VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO

PRIE ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIaUS 2011 M. LAPKRIČIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-137 „DĖL TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO ŽENKLO NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO IR DĖL VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS 2003 M. KOVO 26 D. DIREKTORIAUS ĮSAKYMO NR. 19-V „DĖL TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO ŽENKLO NAUDOJIMO TVARKOS“ PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIU“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 31 d. Nr. V-230

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Turizmo informacijos centro ženklo naudojimo tvarką, patvirtintą Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V‑137 „Dėl Turizmo informacijos centro ženklo naudojimo tvarkos patvirtinimo ir dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 2003 m. kovo 26 d. direktoriaus įsakymo Nr. 19-V „Dėl Turizmo informacijos centro ženklo naudojimo tvarkos“ pripažinimo negaliojančiu“:

1.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Teisė naudoti turizmo informacijos centro ženklą suteikiama juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie veikia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir atitinka šios tvarkos II skyriuje nurodytus reikalavimus bei su Departamentu yra sudarę sutartį dėl teisės naudoti turizmo informacijos ženklą.“

1.2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Turizmo informacijos centras, kurio veikla apima informacijos apie turizmo išteklius ir turizmo paslaugas rengimą, teikimą ir (ar) skleidimą, ir pageidaujantis naudoti turizmo informacijos centro ženklą, turi veikti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.“

1.3. Pakeičiu 6.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.5. pritaikytos turizmo informacijai teikti ir vykdyti kitas teisės aktų numatytas funkcijas.“

1.4. Pakeičiu 7 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

7. Turizmo informacijos centre dirbantys darbuotojai ir (arba) turizmo informacijos centras – fizinis asmuo – privalo:“

1.5. Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. teikia turizmo informaciją internete.“

1.6. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Teisė naudoti turizmo informacijos centro ženklą yra suteikiama dvišale terminuota sutartimi, sudaroma dvejų metų laikotarpiui, kurios šalys yra Departamentas ir juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis šios tvarkos II skyriuje nurodytus reikalavimus.“

1.7. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Juridiniai arba fiziniai asmenys, pageidaujantys naudoti turizmo informacijos centro ženklą, kreipiasi į Departamentą dėl sutarties sudarymo ir pateikia šiuos dokumentus:

13.1. nustatytos formos juridinio (1 priedas) arba fizinio (2 priedas) asmens prašymą sudaryti sutartį dėl teisės naudoti turizmo informacijos centro ženklą;

13.2. išrašo, patvirtinančio juridinio asmens įregistravimą registre, arba juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją (taikoma tik juridiniam asmeniui);

13.3. juridinio asmens įstatų (nuostatų) kopiją (taikoma tik juridiniam asmeniui);

13.4. savivaldybės įgaliojimą atlikti turizmo informacijos centro funkcijas savivaldybės teritorijoje, kai prašymą pateikia fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kurio steigėjas yra ne savivaldybė.“

1.8. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Departamentas patikrina, ar juridinis arba fizinis asmuo, pageidaujantis sudaryti sutartį dėl teisės naudoti turizmo informacijos centro ženklą, atitinka šios tvarkos II skyriuje nurodytus reikalavimus ir per 15 darbo dienų su turizmo informacijos centru sudaro sutartį. Tuo atveju, kai prašymas netenkinamas, Departamentas per 15 darbo dienų pateikia motyvuotą atsakymą raštu.“

1.9. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.10. Papildau 2 priedu (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.

3. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                                                        Juozas Raguckas

 

 

 

 

Turizmo informacijos centro

ženklo naudojimo tvarkos

1 priedas

 

(Forma VTD-TIC-JA)

 

_______________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas)

_______________________________________________________

(juridinio asmens registruotos buveinės adresas)

 

 

Valstybiniam turizmo departamentui

prie Ūkio ministerijos

 

JURIDINIO ASMENS PRAŠYMAS

sudaryti sutartį dėl teisės naudoti turizmo

informacijos centro ženklą

 

_____________

(data)

_____________

(vieta)

 

Prašome sudaryti sutartį dėl teisės naudoti turizmo informacijos centro ženklą.

 

Juridinio asmens veiklos vykdymo vietos adresas __________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Tel. _____________________________________faksas ______________________________________

 

El. paštas____________________________________________________________________________

 

Interneto svetainės adresas _____________________________________________________________

 

Darbo laikas: sezono metu _____________________________________________________________

 

ne sezono metu ______________________________________________________________________

 

Juridinio asmens vadovas:

 

(vardas, pavardė)

 

 

Turizmo informacijos centro darbuotojai*:

 

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Lietuvių kalba

Užsienio kalbos

Regiono turizmo išteklių ir teikiamų paslaugų išmanymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prireikus, sąrašą tęsti kitame lape.

 

Pridedami dokumentai (valstybine kalba):

 

1.  Išrašo, patvirtinančio juridinio asmens įregistravimą registre, arba juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija;

2.  Juridinio asmens įstatų (nuostatų) kopija;

3.  Savivaldybės įgaliojimas atlikti turizmo informacijos centro funkcijas savivaldybės teritorijoje, kai juridinio asmens steigėjas yra ne savivaldybė;

4. Kiti dokumentai.

...

 

Patvirtinu, jog esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais turizmo informacijos centrams.

 

Garantuoju, kad pateikta informacija yra teisinga. Esu įspėtas (-a), kad už melagingų duomenų pateikimą atsakysiu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Pareiškėjo (vadovo) parašas ________________________________

 

 


 

Turizmo informacijos centro

ženklo naudojimo tvarkos

2 priedas

 

(Forma VTD-TIC-FA)

 

_______________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, kodas)

_______________________________________________________

(fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas)

 

 

Valstybiniam turizmo departamentui

prie Ūkio ministerijos

 

 

FIZINIO ASMENS PRAŠYMAS

sudaryti sutartį dėl teisės naudoti turizmo

informacijos centro ženklą

 

_____________

(data)

_____________

(vieta)

 

Prašau sudaryti sutartį dėl teisės naudoti turizmo informacijos centro ženklą.

 

Fizinio asmens veiklos vykdymo vietos adresas __________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Tel. Nr. _____________________________________

 

Faks. Nr. ______________________________________

 

El. paštas____________________________________________________________________________

 

Interneto svetainės adresas _____________________________________________________________

 

Darbo laikas: sezono metu _____________________________________________________________

 

ne sezono metu ______________________________________________________________________

 

Turizmo informacijos centro darbuotojai*:

 

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Lietuvių kalba

Užsienio kalbos

Regiono turizmo išteklių ir teikiamų paslaugų išmanymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prireikus, sąrašą tęsti kitame lape.

 

Pridedami dokumentai (valstybine kalba):

 

 

1. Savivaldybės įgaliojimas vykdyti turizmo informacijos centro funkcijas savivaldybės teritorijoje;

2. Kiti dokumentai.

....

 

Patvirtinu, jog esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais turizmo informacijos centrams.

 

Garantuoju, kad pateikta informacija yra teisinga. Esu įspėtas (-a), kad už melagingų duomenų pateikimą atsakysiu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Pareiškėjo parašas ________________________________