ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 8 d. Nr. T-328

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 7 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. T-50 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą                                                                    Česlovas Greičius

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T-328

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija (toliau – Komisija) yra sudaroma Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimu.

2.       Komisijos veiklos nuostatai nustato Komisijos teises, pareigas, funkcijas, Komisijos sudarymo, veiklos organizavimo, politikų elgesio tyrimo, Komisijos darbo ir sprendimų priėmimo tvarką.

3. Komisijos paskirtis – tirti ir vertinti Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymų,  Tarybos veiklos reglamento ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tarybos narių veiklą ir elgesį (toliau – Elgesio kodeksas ir kiti teisės aktai), pažeidimus, įgyvendinti pažeidimų prevencijos priemones.

4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Elgesio kodeksu ir kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

5. Komisija laikosi pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, skaidrumo ir viešumo, padorumo, pavyzdingumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo ir atsakomybės principų.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

6. Komisijos tikslas – plėtoti demokratinį valdymą, didinti visuomenės pasitikėjimą Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucijomis, skatinti Tarybos narių atsakomybę už savo elgesį, veiklą ir atskaitomybę visuomenei.

7. Komisija atlieka šias funkcijas:

7.1. prižiūri, kaip Tarybos nariai laikosi Elgesio kodekso ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;

7.2. analizuoja Tarybos narių nedalyvavimo Tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;

7.3. tiria ir priima sprendimus dėl Tarybos narių veiklos atitikties Elgesio kodekso ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Tarybos narių veiklą ir elgesį, nuostatoms;

7.4. nagrinėja Savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl Tarybos narių veiklos skaidrumo;

7.5. teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl Tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu Tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris Tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties;

7.6. Tarybos narių, mero, savo iniciatyva teikia Tarybos nariams rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS

 

8. Komisija sudaroma per du mėnesius nuo pirmojo Tarybos posėdžio visai Tarybos veiklos kadencijai.

9. Dėl Komisijos narių skaičiaus nusprendžia Taryba. Į Komisijos sudėtį po vieną kandidatą gali siūlyti kiekviena Tarybai atstovaujanti partija ir / ar visuomeninis rinkimų komitetas. Komisijos nariais gali būti Tarybos nariai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar Savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti Savivaldybės gyventojai. Komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 Komisijos narių. Kandidatūros į Komisiją svarstomos balsuojant už kiekvieną atskirai arba už visas iš karto.    

10. Taryba Komisijos pirmininką mero teikimu skiria iš Komisijoje esančių Tarybos narių. Jeigu yra paskelbta Tarybos opozicija, Komisijos pirmininko kandidatūrą iš Komisijos Tarybos narių meras teikia Tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių, Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka. Jeigu Tarybos opozicija nepasiūlo Komisijos pirmininko kandidatūros, Komisijos pirmininką Taryba iš Komisijos Tarybos narių skiria mero teikimu. Komisijos pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos Tarybos narys, kuris įstatymų nustatyta tvarka per pastaruosius  tris metus nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo. Komisijos pirmininkas mero siūlymu Tarybos sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu jis pripažįstamas šiurkščiai pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą arba neatitinkančiu nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų.

11. Komisijos pirmininko pavaduotojas Komisijos pirmininko teikimu renkamas iš Komisijos narių visų Komisijos narių balsų dauguma.

12. Komisijos sekretoriaus pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas, ši funkcija įrašoma į jo pareigybės aprašymą. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR KOMISIJOS NARIŲ STATUSAS

 

13. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra atviri posėdžiai. Motyvuotu Komisijos sprendimu, Komisijos posėdis gali būti uždaras – žmogaus asmeninio ar šeiminio gyvenimo slaptumui apsaugoti, taip pat kai svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas. Tokiu atveju viešai paskelbiama tik Komisijos priimto sprendimo rezoliucinė dalis.

14. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių.

15. Komisijos narių dalyvavimas posėdyje yra privalomas, neatvykimas pateisinamas tik svarbia priežastimi.

16. Komisija, veikdama pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 2 ir 6 punktus, rengia posėdžius ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Komisijos posėdžius šaukia, jų datą, laiką nustato ir darbotvarkę sudaro Komisijos pirmininkas (jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas). Posėdžio darbotvarkė parengiama ir Komisijos sprendimų projektai bei kita medžiaga pateikiama Komisijos nariams susipažinti raštu arba elektroninėmis priemonėmis prieš dvi darbo dienas iki posėdžio. Ši taisyklė netaikoma, jeigu klausimo, dėl kurio turi būti priimtas Komisijos sprendimas, svarstymo būtinybė atsirado vėliau nei likus vienai darbo dienai iki Komisijos posėdžio. Komisijos nariai turi teisę siūlyti pakeisti ar papildyti darbotvarkę.

17. Komisijos posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jei jo nėra – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Jei nėra nei Komisijos pirmininko, nei pirmininko pavaduotojo, Komisijos narių sutarimu posėdžiui pirmininkauja Komisijos narys.

18. Komisijos pirmininkas (jo nesant – pavaduotojas):

18.1. pasirašo Komisijos protokolus ir sprendimus;

18.2. atstovauja Komisijai;

18.3. skiria Komisijos narį surinkti medžiagą ir parengti siūlymus pagal gautą informaciją apie politiko elgesio atitiktį Elgesio kodekso ir kitų teisės aktų normų reikalavimams;

18.4. Komisijos nariui be pateisinamos priežasties nedalyvavus daugiau kaip trijuose Komisijos posėdžiuose iš eilės, Komisijos pirmininkas turi teisę siūlyti Tarybai jį pakeisti kitu Tarybos nariu ar atšaukti bendruomenių deleguotą Komisijos narį;

18.5. prašo Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų ir įstaigų pateikti reikiamus dokumentus ir medžiagą, susijusią su vertinamu Tarybos nario elgesiu;

18.6. kviečia susijusius asmenis atvykti į Komisijos posėdį;

18.7. daro pranešimus Tarybos posėdžiuose Komisijos kompetencijos klausimais.

19. Komisijos pirmininko pavaduotojas atlieka Komisijos pirmininko pareigas, kai šis negali jų atlikti dėl laikinojo nedarbingumo, atostogų, išvykimo į tarnybinę komandiruotę ar kitų svarbių priežasčių.

20. Komisijos narys:

20.1. dalyvauja Komisijos posėdžiuose. Jei Komisijos narys negali atvykti į posėdį, apie tai turi iš anksto pranešti Komisijos pirmininkui, o jo nesant – pavaduotojui, nurodydamas nedalyvavimo priežastį;

20.2. Komisijos narys, dėl svarbių priežasčių negalintis dalyvauti Komisijos posėdyje, gali svarstomais klausimais raštu pateikti savo nuomonę, kuri turi būti paskelbta Komisijos posėdyje ir įrašyta į protokolą, tačiau ji neįskaitoma į balsavimo rezultatus; 

20.3. Komisijos pirmininko pavedimu renka medžiagą ir rengia siūlymus Komisijos posėdžiui;

20.4. laiko paslaptyje žinias ar duomenis, kuriuos sužinojo vykdydamas tyrimą, jeigu tokie duomenys ar žinios sudaro valstybės, komercinę, banko, tarnybos arba kitą įstatymų saugomą paslaptį;

20.5. negali naudoti 20.4 papunktyje nurodytų duomenų ar žinių savo ar kitų asmenų naudai;

20.6. Komisijai nebaigus tyrimo, niekam neteikia informacijos apie vykdomo tyrimo aplinkybes, su tyrimu susijusius asmenis, turimą medžiagą, duomenis.

21. Komisijos nariai sprendimą svarstomu klausimu priima atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

22. Komisijos narys Komisijos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia konfliktą, privalo informuoti Komisiją apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu Komisija nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Komisija gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti Komisijos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Duomenys apie sprendimą nepriimti arba priimti pareikštą nusišalinimą fiksuojami Komisijos posėdžio protokole.

23. Jei dėl Komisijos posėdžio metu priimto sprendimo Komisijos narys (nariai) pareiškia atskirąją nuomonę, ji įrašoma į protokolą.    

24. Komisijos atsakingasis sekretorius:

24.1. rašo Komisijos posėdžių protokolus;

24.2. tvarko dokumentų valdymą ir saugo Komisijos posėdžių dokumentus;

24.3. Komisijos pirmininko pavedimu teikia tretiesiems asmenims informaciją apie Komisijos priimtus sprendimus;

24.4. daro Komisijos posėdžių garso įrašus (protokolui), posėdžių garso įrašai saugomi informacijos laikmenose iki Tarybos kadencijos pabaigos.

25. Komisijos pirmininko, jo pavaduotojo, nario įgaliojimai baigiasi:

25.1. pasibaigus Tarybos nario kadencijos laikui;

25.2. Tarybos sprendimu atšaukus jį iš Komisijos.

26.  Komisijos pirmininko, jo pavaduotojo, nario įgaliojimai sustabdomi:

26.1. sustabdžius įgaliojimus jų veiklos tyrimo laikotarpiu;

26.2. nusišalinus nuo elgesio pažeidimo tyrimo ar atskiro klausimo svarstymo.

 

V SKYRIUS

ETIKOS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS

 

27. Komisijos sprendimu Tarybos nario elgesio tyrimas Komisijoje gali būti pradėtas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:

27.1. fizinio ar juridinio asmens skundui, kreipimuisi ar pranešimui (toliau – skundas) apie Tarybos nario galimai padarytą Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų, nuostatų ar Tarybos veiklos reglamente Tarybos nariui nustatytų reikalavimų pažeidimą (toliau – pažeidimas);

27.2. visuomenės informavimo priemonėse paskelbtai pagrįstai informacijai apie Tarybos nario galimai padarytą pažeidimą;

27.3. gavus pranešimą apie Tarybos nario nedalyvavimą Tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose be pateisinamos priežasties.

28. Tarybos nario elgesio tyrimas pradedamas ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo šių nuostatų 27 punkte nurodyto pagrindo atsiradimo.

29. Komisija tiria galimus pažeidimus, jeigu nuo jų padarymo praėjo ne daugiau kaip šeši mėnesiai.

30.  Anoniminiai skundai nenagrinėjami.

31. Komisija, gavusi šių nuostatų 27 punkte nurodytą informaciją, priima šiuos sprendimus:

31.1. nenagrinėti informacijos, jeigu yra pasibaigęs šių nuostatų 29 punkte nurodytas terminas;

31.2. nenagrinėti pranešimo, nes pranešime nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Komisijos kompetencijai;

31.3. nenagrinėti pranešimo, nes pranešimas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas;

31.4. pavesti Komisijos nariui atlikti 37 punkte numatytus veiksmus bei pateikti numatomam posėdžiui gautos informacijos patikrinimo medžiagą ir parengti siūlymus Komisijai.

32. Tais atvejais, kai pranešimas nepriskirtas Komisijos kompetencijai, atsisakyme nagrinėti nurodoma, į kokią valstybės,  Savivaldybės instituciją ar įstaigą tuo klausimu galėtų kreiptis pareiškėjas.

33. Pranešimą ištyrus, pakartotinai pateiktas pranešimas netiriamas, išskyrus atvejus, kai nurodomos naujos aplinkybės ar pateikiami nauji faktai.

34. Jeigu pranešimo tyrimo metu paaiškėja 31.1–31.3 papunkčiuose nurodytos aplinkybės, tyrimas nutraukiamas.

35. Jeigu pareiškėjas nepateikia duomenų, be kurių neįmanoma pradėti pranešimo tyrimo, taip pat jeigu pranešimo tekstas yra neįskaitomas, pranešimas netiriamas.

36. Komisija per tris darbo dienas nuo tyrimo pradžios surašo laisvos formos pranešimą, kuriuo informuoja Tarybos narį apie pradėtą jo elgesio tyrimą, jo teises, pateikia turimus duomenis apie padarytą pažeidimą ir prašo Tarybos nario iki pranešime nurodytos datos pateikti rašytinį paaiškinimą. Komisija pranešimą Tarybos nariui įteikia asmeniškai arba išsiunčia paštu.

37. Atlikdama tyrimą, Komisija turi teisę:

37.1. apklausti Tarybos narį, kurio elgesys tiriamas, ir kitus asmenis, susijusius su Tarybos nario tiriamu elgesiu ar Tarybos nario veikla;

37.2. apklausti skundo autorių dėl jo žinomos informacijos apie Tarybos nario galimai padarytą Elgesio kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytų principų ir nuostatų pažeidimą;

37.3. teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su reikiamais dokumentais ir gauti jų nuorašus (kopijas) ir kitą tyrimui reikalingą informaciją;

37.4. prireikus išvykti į įvykio vietą;

37.5. pasitelkti įvairius specialistus.

38. Komisija, atlikusi tyrimą, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo tyrimo pabaigos savo posėdyje įvertina tyrimo metu surinktus duomenis ir priima šių nuostatų 45 punkte numatytus sprendimus.

39. Apie Komisijos posėdžio vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš  penkias dienas iki posėdžio pradžios turi būti pranešta Tarybos nariui. Jo neatvykimas į Komisijos posėdį ar paaiškinimo nepateikimas nėra kliūtis Komisijai priimti sprendimą.

40. Komisijos sprendimus ir kitus dokumentus pasirašo Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

41. Komisijos pirmininkas arba jo pavedimu Komisijos narys pristato Komisijai gautą informaciją apie skundą, surinktą medžiagą, elgesio patikrinimo rezultatus, teikiamus siūlymus.

42. Tarybos narys, kurio elgesys tiriamas, turi teisę:

42.1. teikti Komisijai paaiškinimus, prašymus ir įrodymus;

42.2. baigus tyrimą susipažinti su tyrimo metu surinkta medžiaga (Komisijos posėdžių protokolų išrašais, žodžiu pateiktų paaiškinimų ir atsakymų į klausimus Komisijos posėdžių garso įrašų dalimi, kt. dokumentais);

42.3. dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

43. Tarybos narys, teikiantis Komisijai paaiškinimus, negali būti verčiamas teikti paaiškinimų prieš save, savo šeimos narius ar artimuosius giminaičius.

44. Komisijos atliekamas pažeidimo tyrimas turi būti baigtas ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo tyrimo pradžios. Į šį terminą neįskaičiuojamas Tarybos nario laikinojo nedarbingumo, atostogų ar išvykimo į tarnybinę komandiruotę laikas. Prireikus Komisija gali pratęsti, bet ne ilgiau kaip dviem mėnesiams, šiame punkte nustatytą tyrimo terminą.

 

VI SKYRIUS

SPRENDIMŲ RŪŠYS

 

45. Komisija, įvertinusi tyrimo metu surinktus duomenis, gali priimti šiuos sprendimus:

45.1. konstatuoti, kad Tarybos narys nepažeidė Elgesio kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytų politiko elgesio principų ar reikalavimų;

45.2. konstatuoti, kad Tarybos narys pažeidė Elgesio kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytus politiko elgesio principus ar reikalavimus;

45.3. rekomenduoti Tarybos nariui suderinti savo elgesį ar veiklą su Elgesio kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytais politiko elgesio principais ar reikalavimais;

45.4. rekomenduoti viešai atsiprašyti;

45.5. įtarus esant nusikalstamos veikos požymių, perduoti medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigoms ar prokuratūrai;

45.6. konstatuoti, kad Tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris Tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties, teikti Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl Tarybos nario įgaliojimų nutraukimo;

45.7. sustabdyti tyrimą;

45.8. nutraukti tyrimą.

46. Šių nuostatų 45.7 papunktyje nurodytas sprendimas sustabdyti tyrimą priimamas:

46.1. iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo Tarybos nario veika;

46.2. jei asmuo, kurio pranešimas ar skundžiami veiksmai tiriami, serga arba yra išvykęs, o jam nedalyvaujant neįmanoma priimti sprendimo.

47. Šių nuostatų 45.8 papunktyje nurodytas sprendimas nutraukti tyrimą priimamas:

47.1. jeigu iki tyrimo pabaigos Tarybos narys savo elgesį ar veiklą pripažino neetiškais, nesuderinamais su savo pareigomis ir dėl to viešai atsiprašė;

47.2. kai yra šių nuostatų 32 punkte nurodytos aplinkybės;

47.3. kai nėra pakankamai duomenų, reikalingų Tarybos nario veikos teisiniam įvertinimui.

48. Paaiškėjus šių nuostatų 47.3 papunktyje nurodytiems duomenims, Komisija gali tyrimą atnaujinti.

49. Komisijos sprendime dėl Tarybos nario veikos atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ar kito teisės akto, reguliuojančio tarnybinės etikos (elgesio) normas, nuostatoms turi būti nurodyta Komisijoje gauto pranešimo esmė, pranešimo nagrinėjimo dalykas, tyrimo metu nustatytos faktinės aplinkybės, Tarybos nario, kurio veika tiriama, paaiškinimas, Tarybos nario veikos teisinis vertinimas ir motyvai. Komisijos sprendimus pasirašo Komisijos pirmininkas arba priimant sprendimą Komisijos posėdžiui pirmininkavęs Komisijos narys. Šie Komisijos sprendimai įforminami jų priėmimo data, suteikiamas registracijos numeris pagal bendrąją numeraciją nuo kalendorinių metų pradžios iki pabaigos. Šie Komisijos sprendimai teikiami Tarybos nariams, kurių veika buvo tiriama, ir pareiškėjams.

50. Komisijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo įteikimo Tarybos nariui, dėl kurio yra priimtas sprendimas, dienos.

51. Pakartotiniai skundai apie galimai Tarybos nario padarytą pažeidimą nenagrinėjami, išskyrus atvejus, kai gautame skunde yra nurodomos naujos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos atlikto tyrimo metu, ir dėl to Komisijos priimtas sprendimas yra galimai neteisingas. Dėl pakartotinio tyrimo būtinumo Komisija priima sprendimą ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tokio skundo gavimo dienos. Komisijai nusprendus pradėti pakartotinį tyrimą, jis atliekamas pagal šių nuostatų V skyriuje nustatytas procedūras.

52. Kiti Komisijos posėdyje priimti sprendimai įforminami posėdžio protokolu. Apie priimtus sprendimus atitinkami adresatai informuojami raštu. Protokolu įforminti sprendimai atitinkamų adresatų prašymu taip pat gali būti jiems išsiųsti kaip protokolų išrašai. 

53. Komisijos  priimti  sprendimai yra vieši. Jie turi būti skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt. Komisijos sprendimai viešinami gavus Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtinimą.

54. Komisija nuolatos iš anksto informuoja Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją apie visus numatomus organizuoti Komisijos posėdžius, pateikiant išsamią posėdžių darbotvarkę (svarstytinus klausimus), nurodant tikslų posėdžio laiką ir vietą bei priimtus sprendimus. Komisija jos priimtų ir atitinkama tvarka patvirtintų sprendimų kopijas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai pateikia registruotu paštu ir elektroniniu paštu. Komisija taip pat informuoja Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją apie pasikeitusią Komisijos sudėtį ir Komisijos veiklos nuostatus.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

55. Po kiekvieno Komisijos posėdžio gali būti rengiamas pranešimas žiniasklaidai. Pranešimą raštu arba žodžiu pateikia tik Komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas Komisijos narys ir tik tokį, kokį įgaliojo pateikti Komisija.

56. Informaciją apie Komisijos sprendimus teikia Komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas Komisijos narys. Komisijos nariai, posėdyje pareiškę atskirąją nuomonę dėl tyrimo išvadų, turi teisę ją viešinti.

57. Komisija kartą per metus iki gegužės 1 d. atsiskaito Tarybai už savo veiklą.

 

___________________________