LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ANTRINEI VALSTYBĖS GARANTUOJAMAI TEISINEI PAGALBAI TEIKTI REIKALINGŲ PRAŠYMO, PRANEŠIMŲ IR SPRENDIMO FORMŲ BEI SPRENDIMO PRIĖMIMO DĖL ANTRINĖS VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO, ĮVERTINUS INDIVIDUALIĄ PAREIŠKĖJO SITUACIJĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 16 d. Nr. 1R-220

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 4 straipsnio 4 punktu, 7 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 11 straipsnio 11 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, 22 straipsnio 1 ir 4 dalimis:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Prašymo suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą formą;

1.2. Metinės asmens pajamų ir asmens (šeimos) turto deklaracijos antrinei valstybės garantuojamai teisinei pagalbai gauti formą;

1.3. Sveikatos priežiūros įstaigos pranešimo dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo formą;

1.4. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimo dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo formą;

1.5. Rekomenduojamą Sprendimo dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo formą;

1.6. Sprendimo priėmimo dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo, įvertinus individualią pareiškėjo situaciją, tvarkos aprašą.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. 1R-124 „Dėl Prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. 1R-121 „Dėl Sprendimų priėmimo, įvertinus individualią pareiškėjo situaciją, tvarkos aprašo ir rekomenduojamos Sprendimo dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo formos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. 1R-300 „Dėl Metinės pajamų ir turto deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti formos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. 1R-302 „Dėl pranešimų dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

Teisingumo ministras                                                                                Elvinas Jankevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1R-220

 

(Prašymo suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą forma)

 

_______________________________

(asmens vardas, pavardė)

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai / Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos _____________skyriui

(įrašyti)

 

 

PRAŠYMAS

SUTEIKTI ANTRINĘ VALSTYBĖS GARANTUOJAMĄ TEISINĘ PAGALBĄ

 

20 __ m. _____________ d.

 

1. Prašau suteikti man antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą (toliau – antrinė teisinė pagalba) (pažymėti vieną langelį):

 

administracinėje byloje □

 

administracinio nusižengimo byloje □

 

baudžiamojoje byloje □

 

civilinėje byloje □

 

konstitucinės justicijos byloje □

 

 

2. Prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą esmės išdėstymas (nurodyti reikalavimą (pvz., siekiu kreiptis į teismą dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui (vardas ir pavardė) priteisimo iš tėvo (vardas ir pavardė), reikalinga teisinė pagalba tik atleidžiant nuo bylinėjimosi išlaidų) ir su juo susijusias aplinkybes)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

3. Informacija apie bylą, kurioje reikalinga antrinė teisinė pagalba (jeigu yra žinoma):

 

Bylos numeris _________________________________

 

Teismo posėdžio vieta ___________________________

 

Teismo posėdžio data ___________________________

 

Teismo posėdžio laikas __________________________

 

 

4. Ankstesnėje proceso stadijoje antrinė teisinė pagalba buvo (pažymėti vieną langelį):

 

neteikiama □

 

teikiama □, antrinę teisinę pagalbą teikė advokatas (jeigu yra žinoma) ––––––––––––––––––––

 

(advokato vardas, pavardė)

 

 

 

5. Nurodau šiuos savo duomenis:

5.1. Asmens kodas                         _______________________________________________

 

5.2. Faktinė gyvenamoji vieta,       _______________________________________________

telefono ryšio numeris, el. pašto   

adresas                                          –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––           

 

6. Nurodau šiuos duomenis apie savo šeiminę padėtį, sutuoktinį (-ę), vaikus, kitus bendrai gyvenančius išlaikytinius (-es) (pildoma, jeigu kartu su šiuo prašymu pateikiama metinė pajamų ir turto deklaracija antrinei teisinei pagalbai gauti):

 

6.1. Šeiminė padėtis (pažymėti vieną langelį):

 

vedęs / ištekėjusi

 

nevedęs / netekėjusi, išsituokęs (-usi) / našlys (-ė)

 

 

6.2. Sutuoktinis (-ė) (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta)

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– .

 

6.3. Bendrai gyvenantys ir mano išlaikomi vaikai (įvaikiai) iki 18 metų (vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data):

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––.

 

6.4. Nedirbantys nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys vaikai (įvaikiai) nuo 18 iki 24 metų, besimokantys dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, taip pat asmenys nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 d. (vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data):

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––.

 

6.5. Bendrai gyvenantys ir mano išlaikomi kiti asmenys (vardas (-ai), pavardė (-ės), giminystės ryšys, nedarbingumo priežastis):

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––.

 

7. Teisinių išlaidų draudimu esu (pažymėti vieną langelį):

 

neapsidraudęs (-usi) □

 

apsidraudęs (-usi) □ ir pateikiu draudimo sutarties kopiją.

 

 

 

 

8. Antrinės teisinės pagalbos išlaidos:

 

8.1. Su galima preliminaria antrinės teisinės pagalbos išlaidų suma (pažymėti vieną langelį):

 

esu supažindintas (-a) pirminę teisinę pagalbą teikiančio specialisto □ ____________________  

 

(pareiškėjo parašas)

 

esu supažindintas (-a), kad antrinės teisinės pagalbos išlaidų suma apskaičiuojama sudedant užmokestį advokatui už antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką ir išlaidas (įrodymų rinkimo, vertimo, vykdymo proceso ir panašiai) □ ___________________________

 

(pareiškėjo parašas)

 

 

 

8.2. Jeigu valstybės garantuojama ir apmokama antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalis sudarys 50, 30 ar 15 procentų, kitos (kitą) antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalies (dalį) (atitinkamai 50, 70 procentų ar 85 procentus) apmokėti (pažymėti vieną langelį):

 

nesutinku

 

sutinku □

 

 

9. Siūlau (prašau), kad antrinę teisinę pagalbą man teiktų __________________________ ,

(advokato vardas, pavardė)

ir pateikiu rašytinį advokato sutikimą dėl atstovavimo konkrečioje byloje (jeigu advokatas nėra įrašytas į antrinę teisinę pagalbą teikiančių advokatų sąrašus).

 

10. Kitos aplinkybės, kurios gali būti svarbios teikiant antrinę teisinę pagalbą:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

11. Prie prašymo pridedu šiuos dokumentus, įrodančius mano teisę gauti antrinę teisinę pagalbą (asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, dokumentas (jo kopija), patvirtinantis teisę gauti antrinę teisinę pagalbą (pagal šio prašymo priedą), dokumentai (jų kopijos), pagrindžiantys mano reikalavimą, ir kt.):

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

 

12. Esu informuotas (-a), kad šiame prašyme ir prie jo pridėtuose dokumentuose pateikta iš valstybės ir savivaldybių institucijų, taip pat iš valstybės registrų, kitų valstybės informacinių sistemų, fizinių ar juridinių asmenų gauta informacija, duomenys (įskaitant asmens duomenis) tvarkomi antrinės teisinės pagalbos teikimo tikslais.

 

Patvirtinu, kad šiame prašyme mano nurodyti duomenys yra išsamūs ir teisingi.

 

__________________________                               ______________________________________

(pareiškėjo parašas)                                                                       (pareiškėjo vardas, pavardė)

 

13. Šį prašymą padėjo užpildyti ar užpildė valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiantis asmuo

__________________________________________             ________________     ___________

(vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas)                                  (pareigos)                            (parašas)

 

 

Prašymo suteikti antrinę teisinę

pagalbą formos

priedas

 

TEISĘ GAUTI ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ TURINTYS ASMENYS IR ŠIĄ TEISĘ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Asmenys, turintys teisę gauti antrinę teisinę pagalbą

 

Prie prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą pridedamas dokumentas

 

1. Asmuo, kurio sunki turtinė padėtis (vertinama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius teisinei pagalbai gauti)

 

Metinė asmens pajamų ir asmens (šeimos) turto deklaracija antrinei teisinei pagalbai gauti

 

2. Asmuo, kuris yra nukentėjęs nuo teroristinių, prekybos žmonėmis, smurto artimoje aplinkoje nusikalstamų veikų, nusikalstamų veikų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo padarytų nusikalstamų veikų, taip pat nusikalstamų veikų, padarytų siekiant išreikšti neapykantą dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų

 

Ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimas ar teismo nutartis, kuriais asmuo pripažintas nukentėjusiuoju, ir (ar) teismo nuosprendis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Asmuo, kuris yra nukentėjęs dėl nusikaltimo atsiradusios žalos atlyginimo byloje, įskaitant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje, išskyrus šio sąrašo 2 punkte išvardytus atvejus

 

Ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimas ar teismo nutartis, kuriais asmuo pripažintas nukentėjusiuoju, ir (ar) teismo nuosprendis

 

4. Asmuo, kuriam yra paskirta socialinė pašalpa

 

 

 

Informacija tikrinama valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose. Nesant šios informacijos, gali būti paprašyta pateikti tai patvirtinančią pažymą

 

5. Asmuo, kuris yra išlaikomas stacionarioje socialinės globos įstaigoje

 

 

 

Stacionarios socialinės globos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens išduota pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra išlaikomas minėtoje įstaigoje

 

6. Asmuo, kuriam yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, kuris yra pripažintas nedarbingu arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis

 

Neįgaliojo pažymėjimas (kitas dokumentas), patvirtinantis sunkų neįgalumo lygį, asmens pripažinimą nedarbingu arba nustatytą didelių specialiųjų poreikių lygį

 

7. Šio sąrašo 6 punkte nurodytų asmenų globėjas (rūpintojas), kai teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei juos ginti

 

Neįgaliojo pažymėjimas (kitas dokumentas), patvirtinantis globotiniui (rūpintiniui) nustatytą neįgalumo, darbingumo arba specialiųjų poreikių lygį

 

8. Asmuo, dėl objektyvių priežasčių neturintis galimybės disponuoti savo (šeimos) turtu ir lėšomis, kai dėl to asmens (šeimos) turtas bei asmens metinės pajamos, kuriais yra galimybė laisvai disponuoti, neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių

 

Informacija tikrinama valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose. Nesant šios informacijos, gali būti paprašyta pateikti tai patvirtinančius dokumentus

 

9. Asmuo, dėl kurio priverstinio hospitalizavimo ir gydymo, priverstinio hospitalizavimo ir gydymo pratęsimo sprendžiama   bei kuriam taikomas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas, pratęsiamas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas

 

Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad taikomas priverstinis hospitalizavimas ir gydymas arba būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas

 

10. Šio sąrašo 9 punkte nurodyto asmens globėjas (rūpintojas), kai teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei juos ginti

 

 

 

Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad globotiniui (rūpintiniui) taikomas priverstinis hospitalizavimas ir gydymas arba būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas

 

11. Asmuo, kuris yra skolininkas vykdymo procese, kai išieškoma iš paskutinio gyvenamojo būsto, kuriame jis gyvena

 

Dokumentai, patvirtinantys varžytynių, kuriose parduodamas asmens paskutinis gyvenamasis būstas, paskelbimą

 

12. Nepilnamečio vaiko tėvai ir atstovai pagal įstatymą, kai sprendžiamas jo iškeldinimo klausimas

 

Dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl šeimos, kurioje auga nepilnamečiai vaikai, iškeldinimo

 

13. Nepilnametis vaikas, nesudaręs santuokos ir teismo nepripažintas visiškai veiksniu (emancipuotu), savarankiškai besikreipiantis į teismą dėl savo teisių ar įstatymų saugomų interesų gynimo

 

Informacija tikrinama valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose. Nesant šios informacijos, gali būti paprašyta pateikti tai patvirtinančius dokumentus

 

14. Asmuo, kurį prašoma pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje byloje dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje

 

Dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje

 

15. Neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo, kuriam teisinė pagalba reikalinga byloje dėl globos

 

Dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ir jo globos

 

16. Neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo, kuriam teisinė pagalba reikalinga byloje dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo

 

Dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo buvo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo

 

17. Neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo, kuriam teisinė pagalba reikalinga byloje dėl fizinio asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu

 

Dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu

 

18. Neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto asmens globėjas, kai teisinė pagalba reikalinga byloje dėl teismo sprendimo, kuriuo globotinis pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo

 

Dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl teismo sprendimo, kuriuo globotinis buvo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo, taip pat teismo sprendimas, kuriuo globotinis pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje

 

19. Neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto asmens globėjas, kai teisinė pagalba reikalinga byloje dėl neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto globotinio pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu

 

Dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto globotinio pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu, taip pat teismo sprendimas, kuriuo globotinis pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje

 

20. Asmuo, kuriam reikalinga pagalba bylose dėl gimimo įregistravimo

 

Civilinės metrikacijos įstaigos išvada dėl atsisakymo įregistruoti gimimą ar atkurti gimimo įrašą

 

21. Asmuo, kuriam reikalinga pagalba bylose dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

 

Dokumentas, patvirtinantis, kad prašymas dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pagal Hagos konvenciją yra priimtas centrinėje institucijoje ir neteisėtai išvežtas ar laikomas vaikas nebuvo grąžintas, taip pat šio prašymo kopija

 

22. Nepilnamečio vaiko tėvas (motina), dėl kurio (kurios) valdžios apribojimo ar jo panaikinimo sprendžia teismas

 

Dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl tėvų valdžios apribojimo ar jo panaikinimo, arba teismo pranešimas apie tai, kad vaiko tėvams (ar vienam iš jų), dėl kurių valdžios apribojimo sprendžia teismas, būtinas advokatas

 

23. Įvaikintojas ar vaiko globėjas (rūpintojas), kompetentingai valstybės institucijai pateikęs prašymą dėl įvaikinimo ar nuolatinės globos (rūpybos) ir turintis šios institucijos patvirtinimą dėl tinkamumo tapti įtėviu ar vaiko globėju (rūpintoju)

 

Kompetentingos valstybės institucijos patvirtinimas dėl tinkamumo įvaikinti ar būti nuolatiniu globėju (rūpintoju)

 

24. Įvaikintojas ar vaiko globėjas (rūpintojas), kurio prašymą dėl įvaikinimo ar nuolatinės globos (rūpybos) nagrinėja teismas

 

Kompetentingos valstybės institucijos patvirtinimas dėl tinkamumo įvaikinti ar būti nuolatiniu globėju (rūpintoju), teismo, nagrinėjančio bylą dėl įvaikinimo ar bylą dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos), pranešimas apie pradėtą bylos procesą ir (ar) kiti dokumentai, patvirtinantys pradėtą procesą dėl vaiko įvaikinimo ar vaiko nuolatinės globos (rūpybos)

 

25. Asmuo, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pripažintas pranešėju, kai teisinė pagalba reikalinga byloje, susijusioje su jo interesų apsauga pagal šį įstatymą

 

Kompetentingos valstybės institucijos sprendimas pripažinti asmenį pranešėju

 

26. Asmens, pripažinto pranešėju Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka, šeimos narys, kai teisinė pagalba reikalinga byloje, susijusioje su šio asmens ir pranešėjo interesų apsauga pagal šį įstatymą

 

Kompetentingos valstybės institucijos sprendimas pripažinti asmenį pranešėju ir dokumentas, įrodantis, kad pareiškėjas yra tokio asmens šeimos narys

 

27. Asmuo, kuris veikia kaip viešasis subjektas 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje 64 straipsnyje nurodytais tikslais ir aplinkybėmis

 

Dokumentai, pagrindžiantys, kad Reglamente nurodytas viešasis subjektas veikia vietoje asmens, kuriam privaloma mokėti išmokas, arba dokumentai, pagrindžiantys, kad viešajam subjektui privaloma grąžinti vietoje išlaikymo mokėtas išmokas

 

28. Asmuo, kurio teisė į teisinę pagalbą yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje

 

Dokumentai, nurodyti Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje

 

____________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1R-220

 

(Metinės asmens pajamų ir asmens (šeimos) turto deklaracijos antrinei valstybės garantuojamai teisinei pagalbai gauti forma)

 

_______________________________

(asmens vardas, pavardė)

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai / Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos _____________skyriui

(įrašyti)

 

METINĖ ASMENS PAJAMŲ IR ASMENS (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJA ANTRINEI VALSTYBĖS GARANTUOJAMAI TEISINEI PAGALBAI GAUTI

 

20 __ m. _____________ d.

 

Ataskaitinis laikotarpis nuo 20 __ m. ____________ d. iki 20 __ m. ____________ d.[1]

 

I. ASMENS PAJAMOS

 

Nurodoma pajamų suma atskaičius pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, taip pat kitus mokesčių įstatymuose nustatytus mokesčius. Informacija apie asmens pajamas yra tikrinama valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose. Nesant šios informacijos, gali būti paprašyta pateikti pajamas pagrindžiančius, teisinę galią turinčius dokumentus arba įstatymų nustatyta tvarka įformintus sandorius.

 

Eil.

Nr.

Gavimo laikotarpis

Pajamų rūšis[2]

Gautos pajamos (eurais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

II. ASMENS (ŠEIMOS) NEKILNOJAMASIS TURTAS

(pildoma tik tada, kai pareiškėjas (jo sutuoktinis) turi tokios rūšies turto)

 

Nurodomas pareiškėjo (jo sutuoktinio) nekilnojamasis turtas, turėtas Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Nekilnojamojo turto vertę Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) nustato pagal Nekilnojamojo turto registre nurodytą vidutinę rinkos vertę.

 

Eil. Nr.

Turto rūšis[3]

Buvimo vieta (adresas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ASMENS (ŠEIMOS) KITAS TURTAS

(pildoma tik tada, kai pareiškėjas (jo sutuoktinis) turi tokios rūšies turto)

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Turto vertė (eurais)

 

1.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimas privalomai registruojamas kilnojamasis turtas[4] (nurodyti):

 

 

1.1.

 

 

 

1.2.

 

 

 

1.3.

 

 

 

2.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimi vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai[5]

 

 

3.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimi gyvuliai, paukščiai, žvėreliai, bičių šeimos[6]

 

 

4.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimos piniginės lėšos bankuose, kitose kredito įstaigose ir ne bankuose bei ne kitose kredito įstaigose[7]

 

 

5.

Ataskaitiniu laikotarpiu suteiktos paskolos[8]

 

 

6.

Ataskaitiniu laikotarpiu gautos paskolos[9]

 

 

7.

Kita (nurodyti):

 

 

Iš viso

 

 

Pridedami papildomi dokumentai:

 

1.

2.

3.

 

Esu informuotas (-a), kad Tarnyba turi teisę iš valstybės ir savivaldybių institucijų, taip pat iš valstybės registrų, kitų valstybės informacinių sistemų, fizinių ar juridinių asmenų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją, duomenis (įskaitant asmens duomenis), reikalingus nustatyti, ar pareiškėjų metinėse asmens pajamų ir asmens (šeimos) turto deklaracijose antrinei valstybės garantuojamai teisinei pagalbai gauti bei prie jų pridėtuose dokumentuose pateikti duomenys yra teisingi. Nurodyta informacija ir duomenys tvarkomi antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo tikslais.

 

Už neteisingų duomenų pateikimą asmenys atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

 

Patvirtinu, kad nurodyta informacija ir duomenys yra išsamūs ir teisingi.

 

 

__________________________                                                                ________________________________________

(pareiškėjo parašas)                                                                                       (pareiškėjo vardas, pavardė)

 

 

 

Metinės asmens pajamų ir asmens (šeimos)

turto deklaracijos antrinei valstybės

garantuojamai teisinei

pagalbai gauti formos

priedas

 

METINĖS ASMENS PAJAMŲ IR ASMENS (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS ANTRINEI VALSTYBĖS GARANTUOJAMAI TEISINEI PAGALBAI GAUTI PILDYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Metinės asmens pajamų ir asmens (šeimos) turto deklaracijos antrinei valstybės garantuojamai teisinei pagalbai gauti pildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato deklaruotinas pareiškėjo metines pajamas ir jo (jo sutuoktinio) turtą bei Metinės asmens pajamų ir asmens (šeimos) turto deklaracijos antrinei valstybės garantuojamai antrinei teisinei pagalbai gauti (toliau – Deklaracija antrinei teisinei pagalbai gauti) pildymo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir proceso įstatymuose.

3. Deklaracijoje antrinei teisinei pagalbai gauti nurodomos ataskaitiniu laikotarpiu pareiškėjo gautos pajamos ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jo (jo sutuoktinio) turimas turtas. Šios deklaracijos ataskaitinis laikotarpis yra 12 mėnesių iki mėnesio, kurį ketinama pateikti prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Kaip ataskaitinio laikotarpio pabaiga turi būti nurodoma paskutinė mėnesio, ėjusio prieš mėnesį, kurį ketinama pateikti prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą, diena (pavyzdžiui, pareiškėjas 2020-10-15 pateikia prašymą gauti antrinę teisinę pagalbą, vadinasi, Deklaracijoje antrinei teisinei pagalbai gauti kaip ataskaitinis laikotarpis nurodomi paskutiniai 12 mėnesių iki spalio mėnesio. Ataskaitinio laikotarpio pradžia šiuo atveju yra 2019-10-01, o pabaiga – 2020-09-30 (mėnesio, kuris buvo iki prašymo pateikimo mėnesio, paskutinė diena)). Tais atvejais, kai pareiškėjas yra deklaravęs savo (savo sutuoktinio) turimą turtą ir savo gautas pajamas už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) ir nuo deklaruoto ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki mėnesio, einančio prieš mėnesį, kurį pateikiamas kitas prašymas gauti antrinę teisinę pagalbą, yra praėję trys ar mažiau kaip trys mėnesiai, naujai deklaruoti savo (savo sutuoktinio) turto ir gautų pajamų nereikia.

 

II SKYRIUS

ASMENS PAJAMŲ DEKLARAVIMAS

 

4. Į pareiškėjo pajamas įskaičiuojami:

4.1. su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos (įskaitant dienpinigius, butpinigius, maistpinigius, kitas pajamas bei išeitines išmokas);

4.2. autorinis atlyginimas;

4.3. pensijos ir (ar) pensijų išmokos, šalpos išmokos, išskyrus slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas ir tikslinį priedą;

4.4. dividendai ir palūkanos;

4.5. individualios įmonės savininko pajamos, gautos iš šios įmonės apmokestinto pelno, ir (ar) mažosios bendrijos narių, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrųjų narių pajamos bei iš šių įmonių asmeniniams poreikiams tenkinti gautos lėšų sumos;

4.6. už individualią veiklą gautos pajamos;

4.7. pajamos iš žemės ūkio veiklos (išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 hektaro) ir pajamų dalis, gauta teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas, viršijanti 1 750 eurų per einamuosius kalendorinius metus;

4.8. išmokos žemės ūkio veiklai;

4.9. socialinio pobūdžio pajamos (išskyrus vienkartines išmokas ir (ar) pašalpas, mokamas iš valstybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ar savivaldybių biudžetų, subsidijas užimtumui remti, mokamas iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, darbdavio mokamas vienkartines išmokas ir (ar) pašalpas bei kas mėnesį gaunamas socialinio pobūdžio pajamas: transporto išlaidų kompensacijas neįgaliesiems; kompensacijas donorams; pagalbos pinigus, mokamus pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, išmoką vaikui, mokamą pagal Išmokų vaikams įstatymą);

4.10. piniginės lėšos, gautos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai);

4.11. išmokos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymą;

4.12. labdara pinigais, kurių bendra suma didesnė už 4 valstybės remiamų pajamų dydžius;

4.13. gautos dovanų, paveldėtos, užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos arba kitos faktiškai gaunamos piniginės lėšos (išskyrus pinigines lėšas, kuriomis kompensuojamos patirtos ir dokumentais pagrįstos su visuomenei naudinga veikla (savanoriška veikla ir pan.) susijusios išlaidos, ir labdarą piniginėmis lėšomis);

4.14. užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos piniginės lėšos;

4.15. ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos, statutiniams valstybės tarnautojams (pareigūnams) ir krašto apsaugos sistemos kariams laikinojo nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar vaiko priežiūros atostogų laikotarpiais mokamos išmokos;

4.16. turtinės ar neturtinės žalos atlyginimas (įskaitant vienkartinę netekto darbingumo kompensaciją);

4.17. nekilnojamojo turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos;

4.18. privalomai registruotino kilnojamojo turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos;

4.19. kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos;

4.20. pajamos už kilnojamojo ar nekilnojamojo daikto nuomą;

4.21. loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, prizai;

4.22. visų rūšių stipendijos (išskyrus stipendijas ir kitą materialinę paramą, teikiamą aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų (išskyrus rezidentūros studijas) studentams, studijuojantiems pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formos programas (išskyrus asmenis, pakartotinai studijuojančius pagal tos pačios ar žemesnės pakopos studijų programas ir laipsnio nesuteikiančių studijų programas, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis), taip pat stipendijas bei kitą materialinę paramą, teikiamą profesinio mokymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti);

4.23. kitos faktiškai gautos pajamos.

5. Į šių Taisyklių 4 punkte nurodytas pajamas įskaičiuojamos pajamos atskaičius pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, taip pat kitus mokesčių įstatymuose, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, nustatytus mokesčius (jeigu jie buvo sumokėti). Informacija apie asmens pajamas yra tikrinama valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose. Nesant šios informacijos, gali būti paprašyta pateikti pajamas pagrindžiančius, teisinę galią turinčius dokumentus arba įstatymų nustatyta tvarka įformintus sandorius (pavyzdžiui, darbdavio pažymą apie gaunamas pajamas, išmokas mokančios institucijos pažymą ar kt.).

6. Į šių Taisyklių 4 punkte nurodytas pajamas neįskaičiuojamos pareiškėjų vaikų (įvaikių) gaunamos pajamos ar išmokos, pareiškėjo tvarkomos uzufrukto teise, išskyrus Taisyklių 4.10 ir 4.11 papunkčiuose nurodytas pinigines lėšas.

7. Piniginės lėšos, mokamos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai), į jas mokančio asmens pajamas neįskaičiuojamos. Šių piniginių lėšų mokėjimą pareiškėjas turi pagrįsti pateikdamas tai patvirtinančius dokumentus.

 

III SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) NEKILNOJAMOJO TURTO DEKLARAVIMAS

 

8. Nekilnojamajam turtui priskirtini pareiškėjui (jo sutuoktiniui) nuosavybės teise priklausantys:

8.1. statiniai, tarp jų ir nebaigti statyti statiniai:

8.1.1. butas daugiabučiame name (jo dalis);

8.1.2. gyvenamasis namas (jo dalis, kotedžas);

8.1.3. sodo namelis;

8.1.4. kita;

8.2. žemė:

8.2.1. sodo sklypo;

8.2.2. žemės ūkio paskirties;

8.2.3. užimta miško;

8.2.4. užimta vandens telkinio;

8.2.5. namų valda;

8.2.6. kita;

8.3. kitas pagal savo prigimtį kilnojamas turtas, kurį nekilnojamuoju pripažįsta įstatymai.

9. Nekilnojamo turto vertę Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) nustato pagal Nekilnojamojo turto registre nurodytą vidutinę rinkos vertę.

10. Taisyklių 8 punkte nurodytam nekilnojamajam turtui nepriskirtinas pareiškėjų vaikų (įvaikių) turimas turtas, pareiškėjo tvarkomas uzufrukto teise.

 

IV SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) KITO TURTO DEKLARAVIMAS

 

11. Kitam turtui priskirtini pareiškėjo (jo sutuoktinio):

11.1. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimas privalomai registruojamas kilnojamasis turtas:

11.1.1. kelių transporto priemonė;

11.1.2. žemės ūkio technika;

11.2. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimi vertybiniai popieriai, jei jų bendra vertė didesnė kaip 580 eurų, ir meno kūriniai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, kurių vieneto vertė didesnė kaip 580 eurų;

11.3. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimi gyvuliai, paukščiai, žvėreliai, bičių šeimos, jei jų bendra vertė viršija 1 160 eurų;

11.4. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimos piniginės lėšos bankuose, kitose kredito įstaigose ir ne bankuose bei ne kitose kredito įstaigose, viršijančios 580 eurų, išskyrus gautą vaikui (įvaikiui) išlaikyti priteistą konkrečią pinigų sumą;

11.5. ataskaitiniu laikotarpiu suteiktos paskolos, jei jų bendra suma didesnė kaip 580 eurų;

11.6. ataskaitiniu laikotarpiu gautos paskolos, jei jų bendra suma didesnė kaip 580 eurų (išskyrus aukštųjų mokyklų studentams teikiamas valstybės paskolas arba valstybės remiamas paskolas, kreditus būstui atnaujinti (modernizuoti), jeigu daugiabučio namo butų savininkai įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, taip pat gautas paskolas nekilnojamajam turtui pirkti (statyti) ar turtui (kitam turtui) pirkti, kai šis nekilnojamasis turtas ar turtas (kitas turtas) deklaruojamas Taisyklių III ir IV skyriuose nustatyta tvarka);

11.7. kita.

12. Kaip kito turto vertė nurodoma jo faktinė įsigijimo kaina arba ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje buvusi tikroji rinkos vertė (nurodoma tuo atveju, kai nėra turto įsigijimo kainos arba kai pareiškėjas mano, jog turto įsigijimo kaina labai skiriasi nuo turto rinkos vertės).

13. Į Taisyklių 11 punkte nurodytam kitam turtui nepriskirtinas pareiškėjų vaikų (įvaikių) turimas turtas, pareiškėjo tvarkomas uzufrukto teise.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Pareiškėjo pajamos ir jo (jo sutuoktinio) turtas, nurodyti Taisyklių II–IV skyriuose, įtraukiami į Deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti. Už Deklaracijoje antrinei teisinei pagalbai gauti pateiktų duomenų teisingumą įstatymų nustatyta tvarka atsako ją pateikęs asmuo.

15. Užpildyta Deklaracija antrinei teisinei pagalbai gauti pateikiama Tarnybai ar jos atitinkamam teritoriniam skyriui kartu su prašymu suteikti antrinę teisinę pagalbą.

16. Tarnyba turi teisę iš valstybės ir savivaldybių institucijų, taip pat iš valstybės registrų, kitų valstybės informacinių sistemų, fizinių ar juridinių asmenų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją, duomenis (įskaitant asmens duomenis), reikalingus nustatyti, ar pareiškėjų metinėse asmens pajamų ir asmens (šeimos) turto deklaracijose antrinei valstybės garantuojamai teisinei pagalbai gauti bei prie jų pridėtuose dokumentuose pateikti duomenys yra teisingi.

17. Deklaracijoje antrinei teisinei pagalbai gauti pateiktų duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis.

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1R-220

 

(Sveikatos priežiūros įstaigos pranešimo dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo forma)

 

_______________________________

(sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

 

_______________________________

(sveikatos priežiūros įstaigos adresas, telefonas, faksas)

 

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai / Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos _____________skyriui

(įrašyti)

 

PRANEŠIMAS

DĖL ANTRINĖS VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO

 

20 __ m. _____________ d.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo 12 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 9 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnio 8 punktu, 13 straipsnio 8 dalimi ir 22 straipsnio 1 dalimi, pranešu, kad ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________  yra

(asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)

 

reikalinga antrinė teisinė pagalba civilinėje byloje dėl priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo / priverstinio hospitalizavimo bei priverstinio gydymo pratęsimo, būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo / būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo pratęsimo.

(nereikalingus žodžius išbraukti)

Papildomi duomenys:

Teismo leidimas dėl priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo / priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo pratęsimo, būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo / būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo pratęsimo turi būti gautas

(nereikalingus žodžius išbraukti)

 

iki_______________________________________.

 

Kreipimosi į teismą data ______________________________________________________ .

 

Paskirto teismo posėdžio data (jeigu žinoma) _____________________________________ .

 

Sveikatos priežiūros įstaigos administracijos įgaliotas asmuo

__________________________________________                                                ___________

(asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris)                                                                                      (parašas)

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1R-220

 

(Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimo dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo forma)

 

_______________________________

(Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) ar jos įgalioto teritorinio skyriaus pavadinimas)

 

_______________________________

(Tarnybos ar jos įgalioto teritorinio skyriaus adresas, telefonas, el. paštas)

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai / Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos _____________skyriui

(įrašyti)

 

PRANEŠIMAS

DĖL ANTRINĖS VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO

 

20 __ m. _____________ d.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 582 straipsnio 9 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnio 16 punktu, 13 straipsnio 15 dalimi ir 22 straipsnio 4 dalimi, pranešu, kad ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________  yra

(asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)

 

reikalinga antrinė teisinė pagalba civilinėje byloje dėl leidimo paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą.

 

Papildomi duomenys:

Planuojama kreipimosi į teismą data arba prašymo išduoti teismo leidimą paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą priėmimo teisme data (jei toks prašymas jau priimtas) _____________________________ .

 

Paskirto teismo posėdžio data (jeigu žinoma) _____________________________________ .

 

Kita informacija ____________________________________________________________ .

 

Tarnybos ar jos įgalioto teritorinio skyriaus įgaliotas asmuo

__________________________________________                                         ________________

(asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris)                                                                                    (parašas)

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1R-220

 

(Rekomenduojamos Sprendimo dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo formos pavyzdys)

 

(Lietuvos valstybės herbas)

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

 

SPRENDIMAS

DĖL ANTRINĖS VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO

 

20__ m. _________ d. Nr.

 

______________________

(sprendimo priėmimo vieta)

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba / Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos _________ skyrius (toliau – Tarnyba) 20___ m.____________d. gavo pareiškėjo

(įrašyti)

(-os)_______________________________, gyvenančio (-ios)_____________________________

(vardas, pavardė)

(tel. ryšio numeris ______________), prašymą Nr. _____ suteikti antrinę teisinę pagalbą _________

__________________byloje dėl ____________________________________________________.

(nurodyti bylos rūšį)

 

Tarnyba, išnagrinėjusi pareiškėjo (-os) prašymą, jo (jos) reikalavimą pagrindžiančius dokumentus ir dokumentus, įrodančius jo (jos) teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, nustatė:

Pareiškėjas (-a) prašo suteikti antrinę teisinę pagalbą_________________________________

(teisinės pagalbos turinys ir apimtis)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Antrinės teisinės pagalbos suteikimo arba atsisakymo ją suteikti pagrindai ir motyvai (nurodomos Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nuostatos, kuriomis vadovaujamasi, pateikiami argumentai, pagrindžiantys sprendimo turinį, įvertinama, ar nėra šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytų aplinkybių, dėl kurių antrinė teisinė pagalba neteikiama, pateikiama informacija apie atliktą papildomą individualios pareiškėjo situacijos vertinimą šio įstatymo 11 straipsnio 11 dalyje nurodytu atveju, kai jis buvo atliktas):

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Nustatytas turto ir pajamų lygis _____________________________arba nustatytos aplinkybės, pagrindžiančios antrinės teisinės pagalbos teikimą neatsižvelgus į asmens (šeimos) turtą ir asmens pajamas   

_______________________________________________________________________________ .

(nurodomi tais atvejais, kai antrinė teisinė pagalba yra teikiama)

 

Vadovaujantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 14 straipsnio ____dalimi, valstybės garantuojama ir apmokama antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalis pareiškėjui (-ai) yra ____ procentų arba, vadovaujantis šio įstatymo 14 straipsnio ________ dalimi, valstybės garantuojama ir apmokama antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalis pareiškėjui (-ai) yra ____ procentų, kadangi pareiškėjui antrinė teisinė pagalba jau yra teikiama Tarnybos_________ sprendimu Nr.___________ (kai nustatomos šio įstatymo 14 straipsnio 7 ar 8 dalyse įtvirtintos aplinkybės) (nurodoma tais atvejais, kai antrinė teisinė pagalba yra teikiama).

 

Tarnyba, vadovaudamasi Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo__________, nusprendė:

1. _________________________________________  antrinę teisinę pagalbą pareiškėjui (-ai)

(įrašyti Teikti arba Atsisakyti teikti“)

_________________________________ byloje dėl ______________________________________

(vardas, pavardė)                                                                 (teikiamos antrinės teisinės pagalbos apimtis)

_______________________________________________________________________________ .

 

2. Paskirti advokatą (-ę) _____________________________________________________ ,

                                                                                   (advokato (-ės) vardas, pavardė)

kurio (-ios) darbo vieta yra __________________ (tel. ryšio numeris _____________, el. pašto adresas _______________), teikti pareiškėjui (-ai) antrinę teisinę pagalbą advokato (-ės) nustatytomis darbo dienomis ir valandomis.

3. Sprendimas suteikti antrinę teisinę pagalbą yra pavedimas advokatui teikti antrinę teisinę pagalbą ir jo įgaliojimus patvirtinantis dokumentas, suteikiantis teisę advokatui pareiškėjo vardu atlikti visus procesinius veiksmus, išskyrus bylos perdavimą kitam teismui ar institucijai, visišką ar dalinį skundo (prašymo) reikalavimų atsisakymą, skundo (prašymo) reikalavimų pripažinimą, skundo (prašymo) pagrindo ar dalyko pakeitimą, taikos sutarties sudarymą, teismo sprendimo ar nutarties apskundimą, įgaliojimų perdavimą kitam asmeniui (per įgaliojimą), vykdomojo rašto gavimą ir jo pateikimą išieškoti, priteistų pinigų gavimą.

4. Vadovaujantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20  straipsnio 1 dalimi pareiškėjas (-a) ______________ atleidžiamas (-a) nuo žyminio mokesčio ir________________________________

(visiškai arba nurodyta dalimi)

kitų bylinėjimosi išlaidų (išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 10 punktuose nurodytas bylinėjimosi išlaidas) nagrinėjant civilines, administracines ir administracinių nusižengimų bylas, baudžiamosiose bylose pareikštus civilinius ieškinius, nuo išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, bei nuo išlaidų, susijusių su dalyvavimu konstitucinės justicijos byloje ir jos nagrinėjimu, taip pat nuo proceso išlaidų (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 104 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju) mokėjimo.

5. Šis sprendimas galioja iki 20__ m. _________ d. (nurodomas vienų metų laikotarpis nuo sprendimo priėmimo dienos, kai antrinė teisinė pagalba pareiškėjui teikiama atsižvelgus į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1 punktą, arba nurodoma dokumento, patvirtinančio pareiškėjo teisę į antrinę teisinę pagalbą, galiojimo pabaigos diena, kai antrinė teisinė pagalba pareiškėjui teikiama atsižvelgus į šio įstatymo 12 straipsnio 6 punktą, arba nurodomas antrinės teisinės pagalbos teikimo pabaigos momentas (pavyzdžiui, teismo proceso atitinkamos instancijos teisme pabaiga), kai dokumentas, patvirtinantis pareiškėjo teisę į antrinę teisinę pagalbą, galioja neterminuotai) arba šis sprendimas galioja, iki pareiškėjui bus paskirta socialinė pašalpa (nurodoma, kai antrinė teisinė pagalba pareiškėjui teikiama atsižvelgus į šio įstatymo 12 straipsnio 4 punktą).

6. Informuoti pareiškėją __________________, kad:

6.1. Pareiškėjui (-ai) gavus šį sprendimą, siūlytina susisiekti su jam (jai) paskirtu advokatu per kuo trumpesnį laiką ir susitarti dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo eigos. Pareiškėjo (-os) rašytiniu sutikimu sprendime suteikti antrinę teisinę pagalbą nurodytas advokatas gali pas jį praktiką atliekančiam advokato padėjėjui pavesti teikti antrinę teisinę pagalbą.

6.2. Pareiškėjas (-a) privalo bendradarbiauti su Tarnyba ir advokatu, teikiančiu antrinę teisinę pagalbą (antrinės teisinės pagalbos teikimas nutraukiamas, jeigu asmuo, kuriam teikiama antrinė teisinė pagalba, nebendradarbiauja su Tarnyba ar advokatu). Jeigu antrinės teisinės pagalbos teikimas nutraukiamas dėl to, kad pareiškėjas (-a) nebendradarbiauja su Tarnyba ar advokatu, teisinės pagalbos išlaidos įstatymų nustatyta tvarka išieškomos iš asmens, kuriam ji buvo teikiama.

6.3. Antrinės teisinės pagalbos teikimas nutraukiamas, jeigu paaiškėja, kad:

6.3.1. asmuo, kuriam teikiama ši pagalba, neturi teisės jos gauti;

6.3.2. asmuo, siekdamas gauti šią pagalbą, pateikė informaciją apie ginčo ar bylos esmę, savo (šeimos) turtą ar savo pajamas, žinodamas, kad ji neteisinga;

6.3.3. pareiškėjas (-a) piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiomis ar procesinėmis teisėmis arba reikalauja iš advokato įgyvendinti arba apginti teises neleistinais būdais.

6.4. Jeigu antrinės teisinės pagalbos teikimas nutraukiamas dėl 6.3 papunktyje nurodytų priežasčių, teisinės pagalbos išlaidos įstatymų nustatyta tvarka išieškomos iš asmens, kuriam ji buvo teikiama.

6.5. Pareiškėjas (-a) privalo nedelsdamas (-a) pranešti Tarnybai apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos asmens teisei gauti antrinę teisinę pagalbą.

6.6. Pareiškėjas (-a) turi teisę kreiptis į Tarnybą su motyvuotu rašytiniu prašymu dėl antrinę teisinę pagalbą teikiančio advokato pakeitimo kitu advokatu. Šią pagalbą teikiantis advokatas gali būti pakeistas, jeigu nustatomas interesų konfliktas arba kitos aplinkybės, dėl kurių antrinę teisinę pagalbą teikiantis advokatas negali teikti teisinės pagalbos sprendime nurodytoje byloje, taip pat pareiškėjui pateikus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos rašytinį advokato sutikimą dėl atstovavimo konkrečioje byloje ir Tarnybai sudarius sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje su šiuo advokatu. Be to, advokatas gali būti pakeistas Tarnybos iniciatyva, pasibaigus paskirto advokato sutarčiai dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ar sustabdžius šios sutarties vykdymą.

6.7. Jeigu antrinė teisinė pagalba bus teikiama ilgiau nei metus, vadovaujantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 4 straipsnio 4 punktu, pareiškėjas (-a) privalo pateikti Tarnybai teisingumo ministro nustatytos formos metinę asmens pajamų ir asmens (šeimos) turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti ne vėliau kaip praėjus penkioms dienoms nuo metų pabaigos (nurodoma, kai antrinė teisinė pagalba teikiama pareiškėjui, atsižvelgiant į jo (jo sutuoktinio) turtą ir pajamas (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1 punktas) ar jo (jo sutuoktinio) turtą ir jo pajamas, kuriomis jis gali laisvai disponuoti (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnio 7 punktas)).

6.8. Pareiškėjas (-a) privalo sumokėti antrinės teisinės pagalbos išlaidas, susijusias su gynyba ir atstovavimu bylose, į Tarnybos nurodytą sąskaitą per Tarnybos nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Kitų bylinėjimosi išlaidų (ar išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu) dalį pareiškėjas (-a) privalo sumokėti laikydamasis (-i) proceso įstatymų nustatytų terminų ir tvarkos (nurodoma tais atvejais, kai valstybė garantuoja ir apmoka dalį antrinės teisinės pagalbos išlaidų).

6.9. Pareiškėjas, pageidaudamas civilinį ginčą taikiai išspręsti valstybės užtikrinamos neteisminės mediacijos (toliau – mediacija) būdu, Tarnybai turi pateikti teisingumo ministro nustatytos formos prašymą dėl mediacijos vykdymo ir kitos ginčo šalies sutikimą spręsti ginčą mediacijos būdu.

7. Šis Tarnybos sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba ______________________teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos.

(įrašyti)

 

                                                                                                              

_______________________________                       __________                    _________________

(pareigų pavadinimas)                                       (parašas)                         (vardas ir pavardė)

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1R-220

 

SPRENDIMŲ DĖL ANTRINĖS VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO PRIĖMIMO, ĮVERTINUS INDIVIDUALIĄ PAREIŠKĖJO SITUACIJĄ, TVARKOS APRAŠAS

 

1. Sprendimų priėmimo dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo, įvertinus individualią pareiškėjo situaciją, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato sprendimų dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo priėmimo tvarką, kai pareiškėjai kreipiasi į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą (toliau – Tarnyba) dėl savo individualios situacijos papildomo įvertinimo.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir proceso įstatymuose.

3. Individuali pareiškėjo situacija gali būti vertinama papildomai, jeigu jo (jo sutuoktinio) turtas viršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus asmens (šeimos) turto lygius arba kai Tarnyba sprendimą atsisakyti teikti antrinę teisinę pagalbą priėmė vadovaudamasi Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 3, 4, 5, 11, 15 ar 16 punktais. 

4. Tarnyba individualią pareiškėjo situaciją papildomai vertina gavusi jo rašytinį prašymą ir atsižvelgdama į pateiktus prašymą pagrindžiančius dokumentus ir (ar) informaciją. Prašymas ir jį pagrindžiantys dokumentai gali būti pateikiami asmeniškai, paštu arba elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė identifikuoti pareiškėją.

5. Individuali pareiškėjo situacija vertinama pagal šiuos kriterijus:

5.1. gyvenimo lygį ir pareiškėjo turtinę padėtį;

5.2. galimybes veiksmingai savarankiškai sau atstovauti;

5.3. galimas išlaidas advokatui teikiant pagalbą;

5.4. bylos, kurioje prašoma suteikti antrinę teisinę pagalbą, esmę.

6. Vertinant Aprašo 5.1 papunktyje nurodytą kriterijų, atsižvelgiama į Lietuvos statistikos departamento nurodomą bendrojo vidaus produkto vienam gyventojui pokytį (ar jis padidėjo, ar sumažėjo, palyginti su praėjusių dviejų metų ketvirčių mėnesio rodikliais iki pareiškėjo kreipimosi), pareiškėjo turtinę padėtį, jo pateiktus duomenis apie patirtas vartojimo išlaidas ir finansinius įsipareigojimus.

7. Vertinant Aprašo 5.2 papunktyje nurodytą kriterijų, atsižvelgiama į pareiškėjo pateiktus duomenis apie jo išsilavinimą ir profesiją.

8. Vertinant Aprašo 5.3 papunktyje nurodytą kriterijų, galimos išlaidos advokato pagalbai apskaičiuojamos vadovaujantis Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis.

9. Vertinant Aprašo 5.4 papunktyje nurodytą kriterijų, atsižvelgiama į ginčo, kuriame pareiškėjas siekia gauti antrinę teisinę pagalbą, sudėtingumą pagal ginčo dalyką ir pobūdį, keliamų reikalavimų skaičių ir turtinių reikalavimų (turtinių interesų) dydį, o išankstinio ginčų sprendimo ne teisme atvejais ir ginčą nagrinėjant teisme – ir į bylos apimtį, stadiją, pareiškėjo procesinę padėtį bei galimus neigiamus padarinius pasibaigus bylos nagrinėjimui (pavyzdžiui, pareiškėjas byloje yra atsakovas ir patenkinus ieškinį jam kils pareiga įvykdyti ieškinio reikalavimą).

10. Tarnyba individualiai pareiškėjo situacijai įvertinti sudaro komisiją, kurios sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius.

______________

 [1] 12 mėnesių iki mėnesio, kurį pateikiama Metinė asmens pajamų ir asmens (šeimos) turto deklaracija antrinei valstybės garantuojamai teisinei pagalbai gauti

[2] Metinės asmens pajamų ir asmens (šeimos) turto deklaracijos antrinei valstybės garantuojamai teisinei pagalbai gauti formos pildymo taisyklių 4 punkte nurodytos pajamos.

[3] Jeigu žemė nurodoma kaip turto rūšis, kartu turi būti nurodomas jos dydis.

[4] Pavyzdžiui, kelių transporto priemonė, taip pat Metinės asmens pajamų ir asmens (šeimos) turto deklaracijos antrinei valstybės garantuojamai teisinei pagalbai gauti formos pildymo taisyklių 11.1 papunktyje nurodytas privalomai registruojamas kilnojamasis turtas.

[5] Kai vertybinių popierių bendra vertė didesnė kaip 580 eurų, meno kūrinių, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų vieneto vertė didesnė kaip 580 eurų.

[6] Kai jų bendra vertė viršija 1 160 eurų.

[7] Kai jų bendra suma viršija 580 eurų, išskyrus gautą vaikui (įvaikiui) išlaikyti priteistą konkrečią pinigų sumą.

[8] Kai jų bendra suma didesnė kaip 580 eurų.

[9] Kai jų bendra suma didesnė kaip 580 eurų, išskyrus aukštųjų mokyklų studentams teikiamas valstybės paskolas arba valstybės remiamas paskolas, kreditus būstui atnaujinti (modernizuoti), jeigu daugiabučio namo butų savininkai įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, ir gautas (negrąžintas) paskolas nekilnojamajam turtui pirkti (statyti).