LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PASTATŲ ENERGINIO NAUDINDUMO SERTIFIKAVIMO EKSPERTŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

 

2016 m. gegužės 24 d. Nr. D1-375

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-641 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2005 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“, 30 punktu:

1. T v i r t i n u Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo programą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. D1-330 „Dėl Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo programos patvirtinimo“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Kęstutis Trečiokas


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. D1-375

 

pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų

kvalifikacijos kėlimo

programa

mokymų trukmė: 24 val.

Mokymų tikslas: parengti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertus pastatų sertifikavimui pagal naujus teisės aktų reikalavimus, pagilinti jų žinias ir praktinius įgūdžius.

I SKYRIUS

Programos anotacija

 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. D1-674 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-624 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinti statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ pakeitimai, pagal kuriuos nuo 2013 m. sausio 9 d. pasikeitė reikalavimai pastatų energinio naudingumo sertifikavimui ir energinio naudingumo skaičiavimams. Šiems skaičiavimams naudojama nauja kompiuterinė skaičiavimo programa. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo tvarka perkelia 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/31/EB dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2010 L 153, p. 13) reikalavimus, kurie nustato, kad pastatų energinio naudingumo įvertinimui naudojamas mėnesinis skaičiavimo metodas ir pirminės energijos suvartojimo pastate rodikliai. Šiuo teisės aktu taip pat detaliau vertinamos pastato vėdinimo, karšto vandens ruošimo, šildymo sistemos, energijos sąnaudos pastato vėsinimui, pastato sandarumo įtaka pastato energijos vartojimo rodikliams, pasyvios apsaugos nuo saulės priemonės, ilginių šiluminių tiltelių rodikliai, energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, sąnaudos pastate.

2. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo programa apima statybos techninių reglamentų STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ ir STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-909 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ patvirtinimo“ reikalavimus ir jų taikymo metu kilusius klausimus.

 

II SKYRIUS

Mokymų planas

 

Eil.

Nr.

Tema

Paskaitos trukmė, val.

1.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo reikalavimai, susiję su 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo reikalavimų įgyvendinimu

 

2

2.

Pastatų energinio naudingumo projektavimo programos NRGpro ir pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programos NRG3 ypatumų tarpusavio palyginimas

 

1

3.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos atliekant pastatų energinio naudingumo sertifikavimą

 

2

4.

Ilginių šiluminių tiltelių konstrukcijų braižymo su dvimačio temperatūrinio lauko skaičiavimo programa (THERM) praktiniai mokymai

 

3

5.

Ilginių šiluminių tiltelių apie skaidrių atitvarų (langų, stoglangių, švieslangių, kitų skaidrių atitvarų) ir durų angas konstrukciniai sprendimai ir ilginių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Teorija ir praktiniai mokymai

 

3

6.

Ilginių šiluminių tiltelių fasadų kampuose konstrukciniai sprendimai ir ilginių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Teorija ir praktiniai mokymai

 

2

7.

Ilginių šiluminių tiltelių tarp sienų ir pamatų konstrukciniai sprendimai ir ilginių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Teorija ir praktiniai mokymai

 

2

8.

Ilginių šiluminių tiltelių tarp sienų ir stogo konstrukciniai sprendimai ir ilginių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Teorija ir praktiniai mokymai

 

2

9.

Ilginių šiluminių tiltelių balkonų grindų sankirtoje su išorinėmis sienomis konstrukciniai sprendimai ir ilginių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Teorija ir praktiniai mokymai

 

2

10.

Statybos produktų savybių deklaravimo reikalavimai

 

1

11.

Probleminiai pastatų projektiniai sprendimai, kurių skaičiavimo metodai nenumatyti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programoje NRG3. Šių projektinių sprendimų įvertinimo būdai skaičiuojant su programa NRG3

 

1

12.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų klausimai apie neaiškumus sertifikuojant pastatus. Atsakymai į ekspertų klausimus

3

 

Bendra mokymų trukmė, val.

24 val.

 

III SKYRIUS

Reikalavimai mokymo patalpų aprūpinimui

 

3. Mokymo patalpa turi būti aprūpinta šiomis priemonėmis:

3.1. kompiuteriu mokymo personalui;

3.2. skaitmeniniu projektoriumi ir kitomis priemonėmis, užtikrinančiomis mokymo kursų tęstinumą;

3.3. spausdinimo įrenginiu ne mažesniam kaip A4 popieriaus lapo formatui;

3.4. mokymų metu pastate, kur vyksta kursai, turi būti dokumentų dauginimo aparatas ir sudarytos sąlygos operatyviam reikalingų dokumentų dauginimui.

 

IV SKYRIUS

Reikalavimai mokymo personalui

 

4. Mokymą vykdantis personalas turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.1. visas mokymo personalas turi turėti aukštąjį (universitetinį) išsilavinimą, gebėti dirbti kompiuteriu, naudotis internetu, elektroniniu paštu;

4.2. mokymo personalas, mokantis kursų lankytojus teisiniais klausimais, turi turėti aukštąjį (universitetinį) išsilavinimą technikos arba teisės mokslų srityje, taip pat ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį teisinio, administracinio, mokslinio ar organizacinio darbo srityse, susijusiose su statybos normatyvinių dokumentų rengimu ar taikymu;

4.3. mokymo personalas, mokantis kursų lankytojus bendraisiais ir organizaciniais klausimais, turi turėti aukštąjį (universitetinį) išsilavinimą technikos mokslų srityje, taip pat ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį teisinio, administracinio, mokslinio ar organizacinio darbo srityje, susijusioje su statybos normatyvinių dokumentų rengimu ar taikymu;

4.4. mokymo personalas, mokantis kursų lankytojus klausimais, susijusiais su pastatų energinio naudingumo skaičiavimo metodika, turi turėti aukštąjį (universitetinį) išsilavinimą technikos mokslų srityje, taip pat ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį pastatų energijos nuostolių tyrimo, skaičiavimo ar vertinimo srityse, mokėti dirbti su Aplinkos ministerijos patvirtinta pastatų energinio naudingumo sertifikavimo skaičiavimo programa;

4.5. turėti pedagoginės veiklos patirtį mokant statybos srities specialistus.

 

V SKYRIUS

bendrosios nuostatos

 

5. Kvalifikacijos kėlimo kursų lankytojai kursų metu turi su savimi turėti nešiojamuosius kompiuterius su instaliuotomis NRG3 skaičiavimo programomis.

6. Mokymus pagal šią pastatų energinio naudingumo ekspertų kvalifikacijos kėlimo programą gali vykdyti 2006 m. spalio 2 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-442 „Dėl asmenų, pageidaujančių įgyti teisę būti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertais, mokymo organizacijų paskyrimo“ paskirtosios mokymo organizacijos, kurioms suteikta teisė vykdyti asmenų, pageidaujančių įgyti teisę būti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertais, mokymą.

7. Kvalifikacijos kėlimo kursų techninis personalas turi parengti mokymo patalpas pagal 3 punkte aptartus reikalavimus šių mokymo patalpų aprūpinimui. Techninis personalas kursų metu turi užtikrinti kompiuterių, projektoriaus ir spausdinimo įrenginių tinkamą darbą, būti pasirengęs ir turėti gebėjimus operatyviai pakeisti kompiuterinę techniką jos gedimo atveju, būti pasirengęs ir turėti gebėjimus operatyviai pašalinti programinės įrangos gedimus, mokėti naudotis dauginimo aparatu ir sudaryti sąlygas operatyviam reikalingų dokumentų dauginimui.

8. Kvalifikacijos kėlimo kursų baigimo pažymėjimas turi būti išduodamas tik tai kursų daliai, kurią lankytojas išklausė ir įvykdė kursų metu pateiktas praktines užduotis, pažymėjime nurodant išklausytų kursų trukmę ir paskaitų temas pagal 2 skyriuje pateiktą paskaitų ir praktinių mokymų sąrašą.

_________________