HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO Nr. D1-290 „DĖL GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. vasario 28 d. Nr. D1-211

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.1. atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema (toliau – e-ASTA) – informacinės sistemos programinis modulis, suteikiantis vartotojui galimybę registruotis ir teikti ataskaitas elektroniniu būdu – internetu. e-ASTA vartotojo instrukcijos paskelbtos Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Institucija) svetainės (http://gamta.lt) rubrikoje „Atliekų apskaitos informacinė sistema“;“;

1.2. pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

„15. Individualiai organizuojantis gaminių atliekų tvarkymą gamintojas ir (ar) importuotojas Ataskaitą raštu arba internetu teikia Institucijai.“;

1.3. pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Ataskaitą pateikus internetu, Taisyklių 181, 19, 21, 211 punktuose ir 20.2, 20.3, 20.4 papunkčiuose nurodytus Ataskaitos priedus gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti Institucijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Ataskaitos pateikimo internetu dienos. Ataskaita laikoma pateikta, kai kartu su Ataskaita Institucijai pateikti ir Ataskaitos priedai.“;

1.4. pakeičiu 1 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Ataskaita teikiama Aplinkos apsaugos agentūrai“;

1.5. pakeičiu 2 priedo antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„1 dalis: nurodoma, kad Ataskaita teikiama Aplinkos apsaugos agentūrai.“;

1.6. pakeičiu 3 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Ataskaita teikiama Aplinkos apsaugos agentūrai“;

1.7. pakeičiu 4 priedo antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„1 dalis: nurodoma, kad Ataskaita teikiama Aplinkos apsaugos agentūrai.“;

1.8. pakeičiu 5 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Ataskaita teikiama Aplinkos apsaugos agentūrai“;

1.9. pakeičiu 6 priedo antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„1 dalis: nurodoma, kad Ataskaita teikiama Aplinkos apsaugos agentūrai.“;

1.10. pakeičiu 7 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Ataskaita teikiama Aplinkos apsaugos agentūrai“;

1.11. pakeičiu 8 priedo antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„1 dalis: nurodoma, kad Ataskaita teikiama Aplinkos apsaugos agentūrai.“;

1.12. pakeičiu 9 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Ataskaita teikiama Aplinkos apsaugos agentūrai“;

1.13. pakeičiu 10 priedo antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„1 dalis: nurodoma, kad Ataskaita teikiama Aplinkos apsaugos agentūrai.“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Valentinas Mazuronis