LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO NR. 1V-164 „dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014–2020 mETŲ europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetŲ įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 3 d. Nr. 1V-508

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V- 164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1.     Pakeičiu II skyriaus pirmojo skirsnio „Nr. 07.1.1-CPVA-V-902 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“ 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.347

„Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas“

Tūkstančiai (eurų)

164 217

290 000

R.S.348

„Dirbančiųjų dalis įmonėse, lyginant su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi savivaldybėse, kuriose yra išskirtų tikslinių teritorijų“

proc.

37

38

P.B.238

„Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse“

m2

190 603

190 603

P.B.239

„Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse“

m2

1 200

1 200“

 

2.     Pakeičiu II skyriaus pirmojo skirsnio „Nr. 07.1.1-CPVA-V-902 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“ 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

7 930 370

699 738

699 739

0

699 739

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

7 930 370

699 738

699 739

0

699 739

0

0“

 

3.     Pakeičiu II skyriaus antrojo skirsnio „Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.347

„Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas“

Tūkstančiai (eurų)

164 217

290 000

R.S.348

„Dirbančiųjų dalis įmonėse, lyginant su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi savivaldybėse, kuriose yra išskirtų tikslinių teritorijų“

proc.

37

38

P.B.238

„Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse“

m2

34 530

115 100

P.B.239

„Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse“

m2

647

647“

 

4.     Pakeičiu II skyriaus antrojo skirsnio „Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

 

ES struktūrinių fondų lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

 

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

5 166 822

455 896

455 896

0

455 896

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

5 166 822

455 896

455 896

0

455 896

0

0“

 

5.     Pakeičiu II skyriaus trečiojo skirsnio „Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal šią priemonę nefinansuojamas miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą.“

 

6.     Pakeičiu II skyriaus penktojo skirsnio „Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. daugiafunkcės socialinės infrastruktūros, skirtos neformaliam švietimui, sveikai gyvensenai ir laisvalaikiui, sukūrimas formuojant naujus miestų traukos centrus ar stiprinant esamus, įskaitant apleistos infrastruktūros konversiją;

1.3.2. apleistos viešosios infrastruktūros ir teritorijos konversija sukuriant naują infrastruktūrą, skatinančią užimtumą, sveiką gyvenseną ir (ar) vietos gyventojų bendruomeniškumą ir didinančią neformalaus švietimo, kultūros ir (ar) laisvalaikio paslaugų prieinamumą;

1.3.3. miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui ir (ar) viešųjų paslaugų prieinamumui, atnaujinimas ir (ar) sukūrimas.

1.4. Galimi pareiškėjai – savivaldybių administracijos.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos;

1.5.2. viešieji juridiniai asmenys, kurių dalininkai arba akcininkai yra valstybė ar savivaldybė;

1.5.3. privatūs juridiniai asmenys, kurių dalininkai arba akcininkai yra valstybė ar savivaldybė ir kuriems pavesta vykdyti savivaldybės funkcijas arba kurie pasitelkiami viešos ir privačios partnerystės projektui įgyvendinti.“

 

7.     Pakeičiu II skyriaus penktojo skirsnio „Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Reikalavimai, taikomi priemonei, atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal šią priemonę nefinansuojamas:

5.1. miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą;

5.2. bešeimininkių pastatų griovimas.“

 

8.     Pakeičiu II skyriaus penktojo skirsnio „Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

P.B.238

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse“

m2

0

649 486

P.B.239

„Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse“

m2

7 256

18 409

R.S.347

„Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas“

Tūkstančiai (eurų)

164 217

290 000

R.S.348

„Dirbančiųjų dalis įmonėse, lyginant su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi savivaldybėse, kuriose yra išskirtų tikslinių teritorijų“

proc.

37

38“

 

9.     Pakeičiu II skyriaus penktojo skirsnio „Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

44 885 349

3 960 472

3 960 470

0

3 960 470

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

10 496 036

926 122

926 122

0

926 122

0

0

3.   Iš viso

55 381 385

4 886 594

4 886 592

0

4 886 592

0

0“

 

10.   Pakeičiu II skyriaus šeštojo skirsnio „Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal šią priemonę nefinansuojamas:

5.1. bešeimininkių pastatų griovimas;

5.2. miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą.“

 

11.   Pakeičiu II skyriaus šeštojo skirsnio „Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

P.B.238

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse“

m2

0

243 743

P.B.239

„Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse“

m2

0

1 960

R.S.347

„Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas“

Tūkstančiai (eurų)

164 217

290 000

R.S.348

„Dirbančiųjų dalis įmonėse, lyginant su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi savivaldybėse, kuriose yra išskirtų tikslinių teritorijų“

proc.

37

38

R.N.921

„Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje“

Tūkstančiai (eurų)

0

11 764

R.N.922

„Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje“

Skaičius

0

235“

 

12.   Pakeičiu II skyriaus šeštojo skirsnio „Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

 

ES struktūrinių fondų lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

 

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

1 560 607

137 701

137 701

0

137 701

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

8 439 393

744 651

744 651

0

744 651

0

0

3.   Iš viso

10 000 000

882 352

882 352

0

882 352

0

0“

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                              Eimutis Misiūnas