LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2007 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1V-114 „DĖL keitimosi informacijA apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAkeitimo

 

2020 m. spalio 6 d. Nr. 1V-1021

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. 1V-114 „Dėl Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl keitimosi informacijA apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją IR DUOMENŲ TEIKIMO APIE EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PADARINIUS tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programą 2015–2030 m.,

tvirtinu Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir duomenų teikimo apie ekstremaliosios situacijos padarinius tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                   Rita Tamašunienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2007 m. kovo 30 d.

įsakymu Nr. 1V-114

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2020 m. spalio 6 d.

įsakymo Nr. 1V-1021 redakcija)

 

KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ, EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ AR EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ IR DUOMENŲ TEIKIMO APIE EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PADARINIUS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir duomenų teikimo apie ekstremaliosios situacijos padarinius tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja informacijos apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar paskelbtą (atšauktą) ekstremaliąją situaciją (toliau – informacija), taip pat duomenų apie ekstremaliosios situacijos padarinius teikimo, ir perdavimo apraše nurodytiems subjektams tvarką.

2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) atsakingas už:

2.1. informacijos priėmimą iš aprašo 1 priede nurodytų institucijų (ministerijų), kurios, atsižvelgdamos į veiklos sritį ir gresiančios ar paskelbtos ekstremaliosios situacijos pobūdį, kompetentingos reaguoti, kad būtų užkirstas ar sumažintas įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos poveikis ir padariniai (toliau – atsakingosios institucijos), ir aprašo 1 priede nurodytų remiančiųjų institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų (toliau – kiti informacijos teikėjai), kurie padeda atsakingajai institucijai likviduoti ekstremaliąją situaciją ir šalinti jos padarinius, telkti turimus materialinius ir žmogiškuosius išteklius;

2.2. informacijos, gautos iš atsakingųjų institucijų ir kitų informacijos teikėjų, perdavimą aprašo nustatyta tvarka subjektams, nurodytiems aprašo 13.1–13.4 papunkčiuose, taip pat informacijos apie gresiančią ar paskelbtą ekstremaliąją situaciją perdavimą kaimyninių valstybių koordinavimo centrams, atsakingiems už informacijos apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir jos galimą poveikį kaimyninėms valstybėms priėmimą ir tiesiogiai koordinuojantiems civilinės saugos tarptautinės pagalbos teikimą ir priėmimą tarp kaimyninių valstybių (toliau – kaimyninių valstybių koordinavimo centrai), ir Europos Komisijos reagavimo į nelaimes koordinavimo centrui (ERCC), Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) Euroatlantinio reagavimo į nelaimes koordinavimo centrui (EADRCC), Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biurui (UN OCHA) (toliau – tarptautinės pagalbos koordinavimo centrai);

2.3. duomenų apie ekstremaliosios situacijos padarinius surinkimą iš aprašo 7 priede nurodytų už duomenų teikimą atsakingų institucijų (ministerijų), šių duomenų vertinimą, apibendrinimą ir apibendrintų duomenų teikimą Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo platformoje.

3. Už informacijos teikimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui apraše nustatyta tvarka atsako atsakingosios institucijos.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTUI

 

5. Atsakingųjų institucijų ir kitų informacijos teikėjų vadovai:

5.1. užtikrina informacijos priėmimą ir teikimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui;

5.2. teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui asmenų, atsakingų už informacijos priėmimą ir teikimą (toliau – asmenys, atsakingi už informacijos teikimą), numatytų ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose ar kituose vidaus dokumentuose, telefono ryšio (fiksuotojo ir judriojo) numerius ir elektroninio pašto adresus. Pasikeitus asmeniui arba asmens, atsakingo už informacijos teikimą, kontaktiniams duomenims, nedelsiant juos atnaujina ir perduoda 6 punkte nurodytais kontaktais.

6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas iš atsakingųjų institucijų ir kitų informacijos teikėjų informaciją priima šiais kontaktais: tel. (8 5) 271 7511, mob. tel. +370 610 02359 ir el. p.: ems@vpgt.lt, sks@vpgt.lt.

7. Asmenys, atsakingi už informacijos teikimą, informaciją teikia šiais atvejais:

7.1. įvykus incidentui, dėl kurio buvo sutrikdyta gyventojų sveikata, iškilo pavojus gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai ir gresia, kad bus pasiekti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai;

7.2. įvykus ekstremaliajam įvykiui, kai pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai;

7.3. kai gresia ekstremalioji situacija;

7.4. kai paskelbta ekstremalioji situacija;

7.5. kai atšaukta ekstremalioji situacija.

8. Asmenys, atsakingi už informacijos teikimą, aprašo 7.1–7.5 papunkčiuose nustatytais atvejais nedelsdami telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis teikia atsakingųjų institucijų ir kitų informacijos teikėjų turimą pirminę informaciją. Pateikiami šie duomenys:

8.1. trumpas įvykio, ekstremaliojo įvykio, gresiančios ar paskelbtos ekstremaliosios situacijos apibūdinimas (data, laikas, adresas, objektas, informacijos šaltinis, priežastys, prognozė), priimti sprendimai, planuojami ar atlikti pirminiai veiksmai;

8.2. esami ir galimi pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir aplinkai šaltiniai, įvykio kaitos prognozė;

8.3. ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo pareigos, vardas, pavardė, telefonų numeriai (jeigu yra paskirtas);

8.4. gelbėjimo darbų vadovo pareigos, vardas, pavardė, telefonų numeriai.

9. Aprašo 7.2 papunktyje nurodytu atveju aprašo 1 priede nurodytos atsakingosios institucijos, kurios, pagal kompetenciją ir atsižvelgdamos į ekstremaliojo įvykio pobūdį, kompetentingos fiksuoti ir konstatuoti ekstremalųjį įvykį, kai jis pasiekia ar viršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus ekstremaliųjų įvykių kriterijus, nedelsiant, elektroniniu paštu teikia ir informaciją apie ekstremaliojo įvykio fakto patvirtinimą ir kriterijų konstatavimą (forma EĮ-4 (5 priedas). Atnaujinta informacija teikiama papildomai, esant ekstremaliojo įvykio kriterijaus įvertinimo, dydžio ar kritinės ribos pakitimams. Taip pat informacija teikiama, kai ekstremalusis įvykis, apie kurį buvo teikiama informacija, nebeatitinka Vyriausybės nustatytų ekstremaliųjų įvykių kriterijų išnykus jų požymiams.

10. Apie paskelbtą ar atšauktą ekstremaliąją situaciją informaciją teikia atsakingoji institucija arba savivaldybės administracija, atsižvelgiant į ekstremaliosios situacijos lygį ir pobūdį. Informacija pateikiama (aprašo 7.4 ir 7.5 papunkčiai) ne tik telefono ryšiu ar kitomis ryšio priemonėmis, bet ir elektroniniu paštu užpildžius šias aprašo 2–4 prieduose nustatytas pranešimų formas (toliau – formos):

10.1. forma ES-1 (2 priedas) teikiamas pirminis pranešimas apie paskelbtą ekstremaliąją situaciją. Teikiant pranešimą apie paskelbtą ekstremaliąją situaciją, pridedama įsakymo dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo kopija arba nurodoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo data ir numeris. Šis pranešimas perduodamas ne vėliau kaip per 2 valandas nuo ekstremaliosios situacijos paskelbimo;

10.2. forma ES-2 (3 priedas) teikiamas pranešimas apie atliekamus gelbėjimo darbus, ekstremaliosios situacijos eigą. Šis pranešimas teikiamas kas 4 valandas nuo pirminio pranešimo apie paskelbtą ekstremaliąją situaciją arba kitu, su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento budinčios pamainos pareigūnais suderintu, periodiškumu. Jei ekstremaliosios situacijos vietoje padėtis nesikeičia, forma ES-2 nepildoma;

10.3. forma ES-3 (4 priedas) teikiamas pranešimas apie ekstremaliosios situacijos likvidavimą. Šis pranešimas teikiamas pašalinus ekstremaliosios situacijos padarinius. Atšaukus ekstremaliąją situaciją pridedama įsakymo dėl ekstremaliosios situacijos atšaukimo kopija arba nurodoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo data ir numeris.

11. Pildant ES-1 ir ES-2 formas, informacija pateikiama atsižvelgiant į paskelbtos ekstremaliosios situacijos pobūdį ir aplinkybes, pateikiant kuo tikslesnę ir išsamesnę informaciją.

12. Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžių, įvykusių dėl ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos, protokolų, kuriuose siūloma skelbti ekstremaliąją situaciją, kopijos ne vėliau kaip per 24 valandas nuo posėdžio pabaigos, kitų posėdžių protokolų, kopijos – per 3 darbo dienas, elektroniniu paštu pateikiamos 6 punkte nurodytais kontaktais.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS PERDAVIMAS

 

13. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, aprašo II skyriuje nustatyta tvarka gavęs informaciją, nedelsdamas įvertina informacijos svarbą, ją patikrina, susistemina ir, atsižvelgdamas į įvykio, ekstremaliojo įvykio, gresiančios ar paskelbtos ekstremaliosios situacijos pobūdį ir (ar) mastą ir reikalingus įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos valdymo ir jų padarinių šalinimo priemones, ją perduoda pagal aprašo 6 priede nustatytą schemą:

13.1. atsakingosioms institucijoms ir kitiems informacijos teikėjams;

13.2. vidaus reikalų ministrui arba jo įgaliotam asmeniui;

13.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai;

13.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijai.

14. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informaciją aprašo 13.1‑13.4 papunkčiuose nurodytiems subjektams perduoda nedelsiant, nuo informacijos gavimo, telefono ryšiu arba kitomis ryšio priemonėmis (pvz., SMS) ir ne vėliau kaip per 2 valandas nuo jos perdavimo – elektroniniu paštu.

15. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informaciją apie gresiančią ar paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, kuri gali turėti tarpvalstybinį poveikį, ar dėl kurios gali kilti poreikis prašyti civilinės saugos tarptautinės pagalbos, taip pat perduoda kaimyninių valstybių ir tarptautinės pagalbos koordinavimo centrams.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ APIE EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PADARINIUS TEIKIMAS

 

16. Už duomenų teikimą atsakingoji institucija (ministerija):

16.1. skiria kontaktinį asmenį, atsakingą už duomenų teikimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui;

16.2. iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, (pirminio duomenų šaltinio) pagal kompetenciją ir veiklos pobūdį, renka informaciją, reikalingą 7 priedo duomenims pateikti, ir apibendrintus duomenis pagal Technines rekomendacijas dėl Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programos įgyvendinimo už praėjusių metų laikotarpį kartą per metus einamųjų metų pabaigoje teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui.

17. Už duomenų teikimą atsakingoji institucija (ministerija) duomenis renka atskirai pagal kiekvieną savivaldybės ar valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, duomenys apie skirtingas ekstremaliąsias situacijas nesumuojami.

18. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, apibendrinęs iš už duomenų teikimą atsakingųjų institucijų (ministerijų) gautus duomenis, juos pateikia Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo platformoje.

_________________

 

Keitimosi informacija apie įvykį,

ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją

situaciją ir duomenų teikimo apie ekstremaliosios situacijos padarinius tvarkos aprašo

1 priedas

 

KEITIMĄSI INFORMACIJA APIE įvykį, EKSTREMALŲjį ĮVYKĮ ar EKSTREMALIĄją SITUACIJĄ atsakingųJŲ institucijų iR KITŲ informacijos teikĖjŲ sĄraŠas

 

Įvykio apibūdinimas

Atsakingoji institucija

Kiti informacijos teikėjai

1

2

3

I. GAMTINIO POBŪDŽIO

 

 

1.  Geologiniai ir hidrometeorologiniai reiškiniai

* (1.6, 2.6, 6.1, 8.4, 10.4)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

(toliau – AM)

Lietuvos geologijos tarnyba prie AM,

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie AM,

Aplinkos apsaugos departamentas prie AM,

savivaldybės administracija

2. Žmonių užkrečiamosios ligos, kiti ūmūs žmonių sveikatos sutrikimai, nulemti cheminių, biologinių ir fizikinių veiksnių

* (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

(toliau – SAM)

SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras,

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM,

Radiacinės saugos centras (toliau – RSC),

savivaldybės administracija

3. Vabzdžių antplūdis, gyvūnų, augalų ligos, žemės ūkio ligos židinys dirvožemyje

* (1.6, 2.6, 6.2, 6.3, 6.4, 6.8, 8.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6)

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

(toliau – ŽŪM)

 

Aplinkos apsaugos departamentas prie AM,

Valstybinė miškų tarnyba,

Viešoji įmonė Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba,

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM,

Žuvininkystės tarnyba prie ŽŪM,

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba,

savivaldybės administracija

II. TECHNINIO POBŪDŽIO

4. Transporto įvykis

* (1.6, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3,7, 14.7, 14.8)

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

(toliau – SM)

Lietuvos transporto saugos administracija;

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM,

valstybės įmonė (toliau – VĮ) „Oro navigacija“ aeronautikos gelbėjimo koordinacinis centras,

Lietuvos kariuomenės Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras (LK JGKC),

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija,

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – PD),

savivaldybės administracija,

AB „Lietuvos geležinkeliai“,

ūkio subjektas

5. Energijos (elektros, šilumos, dujų) tiekimo sutrikimas

* (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba,

energetikos įmonės,

savivaldybės administracija,

ūkio subjektas

6. Užtvankos, vandens saugyklos ar kito hidrotechninio įrenginio griūtis, komunalinių sistemų (geriamojo vandens, nuotekų) avarija / tiekimo nutraukimas

* (1.6, 2.6, 4.7, 4.8, 4.9)

AM

Aplinkos apsaugos agentūra,

Aplinkos apsaugos departamentas prie AM,

savivaldybės administracija,

ūkio subjektas

7. Pastato, statinio arba jo konstrukcijos griūtis

* (1.6, 2.6, 5.1, 14.9)

AM

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM,

Aplinkos apsaugos departamentas prie AM,

savivaldybės administracija,

ūkio subjektas

8. Ryšių (pagalbos skambučių, interneto ryšio, viešojo fiksuotojo telefono ryšio ir viešojo judriojo telefono ryšio) paslaugų teikimo vartotojams nutraukimas, Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos transliavimo nutraukimas (kiek tai susiję su signalų perdavimu)

* (4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14)

SM

Ryšių reguliavimo tarnyba,

savivaldybės administracija,

ūkio subjektas

9. Branduolinis ir (ar) radiologinis incidentas ar avarija

* (6.6, 8.1,9.1)

 

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI)

RSC,

Aplinkos apsaugos agentūra,

Aplinkos apsaugos departamentas prie AM,

SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras,

savivaldybės administracija,

ūkio subjektas

III. EKOLOGINIO POBŪDŽIO

10. Oro, vandens, dirvožemio, grunto, žemės ūkio ar kitų laukinių augalų užterštumas pavojingąja chemine medžiaga ir (ar) mišiniu (preparatu), radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitais teršalais

* (6.5, 7.1, , 7.3, , 8.3, 9.2, 9.3, 9.4, 10.3,14.3, , 14.10)

AM

Aplinkos apsaugos agentūra,

Aplinkos apsaugos departamentas prie AM,

savivaldybės administracija,

ūkio subjektas

IV. SOCIALINIO POBŪDŽIO

11. Įvykis, susijęs su teroristine veikla, masiniai neramumai, įvykis pasienio ruože ir teritorinėje jūroje

* (1.5, 2.5, 13.1,13.2, 14.5, 17.1, 17.2, 17.4)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(toliau – VRM)

PD,

Viešojo saugumo tarnyba prie VRM (toliau – VST),

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM (toliau – VSAT),

savivaldybės administracija

12. Kyla pavojus pavojingajam ar valstybinės reikšmės objektui

* (16.1, 16.2)

VRM

PD,

VST,

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM,

ūkio subjektas

V. KITAS ĮVYKIS, EKSTREMALUSIS ĮVYKIS

13. Gaisro keliamas pavojus, užsidegimo ar degimo grėsmė

* (1.4., 2,4, 6.7, 8.5, 8.6, 12.2)

VRM

VĮ Valstybinių miškų urėdija,

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie AM,

savivaldybės administracija,

ūkio subjektas

14. Nustatytas paliktasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis ar radionuklidais užterštas objektas

* (7.2, 8.1, 14.2)

RSC

AM,

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – KAM),

SAM, PD, VATESI, VSAT,

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba,

radioaktyviųjų atliekų tvarkytojas,

savivaldybės administracija,

ūkio subjektas

15. Įtartinas radinys, sprogmuo

* (14.4, 14.6)

VRM

PD,

savivaldybės administracija

16. Kultūros paveldo objektui ar vietovei keliamas pavojus arba jų sunaikinimas

* (12.1, 15.1)

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

(toliau – KM)

Kultūros paveldo departamentas prie KM,

savivaldybės administracija

17. Ekstremalusis įvykis atstovybėje (Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir tarptautinių organizacijų atstovybėse, akredituotose ir reziduojančiose Lietuvos Respublikoje)

*14.1

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

PD

 

18. Kitas įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai, valstybingumui, ekstremalusis įvykis, galintis sukelti ekstremaliąją situaciją

* (1.6., 2.6, 14.11, 17.3)

VRM

 

KAM, PD, VSAT, VST,

Aplinkos apsaugos departamentas prie AM,

savivaldybės administracija,

ūkio subjektas

 

*įvykio apibūdinimai, atitinkantys Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“, nurodytus papunkčius

 

_________________

 

Keitimosi informacija apie įvykį,

ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją

situaciją ir duomenų teikimo apie ekstremaliosios situacijos padarinius tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pirminio pranešimo apie paskelbtą ekstremaliąją situaciją formos pavyzdys)

 

FORMA ES-1

PIRMINIS PRANEŠIMAS ___________________________________________________

(paskelbtos ekstremaliosios situacijos pavadinimas ir ekstremaliojo įvykio kriterijus)

 

1. PRANEŠĖJAS

(institucijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centras ar kt.)

 

1.1.      DATA, LAIKAS

 

1.2.      TEL. RYŠIO NR.

 

1.3.      EL. PAŠTAS

 

2. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS:

 

2.1. KADA SUSIDARĖ

 

2.2. KUR SUSIDARĖ (savivaldybė, seniūnija, vietos koordinatės ar kt.)

 

2.3. KAS ĮVYKO

 

2.4. PRIEŽASTYS

 

2.5. PROGNOZĖ

 

3. Į EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VIETĄ IŠVYKUSIOS (DALYVAVUSIOS) CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGOS

 

4. SUŽEISTIEJI, SUSIRGUSIEJI SKAIČIUS                                                

 

5. ŽUVUSIEJI, MIRUSIEJI SKAIČIUS                                                    

 

6. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (aktualūs duomenys apie ekstremaliąją situaciją, esami ir galimi pavojaus šaltiniai, įsakymo dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo kopija ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas)

 

7. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO

(pareigos, vardas ir pavardė)

 

 

_________________

 

Keitimosi informacija apie įvykį,

ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją

situaciją ir duomenų teikimo apie ekstremaliosios situacijos padarinius tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Pranešimo apie atliekamus gelbėjimo darbus, paskelbtą ekstremaliąją situaciją formos pavyzdys)

FORMA ES-2

 

PRANEŠIMAS _____________________________________________________________

(apie gelbėjimo darbus, paskelbtos ekstremaliosios situacijos eigą)

 

1. PRANEŠĖJAS

(institucijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centras ar kt.)

 

1.1. DATA, LAIKAS

 

1.2.      TEL. RYŠIO NR.

 

1.3.      EL. PAŠTAS

 

2. IŠSAMUS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS

 

3. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS OPERACIJŲ VADOVAS, JO TEL.RYŠIO NR.

 

4. GELBĖJIMO DARBŲ VADOVAS, JO TEL. RYŠIO NR.

 

5. DALYVAUJANČIOS CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGOS:

ŽMONĖS

TECHNIKA

5.1.

 

 

5.2.

 

 

6. ATLIEKAMI GELBĖJIMO DARBAI

 

7. PADARYTA ŽALA IR PATIRTI NUOSTOLIAI

 

8. GYVENTOJŲ / DARBUOTOJŲ APSAUGOS ORGANIZAVIMAS

 

9. POREIKIAI, SIŪLYMAI, PASTABOS

 

10. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (aktualūs duomenys apie ekstremaliąją situaciją, įsakymo dėl ekstremaliosios situacijos atšaukimo kopija arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo data ir numeris)

 

11. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO

(pareigos, vardas ir pavardė)

 

 

________________

 

Keitimosi informacija apie įvykį,

ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją

situaciją ir duomenų teikimo apie ekstremaliosios situacijos padarinius tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Pranešimo apie ekstremaliosios situacijos likvidavimą formos pavyzdys)

 

FORMA ES-3

 

PRANEŠIMAS______________________________________________________________

(padėtis pašalinus ekstremaliosios situacijos padarinius)

 

1. PRANEŠĖJAS

(institucijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centras ar kt.)

 

1.1.      DATA, LAIKAS

 

1.2.      TEL. RYŠIO NR.

 

1.3.      EL. PAŠTAS

 

2. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PADARINIŲ ŠALINIMO DARBŲ PABAIGA (trumpas aprašymas)

 

3. ŽUVUSIEJI, MIRUSIEJI SKAIČIUS

 

4. SUŽEISTIEJI, SKAIČIUS

 

5. KITA INFORMACIJA (veiksmai, padaryta žala, patirti nuostoliai ir t. t.)

 

6. DALYVAVUSIOS CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGOS:

ŽMONĖS

TECHNIKA

6.1.

 

 

6.2.

 

 

6.3.

 

 

7. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (aktualūs duomenys apie ekstremaliąją situaciją, įsakymo dėl ekstremaliosios situacijos atšaukimo kopija arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo data ir numeris)

 

8. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO

(pareigos, vardas ir pavardė)

 

 

_________________

 

Keitimosi informacija apie įvykį,

ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją

situaciją ir duomenų teikimo apie ekstremaliosios situacijos padarinius tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Ekstremaliojo įvykio fakto patvirtinimo ir kriterijų konstatavimo formos pavyzdys)

 

FORMA EĮ-4

PRANEŠIMAS _____________________________________________________________

(ekstremaliojo įvykio kriterijaus pavadinimas)

 

1. PRANEŠĖJAS

(atsakingoji institucija)

 

1.1.      DATA, LAIKAS

 

1.2.      TEL. RYŠIO NR.

 

1.3.      EL. PAŠTAS

 

2. EKSTREMALUSIS ĮVYKIS:

 

2.1. APIBŪDINIMAS

 

2.2. PADARINYS

 

2.3. KRITERIJUS (matavimo vienetas ir įvertinimas, dydis ar kritinė riba)

 

3. PAVEIKTA TERITORIJA (plotas)

 

4. KADA SUSIDARĖ (data ir laikas)

 

5. KUR SUSIDARĖ (savivaldybė, seniūnija, vietos koordinatės ar kt.)

 

6. KRITERIJAUS FIKSAVIMO DATA IR LAIKAS

 

7. KRITERIJŲ UŽFIKSAVUSI INSTITUCIJA

 

8. KITA, PAPILDOMA INFORMACIJA

 

9. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (aktualūs duomenys apie ekstremalųjį įvykį, esami ir galimi pavojaus šaltiniai)

 

10. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

 

 

_________________

 

Keitimosi informacija apie įvykį,

ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją

situaciją tvarkos aprašo

6 priedas

 

KEITIMOSI INFORMACIJA apie įvykį, EkstremalųJĮ įvykį ar ekstremaliąJĄ situaciją SCHEMA

 

_____________________

 

Keitimosi informacija apie įvykį,

ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją

situaciją ir duomenų teikimo apie ekstremaliosios situacijos padarinius tvarkos aprašo

7 priedas

 

UŽ DUOMENŲ APIE EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PADARINIUS TEIKIMĄ ATSAKINGŲJŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

 

Indikatorius

Už duomenų teikimą atsakingoji institucija

(ministerija)

A-2

žuvusių skaičius

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM)

A-3

dingusių skaičius

VRM

B-2

sužeistų ir (ar) susirgusių skaičius

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM)

B-3

žmonių, kurių būstai nukentėjo (dalinai apgadinti), skaičius

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau –AM),

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM)

B-4

žmonių, kurių būstai visiškai sugriauti (nebegalima naudotis), skaičius

AM, SADM

B-5

žmonių, kurių sutrikdytos socialinės gyvenimo sąlygos, skaičius

SADM

C-2

žala žemės ūkio, miškų sektoriui, Eur/ha

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, AM

C-3

žala kitiems ekonomikos sektoriams, Eur/kiekis

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – EIM),

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau –EM),

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

C-4

žala gyvenamajam sektoriui, Eur/vienetai

AM, SADM

C-6

žala kultūros paveldui, Eur/vienetai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

D-2

sugadintų ir (ar) sunaikintų sveikatos priežiūros įstaigų skaičius

SAM

D-3

sugadintų ir (ar) sunaikintų švietimo ir mokslo įstaigų skaičius

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau –ŠMSM)

D-4

sugadintų ir (ar) sunaikintų valstybinės reikšmės ir pavojingųjų objektų skaičius

VRM, EM, EIM

 

D-5

civilinės saugos sistemos pajėgų (išskyrus sveikatos sistemai priklausančių) veiklos sutrikdymų skaičius

VRM,

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

D-6

švietimo ir mokslo įstaigų veiklos sutrikdymų skaičius

ŠMSM

D-7

sveikatos priežiūros įstaigų veiklos sutrikdymų skaičius

SAM

__________________