Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. LIEPOS 3 D. NUTARIMO NR. 929 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVO EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 844

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 929 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Atstovas yra karjeros valstybės tarnautojas, kuris atstovauja valstybei nagrinėjant Europos Žmogaus Teisių Teisme, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių, Moterų diskriminacijos panaikinimo, Neįgaliųjų teisių, Priverstinio dingimo ir Vaiko teisių komitetuose bylas prieš Lietuvos Respubliką ir koordinuoja Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymą ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių, Moterų diskriminacijos panaikinimo, Neįgaliųjų teisių, Priverstinio dingimo ir Vaiko teisių komitetų išvadų ir rekomendacijų, pateiktų bylose prieš Lietuvą, įgyvendinimą.

1.2. Papildyti nauju 5.8 papunkčiu:

5.8. atstovauti valstybei nagrinėjant bylas prieš Lietuvos Respubliką Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitete;“.

1.3. Buvusį 5.8 papunktį laikyti 5.9 papunkčiu.

1.4. Papildyti nauju 6.12 papunkčiu:

6.12. bendradarbiaudamas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir kitomis kompetentingomis institucijomis, rengia paaiškinimus ir pareiškimus, kurių reikia pranešimams, pateiktiems pagal Vaiko teisių konvencijos fakultatyvų protokolą dėl pranešimų procedūros, nagrinėti Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitete;“.

1.5. Buvusį 6.12 papunktį laikyti 6.13 papunkčiu.

1.6. Pakeisti 6.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

6.13. bendradarbiaudamas su Teisingumo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir kitomis kompetentingomis institucijomis, koordinuoja Jungtinių Tautų Žmogaus teisių, Moterų diskriminacijos panaikinimo, Neįgaliųjų teisių, Priverstinio dingimo ir Vaiko teisių komitetų išvadų ir rekomendacijų, pateiktų bylose prieš Lietuvą, įgyvendinimą.“

1.7. Pakeisti 7.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.5. Vyriausybės vardu derėtis su pareiškėju (-ais) Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Jungtinių Tautų komitetų, kuriuose pagal Nuostatus atstovui pavesta atstovauti valstybei, nagrinėjamose bylose prieš Lietuvą dėl taikaus susitarimo;“.

1.8. Papildyti nauju 7.8 papunkčiu:

7.8. koordinuoti laikinųjų priemonių taikymą Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Jungtinių Tautų komitetų, kuriuose pagal Nuostatus atstovui pavesta atstovauti valstybei, nagrinėjamose bylose prieš Lietuvą;“.

1.9. Buvusį 7.8 papunktį laikyti 7.9 papunkčiu.

1.10. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Atstovas privalo teikti Vyriausybei informaciją apie bylų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, eigą, taip pat apie priimtus Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių, Moterų diskriminacijos panaikinimo, Neįgaliųjų teisių, Priverstinio dingimo ir Vaiko teisių komitetų išvadas ir rekomendacijas. Kasmet iki kovo 1 dienos atstovas šią informaciją pateikia Vyriausybei teikiamoje praėjusių metų veiklos ataskaitoje.“

1.11. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Atstovo parengtus paaiškinimus ir pareiškimus Jungtinių Tautų komitetams, kuriuose pagal Nuostatus atstovui pavesta atstovauti valstybei nagrinėjant bylas prieš Lietuvos Respubliką, perduoda Užsienio reikalų ministerija.“

1.12. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Atstovas turi interneto svetainę, kurioje skelbiami vieši pranešimai apie Vyriausybei perduotas Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Jungtinių Tautų komitetų, kuriuose pagal Nuostatus atstovui pavesta atstovauti valstybei, bylas prieš Lietuvos Respubliką, jose priimtus sprendimus ir jų vykdymą, taip pat kita informacija.“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2011 m. gruodžio 19 d. Niujorke priimto Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvaus protokolo dėl pranešimų procedūros įsigaliojimo Lietuvos Respublikai dienos.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė,

pavaduojanti teisingumo ministrą                                                   Agnė Bilotaitė