LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2010 M. BIRŽELIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V-826 „DĖL MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMŲ BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 7 d. Nr. V-727

Vilnius

 

 

Pakeičiu Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-826 „Dėl Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

1.   P a k e i č i u 5 punktą ir išdėstau jį taip:

„5. Kiekvienos studijų programos apraše studijų tikslus privalu aiškiai suformuluoti ir susieti su asmens, baigusio studijas pagal tą programą, įgyjamais studijų rezultatais (žiniomis, gebėjimais ir įgūdžiais). Iš studijų tikslų ir absolvento kompetencijos formulavimo turi atsiskleisti studijų programos pobūdis. Jeigu baigus studijų programą įgyjama kvalifikacija, kurios reikalavimai yra nustatyti Lietuvos Respublikos ar tarptautiniuose teisės aktuose, studijų tikslai ir studijų rezultatai turi atitikti ir šiuos reikalavimus. Studijuojamų dalykų tikslai ir turinys, studijų metodai, reikalavimai stojantiesiems pagrindžiami studijų programos tikslais.“

2.   P a k e i č i u   11 punktą ir išdėstau jį taip:

„11. Į magistrantūros studijas priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos studijas ir atitinkantys universiteto nustatytus reikalavimus“.

3.   P r i p a ž į s t u netekusiais galios 12, 13 ir 14 punktus.

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                               Audronė Pitrėnienė

part_4421ed3c6ada454bbd32a5602abb6fe2_end