LIETUVOS RESPUBLIKOS

NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. VIII-49 PRIEDĖLIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. balandžio 14 d. Nr. XIV-1014

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo priedėlio pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedėlio I dalies 8 skyriaus šeštąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Sprendimus dėl kariuomenės aprūpinimo, ginkluotės įsigijimo ir materialinės bazės priima Vyriausybė. Krašto apsaugos ministras raštu informuoja Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą ir Biudžeto ir finansų komitetą apie planuojamus ir vykdomus įsigijimų ir infrastruktūros projektus (kurių vertė viršija 20 mln. eurų), nurodydamas, koks gynybinis pajėgumas ir kiek (procentais) bus jis išplėtotas, įsigijimo kiekį, kainą, ilgalaikio aptarnavimo sąnaudas, projektuose dalyvaujančias įmones.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda