOS IR MOKĖJIMŲ SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 30 straipsniu, 33 straipsnio 1 dalimi, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu,

t v i r t i n u Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos nuostatus (pridedama).“

 

 

 

Laikinai einantis finansų ministro pareigas                                                    Vilius Šapoka

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1K-152

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2020 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 1K-375

redakcija)

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO, APSKAITOS IR MOKĖJIMŲ SISTEMOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos nuostatuose (toliau – Nuostatai) reglamentuojamas Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAMS) steigimo teisinis pagrindas, tikslas, uždaviniai, funkcijos, asmens duomenų tvarkymo tikslai, organizacinė, informacinė ir funkcinė struktūros, duomenų teikimo ir naudojimo tvarka, duomenų saugos reikalavimai, finansavimas, modernizavimas ir likvidavimas.

2. VBAMS steigimo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymas.

3. VBAMS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis vykdyti valstybės biudžeto finansavimo, valstybės skolos ir rizikos valdymo, valstybės iždo buhalterinės apskaitos (toliau – apskaita) procedūras, operatyviai valdyti valstybės finansinės informacijos srautus, tobulinti ir optimizuoti biudžetinių ir viešųjų įstaigų finansų valdymo ir apskaitos procesus, atsižvelgiant į viešojo sektoriaus apskaitai ir finansinei atskaitomybei keliamus reikalavimus.

4. VBAMS uždaviniai:

4.1. automatizuoti valstybės biudžeto finansavimo procedūras ir surinkti, kaupti bei apdoroti ar kitaip tvarkyti joms vykdyti reikalingus duomenis;

4.2. kompiuterizuoti valstybės biudžeto planavimo, vykdymo ir apskaitos procesus;

4.3. automatizuoti valstybės skolos rizikos valdymo procedūras ir surinkti, kaupti bei apdoroti joms vykdyti reikalingus duomenis;

4.4. automatizuoti valstybės iždo finansinio turto, valstybės skolos ir valstybės garantuotos skolos apskaitos procesus;

4.5. automatizuoti valstybės iždo, kaip viešojo sektoriaus subjekto, apskaitos procedūras ir surinkti, kaupti bei apdoroti ar kitaip tvarkyti joms vykdyti reikalingus duomenis;

4.6. kompiuterizuoti finansinės apskaitos tvarkymą kaupimo principu:

4.6.1. biudžetinių įstaigų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai;

4.6.2. asignavimų valdytojams pavaldžių biudžetinių įstaigų ir ministrų valdymo sričių įstaigų, vykdančių atitinkamo asignavimų valdytojo programas, bei įstaigų, kurioms nurodytos asignavimų valdytojams pavaldžios biudžetinės įstaigos ar ministrų valdymo sričių įstaigos daro lemiamą poveikį;

4.6.3. kitų subjektų, kuriems skirti valstybės biudžeto asignavimai;

4.6.4. kitų subjektų, kuriems nėra skirti valstybės biudžeto asignavimai ir kurie turi prievolę naudoti viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrąjį posistemį;

4.7. kompiuterizuoti valstybės biudžeto vykdymo apskaitos tvarkymą pinigų principu: 

4.7.1. biudžetinių įstaigų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai;

4.7.2. asignavimų valdytojams pavaldžių biudžetinių įstaigų ir ministrų valdymo sričių įstaigų, vykdančių atitinkamo asignavimų valdytojo programas, bei įstaigų, kurioms nurodytos asignavimų valdytojams pavaldžios biudžetinės įstaigos ar ministrų valdymo sričių įstaigos daro lemiamą poveikį;

4.7.3. kitų subjektų, kuriems skirti valstybės biudžeto asignavimai;

4.8. automatizuoti biudžetinių įstaigų, kaip viešojo sektoriaus subjektų, apskaitos procedūras, surinkti, kaupti bei apdoroti ar kitaip tvarkyti joms vykdyti reikalingus duomenis;

4.9. parengti Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintuose viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose (toliau – VSAFAS) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, reglamentuotas ataskaitas, kurios susijusios su apskaitos kaupimo ir pinigų principais tvarkymu;

4.10. automatizuoti biudžetinių įstaigų, kaip viešojo sektoriaus subjektų, atsargų, ilgalaikio turto, pirkimų, pardavimų, pirkimo sutarčių vykdymo, banko operacijų apskaitos procesus;

4.11. pateikti valstybės finansų valdymo ir apskaitos funkcijoms vykdyti teisingus, vientisus duomenis;

4.12. optimizuoti ir automatizuoti finansų valdymo ir apskaitos funkcijoms vykdyti reikalingų duomenų teikimo ir apdorojimo procesus.

5. VBAMS funkcijos:

5.1. centralizuotas apmokėjimas iš valstybės iždo sąskaitos pagal mokėjimo paraiškas prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams, darbų rangovams, projektų vykdytojams (toliau kartu – tiekėjai) už patiektas prekes, suteiktas paslaugas, atliktus darbus, vykdytus projektus, kurios elektroniniu būdu gautos iš asignavimų valdytojų vadovaujamų biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, ir pervedimų per kredito įstaigas į asignavimų valdytojų vadovaujamų biudžetinių įstaigų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų sąskaitas pagal elektroninę mokėjimų informaciją vykdymas;

5.2. keitimasis mokėjimo pavedimų elektronine informacija su Lietuvos banku;

5.3. asignavimų valdytojams, jiems pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams iš Lietuvos banko gautos mokėjimo pavedimų apdorojimo būklės elektroninės informacijos perdavimas;

5.4. asignavimų valdytojų vadovaujamų biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų mokėjimo paraiškų kontrolė, lyginant jas su patvirtintomis (patikslintomis) valstybės biudžeto programų sąmatomis;

5.5. asignavimų valdytojų vadovaujamų biudžetinių įstaigų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų patvirtintų valstybės biudžeto programų sąmatų tvarkymas;

5.6. valstybės biudžeto arba jo pakeitimo projektų rengimas;

5.7. valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozių rengimas;

5.8. Vyriausybės skolinimosi, valstybės piniginių išteklių investavimo, perskolinamų paskolų ir garantijų teikimo duomenų registravimas ir apskaitos tvarkymas;

5.9. valstybės kapitalo investicijų programos vykdymo kontrolė;

5.10. reikalingų finansinių duomenų kaupimas ar kitoks tvarkymas;

5.11. valstybės iždo apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų rengimas;

5.12. keitimasis finansine informacija tarp valstybės institucijų ir įstaigų;

5.13. valstybės iždo apskaitai ir finansų valdymui reikalingos informacijos tvarkymas;

5.14. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rengimas, valstybės biudžeto vykdymo apskaitos tvarkymas ir kontrolės vykdymas, duomenų, reikalingų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitoms parengti ir valstybės biudžeto vykdymo apskaitai tvarkyti, kaupimas ir kitoks tvarkymas;

5.15. informacijos, reikalingos valstybės iždo apskaitai kaupimo principu vykdyti ir finansinių ataskaitų rinkiniui kaupimo principu parengti, kaupimas ir kitoks tvarkymas;

5.16. valstybės skolos piniginių išteklių, finansinio turto ir įsipareigojimų duomenų kaupimas ir finansinių ataskaitų rengimas;

5.17. mokėjimo paraiškų gavimas, valstybės biudžeto plano kontrolė, valstybės biudžeto lėšų išdavimas iš valstybės iždo sąskaitos;

5.18. informacijos, reikalingos biudžetinių įstaigų, kaip viešojo sektoriaus subjektų, apskaitai kaupimo principu vykdyti ir finansinių ataskaitų rinkiniui kaupimo principu parengti, kaupimas ir kitoks tvarkymas kartu kaupiant ir biudžeto vykdymo pinigų principu informaciją;

5.19. biudžetinių įstaigų, kaip viešojo sektoriaus subjektų, atsargų, ilgalaikio turto, pirkimų, pardavimų, pirkimo sutarčių vykdymo, banko operacijų duomenų kaupimas ir kitoks tvarkymas siekiant vykdyti finansų valdymo, pirkimų, pardavimų, atsargų įsigijimo ir tvarkymo, ilgalaikio turto įsigijimo ir tvarkymo, banko operacijų kontrolę;

5.20. keitimasis mokėjimų informacija (mokėjimo pavedimai, kredito įstaigų išrašai) su kredito įstaigomis;

5.21. VSAFAS ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, nurodytų ataskaitų rengimas;

5.22. duomenų teikimas į kitas informacines sistemas;

5.23. VBAMS veikimui reikalingų duomenų gavimas iš skirtingų valstybės registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų.

6. Asmens duomenų tvarkymo VBAMS tikslai:

6.1. pervesti valstybės biudžeto lėšas tiesiogiai į asmens sąskaitą (asmenų, kuriuos su darboviete sieja darbo santykiai arba jų esmę atitinkantys santykiai, ir kitų asmenų, kurie gali būti pirkėjai, tiekėjai, projektų vykdytojai) teisės aktuose nustatyta tvarka;

6.2. identifikuoti ir autentifikuoti VBAMS naudojančius asmenis, fiksuoti jų atliktus veiksmus VBAMS;

6.3. valdyti VBAMS tvarkytojų pinigus, tvarkyti gautinas ir mokėtinas sumas, ilgalaikio turto apskaitą, sudaryti mokėjimo paraiškas ir jas pateikti elektroniniu būdu VBAMS.

7. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis kuriama ir tvarkoma VBAMS:

7.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679);

7.2. Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymas;

7.3. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas;

7.4. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;

7.5. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;

7.6. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

7.7. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

7.8. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

7.9. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

7.10. Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymas;

7.11. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas;

7.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“;

7.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“;

7.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 718 „Dėl Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos koncepcijos ir koordinavimo ir priežiūros komisijos sudarymo“;

7.15. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.16. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

7.17. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

7.18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 23 d. nutarimas Nr. 488 „Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.19. VSAFAS; 

7.20. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“;

7.21. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 1K-170 „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.22. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 1K-289 „Dėl Finansų ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;

7.23. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“.

8. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Nuostatų 7 punkte nurodytuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

VBAMS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

9. VBAMS valdytoja ir tvarkytoja, taip pat VBAMS asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kuri turi Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir Reglamente (ES) 2016/679 nurodytas teises ir pareigas bei atlieka jai nustatytas funkcijas, taip pat:

9.1. nustato duomenų, kurie teikiami Nuostatų 24 punkte nurodytiems VBAMS duomenų gavėjams, kategorijas;

9.2. organizuoja VBAMS kūrimą;

9.3. tvarko ir administruoja VBAMS ir joje kaupiamus duomenis, teikia VBAMS kaupiamus duomenis duomenų gavėjams;

9.4. techninėmis ir organizacinėmis saugos priemonėmis užtikrina VBAMS duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo;

9.5. užtikrina centralizuotą duomenų gavimą VBAMS ir duomenų teikimą iš VBAMS;

9.6. tvarko VBAMS duomenų archyvą ir užtikrina jo saugą;

9.7. tvarko VBAMS naudojančių asmenų duomenis;

9.8. sudaro sutartis su duomenų teikėjais ir gavėjais.

10. VBAMS tvarkytojai, kurie taip pat yra ir VBAMS asmens duomenų tvarkytojai:

10.1. yra:

10.1.1. biudžetinės įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai;

10.1.2. asignavimų valdytojams pavaldžios biudžetinės įstaigos ir ministrų valdymo sričių įstaigos, vykdančios atitinkamo asignavimų valdytojo programas, bei įstaigos, kurioms nurodytos asignavimų valdytojams pavaldžios biudžetinės įstaigos ar ministrų valdymo sričių įstaigos daro lemiamą poveikį;

10.1.3. kiti subjektai, kuriems skirti valstybės biudžeto asignavimai;

10.1.4. kiti subjektai, kuriems nėra skirti valstybės biudžeto asignavimai ir kurie turi prievolę naudoti viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrąjį posistemį;

10.2. turi Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir Reglamente (ES) 2016/679 nurodytas teises ir pareigas bei atlieka jiems nustatytas funkcijas, taip pat:

10.2.1. tvarko asmens duomenis tik pagal VBAMS asmens duomenų valdytojo dokumentais įformintus nurodymus, įskaitant nurodymus, susijusius su asmens duomenų perdavimu trečiajai valstybei ar tarptautinei organizacijai, išskyrus atvejus, kai tai daryti reikalaujama pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę, kuri taikoma VBAMS asmens duomenų tvarkytojui (tokiu atveju VBAMS asmens duomenų tvarkytojas, prieš pradėdamas tvarkyti duomenis, apie tokį teisinį reikalavimą praneša VBAMS asmens duomenų valdytojui, išskyrus atvejus, kai pagal tą teisę toks pranešimas draudžiamas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių);

10.2.2. užtikrina, kad VBAMS tvarkytojų įgalioti asmenys, kurie VBAMS tvarko asmens duomenis, būtų įsipareigoję laikytis konfidencialumo reikalavimų ir duomenis tvarkytų Nuostatų 6 punkte nurodytais tikslais;

10.2.3. įgyvendina reikiamas technines ir organizacines priemones, kad VBAMS būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto duomenų sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, o VBAMS asmens duomenų valdytojo prašymu per nurodytą terminą pateikia pakankamai informacijos, kuria įrodoma, kad buvo įgyvendinamos reikiamos techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios asmens duomenų saugumą;

10.2.4. nepasitelkia kito asmens duomenų tvarkytojo be išankstinio VBAMS asmens duomenų valdytojo leidimo. Jei toks leidimas duodamas, VBAMS asmens duomenų tvarkytojas privalo prieš perduodamas asmens duomenis kitam asmens duomenų tvarkytojui – subtvarkytojui – sudaryti sutartį (susitarimą), kurioje (kuriame) būtų įtvirtintos nuostatos dėl Reglamento (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų laikymosi. VBAMS asmens duomenų tvarkytojas, perduodamas asmens duomenis subtvarkytojui, prisiima atsakomybę, kad subtvarkytojas perduotus asmens duomenis tvarkys Reglamente (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Nuostatuose nustatyta tvarka;

10.2.5. atsižvelgdami į asmens duomenų tvarkymo pobūdį padeda VBAMS asmens duomenų valdytojui įvykdyti pareigą atsakyti į duomenų subjektų prašymus pasinaudoti savo teisėmis, taip pat įvykdyti kitas pareigas, nustatytas Reglamento (ES) 2016/679 32–36 straipsniuose, teikdami prašomą informaciją ir dokumentus per VBAMS asmens duomenų valdytojo nurodytą terminą;

10.2.6. VBAMS įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, nedelsdami (ne vėliau kaip per 24 val.) oficialiu raštu ir (ar) elektroniniu paštu informuoja VBAMS asmens duomenų valdytoją apie įvykusius asmens duomenų saugumo pažeidimus ir pateikia informaciją, nustatytą Reglamento (ES) 2016/679 33 straipsnio 3 dalyje, tiek, kiek tos informacijos įmanoma pateikti tuo metu;

10.2.7. pagal kompetenciją teikia VBAMS asmens duomenų valdytojui visą informaciją, būtiną įrodyti, kad Reglamente (ES) 2016/679 nustatytos prievolės yra vykdomos, sudaro sąlygas ir padeda VBAMS asmens duomenų valdytojui arba jo įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus;

10.2.8. nebevykdydamas VBAMS asmens duomenų tvarkytojo funkcijų, atsižvelgdamas į asmens duomenų valdytojo nurodymus, sunaikina arba grąžina asmens duomenų valdytojui visus asmens duomenis ir sunaikina turimas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktus nustatyta pareiga juos saugoti.

11. VBAMS duomenų teikėjai yra:

11.1. Finansų ministerija, teikianti Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos ir Stebėsenos informacinės sistemos duomenis kaip šių valstybės informacinių sistemų valdytoja;

11.2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, teikianti Mokesčių mokėtojų registro (toliau − MMR) duomenis kaip šio registro valdytoja;

11.3. viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, teikianti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinės sistemos (toliau – NORIS) duomenis kaip šios informacinės sistemos valdytoja;

11.4. Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, teikiantis informacinės sistemos „E.  sąskaita“ duomenis kaip šios informacinės sistemos valdytojas;

11.5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, teikianti Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos duomenis kaip šios informacinės sistemos valdytoja;

11.6. Nuostatų 10.1 papunktyje nurodytos įstaigos (įstaigų grupės), kurios teikia duomenis iš savo vidaus administravimui skirtų informacinių sistemų.

12. VBAMS naudojantys fiziniai asmenys yra institucijų, atliekančių valstybinį auditą, darbuotojai, turintys teisę naudotis VBAMS ištekliais jiems priskirtoms funkcijoms atlikti pagal jiems suteiktas teises.

 

III SKYRIUS

VBAMS INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

13. VBAMS duomenų bazėje kaupiami ir tvarkomi duomenys (kurie nelaikomi įslaptinta informacija Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatyta tvarka):

13.1. tiekėjų (lėšų gavėjų, kuriems pervedamos lėšos už asignavimų valdytojams ar jiems pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ar kitiems subjektams teikiamas paslaugas, tiekiamas prekes, atliekamus darbus, taip pat asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, savivaldybių, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos gavėjų) ir mokėtojų, įskaitant ir fizinius asmenis, kuriuos su darboviete sieja darbo santykiai arba jų esmę atitinkantys santykiai, duomenys:

13.1.1. kodas (juridinio asmens, fizinio asmens arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje);

13.1.2. pavadinimas (juridinio asmens arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje, pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė);

13.1.3. buveinės adresas, pašto adresas korespondencijai arba nuolatinė gyvenamoji vieta;

13.1.4. teisinės formos kodas;

13.1.5. teisinio statuso kodas;

13.1.6. kredito įstaigos kodas;

13.1.7. kredito įstaigos pavadinimas;

13.1.8. kredito įstaigos sąskaitos numeris;

13.2. mokėjimo paraiškų, apmokėjimo pagal šias paraiškas duomenys:

13.2.1. mokėjimo paraiškos numeris;

13.2.2. užsakymo data;

13.2.3. numatoma gavimo data;

13.2.4. registravimo data;

13.2.5. tiekėjo kodas (juridinio asmens arba fizinio asmens kodas);

13.2.6. pavedimo numeris;

13.2.7. įmokos kodas;

13.2.8. išlaidų pagrindimo dokumento numeris;

13.2.9. ekonominės, funkcinės klasifikacijos kodai, finansavimo šaltinio kodas;

13.2.10. programos (priemonės) numeris;

13.2.11. aprašymas;

13.2.12. suma (euro valiuta);

13.2.13. suma (užsienio valiuta);

13.2.14. valiutos kodas;

13.2.15. valstybės kapitalo investicijų programos (projekto) kodas;

13.2.16. kredito įstaigos kodas ir pavadinimas;

13.3. banko duomenys (kodas, pavadinimas) ir banko korespondento duomenys (kodas, pavadinimas);

13.4. valiutų kursai;

13.5. VBAMS valdytojo duomenys:

13.5.1. juridinio asmens kodas;

13.5.2. juridinio asmens pavadinimas;

13.5.3. adresas;

13.5.4. kredito įstaigos kodas;

13.5.5. kredito įstaigos sąskaitos numeris;

13.6. mokėjimo pavedimų duomenys:

13.6.1. gavėjo kodas (juridinio asmens arba fizinio asmens);

13.6.2. gavėjo pavadinimas (juridinio asmens arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje, pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė);

13.6.3. gavėjo kredito įstaigos kodas ir pavadinimas;

13.6.4. gavėjo kredito įstaigos sąskaitos numeris;

13.6.5. išmokama suma;

13.6.6. mokėtojo kredito įstaigos kodas ir pavadinimas;

13.7. išlaidų sąmatos duomenys:

13.7.1. sąmatos pavadinimas;

13.7.2. data;

13.7.3. valstybės funkcijos kodas;

13.7.4. ekonominės klasifikacijos kodas;

13.7.5. programos numeris;

13.7.6. finansavimo šaltinio kodas;

13.7.7. ministerijos kodas;

13.7.8. suma;

13.8. ekonominės, valstybės funkcijų klasifikacijos, finansavimo šaltinių, valstybės biudžeto programų, viešojo sektoriaus subjekto sąskaitų plano, įmokų, išmokų, viešojo sektoriaus subjektų duomenys:

13.8.1. kodas;

13.8.2. pavadinimas;

13.9. VBAMS tvarkytojų darbuotojų, dirbančių su VBAMS, duomenys, VBAMS duomenų teikėjų, naudojančių VBAMS programinę įrangą teikiamiems duomenims parengti, darbuotojų duomenys:

13.9.1. VBAMS identifikavimo kodas (ne fizinio asmens kodas);

13.9.2. vardas, pavardė;

13.9.3. priskirtas įgaliojimas (suteiktos teisės);

13.10. valstybės biudžeto projekto duomenys:

13.10.1. duomenys maksimalių limitų išlaidoms, darbo užmokesčiui, turtui įsigyti pagal asignavimų valdytojus atitinkamiems metams ir dvejiems ateinantiems metams;

13.10.2. asignavimų valdytojo (pavaldžios biudžetinės įstaigos) kodas, funkcinė klasifikacija, valstybės biudžeto programa, finansavimo šaltinis, išlaidų suma, iš jos – darbo užmokesčio suma ir lėšos turtui įsigyti (sumos pateikiamos pagal valstybės biudžeto projektą metams ir dvejiems ateinantiems metams);

13.10.3. asignavimų valdytojo kodas (pavaldi įstaiga), funkcinė klasifikacija, valstybės biudžeto programos priemonės, išlaidų suma, iš jos – darbo užmokesčio suma ir lėšos turtui įsigyti pagal valstybės biudžeto projektą metams;

13.10.4. asignavimų valdytojo (pavaldžios įstaigos) kodas, funkcinė klasifikacija, valstybės biudžeto programa, finansavimo šaltinis, ekonominė klasifikacija, suma pagal patvirtinto valstybės biudžeto metus, suma pagal maksimalius limitus;

13.11. kreditorių ir investavimo sandorių subjektų (sandorio šalių) duomenys:

13.11.1. kreditoriaus ar investavimo sandorio subjekto pavadinimas;

13.11.2. kreditoriaus ar investavimo sandorio subjekto kodas (juridinio asmens arba mokesčių mokėtojo kodas);

13.11.3. buveinės adresas arba pašto adresas korespondencijai;

13.11.4. kredito įstaigos pavadinimas;

13.11.5. kredito įstaigos SWIFT kodas;

13.11.6. kredito įstaigos sąskaitos numeris;

13.11.7. banko korespondento duomenys (kodas, pavadinimas);

13.12. skolinių įsipareigojimų ir laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investicijų (finansinių priemonių) duomenys:

13.12.1. finansinės priemonės pavadinimas;

13.12.2. sandorio sudarymo data;

13.12.3. atsiskaitymo už sandorį data;

13.12.4. sandorio suma;

13.12.5. sandorio valiuta;

13.12.6. palūkanų norma;

13.12.7. mokėjimų grafikas;

13.13. skolinimosi ir investavimo sandorių apskaitos duomenys:

13.13.1. didžiosios knygos sąskaitų kodai ir pavadinimai;

13.13.2. finansinių operacijų duomenys;

13.14. valstybės piniginių išteklių valdymo duomenys:

13.14.1. prognozuojamos įplaukos ir išlaidos;

13.14.2. planuojamų skolinimosi ir investavimo sandorių duomenys;

13.14.3. faktinės įplaukos ir išlaidos;

13.15. rinkos duomenys:

13.15.1. valiutų kursai;

13.15.2. tipinių palūkanų normų reikšmės;

13.15.3. pelningumo kreivės;

13.15.4. Vyriausybės vertybinių popierių pelningumas (arba kaina);

13.16. valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozės duomenys dienomis – 20 dienų (darbo) į priekį pagal asignavimų valdytojus ir jiems pavaldžias biudžetines įstaigas, pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos grupes;

13.17. valstybės kapitalo investicijų programos (projekto) duomenys:

13.17.1. valstybės kapitalo investicijų programos (projekto) kodas;

13.17.2. valstybės kapitalo investicijų programos (projekto) pavadinimas;

13.17.3. finansavimo šaltinio kodas, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas, išlaidų suma;

13.18. VBAMS parametrų nustatymo informacija:

13.18.1. valstybės iždo mokėjimų ir apskaitos ir valstybės biudžeto posistemių nustatymo informacija;

13.18.2. valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemio nustatymo informacija;

13.18.3. valstybės kapitalo investicijų posistemio nustatymo informacija;

13.18.4. valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos posistemio nustatymo informacija;

13.18.5. viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrojo posistemio nustatymo informacija;

13.19. grąžinimo pažymų duomenys:

13.19.1. grąžinimo pažymos numeris;

13.19.2. registravimo data;

13.19.3. dokumento data;

13.19.4. tiekėjo kodas (juridinio asmens, fizinio asmens arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje);

13.19.5. tiekėjo grąžinimo pažymos numeris;

13.19.6. įmokos kodas;

13.19.7. sugretinto dokumento tipas;

13.19.8. sugretinto dokumento numeris;

13.19.9. ekonominės, funkcinės klasifikacijos kodai, finansavimo šaltinio kodas;

13.19.10. programos (priemonės) numeris;

13.19.11. aprašymas;

13.19.12. suma;

13.20. valstybės biudžeto vykdymo apskaitos duomenys:

13.20.1. registravimo data;

13.20.2. dokumento numeris;

13.20.3. ekonominės, funkcinės klasifikacijos kodai;

13.20.4. finansavimo šaltinio kodas;

13.20.5. programos (priemonės) numeris;

13.20.6. įmokos kodas;

13.20.7. aprašymas;

13.20.8. suma;

13.20.9. į biudžetinės įstaigos sąskaitą pervestos lėšos;

13.21. kredito įstaigos išrašo duomenys:

13.21.1. indėlininko kredito įstaigos sąskaitos kodas;

13.21.2. mokėjimo data;

13.21.3. mokėjimo pavedimo numeris;

13.21.4. kredito įstaigos sąskaitos numeris;

13.21.5. įplaukų arba išlaidų požymis;

13.21.6. debeto suma;

13.21.7. kredito suma;

13.21.8. lėšų gavėjo arba mokėtojo kredito įstaigos sąskaita;

13.21.9. lėšų gavėjo arba mokėtojo kodas (juridinio asmens, fizinio asmens arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje);

13.21.10. lėšų gavėjo arba mokėtojo pavadinimas (juridinio asmens arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje, pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė);

13.21.11. mokėjimo paskirties aprašymas;

13.21.12. valiutos kodas;

13.21.13. įmokos arba išmokos kodas;

13.21.14. operacijos tipo kodas;

13.22. valstybės iždo apskaitos kaupimo principu duomenys – didžiosios knygos duomenys:

13.22.1. registravimo data;

13.22.2. dokumento tipas;

13.22.3. dokumento numeris;

13.22.4. viešojo sektoriaus subjekto sąskaitų plano kodas;

13.22.5. debeto suma;

13.22.6. kredito suma;

13.22.7. aprašas;

13.22.8. kredito suma;

13.22.9. įmokos arba išmokos kodas;

13.22.10. ekonominės klasifikacijos kodas;

13.22.11. valstybės funkcijų klasifikacijos kodas;

13.22.12. finansavimo šaltinio kodas;

13.23. pajamų ir įplaukų apskaitos duomenys:

13.23.1. viešojo sektoriaus subjekto kodas;

13.23.2. informacija apie laikotarpį;

13.23.3. mokėtojo arba įmokos administratoriaus kodas ir pavadinimas;

13.23.4. ekonominės klasifikacijos kodas ir pavadinimas;

13.23.5. pervestinų sumų likutis laikotarpio pradžioje;

13.23.6. pervestinų sumų padidėjimas;

13.23.7. pervestinų sumų pasikeitimai dėl grąžinimų ir užskaitų;

13.23.8. pervesta sumų;

13.23.9. pervestinų sumų likutis laikotarpio pabaigoje;

13.23.10. sukauptų pervestinų sumų likutis laikotarpio pradžioje;

13.23.11. sukaupta pervestinų sumų;

13.23.12. sukauptų pervestinų sumų pasikeitimas dėl grąžinimų, vidinių užskaitų, užskaitų tarp institucijų;

13.23.13. sukauptų pervestinų sumų pasikeitimas dėl prievolės perdavimo;

13.23.14. sukauptos pervestinos sumos – priskaičiuota pervestinų sumų;

13.23.15. sukauptų pervestinų sumų likutis laikotarpio pabaigoje;

13.23.16. iš viso pajamų;

13.23.17. įrašo sukūrimo data ir laikas;

13.24. piniginių operacijų detalių įrašų su dimensijomis duomenys:

13.24.1. laikotarpis;

13.24.2. įmonės kodas;

13.24.3. valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo modulio sąskaitų plano kodas;

13.24.4. valiutos kodas;

13.24.5. valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo modulio sąskaitų plano sąskaitos pradžios likutis valiuta ir eurais;

13.24.6. debeto suma valiuta;

13.24.7. kredito suma valiuta;

13.24.8. valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo modulio sąskaitų plano sąskaitos pabaigos likutis valiuta ir eurais;

13.24.9. debeto suma eurais;

13.24.10. kredito suma eurais;

13.24.11. viešojo sektoriaus subjekto kodas;

13.24.12. viešojo sektoriaus subjekto sąskaitų plano kodas;

13.24.13. debeto ir kredito ekonominės klasifikacijos kodas;

13.24.14. debeto ir kredito valstybės funkcijų klasifikacijos kodas;

13.24.15. debeto ir kredito finansavimo šaltinio kodas;

13.24.16. įmokos arba išmokos kodas;

13.24.17. data;

13.24.18. kredito įstaigos sąskaitos numeris;

13.25. Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir apskaitos duomenys:

13.25.1. mokėjimo paraiškos numeris;

13.25.2. užsakymo data;

13.25.3. tiekėjo kodas (juridinio asmens kodas);

13.25.4. išlaidų pagrindimo dokumento numeris;

13.25.5. ekonominės, funkcinės klasifikacijos kodai, finansavimo šaltinio, biudžetinės įstaigos, departamento, ministerijos kodai pagal VBAMS kodavimą;

13.25.6. programos (priemonės) numeris;

13.25.7. suma (euro valiuta);

13.25.8. suma (užsienio valiuta);

13.25.9. valiutos kodas;

13.25.10. tiekėjo kredito įstaigos kodas ir sąskaitos kredito įstaigos numeris;

13.26. juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų, jų filialų ar atstovybių duomenys:

13.26.1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (Juridinių asmenų registre (toliau − JAR) suteiktas juridinio asmens kodas arba užsienio juridiniam asmeniui suteiktas identifikacinis numeris MMR);

13.26.2. juridinio asmens arba užsienio juridinio asmens pavadinimas;

13.26.3. įregistravimo JAR data;

13.26.4. MMR duomenų registravimo arba pasikeitimo data;

13.26.5. teisinės formos kodas ir pavadinimas;

13.26.6. teisinio statuso kodas ir pavadinimas;

13.26.7. teisinio statuso įgijimo data;

13.26.8. savivaldybės kodas ir pavadinimas;

13.26.9. buveinės adresas arba pašto adresas korespondencijai;

13.26.10. pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas;

13.26.11. PVM mokėtojo įregistravimo arba išregistravimo požymis ir data;

13.26.12. pagrindinės ekonominės veiklos rūšies kodas ir pavadinimas;

13.26.13. pagrindinės ekonominės veiklos rodiklio skaičiavimo data;

13.27. pirkėjų duomenys:

13.27.1. kodas (juridinio asmens, fizinio asmens arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje);

13.27.2. pavadinimas (juridinio asmens arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje, pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė);

13.27.3. buveinės adresas, pašto adresas korespondencijai arba nuolatinė gyvenamoji vieta;

13.27.4. teisinės formos kodas;

13.27.5. kredito įstaigos kodas;

13.27.6. kredito įstaigos pavadinimas;

13.27.7. kredito įstaigos sąskaitos numeris;

13.28. pirkimo sąskaitų duomenys:

13.28.1. užsakymo data;

13.28.2. numatoma gavimo data;

13.28.3. registravimo data;

13.28.4. tiekėjo kodas (juridinio asmens, fizinio asmens arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje);

13.28.5. tiekėjo pavadinimas (juridinio asmens arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje, pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė);

13.28.6. tiekėjo registravimo grupė;

13.28.7. išlaidų pagrindimo dokumento numeris (registravimo aprašas);

13.28.8. ekonominės, funkcinės klasifikacijos kodai, finansavimo šaltinio kodas;

13.28.9. priemonė, finansavimo registravimo grupė, finansavimo paskirties kodas;

13.28.10. aprašas;

13.28.11. suma;

13.28.12. valiutos kodas;

13.28.13. paraiškos tipas;

13.28.14. valstybės kapitalo investicijų programos (projekto) kodas;

13.29. pardavimo sąskaitų duomenys:

13.29.1. užsakymo data;

13.29.2. numatoma gavimo data;

13.29.3. registravimo data;

13.29.4. tiekėjo kodas (juridinio asmens, fizinio asmens arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje);

13.29.5. tiekėjo pavadinimas (juridinio asmens arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje, pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė);

13.29.6. tiekėjo registravimo grupė;

13.29.7. išlaidų pagrindimo dokumento numeris (registravimo aprašas);

13.29.8. ekonominės, funkcinės klasifikacijos kodai, finansavimo šaltinio kodas;

13.29.9. priemonė, finansavimo registravimo grupė, finansavimo paskirties kodas;

13.29.10. aprašas;

13.29.11. suma;

13.29.12. valiutos kodas;

13.29.13. paraiškos tipas;

13.29.14. valstybės kapitalo investicijų programos (projekto) kodas;

13.30. skolų tiekėjams, jų apmokėjimo duomenys:

13.30.1. tiekėjo kodas (juridinio asmens, fizinio asmens arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje);

13.30.2. registravimo data;

13.30.3. dokumento tipas,

13.30.4. dokumento numeris;

13.30.5. aprašas;

13.30.6. valiutos kodas;

13.30.7. suma;

13.30.8. likusi suma;

13.30.9. tiekėjo registravimo grupė;

13.30.10. finansavimo registravimo grupė;

13.30.11. finansavimo paskirties kodas;

13.30.12. ekonominės, funkcinės klasifikacijos kodai, finansavimo šaltinio kodas, valstybės kapitalo investicijų programos (projekto) kodas;

13.30.13. terminas;

13.30.14. paraiškos tipas;

13.31. pirkėjų skolos, jų apmokėjimo duomenys:

13.31.1. pirkėjo kodas (juridinio asmens, fizinio asmens arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje);

13.31.2. registravimo data;

13.31.3. dokumento tipas;

13.31.4. dokumento numeris;

13.31.5. aprašas;

13.31.6. valiutos kodas;

13.31.7. suma;

13.31.8. likusi suma;

13.31.9. pirkėjo registravimo grupė;

13.31.10. finansavimo registravimo grupė;

13.31.11. finansavimo paskirties kodas;

13.31.12. ekonominės, funkcinės klasifikacijos kodai, finansavimo šaltinio kodas, valstybės kapitalo investicijų programos (projekto) kodas, priemonės kodas;

13.31.13. terminas;

13.32. didžiosios knygos įrašų duomenys:

13.32.1. sąskaitos numeris;

13.32.2. registravimo data;

13.32.3. dokumento tipas, numeris;

13.32.4. aprašas;

13.32.5. balansavimo sąskaitos numeris;

13.32.6. suma;

13.32.7. debeto suma;

13.32.8. kredito suma;

13.32.9. valiutos kodas;

13.32.10. finansavimo registravimo grupė;

13.32.11. ekonominės, funkcinės klasifikacijos kodai, finansavimo šaltinio kodas, valstybės kapitalo investicijų programos (projekto) kodas;

13.32.12. padalinio, projekto, operacijos priežasties kodai;

13.32.13. finansavimo paskirties kodas;

13.32.14. ūkio subjekto (viešojo sektoriaus subjekto) kodas;

13.32.15. viešojo pirkimo sutarties numeris;

13.32.16. ilgalaikio turto registravimo kategorijos kodas ir tipas;

13.33. kredito įstaigos sąskaitos kortelės ir kredito įstaigos operacijų įrašų duomenys:

13.33.1. kredito įstaigos sąskaitos kortelės kodas;

13.33.2. kredito įstaigos pavadinimas;

13.33.3. kredito įstaigos sąskaitos numeris;

13.33.4. kredito įstaigos sąskaitos registravimo grupė;

13.33.5. išrašo importo kelio nustatymas;

13.33.6. mokėjimo pavedimų eksporto kelio nustatymas;

13.33.7. registravimo data;

13.33.8. dokumento tipas;

13.33.9. dokumento numeris;

13.33.10. aprašas;

13.33.11. valiutos kodas;

13.33.12. suma;

13.33.13. ekonominės, funkcinės klasifikacijos kodai, finansavimo šaltinio kodas, valstybės kapitalo investicijų programos (projekto) kodas;

13.33.14. balansavimo sąskaitos kodas;

13.33.15. kredito suma;

13.33.16. debeto suma;

13.33.17. dokumento data;

13.33.18. padalinio, projekto, operacijos priežasties kodai;

13.34. operacijų su tiekėjais ir pirkėjais įrašų duomenys:

13.34.1. tiekėjo arba pirkėjo kodas (juridinio asmens, fizinio asmens arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje);

13.34.2. registravimo data;

13.34.3. dokumento tipas;

13.34.4. dokumento numeris;

13.34.5. aprašas;

13.34.6. valiutos kodas;

13.34.7. suma;

13.34.8. likusi suma;

13.34.9. suma euro valiuta;

13.34.10. likusi suma euro valiuta;

13.34.11. tiekėjo arba pirkėjo registravimo grupė;

13.34.12. ekonominės, funkcinės klasifikacijos kodai, finansavimo šaltinio kodas, valstybės kapitalo investicijų programos (projekto) kodas;

13.34.13. padalinio, projekto, operacijos priežasties kodai;

13.34.14. finansavimo paskirties kodas;

13.34.15. finansavimo registravimo grupė;

13.34.16. priežasties kodas;

13.34.17. balansavimo sąskaitos tipas ir numeris;

13.35. ilgalaikio turto kortelės ir operacijų su ilgalaikiu turtu įrašų duomenys:

13.35.1. ilgalaikio turto kortelės numeris (kodas);

13.35.2. aprašas;

13.35.3. ilgalaikio turto pavadinimas;

13.35.4. už ilgalaikį turtą atsakingo darbuotojo kodas (ne asmens kodas, o kitas darbuotoją identifikuojantis kodas);

13.35.5. eksploatacijos vietos kodas;

13.35.6. pagaminimo data;

13.35.7. naudojimo būklė;

13.35.8. įregistravimo data, naudojimo pradžios data, eksploatacijos pradžios data;

13.35.9. perdavimo naudoti akto numeris;

13.35.10. disponavimas;

13.35.11. nuosavybė;

13.35.12. realizavimo vertė;

13.35.13. tinkamumas;

13.35.14. būsena;

13.35.15. sutarties galiojimo data;

13.35.16. nusidėvėjimo knygos kodas, ilgalaikio turto registravimo grupės kodas, ilgalaikio turto grupės ir (arba) pogrupio kodas, nusidėvėjimo pradžios data, nusidėvėjimo pabaigos data, nusidėvėjimo metodas, nusidėvėjimo laikotarpis metais;

13.35.17. įsigijimo savikaina;

13.35.18. nusidėvėjimo suma;

13.35.19. nuvertėjimo suma;

13.35.20. likvidacinė vertė;

13.35.21. likutinė vertė;

13.35.22. ilgalaikio turto registravimo tipas;

13.35.23. ilgalaikio turto registravimo kategorija;

13.35.24. nurašymo tipas;

13.35.25. suma;

13.35.26. ekonominės, funkcinės klasifikacijos kodai, finansavimo šaltinio kodas, valstybės kapitalo investicijų programos (projekto) kodas, priemonė;

13.35.27. padalinio, projekto, operacijos priežasties kodai;

13.35.28. priežasties kodas;

13.35.29. nusidėvėjimo trukmė mėnesiais;

13.36. atsargų kortelės ir operacijų su atsargomis įrašų duomenys:

13.36.1. prekės kortelės numeris (kodas);

13.36.2. prekės pavadinimas;

13.36.3. aprašas;

13.36.4. baziniai matavimo vienetai;

13.36.5. disponavimas;

13.36.6. sutarties galiojimo pabaigos data;

13.36.7. bendra prekės registravimo grupė;

13.36.8. bendra PVM registravimo grupė;

13.36.9. atsargų registravimo grupė;

13.36.10. prekės pirkimo vieneto kodas;

13.36.11. registravimo data;

13.36.12. įrašo tipas;

13.36.13. ekonominės, funkcinės klasifikacijos kodai, finansavimo šaltinio kodas, valstybės kapitalo investicijų programos (projekto) kodas, priemonė;

13.36.14. padalinio, projekto, operacijos priežasties kodai;

13.36.15. prekės kategorijos kodas;

13.36.16. už atsargas atsakingo darbuotojo kodas (ne asmens kodas, o kitas darbuotoją identifikuojantis kodas);

13.36.17. eksploatacijos vietos kodas;

13.36.18. matavimo vieneto kodas;

13.36.19. atsargų registravimo grupės kodas;

13.36.20. vieneto savikaina;

13.36.21. savikainos suma (faktinė);

13.36.22. ilgalaikio turto kortelės numeris;

13.36.23. pirkimo suma (faktinė);

13.36.24. pardavimo vieneto kaina;

13.36.25. pardavimų suma;

13.36.26. pardavimų suma (faktinė);

13.36.27. kilometrų skaičius;

13.36.28. rida nuo, rida iki;

13.36.29. kiekis (norma);

13.37. pirkimo plano duomenys:

13.37.1. registravimo data;

13.37.2. metai;

13.37.3. potvarkio numeris;

13.37.4. potvarkio data;

13.37.5. bendra pirkimo vertė be PVM;

13.37.6. bendra pirkimo vertė su PVM;

13.37.7. finansiniams metams numatyta pirkimo plano suma su PVM;

13.37.8. pirkimo objektas;

13.37.9. pirkimo objekto grupė;

13.37.10. Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (toliau – BVPŽ) kodas;

13.37.11. pavadinimas;

13.37.12. numatoma pirkimo pradžia;

13.37.13. pirkimo tipas;

13.37.14. pakeitimo potvarkio numeris;

13.37.15. pakeitimo potvarkio data;

13.37.16. sutarties trukmė (mėn.);

13.37.17. ekonominės, funkcinės klasifikacijos straipsniai, finansavimo šaltinio kodas, valstybės kapitalo investicijų programos (projekto) kodas, priemonė, padalinys, projektas;

13.38. pirkimo paraiškos duomenys:

13.38.1. pirkimo paraiškos numeris;

13.38.2. registravimo data;

13.38.3. dokumento (pirkimo paraiškos) data;

13.38.4. paraiškos būsena;

13.38.5. atsakingas padalinys;

13.38.6. finansinių metų suma;

13.38.7. bendra pirkimo vertė;

13.38.8. pirkimo plano numeris, pirkimo plano eilutė;

13.38.9. BVPŽ kodas;

13.38.10. pirkimo objektas, pirkimo objekto grupė;

13.38.11. pavadinimas;

13.38.12. pirkimo tipas, pirkimo būdo grupė, pirkimo būdas;

13.39. viešojo pirkimo sutarties duomenys:

13.39.1. pirkimo sutarties numeris ir data;

13.39.2. pirkimų sutarties vertė ir trukmė;

13.39.3. aprašas;

13.39.4. tiekėjo kodas (juridinio asmens, fizinio asmens arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje) ir pavadinimas (juridinio asmens arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje, pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė);

13.39.5. pirkimo tipas, pirkimo būdo grupė, pirkimo būdas, pirkimo objekto grupė, pirkimo objektas;

13.39.6. BVPŽ kodas;

13.39.7. būsena;

13.39.8. ekonominės, funkcinės klasifikacijos kodai, finansavimo šaltinio kodas, valstybės kapitalo investicijų programos (projekto) kodas, priemonė, padalinys, projektas;

13.39.9. pateiktų sąskaitų suma;

13.39.10. apmokėtų sąskaitų suma;

13.39.11. grąžintų lėšų suma;

13.40. viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrojo posistemio nustatymo duomenys:

13.40.1. centralizuotai tvarkomi nustatymų duomenys:

13.40.1.1. viešojo sektoriaus subjekto sąskaitų plano duomenys – kodas, pavadinimas, sąskaitos tipas, finansavimo sumų tipas, požymis dėl valiutos kurso koregavimo galimybės, registravimo tipas;

13.40.1.2. klasifikatoriai – ekonominė, funkcinė klasifikacija, finansavimo šaltiniai, valstybės kapitalo investicijų projektai, priemonės, viešojo sektoriaus subjektai, finansavimo paskirties grupė, operacijos priežasties kodai;

13.40.1.3. registravimo taisyklių nustatymai: atsargų registravimo grupės, atsargų registravimo nustatymas, banko sąskaitos registravimo grupės, bendrojo registravimo nustatymas, bendros prekių registravimo grupės, bendros verslo registravimo grupės, dimensijos (sąrašas) ir dimensijų ribojimai, duomenų šablonų antraštė, duomenų šablono eilutė, finansavimo registravimo grupės, ilgalaikio turto registravimo grupės, išrašo apdorojimo klasifikatorius, išrašo apdorojimo klasifikatorius SEPA, matavimo vienetai, pirkėjų registravimo grupės, prekių PVM registravimo grupės, PVM registravimo nustatymas, šalys (regionai), tiekėjų registravimo grupės, valiutų kodai, verslo PVM registravimo grupės;

13.40.1.4. VSAFAS ataskaitų sudarymo taisyklių tvarkymas;

13.40.1.5. taisyklių, kuriomis vadovaujantis duomenys parengiami perduoti į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS), tvarkymas;

13.40.2. viešojo sektoriaus subjektų tvarkomi duomenys: eksploatavimo vietų sąrašas, ilgalaikio turto remonto kodai, ilgalaikio turto registravimo tipas, degalų normos, mokėjimo būdai, mokėjimo sąlygos;

13.41. valstybės biudžeto projekto, patvirtinto biudžeto duomenys:

13.41.1. asignavimų valdytojo (pavaldžios biudžetinės įstaigos) kodas, strateginio veiklos plano metai, funkcinės klasifikacijos kodas, valstybės biudžeto programos (priemonės) kodas, valstybės biudžeto programos (priemonės) pavadinimas, finansavimo šaltinio kodas, išlaidų suma, iš jos – darbo užmokesčio suma ir lėšos turtui įsigyti (sumos pateikiamos pagal valstybės biudžeto projektą, patvirtintą biudžetą metams ir dvejiems ateinantiems metams);

13.41.2. asignavimų valdytojo (pavaldžios biudžetinės įstaigos) kodas, strateginio veiklos plano metai, investicijų projekto kodas, investicijų projekto pavadinimas, finansavimo šaltinio kodas, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas, išlaidų suma (sumos pateikiamos pagal valstybės biudžeto projektą metams ir dvejiems ateinantiems metams);

13.42. mokėjimo paraiškų duomenys: įstaigos, kuri teikia mokėjimo paraišką, kodas, mokėjimo paraiškos teikimo data ir numeris, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas, funkcinės klasifikacijos kodas, finansavimo šaltinio kodas, informacija apie dokumentą, kurio pagrindu rengiama mokėjimo paraiška, valstybės biudžeto priemonės kodas, suma (euro arba užsienio valiuta), tiekėjo (ne fizinio asmens) kodas, tiekėjo kredito įstaigos kodas ir kredito įstaigos sąskaita;

13.43. sąskaitų faktūrų duomenys:

13.43.1. unikalus sąskaitos faktūros numeris, dokumento numeris, registravimo data ir tipas;

13.43.2. tiekėjo kodas (juridinio asmens, fizinio asmens arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje);

13.43.3. tiekėjo pavadinimas (juridinio asmens arba subjekto, registruoto ne Lietuvos Respublikoje, pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė);

13.43.4. tiekėjo adresas (buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta);

13.43.5. tiekėjo kredito įstaigos kodas ir kredito įstaigos sąskaita;

13.43.6. tiekėjo PVM mokėtojo kodas;

13.43.7. bendra sąskaitos faktūros suma su PVM, bendra sąskaitos faktūros suma be PVM;

13.43.8. viešojo pirkimo sutarties numeris;

13.43.9. sąskaitos faktūros eilutės aprašas, suma, matavimo vienetas, vieneto kaina, vieneto kaina su nuolaida, PVM procentas, PVM suma, suma su PVM;

13.44. užduočių valdymo duomenys.

14. VBAMS duomenys integracijos būdu gaunami iš:

14.1. Nuostatų 10.1 papunktyje nurodytų įstaigų (įstaigų grupės) jų vidaus administravimui skirtų informacinių sistemų – Nuostatų 13.2.2–13.2.5, 13.2.7–13.2.16 papunkčiuose nurodyti duomenys;

14.2. Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos – Nuostatų 13.25 papunktyje nurodyti duomenys;

14.3. MMR – Nuostatų 13.26 papunktyje nurodyti duomenys;

14.4. Stebėsenos informacinės sistemos – Nuostatų 13.41 papunktyje nurodyti duomenys;

14.5. NORIS – Nuostatų 13.42 papunktyje nurodyti duomenys;

14.6. informacinės sistemos „E. sąskaita“ – Nuostatų 13.43 papunktyje nurodyti duomenys;

14.7. Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos – Nuostatų 13.44 papunktyje nurodyti duomenys.

 

IV SKYRIUS

VBAMS FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

15. VBAMS sudaro VBAMS administravimo komponentas ir šie posistemiai:

15.1. valstybės iždo mokėjimų ir apskaitos;

15.2. valstybės biudžeto;

15.3. valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo;

15.4. valstybės kapitalo investicijų;

15.5. valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos;

15.6. viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrasis.

16. VBAMS valstybės iždo mokėjimų ir apskaitos posistemį sudaro šie moduliai:

16.1. bendras – biudžetinių įstaigų klasifikatorių tvarkymas, peržiūra, VBAMS tvarkytojos, valstybės institucijų ir įstaigų, taip pat organizacinio lygio informacijos įvedimas;

16.2. apskaitos – valstybės biudžeto apskaitos funkcijų (procedūrų) atlikimas, valstybės biudžeto išlaidų ekonominės ir valstybės funkcijų klasifikacijų bei finansavimo šaltinių sąrašo tvarkymas, bendrojo žurnalo procedūrų ir kitų VBAMS klasifikatorių ir parametrų, reikalingų apskaitos įrašams registruoti, įvedimas, apskaitos duomenų, gautų iš įstaigų, registravimas, ataskaitų sudarymas;

16.3. mokėjimų – tiekėjų klasifikatoriaus tvarkymas registruojant tiekėjo pasiūlymą, kuris buvo parengtas VBAMS ar gautas iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos, gautų iš įstaigų mokėjimo paraiškų registravimas ir apdorojimas, pranešimų apie grąžintas į valstybės iždo sąskaitą lėšas rengimas, sistemos klasifikatorių ir parametrų, reikalingų mokėjimų įrašams registruoti, įvedimas, ataskaitų sudarymas;

16.4. bankų – mokėjimo pavedimo elektroninės bylos, kuri skirta valstybės iždo sąskaitą tvarkančiai kredito įstaigai, sudarymas, informacijos apie kredito įstaigoje atliktus mokėjimus (kredito įstaigos išrašas) importas į VBAMS, ataskaitų sudarymas, importo ir eksporto procedūrų registravimas;

16.5. importo – VBAMS importo procedūrų, susijusių su sąmatos tvarkymu ir finansavimo sumomis, parametrų įvedimas ir importo procedūrų registravimas;

16.6. eksporto – VBAMS eksporto procedūrų, susijusių su sąmatos ir klasifikatorių tvarkymu, mokėjimų atlikimu, parametrų įvedimas ir informacijos perdavimo procedūrų (mokėjimo paraiškų, apskaitos duomenų, tiekėjų pasiūlymų, mokėjimo mažinimo pranešimų), valstybės biudžeto programų, pasiūlymų dėl valstybės biudžeto, išlaidų sąmatos eksporto registravimas bei mokėjimo paraiškų, gautų iš struktūrinių fondų administravimo sistemos, būklės duomenų eksporto registravimas;

16.7. finansų – valstybės biudžeto išlaidų ekonominės ir valstybės funkcijų klasifikacijų ir kitų VBAMS klasifikatorių peržiūra, duomenų registravimas, naudojant bendrąjį žurnalą, kasinių išlaidų tvarkymas ir parametrų, reikalingų apskaitos įrašams registruoti, įvedimas, užregistruotos informacijos perdavimas, ataskaitų sudarymas;

16.8. pirkimų – mokėjimo paraiškų rengimas ir tvarkymas (sąmatų kontrolė, mokėjimo paraiškų tikrinimas, pasirašymas elektroniniu parašu ir registravimas), grąžinimo pažymų (dėl atmestų mokėjimo paraiškų) rengimas ir registravimas, mokėjimo mažinimo registravimas, kai lėšos grąžinamos, užregistruotos informacijos perdavimas, tiekėjų ir kitų klasifikatorių peržiūra ir naudojimas, tiekėjų pasiūlymų rengimas ir perdavimas, iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos gautų mokėjimo paraiškų peržiūra, ataskaitų sudarymas;

16.9. informacijos apie į valstybės iždo sąskaitą įmokėtas pajamų įmokas registravimas. Mokėjimo paraiškų kontrolė lyginant su įstaigos už teikiamas paslaugas įmokėtomis pajamų įmokomis.

17. VBAMS valstybės biudžeto posistemį sudaro šie moduliai:

17.1. valstybės biudžeto – patvirtinto valstybės biudžeto tvarkymas, išlaidų sąmatos rodiklių parengimas, valstybės biudžeto programų duomenų analizė, ataskaitų sudarymas;

17.2. valstybės biudžeto projekto – valstybės biudžeto projekto rengimas: maksimalių limitų rodiklių įvedimas, tvarkymas ir eksportas, valstybės biudžeto projekto rodiklių pagal valstybės biudžeto programas, priemones, finansavimo šaltinius, funkcinę ir ekonominę klasifikaciją kaupimas ir tvarkymas, pagrindinių rodiklių duomenų tvarkymas, ataskaitų sudarymas;

17.3. sąmatų – preliminarios ir kontrolinės išlaidų sąmatų parengimas ir tikslinimas (atliekamos sąmatos didinimo ir mažinimo procedūros, asignavimų perskirstymo tarp asignavimų valdytojų procedūros), išlaidų sąmatos rodiklių parengimas ir peržiūra su galimybe juos detalizuoti pagal biudžetinės įstaigos struktūrinius padalinius ir projektus, ataskaitų spausdinimas, valstybės biudžeto programų klasifikatoriaus tvarkymas (asignavimų valdytojo organizaciniu lygiu);

17.4. duomenų apie Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas įvedimas ir tvarkymas, ataskaitų sudarymas;

17.5. duomenų apie valstybės biudžeto lėšas, skiriamas netinkamam finansuoti iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM apmokėti, įvedimas ir tvarkymas, ataskaitų sudarymas;

17.6. duomenų apie biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalį ir kitas lėšas, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamas programoms finansuoti, ir jų paskirstymą įvedimas ir tvarkymas, ataskaitų sudarymas.

18. VBAMS valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemio funkcijos skirstomos į šias veiklos procesų grupes:

18.1. skolinimosi ir investavimo – skolinimosi sandorių sudarymas, išvestinių finansinių priemonių sandorių sudarymas, investicijų sandorių sudarymas, perskolinimo sandorių sudarymas ir valstybės garantijų suteikimas;

18.2. prognozavimo ir rizikos valdymo – valstybės piniginių išteklių (išskyrus valstybės pinigų fondų išteklius) srautų prognozavimas, Vyriausybės skolinimosi poreikio ir investavimo apimčių planavimas, rizikos valdymas;

18.3. apskaitos ir administravimo – valstybės skolinių įsipareigojimų, perskolinamų paskolų, valstybės piniginių išteklių investavimo sandorių ir susijusių sumų apskaita ir administravimas, garantijų administravimas.

19. VBAMS valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemio veiklos procesų grupių funkcijų sąranka yra šiose pagrindinėse tarpusavyje susietose programinės įrangos funkcinėse srityse:

19.1. finansų apskaitos;

19.2. procesų valdymo;

19.3. duomenų saugyklų;

19.4. sąveikos terpės.

20. VBAMS valstybės kapitalo investicijų posistemį sudaro šie moduliai:

20.1. planavimo ir duomenų pateikimo – investicijų projekto finansinės informacijos pateikimas, investicijų limito nustatymas;

20.2. įgyvendinimo ir kontrolės – valstybės kapitalo investicijų projektų įgyvendinimo duomenų kaupimas, operatyvinių ataskaitų sudarymas;

20.3. stebėsenos ir informacijos analizės – sukauptos finansinės informacijos analizė, projektų planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos vykdymas.

21. Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos posistemį sudaro šie moduliai:

21.1. pajamų ir įplaukų apdorojimo;

21.2. finansavimo ir mokėjimų;

21.3. gautinų, mokėtinų sumų;

21.4. ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos;

21.5. bendrosios apskaitos.

22. Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrąjį posistemį sudaro šie moduliai:

22.1. didžioji knyga – bendrojo žurnalo operacijų registravimas, operacijų, automatiškai perduodamų į valstybės iždo mokėjimų ir apskaitos posistemį, registravimas, ataskaitų pagal VSAFAS sudarymas;

22.2. pinigų valdymas – kredito įstaigos sąskaitų kortelių duomenų įvedimas ir tvarkymas, mokėjimo žurnalo operacijų duomenų įvedimas ir registravimas, įstaigos sąskaitas tvarkančiai kredito įstaigai skirtos mokėjimo pavedimo elektroninės bylos sudarymas, informacijos apie įvykdytas kredito įstaigos operacijas (kredito įstaigos išrašas) importas, ataskaitų sudarymas;

22.3. gautinos sumos – pirkėjų duomenų klasifikatoriaus tvarkymas, pardavimų žurnalo operacijų registravimas, gautinų išankstinių apmokėjimų registravimas, pardavimo sąskaitų registravimas, gautinų sumų analizė (peržiūra pagal mokėjimo terminus, raginimas apmokėti, pradelstų skolų nuvertėjimas), nustatymų įvedimas, ataskaitų sudarymas;

22.4. mokėtinos sumos – tiekėjų duomenų klasifikatoriaus tvarkymas, pirkimų žurnalo operacijų registravimas, pirkimo sąskaitų registravimas, nustatymų įvedimas, mokėtinų sumų analizė (peržiūra pagal terminus, sutikrinimas su sąmatų ir lėšų likučiais, tvirtinimas apmokėti); atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis (komandiruočių išlaidų registravimas ir su komandiruotėmis nesusijusių išlaidų registravimas), ataskaitų sudarymas;

22.5. mokėjimo paraiškos – išsamių mokėjimo paraiškų sudarymas pagal užregistruotas mokėtinas sumas, išsamių mokėjimo paraiškų duomenų įvedimas, mokėjimo paraiškų sudarymas iš išsamių mokėjimo paraiškų, mokėjimo paraiškų duomenis perduodant į valstybės iždo mokėjimų ir apskaitos posistemį;

22.6. ilgalaikis turtas – ilgalaikio turto duomenų (ilgalaikio turto kortelės) klasifikatoriaus tvarkymas, ilgalaikio turto pajamavimo, perdavimo naudoti veikloje, nusidėvėjimo, vidinio perdavimo, pergrupavimo, vertės keitimo, remonto, perdavimo panaudai (pasaugai), pardavimo, nurašymo, perklasifikavimo operacijų registravimas, ilgalaikio turto inventorizavimo aprašo sudarymas, nustatymų įvedimas, ilgalaikio turto duomenų eksportas, finansinio turto tvarkymas, ataskaitų sudarymas;

22.7. atsargos – atsargų duomenų (atsargų kortelės) klasifikatoriaus tvarkymas, nustatymų tvarkymas, atsargų pajamavimo, perdavimo įstaigos viduje, nurašymo, pardavimų operacijų registravimas, atsargų perdavimo kitai įstaigai operacijų registravimas, ataskaitų sudarymas, atsargų duomenų eksportas, ataskaitų sudarymas;

22.8. nustatymai – centralizuotai valdomų klasifikatorių ir operacijų registravimo taisyklių peržiūra, biudžetinės įstaigos poreikius atitinkančių nustatymų ir klasifikatorių, kurie neprieštarauja centralizuotai valdomiems klasifikatoriams, įvedimas ir keitimas;

22.9. integracija su VSAKIS – centralizuotai gaunamų VSAKIS rodiklių nustatymų peržiūra, kitų nustatymų, susijusių duomenų eksporto į VSAKIS sistemą parengimu, įvedimas, eksporto į VSAKIS funkcijų vykdymas (eliminavimo, derinimo, ataskaitų duomenų eksportas);

22.10. viešieji pirkimai – pirkimo plano, pirkimo paraiškų, pirkimo sutarčių duomenų įvedimas ir keitimas, pirkimo sutarčių vykdymo stebėjimas;

22.11. planavimas – preliminarios ir kontrolinės išlaidų sąmatų parengimo ir tikslinimo operacijos vykdymas.

23. VBAMS administravimo komponentas, skirtas Nuostatų 12 punkte nurodytų fizinių asmenų, VBAMS valdytojo ir VBAMS tvarkytojo darbuotojų įgaliojimams ir teisėms tvarkyti.

 

V SKYRIUS

VBAMS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

24. VBAMS duomenys, išskyrus asmens duomenis arba duomenis, kurių paskelbimas sujungus juos į visumą ar sugretinus atskleistų įslaptintą informaciją ir (ar) sudarytų prielaidas tokią informaciją atskleisti, bei duomenis, susijusius su žvalgybos institucijų veikla, yra vieši ir neatlygintinai teikiami duomenų gavėjams:

24.1. Lietuvos bankui;

24.2. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

24.3. valstybės įmonei Turto bankui;

24.4. institucijai, atliekančiai valstybinį auditą;

24.5. kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, gaunantiems VBAMS duomenis pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atvejais) arba pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atvejais).

25. VBAMS tvarkomi asmens duomenys teikiami Nuostatų 26–30 punktuose nustatyta tvarka, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

26. VBAMS duomenys duomenų gavėjams gali būti teikiami, perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais, teikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis.

27. VBAMS duomenys ir VBAMS tvarkomi asmens duomenys teikiami pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atvejais) arba pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atvejais):

27.1. Kai VBAMS duomenys teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, prašyme turi būti nurodytas prašomų VBAMS duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, jų naudojimo tikslas, apimtis, teikiamų duomenų formatas, gavimo būdas. Perduodant duomenis pasirašomas VBAMS duomenų perdavimo−priėmimo dokumentas.

27.2. Kai VBAMS duomenys teikiami duomenų gavėjui pagal duomenų teikimo sutartį, sutartyje turi būti nustatyta prašomų VBAMS duomenų apimtis, jų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, naudojimo tikslas, duomenų teikimo būdas, duomenų formatas, teikimo terminai, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka.

28. Gauti (taip pat ir pakartotinai) VBAMS duomenys, įskaitant ir asmens duomenis, negali būti keičiami ir juos naudojant privaloma nurodyti jų šaltinį. Tretiesiems asmenims, turintiems teisę gauti VBAMS duomenis, įskaitant ir asmens duomenis, iš VBAMS gauti (taip pat ir pakartotinai) duomenys gali būti teikiami tik tokiu tikslu, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kokie buvo numatyti juos gaunant, ir tik tada, jeigu apie duomenų teikimą tretiesiems asmenims buvo nurodyta pateiktame duomenų gavėjo prašyme arba duomenų teikimo sutartyje.

29. Atsisakyti teikti VBAMS duomenis galima Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 15 straipsnyje nustatyta tvarka ir atvejais. Atsisakymas turi būti pagrįstas konkrečiais motyvais ir pateikiamas raštu. Atsisakymas pateikti duomenis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Atsisakymas pateikti VBAMS tvarkomus asmens duomenis grindžiamas Reglamente (ES) 2016/679 arba Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatyta tvarka ir atvejais.

30. VBAMS duomenys, įskaitant asmens duomenis, duomenų gavėjui teikiami tokio turinio ir tokios formos, kokius naudoja VBAMS valdytojas ir tvarkytojai ir kokių nereikia papildomai apdoroti.

31. Tais atvejais, kai teikiamų VBAMS duomenų, įskaitant asmens duomenis, turinys ar forma neatitinka VBAMS duomenų gavėjo poreikių arba VBAMS duomenų gavėjas neturi techninių galimybių tinkamai apdoroti gaunamų duomenų, informaciją teikiantis VBAMS tvarkytojas sukuria reikiamas papildomas priemones VBAMS duomenims pateikti.

32. VBAMS duomenys, išskyrus Nuostatų 24 punkte nustatytas išimtis, skelbiami VBAMS valdytojo ir tvarkytojų interneto svetainėse teisės aktų, reglamentuojančių biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų skelbimą, nustatyta tvarka:

32.1. Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 11 straipsniu ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ skelbiami duomenys, nurodyti Nuostatų 13.7.2–13.7.8, 13.20.1, 13.20.3–13.20.5, 13.20.8 papunkčiuose.

32.2. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 33 straipsniu ir VSAFAS skelbiami duomenys, nurodyti Nuostatų 13.32.1–13.32.14, 13.32.16 papunkčiuose.

33. Duomenų gavėjai, VBAMS tvarkytojai, duomenų subjektai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenys tvarkomi VBAMS, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi ar netikslūs jų asmens duomenys. Pastebėjus VBAMS duomenų netikslumų, apie pastebėtus netikslumus elektroninių ryšių priemonėmis arba raštu turi būti pranešama VBAMS valdytojui, jei reikia, pateikiami papildomi dokumentai.

34. VBAMS valdytojas, gavęs reikalavimą ištaisyti neteisingus ar netikslius duomenis, privalo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytų faktų patvirtinimo dokumentų gavimo dienos ištaisyti nurodytus netikslumus ir raštu informuoti apie tai reikalavusį asmenį.

35. Duomenys iš valstybės registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų VBAMS teikiami valstybės registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų nuostatų ir duomenų teikimo sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis. Duomenų teikimo į VBAMS sutartis su valstybės registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų valdytojais pasirašo VBAMS valdytojas.

 

VI SKYRIUS

VBAMS DUOMENŲ SAUGA

 

36. VBAMS duomenų sauga reglamentuojama:

36.1. Kibernetinio saugumo įstatyme;

36.2. Lietuvos standartuose LST ISO/IEC 27002, LST ISO/IEC 27001 bei kituose Lietuvos ir tarptautiniuose „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartuose, kuriuose apibūdinamas saugus informacinių sistemų duomenų tvarkymas;

36.3. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

36.4. VBAMS valdytojo patvirtintuose informacinės sistemos duomenų saugos nuostatuose ir saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarime Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

37. Už VBAMS duomenų saugą atsako VBAMS valdytojas ir VBAMS tvarkytojai.

38. Asmenys, kurie VBAMS tvarko asmens duomenis, informaciją, dokumentus ir jų kopijas, privalo saugoti tų duomenų ir informacijos paslaptį. Ši pareiga galioja ir nutraukus su VBAMS duomenų, informacijos, dokumentų ir jų kopijų tvarkymu susijusią veiklą. Asmenys, kurie VBAMS tvarko asmens duomenis, privalo saugoti tų asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus jų darbo ar sutartiniams santykiams.

39. VBAMS tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas Reglamente (ES) 2016/679 nustatyta tvarka. VBAMS asmens duomenys naudojami tik tiek, kiek to reikia Nuostatų 6 punkte nustatytiems tikslams pasiekti vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 5 straipsniu.

40. VBAMS duomenys kaupiami ir saugomi vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

41. VBAMS duomenys į archyvą kopijuojami kiekvieną darbo dieną. VBAMS detalūs duomenys, susiję su mokėjimo iš valstybės iždo sąskaitos funkcijos atlikimu, valstybės biudžeto vykdymo ir finansine apskaita, ir su jais susijusi informacija bei asmens duomenys archyve saugomi 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys (įskaitant ir asmens duomenis) sunaikinami Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

VBAMS FINANSAVIMAS

 

42. VBAMS kūrimas, tvarkymas ir priežiūra finansuojami valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

 

VIII SKYRIUS

VBAMS MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

43. VBAMS modernizuojama ir likviduojama Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

44. Likviduojamos VBAMS duomenys perduodami kitai informacinei sistemai arba sunaikinami, arba perduodami valstybės archyvui Dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Duomenų subjektų, kurių asmens duomenys tvarkomi VBAMS, teisės įgyvendinamos vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Finansų ministerijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1K-306 „Dėl asmens duomenų apsaugos Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje“.

 

____________________

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir

inovacijų ministerijos

2020 m. spalio 19 d. raštu Nr. 20-8244(2)

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus

reikalų ministerijos

2020 m. spalio 23 d. raštu Nr. 1D-5604

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos krašto

apsaugos ministerijos

2020 m. lapkričio 17 d. raštu Nr. 12-01-1614

 

SUDERINTA

Nacionalinio kibernetinio saugumo

centro prie Krašto apsaugos

ministerijos

2020 m. birželio 19 d. raštu Nr. (4.1 E) 6K-395

 

SUDERINTA

Valstybinės duomenų

apsaugos inspekcijos

2020 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. 2R-5592(3.33.E)

 

SUDERINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2020 m. spalio 16 d. raštu Nr. R-4965

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo

agentūros

2020 m. spalio 16 d. raštu Nr. 2020/2-7313

 

SUDERINTA

Nacionalinio bendrųjų funkcijų

centro

2020 m. birželio 17 d. raštu Nr. S-2188