LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2023–2027 METŲ SUSIETOSIOS PAJAMŲ PARAMOS UŽ PIENINES KARVES ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2023 m. vasario 24 d. Nr. 3D-103

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsniu, 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 (ES) ir Nr. 1307/2013, 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013, 2022 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2022/1172, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2116 nuostatos dėl bendros žemės ūkio politikos integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir su paramos sąlygomis susijusių administracinių nuobaudų taikymo ir apskaičiavimo, 2022 m. gegužės 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2022/1173, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2116 taikymo taisyklės dėl bendros žemės ūkio politikos integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, 2022 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2022) 8272, kuriuo patvirtinamas Lietuvos
2023–2027 metų BŽŪP strateginis planas, pagal kurį teikiama iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai finansuojama Sąjungos parama,

t v i r t i n u 2023–2027 metų susietosios pajamų paramos už pienines karves administravimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                 Kęstutis Navickas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2023 m. vasario 24 d.

įsakymu Nr. 3D-103

 

 

2023–2027 metų sUSIETOSIOS pajamų paramos UŽ pienines karves ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2023–2027 metų susietosios pajamų paramos už pienines karves administravimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 (ES) ir Nr. 1307/2013 (toliau – reglamentas Nr. 2021/2115), 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 (toliau – reglamentas Nr. 2021/2116), 2022 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2022/1172, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2021/2116 nuostatos dėl bendros žemės ūkio politikos integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir su paramos sąlygomis susijusių administracinių nuobaudų, taikymo ir apskaičiavimo (toliau – reglamentas Nr. 2022/1172), ir 2022 m. gegužės 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2022/1173, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2021/2116 taikymo taisykles dėl bendros žemės ūkio politikos integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, 2022 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2022) 8272, kuriuo patvirtinamas Lietuvos 2023–2027 metų BŽŪP strateginis planas, pagal kurį teikiama iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai finansuojama Sąjungos parama (toliau – Strateginis planas), kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių tiesioginės paramos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo tvarką, nuostatomis.

2. Susietoji pajamų parama už pienines karves (toliau – parama) mokama vieną kartą per metus iš Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšų, remiantis reglamento (ES) Nr. 2021/2115 85 straipsnio nuostatomis.

3. Taisyklių tikslas – nustatyti 2023–2027 metų susietosios pajamų paramos už pienines karves, kuria palaikomos pieninių veislių karvių laikytojų pajamos, didinamas ūkių konkurencingumas ir tvarumas, skyrimo tvarką ir reikalavimus.

4. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Susietoji pajamų parama už pienines karves – susietoji parama, mokama pareiškėjui už Ūkinių gyvūnų registre įregistruotas ir nustatytą laiką valdoje išlaikytas pieninių veislių karves, siekiant palaikyti pareiškėjų pajamų lygį ir užtikrinti pieno gamybos tęstinumą bei tvarumą.

4.2. Žemės ūkio valda (toliau – valda) – žemės ūkio veiklos ar alternatyviosios veiklos subjekto plėtojamos žemės ūkio veiklos ir (ar) alternatyviosios veiklos gamybos vienetų visuma, susijusi bendrais teisiniais, technologiniais ir ekonominiais santykiais.

4.3. Žemės ūkio valdos valdytojas (toliau – valdos valdytojas) – žemės ūkio ir (ar) alternatyviąja veikla užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, nuosavybės, nuomos, panaudos teise ar kitais pagrindais valdantis žemės ūkio valdą arba, jei valdą naudoja keli partneriai, šių partnerių rašytine tarpusavio sutartimi vadovauti jungtinei veiklai paskirtas valdos partneris.

4.4. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos reglamente Nr. 2021/2115, reglamente Nr. 2021/2116, reglamente Nr. 2022/1172 ir Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3D-92 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Tiesioginių išmokų taisyklės).

 

II SKYRIUS

PARAMOS DYDžiai IR REIKALAVIMAI paramai GAUTI

 

5. Parama mokama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems valdos valdytojams, atitinkantiems visus šiuos reikalavimus:

5.1. vadovaudamiesi Tiesioginių išmokų taisyklėmis, einamaisiais metais pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus (toliau – paraiška) ir šiose paraiškose nurodė, jog prašo skirti susietąją paramą už pienines karves. Valdos partneriai valdoje gali būti užregistruoti ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 30 d. (imtinai);

5.2. už Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) įregistruotas valdos valdytojo ir (ar) partnerių vardu ir nepertraukiamai išlaikytas valdoje einamųjų metų gegužės 1 d.– birželio 30 d. (imtinai) (toliau –išlaikymo laikotarpis) pienines karves;

5.3. jeigu ŪGR yra nustatyta tvarka įregistruoti duomenys apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) per paskutinius 18 mėnesių iki einamųjų metų balandžio 30 d. Jeigu per minėtus 18 mėnesių pieninė karvė ŪGR buvo registruota kitos valdos valdytojo ir (ar) partnerio vardu, laikoma, kad šis reikalavimas įvykdytas, jeigu prieauglio atvedimas arba gaišimas užregistruotas ŪGR bet kurios valdos valdytojo ir (ar) partnerio vardu per minėtus 18 mėnesių.

6. Pieninių karvių veislės (žalųjų, juodmargių, kitų pieninių, vietinių) nurodytos Galvijų veislių klasifikatoriuje, patvirtintame VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 1V-30 „Dėl Ūkinių gyvūnų registro klasifikatorių patvirtinimo“, ir skelbiamu VĮ Žemės ūkio duomenų centro (toliau – Centras) tinklalapyje http://www.vic.lt/gpsas-apskaita/galviju-veisliu-klasifikatorius/.

7. Parama valdos valdytojams pradedama mokėti nuo einamųjų metų gruodžio 1 d. ir turi būti išmokėta ne vėliau kaip iki kitų metų birželio 30 d., išskyrus atvejus, kai paraiškose nustatytos klaidos.

8. Paramos dydžiai yra diferencijuojami pagal valdoje įregistruotų pieninių veislių karvių skaičių pagal 4 pakopas, kurios nustatytos Strateginiame plane:1 pakopa – už pirmąsias 10 karvių (imtinai), 2 pakopa už 11–50-tąją karves (imtinai), 3 pakopa už 51–150-tąją karves (imtinai) bei 4 pakopa – nuo 151 karvės ir daugiau už likusias karves. Priskiriant išmokos dydį už pieninę karvę, pieninės karvės išdėstomos atsitiktine tvarka. Paramos dydžiai apskaičiuojami, vadovaujantis atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinta Susietosios pajamų paramos išmokų dydžių už ūkinius gyvūnus apskaičiavimo metodika. Paramos dalies avansu dydis ir mokėjimo tvarka gali būti nustatoma atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

Papildoma 10 Eur išmoka už pieninę karvę, atitinkančią 5 punkto reikalavimus, einamaisiais metais skiriama, jeigu laikytojo tiriamoji pieninių gyvūnų banda dalyvavo produktyvumo tyrimuose, vadovaujantis Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklių patvirtinimo“, nepertraukiamai nuo praėjusių metų gegužės 1 d. iki einamųjų metų balandžio 30 d. (toliau – išmoka už GPK).

9. Tikslūs paramos dydžiai nustatomi ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 d. atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu po lėšų, skirtų iš Europos Sąjungos biudžeto, patikslinimo ir gavus informaciją iš Centro pagal šių taisyklių 13.1 papunktį.

10. Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM), patvirtinusi tikslius paramos dydžius, apie tai raštu informuoja Centrą ir Agentūrą.

11. Valdos valdytojai ir jų partneriai privalo laikytis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau Aprašas), reikalavimų ir valdymo reikalavimų, patvirtintų atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu (toliau – Valdymo reikalavimai), bei Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, patvirtintų atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu (toliau – GAAB reikalavimai).

12. Parama neskiriama valdos valdytojams:

12.1. kurie patys arba jų sutuoktiniai yra patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

12.2. už pieninę karvę, jeigu ŪGR nėra duomenų apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) per paskutinius18 mėnesių iki einamųjų metų balandžio 30 d., kaip nustatyta šių taisyklių 5.3 papunktyje;

12.3. už pieninę karvę, jeigu valdos valdytojas ar jo partneris duomenis apie pieninės karvės perkėlimą ir (ar) kaitą pateikė ŪGR  pavėluotai (viršijus Apraše nustatytą 7 kalendorinių dienų terminą, kuris skaičiuojamas nuo sekančios dienos po įvykio) pieninės karvės išlaikymo laikotarpiu ir taikomos sankcijos pagal šių taisyklių IV skyriaus nuostatas;

12.4. už pieninę karvę, jeigu pieninė karvė buvo parduota ar dovanota kitos valdos valdytojui ir (ar) partneriui einamųjų metų gegužės 1 d.– birželio 30 d. laikotarpiu;

12.5. jei padalinta valda, siekiant gauti didesnę paramos sumą. Atitiktis šiam reikalavimui vertinama pagal Pareiškėjų sąsajų ir galimo žemės ūkio valdų skaidymo nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 3D-154 „Dėl Pareiškėjų sąsajų ir galimo žemės ūkio valdų skaidymo nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika). Jeigu parama (arba jos dalis) jau išmokėta, tuomet išmokėta parama (arba jos dalis) yra susigrąžinama.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS teikimo IR APDOROJIMO TVARKA

 

13. Centras:

13.1. gavęs iš ŽŪM informaciją apie skirtas lėšas 2023–2027 metams ir vadovaudamasis paramos dydžių apskaičiavimo metodika, patvirtinta atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, apskaičiuoja ir iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d., raštu bei elektroniniu paštu ŽŪM pateikia apskaičiuotus paramos dydžius ir šių taisyklių 1 priede nustatytos formos suvestinę;

13.2. gavęs iš ŽŪM informaciją apie atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintus paramos dydžius, per 10 darbo dienų nuo minėto įsakymo įsigaliojimo elektroninėmis priemonėmis perduoda duomenis Agentūrai (šių taisyklių 2 ir 3 prieduose nustatytos formos suvestines);

13.3. per 10 darbo dienų nuo 13.2 papunktyje nurodytų duomenų perdavimo Agentūrai elektroniniu būdu pateikia duomenis apie valdų valdytojus, kuriems skirta parama, savivaldybėms, kurios informuoja valdų valdytojus, jeigu jie kreipiasi dėl minėtos informacijos į savivaldybę;

13.4. gavęs šių taisyklių 14.1 papunktyje nurodytus sąrašus ir vadovaudamasis turimais duomenimis, ŪGR sudaro sąrašuose nurodytiems valdų valdytojams ir jų partneriams priklausančių pieninių karvių, tinkamų susietajai paramai už pienines karves gauti, sąrašą.

14. Agentūra:

14.1. iki einamųjų metų kovo 31 d., remiantis Agentūros atlikta praėjusių metų rizikos analize, sudaro patikrai vietoje atrinktų valdų valdytojų, laikančių pienines karves, sąrašą ir jį pateikia Centrui bei VMVT. Papildomas sąrašas pateikiamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 30 d. Prireikus atlikti papildomas patikras vietoje nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., teikia papildomus sąrašus pagal poreikį;

14.2. iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. pateikia Centrui asmenų, kurie yra patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, sąrašus;

14.3. iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. pateikia Centrui valdos valdytojų, kurie, vadovaudamiesi Tiesioginių išmokų taisyklėmis, paraiškas Agentūrai pateikė pasibaigus plotų deklaravimo laikotarpiui ir paraiškose nurodė, jog prašo skirti susietąją paramą už pienines karves, sąrašus;

14.4. gavusi iš Centro elektroninėmis ryšio priemonėmis duomenis, nurodytus 13.2  papunktyje:

14.4.1. atsižvelgdama į procentinį neatitikimų dydį, apskaičiuotą pagal šių taisyklių 22 punktą, ir vadovaudamasi šių taisyklių IV skyriaus nustatyta tvarka, apskaičiuoja galutines paramos sumas valdos valdytojams;

14.4.2. užsako ir išmoka paramos lėšas;

14.5. prireikus siunčia valdos valdytojui pranešimą, kuriame prašo nurodyti banko sąskaitos duomenis, jeigu Agentūrai atliekant mokėjimą paaiškėja, kad duomenų apie valdos valdytojo sąskaitą nėra ar turimi duomenys yra netikslūs;

14.6. iki kitų metų liepos 15 d. ŽŪM raštu pateikia informaciją apie pagal šias taisykles išmokėtas paramos sumas ir paramos gavėjų skaičių už praėjusius metus;

14.7. baigusi administruoti paramą, informaciją apie apskaičiuotą paramą bei pritaikytas sankcijas valdos valdytojui pateikia atskiru pranešimu paraiškoje pasirinktu būdu;

14.8. siekdama viešai ir skaidriai panaudoti Europos Sąjungos paramą, interneto svetainėje www.nma.lt iki dar kitų metų gegužės 31 d. teisės aktuose nustatyta tvarka paskelbia paramos gavėjų sąrašus ir sumas, kurios buvo išmokėtos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo finansiniais metais kiekvienam valdos valdytojui už savo ir (ar) partnerio vardu laikytas pienines karves;

14.9. administruojant paraiškas vadovaujasi Metodika ir priima sprendimus dėl šių taisyklių 12.5 papunkčio nuostatų taikymo.

15. VMVT:

15.1. gavusi šių taisyklių 13.4 ir 14.1 papunkčiuose nurodytus sąrašus, organizuoja ir atlieka sąrašuose nurodytų valdos valdytojų ir jų partnerių laikomų pieninių karvių patikras vietoje dėl Aprašo reikalavimų laikymosi;

15.2. įveda į ŪGR pagal šių taisyklių 15.1 papunktį atliktų patikrų vietoje duomenis:

15.2.1. iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. pagal sąrašus pateiktus iki einamųjų metų liepos 30 d.;

15.2.2. nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. pagal sąrašus, pateiktus einamųjų metų rugsėjo 1 d.–spalio 30 d. laikotarpiu.

16. Paramos lėšos užsakomos ir išmokamos Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos žuvininkystės fondo priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

paramos IR SANKCIJŲ APSKAIČIAVIMAS

 

17. Parama valdos valdytojams mokama vadovaujantis Centro atliktais bei Agentūrai pateiktais duomenimis.

18. Valdos valdytojams, kurių valdose buvo atliktos patikros vietoje, galutinė paramos suma apskaičiuojama atsižvelgiant į patikros vietoje nustatytų pieninių karvių skaičių. Skaičiuojant galutinę paramos sumą valdos valdytojui, taip pat atsižvelgiama į partnerio valdoje atliktų patikrų vietose nustatytų pieninių karvių skaičių.

19. Jeigu ŪGR įregistruotų pieninių karvių skaičius yra didesnis už skaičių, nustatytą vykdant administracinę kontrolę arba patikras vietoje, parama apskaičiuojama atsižvelgiant į nustatytų pieninių karvių skaičių, išskyrus atvejus, išdėstytus taisyklių 20–22 punktuose. Parama negali būti skiriama už didesnį pieninių karvių skaičių, negu yra įregistruota ŪGR.

20. Parama (įskaitant išmoką už GPK) valdos valdytojams už savo ir (ar) partnerio vardu laikomas pienines karves sumažinama, kai nustatomi Apraše nurodytų reikalavimų nesilaikymo atvejai:

20.1. jeigu pateikus paraišką gauti paramą pagal šias taisykles nustatoma, kad ŪGR įregistruotų ir pagal šių taisyklių 19 punktą nustatytų pieninių karvių skaičius skiriasi (nustatomi Apraše nurodytų reikalavimų nesilaikymo atvejai), paramos suma, kurią valdos valdytojas turi teisę gauti pagal šias taisykles už atitinkamą paramos mokėjimo laikotarpį, sumažinama procentiniu dydžiu, apskaičiuotu pagal šių taisyklių 22 punktą, jeigu Apraše nurodytų reikalavimų neatitikimas nustatomas ne daugiau kaip 3 (trims) pieninėms karvėms, kurių tapatybės neįmanoma nustatyti pagal duomenis ŪGR ir (ar) galvijo pase (jei turi). Tuo atveju, kai Apraše nurodytų reikalavimų neatitinka ne daugiau kaip trys pieninės karvės, kurių tapatybę galima nustatyti pagal duomenis ŪGR ir (ar) galvijo pase (jei turi), paramos suma, kurią valdytojas turi teisę gauti už paramos reikalavimus atitinkančius ūkinius gyvūnus, nemažinama, tačiau išmokos už šias pienines karves nėra skiriamos;

20.2. jeigu ŪGR įregistruotas ir pagal šių taisyklių 19 punktą nustatytas pieninių karvių, neatitikusių Aprašo reikalavimų, skaičiaus skirtumas yra didesnis nei 3 (trys), paramos suma, kurią valdos valdytojas turi teisę gauti pagal šias taisykles už atitinkamą paramos mokėjimo laikotarpį, sumažinama:

20.2.1. procentiniu dydžiu, apskaičiuotu pagal šių taisyklių 22 punktą, jeigu procentinis neatitikimų dydis ne didesnis kaip 30 proc.;

20.2.2. dvigubu procentiniu dydžiu, apskaičiuotu pagal šių taisyklių 22 punktą, jeigu procentinis neatitikimų dydis yra didesnis kaip 30 proc., bet ne didesnis kaip 50 proc.

21. Parama valdos valdytojams už savo ir (ar) partnerio vardu laikomas pienines karves atitinkamą išmokos mokėjimo laikotarpį neskiriama, jeigu pagal šių taisyklių 22 punktą apskaičiuotas procentinis dydis yra didesnis kaip 50 proc.

22. Procentinis neatitikimų dydis apskaičiuojamas ŪGR įregistruotų pieninių karvių skaičių ir pagal šių taisyklių 19 punktą nustatyto pieninių karvių skaičiaus skirtumą dalijant iš nustatyto skaičiaus.

23. Agentūra, atlikusi valdos valdytojų ar jų partnerių administracinį patikrinimą ir (arba) vadovaudamasi VMVT atliktų patikrų vietoje duomenimis nustačiusi, kad valdos valdytojas ar partneris nesilaikė paramos teikimo reikalavimų ir (arba) pažeidė paramos gavimo ir naudojimo sąlygas, ir (arba) nesilaikė paramos paraiškoje numatytų reikalavimų, turi teisę ankstesniais ir (arba) einamaisiais metais pateiktas paraiškas administruoti iš naujo bei priimti sprendimus dėl reikalavimo grąžinti visą ar dalį išmokėtos paramos sumos ir (arba) taikyti kitas poveikio priemones už su prašoma arba gauta parama susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymą.

24. Už GAAB reikalavimų ir Valdymo reikalavimų pažeidimus sankcijos skaičiuojamos pagal Sankcijų už paramos sąlygos pažeidimą taikymo metodiką, patvirtintą atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

25. Valdos valdytojas ir (ar) partneris privalo ne vėliau kaip per 48 val. nuo informavimo apie planuojamą pieninių karvių patikrą vietoje sudaryti tinkamas sąlygas VMVT pareigūnams ją atlikti. Jei valdos valdytojas ir (ar) partneris VMVT pareigūnams neleido atlikti pieninių karvių patikros vietoje, siekiant suskaičiuoti laikomas karves ir patikrinti vietoje esančių ir ŪGR  įregistruotų karvių duomenis,  arba nesudarė kitų tinkamų sąlygų patikrai atlikti (neleido pažymėti specialiomis priemonėmis, neatskyrė ūkinių gyvūnų grupėmis, nesuvarė į aptvarus ir pan.), parama už pienines karves valdos valdytojui nemokama.

26. Teisė į paramą neprarandama ir pieninė karvė laikoma tinkama paramai gauti:

26.1. jei patikros vietoje metu yra nustatoma, kad:

26.1.1. pieninė karvė turi vieną iš dviejų įsagų ir pagal duomenis ŪGR ar galvijo pase (jei turi) galima nustatyti jos tapatybę;

26.1.2. pieninė karvė yra vienintelė valdoje arba bandoje, neturinti abiejų ausų įsagų, tačiau jos tapatybę galima  nustatyti pagal duomenis ŪGR ar galvijo pase (jei turi), bet su sąlyga, jeigu laikytojas (valdos valdytojas ar partneris) pateikė įrodymų, kad jau yra užsakęs ausų įsagus (pinigų pavedimo kvitą ar mokėjimo įvykdymą pagrindžiantį dokumentą kompiuterinėje laikmenoje) iki patikros vietoje atlikimo;

26.2. jei išlaikymo laikotarpiu valdos valdytojas ar valdos partneris duomenis apie pieninės karvės perkėlimą ir (ar) kaitą pateikė ŪGR ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas (skaičiuojant nuo sekančios dienos po įvykio) Apraše nustatytais būdais;

26.3. jei šių taisyklių reikalavimai neįvykdomi dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo valdos valdytojo valios ir išimtinių aplinkybių, nurodytų reglamente (ES) Nr. 2021/2116. Tokiais atvejais valdos valdytojas per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo valdos valdytojo valios nepriklausančias aplinkybes, praneša raštu Agentūrai apie minėtas aplinkybes, kartu pateikdamas tai įrodančius dokumentus.

 

V SKYRIUS

PAPILDOMOS NUOSTATOS

 

27. Valdos valdytojas, Paraiškoje nurodęs, jog prašo skirti paramą, laiku negavęs paramos, ne vėliau kaip iki kitų metų birželio 1 d. gali raštu kreiptis į Agentūrą ar Centrą dėl informacijos suteikimo apie paramos neskyrimo aplinkybes.

28. Valdos valdytojui, atitikusiam šių taisyklių nustatytus reikalavimus, mirus, įpėdinis, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą ir (ar) įregistruotas valdos valdytoju, pateikia Agentūrai laisvos formos prašymą dėl paramos skyrimo ir paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumento kopiją, o prašyme nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos bei valdos numerį.

29. Jeigu valdos perėmėjas, gavęs paveldėjimo dokumentus, perėmė valdą ir (ar) pienines karves einamaisiais metais, jis pateikia Centrui laisvos formos prašymą dėl paramos skyrimo ir paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumento kopiją, o prašyme nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos bei valdos numerį. Jeigu yra keli įpėdiniai, taip pat turi būti pateikti rašytiniai kitų įpėdinių sutikimai dėl paramos perleidimo vienam įpėdiniui.

30. Valdos valdytojui, atitikusiam šių taisyklių nustatytus reikalavimus, perduodant visą valdą, perėmėjas, įregistruotas valdos valdytoju, pateikia Agentūrai laisvos formos prašymą dėl paramos skyrimo ir prideda fakto patvirtinimo dokumentų kopijas bei nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos numerį. Parama skiriama valdos perėmėjui, jei valdos perdavėjas neturi įsiskolinimų Agentūrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui bei Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir nėra gavęs paramos.

31. Valdos išregistravimo atveju, kai valda išregistruojama iki einamųjų metų gruodžio 31 d., valdos valdytojas nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą, o tais atvejais, kai parama ar jos dalis iki einamųjų metų gruodžio 31 d. valdos valdytojui jau išmokėta, jis privalo paramą grąžinti.

 

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

32. Už pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę valdos valdytojai ir (ar) partneriai.

33. Už duomenų, susijusių su parama, parengimą bei pateikimą VMVT ir Agentūrai pagal su Agentūra suderintais funkcijų atlikimo tvarkos aprašais atsako Centras.

34. Už pakankamą valdų valdytojų, laikančių pienines karves, skaičiaus ir pieninių karvių skaičiaus atrinkimą patikroms vietoje atlikti, sankcijų ir galutinių paramos sumų apskaičiavimą, paramos pervedimą valdų valdytojams ir pervestų lėšų apskaitą atsako Agentūra.

35. Už šiose taisyklėse nustatytų patikrų vietoje atlikimą ir informacijos apie jas pateikimą Centrui pagal su Agentūra suderintais šių funkcijų atlikimo tvarkos aprašais atsako VMVT.

36. Valdos valdytojai, gavę paramą neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėto paramos gavimo (sąmoningai patvirtino klaidingus duomenis), atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos paramos lėšos susigrąžinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

bAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Agentūros, Centro, VMVT sprendimai arba veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka tam pačiam viešojo administravimo subjektui arba aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui, arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka administracinių ginčų komisijai, arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo ar informacijos gavimo dienos.

_________________

part_48e15429b18e4e79a0c90ca495b5ef69_end

 


 

2023–2027 metų susietosios pajamų paramos už

pienines karves administravimo taisyklių

1 priedas

 

 

(Suvestinės forma)

 

VĮ ŽEMĖS ŪKIO duomenų centras

 

 

DUOMENŲ APIE ____________METŲ PIEninES karves, TINKAMAS SUSIETAJAI PAJAMŲ PARAMAI UŽ PIENINES KARVES GAUTI, IR paramos dydžius, SUVESTINĖ

 

 

________________ Nr. _______

(data)

Vilnius

 

 

Pieninių karvių skaičius

Paramos dydis už pieninę karvę, Eur

1 pakopa

 

 

2 pakopa

 

 

3 pakopa

 

 

4 pakopa

 

 

Iš viso:

 

 

iš jų tinkamos gauti išmoką už GPK

 

X

 

 

Generalinis direktorius                                                  (Parašas)                                                                       (Vardas ir pavardė)

 

part_cd2b61af4b6d4f179993a542382ab8f9_end


 

2023–2027 metų susietosios pajamų paramos už

pienines karves administravimo taisyklių

2 priedas

 

 

(Suvestinės forma)

 

VĮ ŽEMĖS ŪKIO duomenų centras

 

 

DUOMENŲ apie____________METŲ valdos valdytojŲ IR (AR) PARTNERIŲ tinkamAS PIENINES KARVES susietajai PAJAMŲ paramai UŽ PIEninES karves GAUTI SUVESTINĖ

 

________________ Nr. _______

(data)

Vilnius

 

Eil. Nr.

 

Valdos valdytojo vardas

Valdos valdytojo pavardė / įmonės pavadinimas

Valdos valdytojo asmens kodas / įmonės kodas

Valdos Nr.

 

 

Savivaldybės kodas

 

Pieninės karvės individualus Nr.

 

Ar pieninė karvė atitinka reikalavimui išmokai už GPK (Taip / Ne)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalinis direktorius                                                  (Parašas)                                                                       (Vardas ir pavardė)

 

 

part_f16c613af713472a94c51639dad4a838_end


 

2023–2027 metų susietosios pajamų paramos už

pienines karves administravimo taisyklių

3 priedas

 

 

 

 

(Suvestinės forma)

VĮ ŽEMĖS ŪKIO DUOMENŲ centras

 

DUOMENŲ APIE ____________METŲ VALDOS VALDYTOJŲ IR (AR) PARTNERIŲ PAVĖLUOTAI ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRE REGISTRUOTĄ PIENINIŲ KARVIŲ PERKĖLIMĄ IR (AR) KAITĄ IŠLAIKYMO LAIKOTARPIU SUVESTINĖ

 

____________________ Nr. _____

(data)

Vilnius

Eil. Nr.

Savivaldybės kodas

Savivaldybė

Seniūnija

Vietovė

Valdos valdytojo vardas

Valdos valdytojo pavardė (įmonės pavadinimas)

Valdos valdytojo asmens kodas (įmonės kodas)

Valdos Nr.

Informacija apie ūkinį gyvūną

Ūkinio gyvūno individualus Nr.

Pavėluoto įvykio data

Aprašymas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalinis direktorius (Parašas)                                                                  (Vardas ir pavardė)

 

 

part_5e876407605a416287467e5a23b95832_end