Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administracinis departamentas

2015 11 18

 

 

REZOLIUCIJA MSC.153(78)

 

(priimta 2004 m. gegužės 20 d.)

 

1974 m. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE SU PAKEITIMAIS PAKEITIMŲ PRIĖMIMAS

 

 

 

Jūrų saugumo komitetas,

 

prisimindamas Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos 28 straipsnio b dalį dėl komiteto funkcijų;

 

taip pat prisimindamas 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) (toliau – Konvencija) VIII straipsnio b dalies nuostatas dėl Konvencijos priedo pakeitimų priėmimo tvarkos, išskyrus I skyriaus nuostatas;

 

pažymėdamas A.920 (22) rezoliuciją „Saugos priemonės ir procedūros, skirtos jūroje išgelbėtiems asmenims gydyti“;

 

taip pat prisimindamas Konvencijos nuostatas, susijusias su įsipareigojimais, pagal kuriuos:

 

– laivo kapitonai kuo greičiau skuba į pagalbą jūroje nelaimės ištiktiems asmenims, ir

 

– Susitariančiosios Vyriausybės užtikrina pakrantės stebėjimo ir jūroje prie joms priklausančių pakrančių nelaimės ištiktų asmenų gelbėjimo tvarką;

 

taip pat pažymėdamas 1982 m. Jungtinių Tautų Jūrų teisės konvencijos 98 straipsnį dėl pareigos teikti pagalbą;

 

taip pat pažymėdamas Generalinio sekretoriaus iniciatyvą įtraukti kompetentingas Jungtinių Tautų specialiąsias institucijas ir programas į šioje Rezoliucijoje keliamų klausimų svarstymą siekiant bendromis pastangomis surasti veiksmingą ir nuoseklų jų sprendimą;

 

suprasdamas, kad reikia aiškiau išdėstyti esamas procedūras siekiant užtikrinti, kad jūroje išgelbėtiems asmenims būtų suteikiamas saugus prieglobstis, neatsižvelgiant į jų pilietybę, statusą ar nelaimės aplinkybes;

 

taip pat suprasdamas, kad šia Rezoliucija priimamu SOLAS konvencijos V skyriaus 33 taisyklės nauju 1.1 punktu užtikrinama, kad kiekvienu atveju saugus prieglobstis būtų suteikiamas pagrįstą laikotarpį. Juo taip pat siekiama, kad atsakomybė už saugaus prieglobsčio suteikimą arba saugaus prieglobsčio užtikrinimą tektų Susitariančiosioms Vyriausybėms, kurios atsakingos už jų teritorijoje vykstančius nukentėjusiųjų paieškos ir gelbėjimo darbus;

 

apsvarstęs septyniasdešimt septintajame posėdyje pagal VIII straipsnio b dalies i punktą pasiūlytus ir išplatintus Konvencijos pakeitimus,

 

1. priima pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies iv punktą šios Rezoliucijos priede išdėstytus Konvencijos pakeitimus;

 

2. nustato pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies vi punkto 2 papunkčio bb dalį, kad minėtiems pakeitimams pritarta 2006 m. sausio 1 dieną, jei iki šios dienos daugiau negu vienas trečdalis Konvencijos Susitariančiųjų Vyriausybių arba Susitariančiosios Vyriausybės, kurių prekybos laivynai kartu sudaro ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų pasaulio prekybos laivyno bendrosios talpos, nepraneša Organizacijos generaliniam sekretoriui, jog jos nepritaria pakeitimui,

 

3. prašo SOLAS Susitariančiąsias Vyriausybes prisiminti, kad pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies vii punkto 2 papunktį pakeitimai įsigalioja 2006 m. liepos 1 d. nuo 2 dalyje nurodytos jų priėmimo dienos;

 

4. prašo pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies vi punktą Generalinį sekretorių visoms Konvencijos Susitariančiosioms Vyriausybėms pateikti patvirtintas šios Rezoliucijos ir Priedo, kuriame išdėstyti pakeitimai, kopijas;

 

5. taip pat prašo Generalinį sekretorių šią Rezoliuciją ir jos Priedą perduoti organizacijos narėms, kurios nėra šios Konvencijos Susitariančiosios Vyriausybės.

 


PRIEDAS

 

1974 m. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE SU PAKEITIMAIS PAKEITIMŲ PRIĖMIMAS

 

 

 

V SKYRIUS

 

LAIVYBOS SAUGUMAS

 

 

 

2 taisyklė

 

Apibrėžtys

 

1. Po 4 punkto įterpiamas naujas 5 punktas:

 

„5. Paieškos ir gelbėjimo tarnyba. Užtikrina veiksmingą nelaimių stebėjimo procesą, atlieka ryšių, koordinavimo bei paieškos ir gelbėjimo funkcijas, taip pat teikia medicinines konsultacijas, pirmąją medicinos pagalbą arba medicininės evakuacijos pagalbą, naudodamasi valstybinėmis ir privačiomis lėšomis ir pasitelkdama į pagalbą su tarnyba bendradarbiaujančius orlaivius, laivus, vandens transporto priemones, taip pat naudodama kitas transporto priemones ar įrenginius.“

 

 

 

33 taisyklė

 

Nelaimės pranešimai – įsipareigojimai ir procedūros

 

2. Taisyklės pavadinimas keičiamas taip:

 

Nelaimės atvejai. Įsipareigojimai ir procedūros

 

3. 1 punkte žodis „signalas“ pirmame sakinyje keičiamas žodžiu „informacija“, taip pat po pirmojo sakinio įterpiamas šis sakinys:

 

„Šis pagalbos teikimo įpareigojimas taikomas neatsižvelgiant į pilietybę, statusą ar nelaimės aplinkybes.“

 

4. Po 1 punkto įterpiamas 1-1 punktas:

 

„1-1. Susitariančiosios Vyriausybės koordinuoja veiksmus ir bendradarbiauja, siekdamos užtikrinti, kad jūroje nelaimės ištiktiems asmenims pagalbą teikiantiems laivų kapitonams būtų leidžiami nedideli laivo nukrypimai nuo nustatyto kurso, tačiau užtikrindamos, kad toks laivo kapitonams suteikiamas leidimas nesukeltų pavojaus žmonių gyvybei jūroje. Susitariančioji Vyriausybė, kuri atsakinga už teritoriją, kurioje vyksta nukentėjusiųjų paieškos ir gelbėjimo darbai, prisiima visą atsakomybę už koordinavimo ir bendradarbiavimo veiksmus, kuriais užtikrinama, kad išgelbėtieji asmenys būtų išlaipinti iš gelbėjamo laivo ir pristatyti į saugų prieglobstį, atsižvelgdama į konkrečias aplinkybes ir Organizacijos parengtas gaires. Tokiais atvejais atitinkamos Susitariančiosios Vyriausybės pasirūpina, kad toks išlaipinimas vyktų kuo skubiau.“

 

5. Po 5 punkto įterpiamas naujas 6 punktas:

 

„6. Laivų kapitonai, kurie priėmė į laivą jūroje nelaimės ištiktus asmenis, jiems suteikia deramas sąlygas, atsižvelgdami į laivo galimybes ir apribojimus.“

 

34 taisyklė

 

Saugi laivyba ir pavojingų situacijų išvengimas

 

6. Išbraukiamas esamas 3 punktas.

 

7. Po 34 taisyklės įrašoma nauja 34-1 taisyklė:

 

34-1 taisyklė. Laivo kapitono atsakomybė

 

Laivą eksploatuojantis laivo savininkas, frachtuotojas, bendrovė (pagal IX skyriaus 1 taisyklės apibrėžtį) arba kuris nors kitas asmuo netrukdo laivo kapitonui ir jo neriboja jam priimant ar vykdant bet kokį sprendimą, kuris profesionaliu kapitono požiūriu yra būtinas siekiant apsaugoti žmogaus gyvybę jūroje ir jūros aplinką.“