Description: http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGPJŪČIO 9 D. ĮSAKYMO NR. 1K-239 „DĖL KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 18 d. Nr. 1K-242

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7.4 papunkčiu:

pakeičiu Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymą Nr. 1K-239 „Dėl Kontrolinių klausimynų patvirtinimo“:

1. Papildau 1.3 papunkčiu:

1.3. Kontrolinį klausimyną dėl vaistinių patikrinimo.

2. Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. TLK direktoriams vykdyti patikrinimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal šio įsakymo 1.1 ir 1.2 papunkčiais patvirtintus klausimynus, o vaistinėse – pagal šio įsakymo 1.3 papunkčiu patvirtintą klausimyną (patikrinimo metu gali būti pildomas ne visas klausimynas, jei tikslinga atlikti mažesnės apimties patikrinimą);“.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo lapkričio 1 dienos.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas                                                               Neringa Bernotienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės ligonių kasos prie

Sveikatos apsaugos ministerijos

direktoriaus

2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1K-242

 

KONTROLINIS KLAUSIMYNAS DĖL VAISTINIŲ PATIKRINIMO

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

 

Tikrintos vaistinės pavadinimas (ID)

 

 

Adresas

 

 

Kontaktai (el. paštas, tel. Nr.)

 

 

Pildymo data ir vieta

 

 

II SKYRIUS

SPECIALIOJI DALIS

 

Eil. Nr.

Klausimas

Taip

Ne

Pastabos

1

Ar vaistinė užtikrina, kad kompensuojamuosius vaistus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones parduoda (išduoda) vaistininkai, turintys galiojančias vaistininko praktikos licencijas?

 

 

 

2

Ar vaistinė užtikrina, kad kompensuojamuosius vaistus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones parduoda (išduoda) vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai), įrašyti į vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą?

 

 

 

3

Ar vaistinėje kiekvienoje receptinių vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių pardavimo (išdavimo) vietoje yra gyventojams skirtas kompiuterio monitoriaus ekranas?

 

 

 

4

Ar vaistinėje nemokamai skelbiama ir platinama TLK pateikta informacinė ir vaizdinė medžiagą apie kompensuojamuosius vaistus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones?

 

 

 

5

Ar vaistinėje gyventojams skirtame kompiuterio monitoriaus ekrane pateikiama informacija atitinka sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-494 321 punkto reikalavimus?

 

 

 

6

Ar vaistinės kiekvienoje vaistų ir medicinos pagalbos priemonių pardavimo (išdavimo) vietoje yra skelbiama ši informacija: „Jūs galite rinktis pigesnius generinius vaistus. Monitoriaus ekrano viršuje, pirmoje eilutėje, matote vaistą, kurį galite įsigyti už mažiausią kainą“?

 

 

 

7

Ar vaistinėje skelbiama informacija, nurodyta šio klausimyno 6 eilutėje, yra lengvai įskaitoma?

 

 

 

8

Ar vaistinė turi visus būtinus turėti kompensuojamuosius vaistus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones?

 

 

 

 

III SKYRIUS

VAISTINĖJE BŪTINŲ TURĖTI VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Kompensuojamojo vaisto ir (arba) medicinos pagalbos priemonės pavadinimas*

Taip

Ne

Pastabos

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

*Kompensuojamieji vaistai ir medicinos pagalbos priemonės, nurodyti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualioje redakcijoje.

 

IV SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU VAISTINĖS TIKRINIMU, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

 

1

 

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas

 

2

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ 

 

3

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V-494 „Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“

 

4

 

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. 1K-22 „Dėl Tipinės kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties patvirtinimo“

 

5

 

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

________________ _______________ __________________

(Vaistinės atstovo pareigos) (Parašas) (Vardas, pavardė)