LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE DALYVAUJANČIŲ VEIKLOS VYKDYTOJŲ SĄRAŠO patvirtinimo

 

 

2014 m. kovo 20 d. Nr. D1-295/4-175

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 2.2 papunkčiu, įgyvendindami 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimo Nr. 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės (OL 2011 L 130, p. 1) (toliau – Komisijos sprendimas Nr. 2011/278/ES), II ir III skyriaus ir 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimo Nr. 2013/448/ES dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies (OL 2013 L 240, p. 27), 4 straipsnio nuostatas ir atsižvelgdami į Europos Komisijos 2014 m. vasario 4 d. pranešimą, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2013 m. spalio 14 d. raštu Nr. (10-2)-D8-8681 pateiktas galutinis metinių nemokamų apyvartinių taršos leidimų, kurie bus suteikiami 2013–2020 m. laikotarpiu, skaičius 2014 m. sausio 17 d. Europos Komisijos sprendimu yra patvirtintas:

1. T v i r t i n a m e Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t o m e, kad:

2.1. Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąraše nurodytas bendras (aštuonerių metų) nemokamai skiriamų apyvartinių taršos leidimų skaičius veiklos vykdytojui gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į Komisijos sprendimo Nr. 2011/278/ES IV skyriaus nuostatas, susijusias su įrenginio veiklos pokyčiais;

2.2. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, vykdantis Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nacionalinio administratoriaus funkcijas, atlieka veiksmus, kuriuos pagal 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvos 96/61/EB 20 straipsnį, nurodo Europos Komisijos paskirtas asmuo (vyriausiasis administratorius) dėl kasmetinių apyvartinių taršos leidimų pervedimo į veiklos vykdytojų sąskaitas pagal 2013 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 389/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 280/2004/EB ir Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 920/2010 ir Nr. 1193/2011 (OL 2013 L 122, p. 1), nuostatas;

2.3. šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                               Valentinas Mazuronis

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                                Evaldas Gustas           

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA                                                             SUDERINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos           Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2014-02-25 raštu Nr. (18.1-17)3-615                         2014-02-26 raštu Nr. 2D-937(11.17)

 

SUDERINTA                                                            

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos

2014-02-21 raštu Nr. 2-741(123)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

 

2014 m. kovo 20 d. įsakymu

 

Nr. D1-295/4-175

 

 

 

EUROPOS SĄJUNGOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE DALYVAUJANČIŲ VEIKLOS VYKDYTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

 

 

 

 

Įrenginio kodas Sąjungos registre

Veiklos vykdytojo pavadinimas

Įrenginys

 

 

2013–2020 METŲ LAIKOTARPIUI VEIKLOS VYKDYTOJŲ EKSPLOATUOJAMIEMS ĮRENGINIAMS SKIRTAS NEMOKAMŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ (TOLIAU - ATL) SKAIČIUS

 

(Nuo 2014 m. nemokamai skiriamų ATL skaičius veiklos vykdytojui koreguojamas, atsižvelgiant į 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimo Nr. 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisykles (OL 2011 L 130, p. 1)

 

2013–2020 m. laikotarpiui skiriamas ATL kiekis

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

1.

LT001

AB „Akmenės cementas“

Katilinė, cemento klinkerio gamybos krosnys

648 923

637 652

626 248

614 726

603 079

591 319

579 412

567 464

4 868 823

2.

LT002

AB „Naujasis kalcitas“

Kalkių gamybos cechas

46 969

46 153

45 328

44 494

43 651

42 800

41 938

41 073

352 406

3.

LT003

UAB „Švenčionėlių keramika“

Keraminės produkcijos degimo krosnys

5 579

5 482

5 383

5 285

5 185

5 084

4 981

4 879

41 858

4.

LT004

UAB „Tauragės keramika“

Keraminės produkcijos degimo krosnys

5 461

0

0

0

0

0

0

0

5 461

5.

LT006

UAB „Rokų keramika“

Keraminės produkcijos degimo krosnys

8 478

8 331

8 181

8 031

7 879

7 725

7 570

7 414

63 609

6.

LT007

AB „Palemono keramika“

Katilas, keramikos degimo krosnys

8 675

8 440

8 227

8 019

7 811

7 604

7 395

7 189

63 360

7.

LT008

AB „Dvarčionių keramika“

Keraminės produkcijos degimo krosnys, katilinė

12 267

12 053

11 839

11 619

11 399

11 178

10 953

10 727

92 035

8.

LT010

UAB „Alytaus keramika“

UAB „Alytaus keramika“

1 587

1 559

1 531

1 503

1 475

1 446

1 417

1 387

11 905

9.

LT012

UAB „Kauno stiklas“

Stiklo lydymo krosnis ir būgninės džiovyklos

5 908

5 805

5 702

5 597

5 491

5 384

5 275

5 166

44 328

10.

LT013

AB „Klar Glass Lietuva“

Stiklo lydymo krosnis

11 514

11 251

10 988

10 726

10 464

10 202

9 939

9 679

84 763

11.

LT014

AB „ORLEN Lietuva“

Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ naftos perdirbimo produktų gamykla

1 436 056

1 410 726

1 385 117

1 359 259

1 333 141

1 306 788

1 280 122

1 253 382

10 764 591

12.

LT015

AB „Klaipėdos kartonas“

Katilinė

25 108

24 672

24 231

23 785

23 335

22 879

22 419

21 956

188 385

13.

LT016

AB „Grigiškės”

Katilinė

39 614

38 074

36 555

35 060

33 589

32 143

30 720

29 327

275 082

14.

LT017

AB „Simega“

Katilinė Nr. 1

4 473

4 003

3 545

3 102

2 672

2 257

1 854

1 467

23 373

15.

LT018

AB „ACHEMA“

AB „ACHEMA“- trąšų ir azoto junginių gamyba

 

2 095 783

2 056 943

2 017 759

1 978 283

1 938 496

1 898 435

1 857 991

1 817 507

15 661 197

16.

LT020

AB „Nordic Sugar Kėdainiai“

Katilinė, išspaudų džiovykla

30 054

29 533

29 004

28 471

27 931

27 387

26 835

26 282

225 497

17.

LT023

AB „Lifosa“

Katilinė

179 954

175 295

170 688

166 138

161 642

157 199

152 808

148 474

1 312 198

18.

LT027

AB „Klaipėdos nafta“

AB „Klaipėdos nafta“ šilumos ūkio katilinė

21 368

19 123

16 939

14 820

12 766

10 780

8 858

7 007

111 661

19.

LT029

ŽŪB „Dembavos šiltnamiai“

Katilinė

2 666

0

0

0

0

0

0

0

2 666

20.

LT030

UAB „ARVI cukrus“

Katilinė ir išspaudų džiovykla

13 327

13 095

12 861

12 624

12 385

12 143

11 899

11 654

99 988

21.

LT031

Įmonių grupė „ALITA“, AB

Katilinė, obuolių išspaudų džiovykla

1 207

1 080

956

837

721

609

500

396

6 306

22.

LT032

AB „Pasodėlė“

Katilinė

2 099

1 879

1 664

1 457

1 255

1 059

870

688

10 971

23.

LT033

AB „Klaipėdos mediena“

AB „KLAIPĖDOS MEDIENA“ katilinė

15 324

15 057

14 788

14 516

14 242

13 964

13 683

13 400

114 974

24.

LT035

UAB „Matuizų plytinė“

Katilinė

6 912

6 539

6 173

5 817

5 467

5 126

4 793

4 469

45 296

25.

LT036

AB „Jonavos šilumos tinklai“

Jonavos RK

25 493

22 814

20 207

17 680

15 230

12 861

10 567

8 360

133 212

26.

LT037

AB „Jonavos šilumos tinklai“

Girelės RK

6 223

5 362

4 749

4 155

3 580

3 022

2 483

1 965

31 539

27.

LT038

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“

UAB “Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinė

27 110

24 261

21 489

18 802

16 197

13 676

11 237

8 890

141 662

28.

LT039

UAB „Raseinių šilumos tinklai“

Raseinių RK

7 427

6 129

5 289

4 627

3 985

3 366

2 765

2 188

35 776

29.

LT042

UAB „Molėtų šiluma“

Molėtų kvartalinė katilinė

4 732

4 234

3 751

3 282

2 827

2 387

1 961

1 551

24 725

30.

LT043

UAB „Šilutės šilumos tinklai“

Šilutės RK

13 006

11 640

10 310

9 020

7 770

6 561

5 391

4 265

67 963

31.

LT044

UAB „Vilniaus energija“

Termofikacinė elektrinė Nr. 2 (E-2)

318 904

285 388

252 824

221 290

190 746

161 193

132 594

105 023

1 667 962

32.

LT045

UAB „Vilniaus energija“

Termofikacinė elektrinė Nr. 3 (E-3)

208 780

173 281

153 195

134 087

115 580

97 672

80 343

63 637

1 026 575

33.

LT046

UAB „Vilniaus energija“

Naujosios Vilnios rajoninė katilinė Nr. 2 (RK-2)

15 015

13 438

11 902

10 414

8 971

7 575

6 224

4 924

78 463

34.

LT048

UAB „Vilniaus energija“

Ateities rajoninė katilinė Nr. 8 (RK-8)

1 155

1 021

904

791

682

576

473

374

5 976

35.

LT049

UAB „Širvintų šiluma“

Širvintų katilinė Nr.3

5 133

4 594

4 069

3 560

3 066

2 589

2 128

1 683

26 822

36.

LT050

AB „Šiaulių energija“

AB „Šiaulių energija“ Šiaulių pietinė katilinė

85 613

76 615

67 873

59 407

51 207

43 273

35 597

28 195

447 780

37.

LT054

AB „Klaipėdos energija“

Gargždų šilumos tinklų katilinė Nr.4

7 740

0

0

0

0

0

0

0

7 740

38.

LT055

AB „Klaipėdos energija“

Elektrinė

65 996

59 060

52 321

45 795

39 474

33 358

27 440

21 735

345 179

39.

LT056

UAB „Radviliškio šiluma“

Radviliškio katilinė

10 635

9 517

8 430

7 376

6 354

5 365

4 408

3 487

55 572

40.

LT057

UAB „Utenos šilumos tinklai“

Utenos rajoninė katilinė

30 589

27 957

25 397

22 913

20 505

18 169

15 905

13 720

175 155

41.

LT058

UAB „Tauragės šilumos tinklai“

Tauragės - Beržės RK

10 347

9 260

8 202

7 176

6 182

5 220

4 290

3 393

54 070

42.

LT060

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“

Šalčininkų centrinė katilinė

4 475

3 945

3 494

3 058

2 634

2 224

1 827

1 446

23 103

43.

LT061

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija

Katilinė

3 303

2 956

2 618

2 291

1 974

1 667

1 370

1 083

17 262

44.

LT062

UAB „Varėnos šiluma“

Varėnos rajoninė katilinė

8 752

7 832

6 938

6 070

5 229

4 415

3 628

2 870

45 734

45.

LT063

AB „Panevėžio energija“

Panevėžio RK-2

36 631

32 779

29 034

25 403

21 883

18 478

15 182

12 011

191 401

46.

LT064

AB „Panevėžio energija“

Rokiškio RK

20 504

18 575

16 696

14 872

13 104

11 390

9 729

8 129

112 999

47.

LT065

AB „Panevėžio energija“

Panevėžio RK-1

41 057

36 675

32 490

28 438

24 512

20 714

17 040

13 496

214 422

48.

LT066

AB „Panevėžio energija“

Pasvalio RK

6 141

5 495

4 867

4 259

3 668

3 098

2 545

2 014

32 087

49.

LT067

AB „Panevėžio energija“

Zarasų RK

5 640

5 048

4 471

3 912

3 370

2 845

2 338

1 850

2 9474

50.

LT068

UAB „Geoterma“

Vandens šildymo katilai

24 306

21 752

19 267

16 858

14 522

12 262

10 076

7 971

127 014

51.

LT069

AB „Kauno energija“

Petrašiūnų elektrinė

6 098

5 457

4 835

4 232

3 648

3 082

2 535

2 008

31 895

52.

LT070

AB „Kauno Energija“

Pergalės katilinė

1 344

1 183

1 048

917

790

667

548

434

6 931

53.

LT071

AB „Kauno Energija“

Šilko katilinė

2 578

2 308

2 044

1 789

1 540

1 301

1 069

846

13 475

54.

LT072

AB „Kauno Energija“

Noreikiškių katilinė

4 810

4 305

3 814

3 338

2 877

2 431

2 000

1 584

25 159

55.

LT073

AB „Kauno Energija“

Garliavos katilinė

5 788

4 899

4 340

3 797

3 271

2 762

2 269

1 796

28 922

56.

LT074

AB „Kauno Energija“

Jurbarko katilinė

9 760

8 035

6 497

5 531

4 764

4 023

3 306

2 615

44 531

57.

LT076

UAB „Plungės šilumos tinklai“

Plungės katilinė Nr. 1

10 178

9 108

8 069

7 062

6 088

5 145

4 232

3 352

53 234

58.

LT077

UAB „Birštono šiluma“

Birštono RK

3 832

3 429

3 038

2 658

2 289

1 933

1 588

1 256

20 023

59.

LT078

UAB „Litesko“

Druskininkų pramonės katilinė

22 902

20 495

18 156

15 892

13 698

11 576

9 522

7 542

119 783

60.

LT079

UAB „Litesko“

Biržų Rotušės katilinė

2 298

2 056

1 821

1 594

1 373

1 160

953

753

12 008

61.

LT080

UAB „Litesko“

Vilkaviškio katilinė

6 035

5 402

4 785

4 186

3 606

3 045

2 502

1 979

31 540

62.

LT081

UAB „Litesko“

Luokės katilinė

9 448

8 456

7 489

6 553

5 645

4 767

3 917

3 098

49 373

63.

LT082

UAB „Litesko“

Mackevičiaus katilinė

4 331

3 876

3 434

3 004

2 588

2 185

1 795

1 420

22 633

64.

LT083

UAB „Litesko“

Palangos katilinė

14 824

13 266

11 751

10 282

8 857

7 479

6 145

4 861

77 465

65.

LT084

UAB „Litesko“

Kazlų Rūdos katilinė

3 586

3 209

2 843

2 487

2 142

1 809

1 487

1 176

18 739

66.

LT085

UAB „Litesko“

Marijampolės RK

31 224

27 942

24 754

21 667

18 676

15 782

12 983

10 283

163 311

67.

LT086

UAB „Litesko“

Alytaus RK

54 283

48 578

43 035

37 667

32 468

27 438

22 570

17 877

283 916

68.

LT087

„Lietuvos energijos gamyba“ AB

Lietuvos elektrinė

31 148

27 874

24 694

21 614

18 630

15 744

12 950

10 258

162 912

69.

LT088

UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“

Kauno elektrinė

286 505

256 394

227 139

198 808

171 368

144 816

119 124

94 353

1 498 507

70.

LT089

UAB „Kaišiadorių šiluma“

Kaišiadorių katilinė

7 101

6 355

5 629

4 924

4 242

3 582

2 944

2 329

37 106

71.

LT090

UAB „Kretingos šilumos tinklai“

Kretingos katilinė Nr. 2

6 575

5 883

5 211

4 560

3 928

3 317

2 725

2 156

34 355

72.

LT091

AB „Klaipėdos energija“

Klaipėdos rajoninė katilinė

59 049

51 693

45 787

40 061

34 510

29 140

23 944

18 942

303 126

73.

LT092

AB „Klaipėdos energija“

Lypkių rajoninė katilinė

33 024

29 554

26 177

22 904

19 730

16 660

13 689

10 829

172 567

74.

LT093

AB „Klaipėdos energija“

Gargždų šilumos tinklų katilinė Nr.2

81

0

0

0

0

0

0

0

81

75.

LT094

AB „Pagirių šiltnamiai“

Katilinė

14 906

13 340

11 816

10 338

8 906

7 520

6 179

4 889

77 894

76.

LT096

UAB „Pramones energija“

Termofikacinė elektrinė

16 469

14 739

13 055

11 423

9 840

8 309

6 827

5 401

86 063

77.

LT097

VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“

Garo katilinė ir rezervinė dyzelinė elektros stotis

6 975

6 243

5 530

4 838

4 168

3 519

2 891

2 288

36 452

78.

LT099

UAB „Prienų energija“

Lentvario katilinė

2 569

2 299

2 036

1 782

1 535

1 296

1 065

843

13 425

79.

LT100

UAB „Gargždų plytų gamykla“

Katilinė

2 443

2 400

2 357

2 314

2 270

2 226

2 181

2 136

18 327

80.

LT101

UAB „Akmenės energija“

Žalgirio katilinė

6 279

5 619

4 977

4 355

3 752

3 168

2 603

2 059

32 812

81.

LT102

AB „Panevėžio energija“

Panevėžio termofikacinė elektrinė

31 974

28 614

25 349

22 187

19 125

16 162

13 294

10 530

167 235

82.

LT103

UAB „SWEDSPAN GIRIŲ BIZONAS“

Kurą deginantys įrenginiai

41 259

40 520

39 773

39 019

38 258

37 491

36 716

35 939

308 975

83.

LT105

UAB „NEO GROUP“

UAB „NEO GROUP“ katilinė

35 827

35 205

34 575

33 939

33 296

32 647

31 989

31 330

268 808

84.

LT106

AB „Panevėžio energija“

Kėdainių RK

119

107

95

83

71

60

50

39

624

85.

LT107

UAB „Paroc“

Akmens vatos gamyba

35 374

34 759

34 138

33 510

32 875

32 234

31 585

30 933

265 408

86.

LT108

AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr. 3“

Katilinė

1 156

1 034

916

801

690

583

479

379

6 038

87.

LT109

UAB „Vilniaus energija“.

Rajoninė katilinė Nr. 7 (RK-7)

1

1

1

1

1

0

0

0

5

88.

LT112

UAB „Agro Neveronys“

Katilinė

6 145

5 499

4 870

4 262

3 671

3 099

2 547

2 015

32 108

89.

LT114

UAB „Pramonės energija“

Katilinė

16 004

15 726

15 444

15 160

14 873

14 583

14 289

13 995

120 074

90.

LT115

VĮ „Visagino energija“

VĮ „Visagino energija“ šiluminė katilinė

74 561

66 727

59 103

51 712

44 547

37 615

30 907

24 450

389 622

91.

Iš viso:

 

 

6 532 876

6 224 962

5 954 919

5 690 956

5 431 934

5 177 823

4 928 172

4 684 220

44 625 862

 

 

_________________