VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 m. gegužės 26 d. įsakymO Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 12 d. Nr. VA-112

Vilnius

 

 

1Pakeičiu Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1.    Pakeičiu 3.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.14. Registruotas naudotojas – tai Valstybinės mokesčių inspekcijos įregistruotas asmuo, kuriam išduotas Naudotojo leidimas pagal Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. VA-90 „Dėl Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisyklių patvirtinimo“;“.

1.2.    Pakeičiu 3.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.16. Registruotas tiekėjas – tai Valstybinės mokesčių inspekcijos įregistruotas asmuo, kuriam išduotas Tiekėjo leidimas pagal Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. VA-90 „Dėl Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisyklių patvirtinimo“;“.

1.3.    Pakeičiu 52.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

52.1. 75 – nuo 2018 m. sausio 1 d. šis laukelis neužpildomas;“.

1.4.    Pakeičiu 148 punktą ir jį išdėstau taip:

148. FR0630G priedo stulpelio „Deklaruojamos tarifinės grupės kodas“ 3, 4, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose atspausdinti triženkliai akmens anglių tarifinių grupių kodai, o FR0630L priedo stulpelio „Deklaruojamos tarifinės grupės kodas“ 3, 4, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose atspausdinti kokso ir (ar) lignito tarifinių grupių kodai. Kodai paimti iš kodų klasifikatoriaus.“

1.5.    Pakeičiu 151 punktą ir jį išdėstau taip:

151. FR0630G priedo G4 stulpelio 3, 4, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose įrašomos akcizų sumos, kurios gaunamos, sudauginus atitinkamuose G3 stulpelio laukeliuose nurodytą akmens anglių kiekį ir G2 stulpelio atitinkamuose laukeliuose nurodytą akcizų tarifą, o FR0630L priedo L4 „Apskaičiuota akcizų suma“ stulpelio 3, 4, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose įrašomos kokso ir (ar) lignito akcizų sumos, kurios gaunamos, sudauginus atitinkamuose L3 stulpelio laukeliuose nurodytą kokso ir (ar) lignito kiekį ir L2 stulpelio atitinkamuose laukeliuose nurodytą akcizų tarifą. Užpildant priedus EDS, minėtus kiekius ir tarifus sudaugina ir gautas akcizų sumas sistema įrašo automatiškai.“

1.6.    Pakeičiu 152 punktą ir jį išdėstau taip:

152. FR0630G priedo laukelio „Iš viso (G4 laukelių suma)“ langeliuose įrašoma akcizų suma, kuri gaunama, sudedant G4 stulpelio 3, 4, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose apskaičiuotas sumas, o FR0630L priedo laukelio L5 „Iš viso (L4 laukelių suma)“ langeliuose įrašoma akcizų suma, kuri gaunama, sudedant L4 stulpelio 3, 4, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose apskaičiuotas sumas, apvalinant taip, kaip nurodyta taisyklių 14.4 papunktyje.“

1.7.    Pakeičiu 153.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

153.1. priedo 1 laukelio „Akmens anglių, kurių akcizai nesumokėti (toliau – akmens anglys), likutis mokestinio laikotarpio pradžioje“ G3 stulpelio langeliuose nurodomas akmens anglių likutis mokestinio laikotarpio pradžioje. Šis likutis turi būti toks pat, koks buvo nurodytas ankstesnio mokestinio laikotarpio akcizų deklaracijos FR0630G priedo 11 laukelyje „Akmens anglių likutis mokestinio laikotarpio pabaigoje“. Jei likutis mokestinio laikotarpio pradžioje yra mažesnis negu praėjusio laikotarpio pabaigoje, tai šis skirtumas turi būti nurodomas priedo 10 laukelio „Kiti akmens anglių akcizų privalomo sumokėjimo per ataskaitinį laikotarpį atvejai“ G3 stulpelio langeliuose, o apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma 10 laukelio G4 stulpelio langeliuose;“.

1.8.    Pakeičiu 153.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

153.7. priedo 7 laukelis „Per ataskaitinį laikotarpį gyventojams Lietuvoje parduota ar kitaip perduota akmens anglių“ nuo 2018 m. sausio 1 d. neužpildomas;“.

1.9.    Pakeičiu 153.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

153.9. priedo 9 laukelį „Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvoje kitiems asmenims (išskyrus Registruotus tiekėjus ir Registruotus naudotojus) parduotos ar kitaip perduotos akmens anglys arba sunaudotos savo reikmėms neturint Registruoto naudotojo leidimo“ užpildo asmenys, kurie per ataskaitinį laikotarpį akmens anglis pardavė ar kitaip perdavė asmenims, kurie neturi Tiekėjo leidimo ar Naudotojo leidimo. Šį laukelį taip pat turi užpildyti ir Registruoti tiekėjai tais atvejais, kai jie, neturėdami Naudotojo leidimo, akmens anglis sunaudojo savo reikmėms. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas parduotų ar kitaip perduotų akmens anglių kiekis, o, taikant Akcizų įstatymo 54 straipsnio 1 dalyje nurodytą akcizų tarifą, apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio G4 stulpelio langeliuose;“.

1.10.  Pakeičiu 153.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

153.12. FR0630G priedo G5 laukelio „Iš viso G4 laukelių suma“ langeliuose nurodoma akmens anglių akcizų suma, kuri gaunama, sudėjus priedo G4 stulpelio 3, 4, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose nurodytas akcizų sumas.“

1.11.    Pakeičiu 154.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

154.7. priedo 7 laukelis „Per ataskaitinį laikotarpį gyventojams Lietuvoje parduotas ar kitaip perduotas koksas ir (ar) lignitas“ nuo 2018 m. sausio 1 d. neužpildomas;“.

1.12.    Pakeičiu 154.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

154.9. priedo 9 laukelį „Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvoje kitiems asmenims (išskyrus Registruotus tiekėjus ir Registruotus naudotojus) parduotas ar kitaip perduotas koksas ir (ar) lignitas arba sunaudotas savo reikmėms neturint Registruoto naudotojo leidimo“ užpildo asmenys, kurie per ataskaitinį laikotarpį koksą ir (ar) lignitą pardavė ar kitaip perdavė asmenims, neturintiems Tiekėjo leidimo ar Naudotojo leidimo. Šį laukelį taip pat turi užpildyti ir Tiekėjai tais atvejais, kai jie, neturėdami Naudotojo leidimo, koksą ir (ar) lignitą sunaudojo savo reikmėms. Šio laukelio L3 stulpelio langeliuose nurodomas parduoto ar kitaip perduoto kokso ir (ar) lignito kiekis, o, taikant Akcizų įstatymo 55 straipsnio 1 dalyje nurodytą akcizų tarifą, apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio L4 stulpelio langeliuose;“.

1.13.    Pakeičiu 154.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

154.10. priedo 10 laukelį „Kiti kokso ir (ar) lignito akcizų privalomo sumokėjimo per ataskaitinį laikotarpį atvejai“ užpildo asmenys, kuriems ataskaitinį laikotarpį pagal Akcizų įstatymo 51 straipsnio nuostatas atsirado prievolė deklaruoti ir mokėti kokso ir lignito akcizus kitais atvejais negu buvo deklaravę šio priedo 2–9 laukeliuose. Šio laukelio L3 stulpelio langeliuose nurodomas privalomo deklaruoti kokso ir (ar) lignito kiekis, o, taikant Akcizų įstatymo 55 straipsnio 1 dalyje nurodytą akcizų tarifą, apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio L4 stulpelio langeliuose;“.

1.14.    Pakeičiu 154.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

154.12. FR0630L priedo L5 laukelio „Iš viso: (L4 laukelių suma)“ langeliuose nurodoma kokso ir (ar) lignito akcizų suma, kuri gaunama, sudėjus priedo L4 stulpelio 3, 4, 8 ir 9 laukelių langeliuose nurodytas akcizų sumas.“

1.15.    Pakeičiu 179 punktą ir jį išdėstau taip:

179. FR0630F priedo 2 ir 15 laukelių duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2 papunktyje ir 26 punkte. Priedo 16 laukelio langeliuose „nuo“ nurodoma deklaruojamo mokestinio laikotarpio pradžia – praėjusio kalendorinio mėnesio pirmoji diena, o langeliuose „iki“ nurodoma mokestinio laikotarpio pabaiga – praėjusio mėnesio paskutinė diena.“

1.16.    Pakeičiu 180.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

180.2. F2 stulpelio „Tarifinės grupės kodas“ atitinkamuose langeliuose įrašomi tie akcizais apmokestinamų gamtinių dujų kodai, kurie turi būti naudojami pagal Akcizų įstatymo nuostatas. Gamtinių dujų tarifinių grupių kodai pateikti taisyklių 1 ir 3 prieduose;“.

1.17.    Pakeičiu Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių 1 priedą „Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formose nurodomų matavimo vienetų lentelė“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.18.    Pakeičiu Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių 3 priedą „Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formos priede FR0630F nurodomų akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodų ir akcizų tarifų paaiškinimų lentelė“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                             Edita Janušienė

 

Akcizų deklaracijų FR0630,

FR0630A formų, jų priedų užpildymo

ir pateikimo taisyklių

1 priedas

 

AKCIZŲ DEKLARACIJŲ FR0630, FR0630A FORMOSE NURODOMŲ MATAVIMO VIENETŲ LENTELĖ

 

Prekės tarifinės grupės kodas

Matavimo vieneto kodas

Matavimo vieneto rašymo tikslumas

110

L1%

0,0001

210, 215, 230, 235, 240, 250

LTR

0,001

280, 285, 290, 295, 299

LPA

0,001

310

MIL

0,001

320, 330, 340

KGM

0,001

410, 415, 420, 430, 435, 436, 440, 445, 450, 460, 464, 465, 480, 490, 495, 610, 640, 641, 648, 649, 910, 911, 912, 913, 931, 932, 933, 936, 940, 941, 945, 946

LTR*

1

470, 475, 510, 710, 711, 720, 721, 934, 935, 942, 951, 970

KGM

1

810, 811, 812, 952, 955, 956

MWH

0,001

 

* Litrai +15°C temperatūros

______________

 

Akcizų deklaracijų FR0630,

FR0630A formų, jų priedų užpildymo

ir pateikimo taisyklių

3 priedas

 

ASMENS AKCIZŲ DEKLARACIJOS FR0630A FORMOS PRIEDE FR0630F NURODOMŲ AKCIZŲ APSKAIČIAVIMO SUDEDAMŲJŲ DALIŲ KODŲ IR AKCIZŲ TARIFŲ PAAIŠKINIMŲ LENTELĖ

 

 

Akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodas

 

Akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių pavadinimas

 

Tarifinės grupės kodas

 

Akcizų tarifas už gamtinių dujų megavatvalandę (eurais)

 

Tarifinių grupių pasirinkimo ir akcizų tarifų taikymo pagal akcizų apskaičiavimo sudedamąsias dalis paaiškinimai

 

40

 

Gamtinės dujos, ne virtualiame prekybos taške parduotos ar kitaip perduotos naudoti kaip variklių degalai

 

952

 

23,6

 

Gamtinės dujos, kurių tiekimas vyksta ne gamtinių dujų perdavimo sistemos virtualiame prekybos taške, kuriame prekiaujama gamtinėmis dujomis (toliau – ne virtualus prekybos taškas), parduotos ar kitaip perduotos naudoti kaip variklių degalai ne transporto priemonėse (mechanizmuose) (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Akcizų įstatymas) 57 straipsnio 1 punktas ir 59 straipsnio 1 dalis)

 

41

 

Gamtinės dujos, virtualiame prekybos taške pirktos ar kitaip įgytos naudoti kaip variklių degalai

 

952

 

23,6

 

Gamtinės dujos, kurių tiekimas vyksta gamtinių dujų perdavimo sistemos virtualiame prekybos taške, kuriame prekiaujama gamtinėmis dujomis (toliau – virtualus prekybos taškas), pirktos ar kitaip įgytos naudoti kaip variklių degalai ne transporto priemonėse (mechanizmuose) (Akcizų įstatymo 57 straipsnio 2 punktas ir 59 straipsnio 1 dalis)

 

42

 

Gamtinės dujos, sunaudotos kaip variklių degalai

 

952

 

23,6

 

Gamtinės dujos, sunaudotos kaip variklių degalai ne transporto priemonėse (mechanizmuose) (Akcizų įstatymo 57 straipsnio 3 punktas ir 59 straipsnio 1 dalis)

 

43

 

Gamtinės dujos, ne virtualiame prekybos taške parduotos ar kitaip perduotos naudoti kaip šildymui skirtas kuras

 

955

 

1,08

 

Gamtinės dujos, kurių tiekimas vyksta ne virtualiame prekybos taške, parduotos ar kitaip perduotos naudoti kaip šildymui skirtas kuras (Akcizų įstatymo 57 straipsnio 1 punktas ir 59 straipsnio 2 dalis)

 

44

 

Gamtinės dujos, ne virtualiame prekybos taške parduotos ar kitaip perduotos naudoti verslo reikmėms kaip šildymui skirtas kuras

 

956

 

0,54

 

Gamtinės dujos, kurių tiekimas vyksta ne virtualiame prekybos taške, parduotos ar kitaip perduotos naudoti verslo reikmėms kaip šildymui skirtas kuras (Akcizų įstatymo 57 straipsnio 1 punktas ir 59 straipsnio 3 dalis)

 

45

 

Gamtinės dujos, virtualiame prekybos taške pirktos ar kitaip įgytos naudoti kaip šildymui skirtas kuras

 

955

 

1,08

 

Gamtinės dujos, kurių tiekimas vyksta virtualiame prekybos taške, pirktos ar kitaip įgytos naudoti kaip šildymui skirtas kuras (Akcizų įstatymo 57 straipsnio 2 punktas ir 59 straipsnio 2 dalis)

 

46

 

Gamtinės dujos, virtualiame prekybos taške pirktos ar kitaip įgytos naudoti verslo reikmėms kaip šildymui skirtas kuras

 

956

 

0,54

 

Gamtinės dujos, kurių tiekimas vyksta virtualiame prekybos taške, pirktos ar kitaip įgytos naudoti verslo reikmėms kaip šildymui skirtas kuras (Akcizų įstatymo 57 straipsnio 2 punktas ir 59 straipsnio 3 dalis)

 

47

 

Gamtinės dujos, sunaudotos kaip šildymui skirtas kuras

 

955

 

1,08

 

Gamtinės dujos, sunaudotos kaip šildymui skirtas kuras (Akcizų įstatymo 57 straipsnio 3 punktas ir 59 straipsnio 2 dalis)

 

48

 

Gamtinės dujos, sunaudotos verslo reikmėms kaip šildymui skirtas kuras

 

956

 

0,54

 

Gamtinės dujos, sunaudotos verslo reikmėms kaip šildymui skirtas kuras (Akcizų įstatymo 57 straipsnio 3 punktas ir 59 straipsnio 3 dalis)

 

50

 

Kiti atvejai, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus už gamtines dujas

 

952, 955, 956

 

23,6; 1,08; 0,54

 

Kiti atvejai, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus

 

______________